МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра менеджменту

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Програма курсу, контрольні завдання

та методичні вказівки до їх виконання

з дисципліни „Виробничий та комерційний менеджмент"

для студентів спеціальностей: 7.05020201, 8.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”;

7.05020202, 8.05020202 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”; 7.05100101, 8.05100101 „Метрологія та вимірювальна техніка”;

7.18010010, 8.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація”

Всі цитати, цифровий і Вимогам, що пред’являються до

бібліографічні відомості навчально-методичної

перевірені. Зауваження літератури, відповідає. До друку

рецензентів враховані і в світ дозволяю на основі § 2

Позиція плану №_____ пункту 15

“Єдиних правил ………….”

Замовлення № _______

 

Тираж _______ екз. Проректор Бондаренко О.О.

 

“____” __________ 2011 р.

Упорядник:

проф. Бокій В.І.

 

Відомостей , що заборонені

для відкритої публікації, Затверджено

немає. на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 4 від 26.10.2011 р.

Начальник І відділу Зав. кафедри менеджменту

Лазарєв А.П. проф. Гончаров Ю.В.

“____”________ 2011 р. “____” ___________ 2011 р.

КИЇВ КНУТД 2011

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

 

ВИРОБНИЧИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Програма курсу, контрольні завдання

та методичні вказівки до їх виконання

з дисципліни „Виробничий та комерційний менеджмент"

для студентів спеціальностей: 7.05020201, 8.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”;

7.05020202, 8.05020202 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”; 7.05100101, 8.05100101 „Метрологія та вимірювальна техніка”;

7.18010010, 8.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація”

 

КИЇВ КНУТД 2011

Виробничий та комерційний менеджмент:Програма курсу, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Виробничий та комерційний менеджмент" для студентів спеціальностей: 7.05020201, 8.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”; 7.05020202, 8.05020202 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”; 7.05100101, 8.05100101 „Метрологія та вимірювальна техніка”; 7.18010010, 8.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація” /Упор. В.І. Бокій − К.:КНУТД, 2011 – 19 с. – Укр. мовою

 

 

Упорядник:

В.І. Бокій, к.т.н., професор

 

 

Рецензент:

 

Л.О. Денисенко, к.т.н., професор

 

 

Відповідальний за випуск −зав. кафедрою менеджменту Ю.В. Гончаров

д.е.н., професор

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ "ВИРОБНИЧИЙ

ТА КОМЕРЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

 

Курс "Виробничий та комерційний менеджмент" є одним iз основних, що сприяють пiдготовцi випускників рівня "спецiалiст" чи “магістр” практично любої професії.

Ця дисципліна є синтетичною та ґрунтується на знаннях студентами таких наук як "Вища математика", "Основи економічної теорії та макроекономіка", професійних та спеціальних дисциплін.

 

В результаті опанування основ дисципліни студенти повинні знати:

- особливості органiзацiї дiяльностi підприємств (фірм) різних форм власності;

- зміст та структуру виробничого процесу та способи його організації при різних методах та умовах виробництва;

- форми та способи органiзацiї виробництва на різних підприємствах;

- зміст та мету управлінської діяльності на підприємстві;

- структуру та зміст операційної системи управляння виробництвом та особливості її функцiювання;

- методи управляння трудовими ресурсами;

- органiзацiю управління по кінцевим результатам;

- методи управління в особливих умовах та в умовах конкуренції;

- основні поняття та зміст маркетингової дiяльностi;

- зміст та основні етапи маркетингових досліджень;

- теорію споживчих ринків та методи моделювання поведінки споживачів;

- методи розробки товарів, сегментування ринку, позицiювання та проштовхування товарів на ринку;

- основи органiзацii бізнесу, його зміст, та форми;

- науковий пiдхiд до органiзацii виробництва та бізнесу на основі системного аналізу та моделювання їх дiяльностi.

 

Студенти повинні вмітиорганізувати виробництво різних форм власності та обґрунтовано приймати органiзацiйнi i управлiнськi рішення різного рівня.

 

Студенти повиннi мати навичкирозрахунку рiзного роду органiзацiйних параметрiв та обґрунтування управлiнських рiшень.

Загальний обсяг курсу згiдно програми освiтньо-професiйної пiдготовки та навчального плану 108 годин, з яких 54 години вiдводиться на самостiйну роботу студента.

 


 

ОСНОВНI ПРОГРАМНI ПИТАННЯ

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Перелік основної літератури

№ п/п Назва Автор
1. Господарський кодекс України  
2. Основы менеджмента, М:"Дело", 2008. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури
3. Організація виробництва. Підручник // К: Знання, 2009 – 582 с. Гриньова В.М. Салун М. М.
4. Организация производства на промышленных предприятиях. Учебник//М: Инфра - М, 2008 – 352 с. Иванов И. Н.
5. Маркетинг – підручник //К: Лібра, 2002 − 705 с. Гаркавенко С. С.
6. Менеджмент фирмы. К: МП "Леся", 1995. Мартыненно Н. М.
7. Основи менеджменту. К: " Каравела " 2005 − 805 с. Мартиненко М. М.
8. Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленнях на ускорение научно-технического прогресса – 110 с.   Утв. ГКНТ СССР и Президиумом АН СССР 3 марта 1988 г.// К: ИЭ АН Украины, 1988.
9. Хозрасчетный механизм технического обновления производства// К: Техніка, 1989 – 166 с. Герасимчук Н.С., Бажал Ю.Н. и др.
10. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник// К: Скарби, 2002 – 326 с. Орлов О.О.
11. Основы экономики и организации бизнеса, Санкт-Петербург 1992 − 380 с. Львов Ю.А.
12. Системный подход, К.Вища школа, 1992. − 360 с. Шарапов О.Д. и др.

 

Перелік додаткової літератури

№ п/п Назва Автор
Основы менеджмента. К: " Каравелла " 2003 − 805 с. Мартыненно Н.М.
Основы маркетинга //К., М., Спб,1998 − 1055 с. Ф. Котлер, Г.Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг
Методика (основные положения) определения эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, Вопросы изобретательства, 1977 № 7, с. 46-65. Госкомитет СССР по изобретательству и открытиям
Методическое пособие по разработке плана технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий // К:, 1989 - 160с. ИЭ АН Украины

 

Продовження переліку додаткової літератури

 

№ п/п Назва Автор
Основы маркетинга //К., М., Спб,1998 ­­− 1055 с. Ф. Котлер, Г.Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг
Математико-статистические методы экспертных оценок.-М.: Статистика, 1980 − 180 с. Бешелев С.Д., Гурвиц С.Е.

Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників

№ п/п Назва Автор
Менеджмент та основи менеджменту, методичні вказівки з організації самостійної роботи та контрольні завдання до перевірки рівня знань для студентів усіх спеціальностей, Київ, КНУТД, 2008 Бокій В.І.
Менеджмент, Виробничий і комерційний менеджмент, Збірник ділових ігор та конкретних ситуацій для всіх спеціальностей, Київ, КНУТД, 2010 Бокій В.І.
Менеджмент, Програма курсу, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: бухгалтерський облік та аудит, маркетинг, фінанси, Київ КНУТД, 2010 Бокій В.І.
Методичні вказівки з виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів технічних спеціальностей, Київ, КНУТД, 2010 Бокій В.І.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ

Контрольні завдання

Необхідно при виконанні контрольної роботи письмово дати відповідь на одне із наведених нижче питань та виконати розрахунки провести економічну оцінку ефективності запропонованих заходів.

Кожен із студентів вибирає собі варіант роботи, номер якого (N) відповідає останній цифрі номеру залікової книжки, якщо він доррівнює нулю, то N=10.

Питання з теорії:

1. Що таке виробничий процес. Різновиди та структура виробничих процесів.

2. Зміст та складові успішного управління, основні підходи: узагальнення, ситуаційний інтегрований підхід, критичний.

3. Об′єкт управлiння в органiзацiї .Внутрiшнє і зовнішнє середовища, їх структура та характеристики.

4. Комунiкацiї, їх рiзновиди. Вплив комунiкацiй на прийняття рiшень.

5. Моделi обгрунтування i прийняття управлiнських рiшень. Типи моделей систем, процес їх побудови.

6. Головнi рiзновиди моделей науки управлiння. Платiжна матриця та дерево рiшень, як метод прийняття управлiнських рiшень.

7. Застосування методiв прогнозування для прийняття управлiнських рiшень.

8. Сутнiсть, функцiї та вигоди стратегiчного планування, його зміст та основні етапи.

9. Основнi елементи процесу маркетингу та основоположнi концепцiї.

10. Позицiювання товару. Методи перемiщення товарiв в ринковому середовищi.

 

 

Розрахункова робота

Задача 1

Розглядається інвестиційний проект, згідно якого плануються на протязі 4-х років додаткові капіталовкладення на впровадження нових, більш досконалих стандартів і на цій основі очікується отримання додаткових прибутків за рахунок зниження витрат та підвищення якості продукції протягом 10 років. Прогнози необхідних капіталовкладень та очікувані додаткові грошові потоки за весь життєвий цикл проектних заходів наведений в табл. 1.

Таблиця 1

Задача 2

Обґрунтувати необхідність вкладення грошей в устаткування

 

Умови:

Фірма бажає купити устаткування, вартість якого 0,5+N тис. грн. Це дозволяє збільшити обсяг продажів на N тис. грн. в постійних цінах на протязі двох років. Витрати складуть 0,5 x N тис. грн. Реальна ставка доходу – 10%, індекс інфляції – 50% за рік. У випадку реалізації проекту ціни на продукцію щорічно будуть збільшуватись на 30%, а витрати на 60% за рік.

Примітка: N – остання цифра залікової книжки студента, якщо вона дорівнює 0, то N = 10

.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра менеджменту

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.011 с.)