Розкрийте сутність головних концепцій логістики.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрийте сутність головних концепцій логістики.2 Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми.

3 Опишіть технологію планування асортименту товарів в роздрібній мережі.

4 Задача. Відомо, що річна потреба дорівнює 10000 виробів, витрати на розміщення кожного замовлення - 20 долл., витрати на збереження – 20% середньорічної вартості запасів. Вартість одиниці у відповідності до об’єму замовлення: замовлення від 0 до 499 штук – 5долл. за один виріб; від 500 до 999 – 4,5 долл. за один виріб; від 1000 і вище – 3,9 долл. Скільки виробів потрібно замовити?

Варіант 12

 

1 Перелічите основні завдання логістики.

2 Розкрийте сутність системи управління запасами з

фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

3 Види логістичних інформаційних систем.

4 Задача. Визначити оптимальний розмір замовлення для виробів А и В по трьох варіантах прогнозу річної потреби. Вихідні дані: ціна виробу А – 18 грн., виробу В – 2 грн. Прогнозні варіанти річної потреби у виробах А и В: 30000; 10000; 110000 шт. Річні витрати на зарплату персоналу відділу закупівель, грн.: керівник – 700; 8 службовців – по 550 кожний; матеріальні витрати – 35000; інші витрати - 20000. Загальна кількість замовлень на рік – 7351. Середня ставка банківського відсотка дорівнює 0,1.

Варіант 13

 

1 Розкрийте зміст кожного з факторів розвитку логістики.

2 Компоненти та принципи побудови логістичних систем.

3 В чому полягає створення інформаційної інфраструктури на підприємстві.

4 Задача. Магазин щодня продає 120 телевізорів. Накладні витрати на доставку партії телевізорів складають 54 тис. грн. Вартість збереження одного телевізора на складі магазина – 100 грн. на добу. Визначити: 1) оптимальний розмір постачання; 2) оптимальні середньодобові витрати збереження і поповнення запасів телевізорів на складі.

Варіант 14

 

1 Що таке логістична система? Які концепції лежать в основі її побудови?

2 Класифікація запасів з позицій логістики.

3 Види логістичних систем.

4 Задача. Магазин щодня продає 120 телевізорів. Накладні витрати на доставку партії телевізорів складають 54 тис. грн. Вартість збереження одного телевізора на складі магазина – 100грн. на добу. Визначити: 1) витрати збереження і поповнення запасів для Q=60 і Q=800 шт.; 2) періодичність постачань.

Варіант 15

 

1 Призначення й класифікація товарних складів.

2 Розкрийте сутність системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення.

3 Що таке логістична мережа? Наведіть приклад.

4 Задача. Визначити розмір оптимальної партії замовлення Qопт., оптимальне число постачань у рік N, оптимальний інтервал t між постачаннями і середній рівень поточного запасу Qср. при наступних умовах: витрати по оформленню замовлення – 7грн.; витрати збереження однієї партії товару – 10 грн. Загальна річна витрата продукції D=1200 од.

Варіант 16

 

1 Назвіть основні функції логістики.

2 Система управління запасами “максимум-мінімум”.

3 Організація тарного господарства в торгівлі.

5 Задача. Визначити розмір оптимальної партії замовлення Qопт., оптимальне число постачань у рік N, оптимальний інтервал t між постачаннями і середній рівень поточного запасу Qср. при наступних умовах: витрати на організацію замовлення З від 325 до 648 грн., а витрати на збереження одиниці продукції складають від 12 до 17% її вартості. Загальні річні витрати продукції – 780 т за ціною 210 грн. за тонну.

Варіант 17

1 Що таке матеріальний потік? Його параметри та методи розрахунку.

2 Формування асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі.

3 Види матеріальних потоків.

4 Задача. Визначити розмір оптимальної партії замовлення Qопт., оптимальне число постачань у рік N, оптимальний інтервал t між постачаннями і середній рівень поточного запасу Qср.при наступних умовах: витрати на зміст відділу МТЗ = 4,1 млн. грн./рік. Протягом року на підприємство надійшло 320 партій різних видів сировини і матеріалів. Витрати на збереження одного з видів сировини складають 12% його вартості. Загальна витрата сировини – 14800 т/рік. Ціна 1 т сировини – 1,7 тис. грн., витрати на організацію замовлення приймаються рівними питомим витратам відділу МТЗ у розрахунку на одну партію сировини і матеріалів.

Варіант 18

 

1 Призначення й класифікація товарних складів.

2 Розкрийте сутність системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення.

3 Що таке логістичний сервіс?

4 Задача. Визначити оптимальний розмір постачання прокату (прутка 10мм) при наступних умовах: річна потреба – 1800 т; витрати на оформлення замовлення – 12 тис. грн./т замовлення; ціна 1 т прутка – 100 тис. грн.; витрати на зміст запасу – 12 тис. грн./т; витрати через дефіцит матеріалу (у зв'язку з заміною прутка 10мм на пруток 12 мм, що привело до перевитрати прокату) – 44 тис.грн./т.

 

Варіант 19

1 Матеріальні потоки та їх види.

2 Поняття про асортимент товарів та принципи формування асортименту.

3 Модель виробництва партії продукції.

4 Задача. На деякому станку виробляються деталі у кількості 2000 одиниць на місяць. Ці деталі використовуються для виробництва продукції на іншому станку з продуктивністю 500 одиниць на місяць. Деталі, що залишилися, створюють запас. За оцінкою спеціалістів компанії, витрати на збереження складають 20% середньої вартості запасів на рік. Вартість виробництва однієї деталі дорівнює 2,50 грн. Визначити:

1) яким повинен бути розмір партії деталей, що виробляється на першому станку, та з якою частотою слід організовувати цикли для виробництва цих деталей?

2) якщо б можна було знизити витрати виробництва до 500 грн., якою була б відповідь на питання 1?

 

 

Варіант 20

1 Сутність поняття логістики. Принципові підходи до визначення логістики.

2 Призначення товарних запасів, їх класифікація.

3 Модель планування дефіциту.

4 Задача. Відомі наступні дані: витрати на постачання одиниці продукції Со=12,75 грн.; річне споживання S=1000 од.; річні витрати на збереження продукції Сh=0,1 грн.; витрати, обумовлені дефіцитом Cb=0,2 грн.

Розрахувати оптимальний розмір партії поставки в умовах дефіциту.

 

 

Критерії оцінювання

За окремими формами контролю знань студентів з дисципліни застосовуються критерії оцінювання, подані в таблиці 5.2. Отриманий рівень знань студента з усіх видів виконуваних робіт з дисципліни (теоретична підготовка, практична робота, самостійна робота) оцінюється як за національною шкалою, так і шкалою ECTS. Переведення оцінок за системою КМСОНП здійснюється за схемою, поданою в таблиці 5.3.

Таблиця 5.2 - Критерії оцінювання знань студентів за формами контролю

  Форми контролю/критерії оцінювання Бальна шкала оцінок знань
«Відмінно» (90-100) «Добре» (75-89) «Задовіль-но» (60-74) «Незадовільно» (до 60)
УСНЕ ОПИТУВАННЯ
  Повнота відповіді повна повна неповна часткова, відсутня
  Глибина і різносторонність знань достатні належні задовільні відсутні
  Системність і логіка викладення матеріалу систематизоване, логічне логічне відсутні відсутні
  Ступінь ознайомлення з основними методичними розробками, законодавством та уміння їх використовувати при відповіді високий, використовуються при відповіді достатній, використовуються при відповіді належний, частково використовуються при відповіді відсутній
  Уміння узагальнювати викладений матеріал обґрунтовані висновки недостат ньо обґрунтовані висновки частково обґрунтовані висновки відсутність висновків

Продовження таблиці 5.2

  Форми контролю/критерії оцінювання Бальна шкала оцінок знань
«Відмінно» (90-100) «Добре» (75-89) «Задовільно» (60-74) «Незадовільно» (до 60)
РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  Знання методики розв’язання глибокі належні недостатні відсутні
  Володіння алгоритмом розв’язку самостій-ність розрахунків недостат-ня самостій-ність роз-рахунків здійснен-ня роз-рахунків за допо-могою викладача відсутня самостій-ність розрахунків
  Правильність і повнота розрахунків правильні та повні правильні, неповні частково правильні, неповні неправильні, неповні
  Наявність узагальнених висновків наявні, обґрунтовані наявні наявні частково відсутні
ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ (ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ, ТЕСТИ)
  Правильність і повнота відповіді повна, правильна повна, частково неправиль но неповна, частково правильна неповна, неправильна
  Чіткість відповіді (наявність чи від-сутність виправлень) чітка, без виправлень наявність незначних виправ-лень наявність виправ-лень нечітка
  Наявність помилок відсутні наявність незначних помилок значні помилки значні помилки

Таблиця 5.3 - Шкала оцінювання за шкалою ECTS

За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90-100 «відмінно» A («відмінно»)
85-89 «добре» B («дуже добре»)
75-84 C («добре»)
65-74 «задовільно» D («задовільно»)
60-64 E («достатньо»)
35-59 «незадовільно» FX («незадовільно з можливістю повторного складання»)
1-34 F («незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни»)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1 Альбеков А.У., Федько В.П. Логистика коммерции. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001. – 512 с.

2 Кобринский Г. Материалообеспечение промышленных предприятий (экономически обоснованная частота поставок)//РИСК.- 1998. – № 2-3. – С. 77-81.

3 Гаджинский А.М. Логистика. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. – 228 с.

4 Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 168 с.

5 Глогусь О. Логістика: Навч. посібник для студентів економ. спеціальностей. – Тернопіль: 1998. – 160 с.

6 Дыбская В. Склад как элемент логистической системы //РИСК. –№1 –2. – 2000. – с. 35-42.

7 Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. –156 с.

8 Коммерческая деятельность производственного предприятия: Учебник/ под ред. О.Я. Новикова. – СПб.: 1999. – 329 с.

9 Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. – М: “Экспертное бюро”, 1997. – 608 с.

10 Козловский В. А. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. – СПб.: Специальная литература, 1998. - 346 с.

11 Логистика: Уч. пос. /Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 327 с.

12 Логистика. Краткий курс/ Под ред. И.В. Марусевой. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.

13 Модели и методы теории логистики: Учеб. пособие. 2-е изд./Под ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2007. – 448с.

14 Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Уч-к для вузов/ Под. ред. Б.А.Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 256 с.

15 Николайчук В.Е. Основы логистики: Учеб. пособие. – Донецк: «Китис», 1999. – 160 с.

16 Основы логистики: Учеб. Пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: ИФРА-М, 1999. – 200 с.

17 Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2001. – 512 с.

18 Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов, 4-е изд. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. – 580 с.

19 Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 583 с.

20 Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 320 с.

21 Сивохина Н.П., Родинов В.Б., Горбунов Н.М. Логистика: Учеб. пособие. - М.: 000 «Издат-во ACT», ЗАО «РИК Русанова», 2000. - 224 с.

22 Стивенсон В.Д. Управление производством: Учеб. пособие/Пер. с англ.- М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1999. - 928 с.

23 Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Д. Производственный и операционный менеджмент/ Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2001. -704 с.

24 Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590 с.


Додаткова література:

1 Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

2 Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 304 с.

3 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие /Г.В. Савицкая. – 7-е издание, испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с.

 

ДОДАТОК А

Таблиця А.1- Вихідні дані для розрахунку дольового показника об’ємуперевезень

Показник Од. виміру Позна-чення Роки
1. Товарообіг складу млн. грн. Т
2. Об’єм перевезень тис.т Q
3. Кількість вантажу, перевезеного централізо- вано на 1 млн. грн. товарообігу т/млн. грн.   Hx

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.01 с.)