ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИВступ

1. Необхiднiсть вивчення основ органiзацiї виробничого процесу вiдповiдно до фаху спецiалiста.

2. Чим викликана необхiднiсть управлiння органiзацiями.

3. Особливостi дiяльностii управлiння процесом виробництва та реалiзацii продукцiї в сучасних умовах господарювання.

4. Значення, змiст та структура даного курсу, його основнi складовi.

 

Тема 1. Виробниче пiдприємство, виробничий процес: їх особливості, структура та основи організації

 

1.Товарне виробництво – основа розвитку економiки.

2. Пiдприємство-первинна ланка промисловостi.

3. Основнi принципи органiзацii пiдприємства.

4. Основні положення Господарського кодексу України стосовно правового статусу та діяльності підприємств.

5. Закон УкраЇни «Про пiдприємництво».

6. Форми органiзацii виробництв,перспективи iх розвитку.

7. Права та обов’язки пiдприємств рiзних організаційно-правових форм.

8. Порядок органiзацii та функцiювання пiдприємств рiзних органiзацiйно-правових форм.

9. Що таке виробничий процесс?

10. Рiзновиди виробничих процесiв.

11.Структура виробничого процесу.

12. Принципи спецiалiзацiї окремих частин виробничого процесу.

13. Типи виробництв.

14. Виробнича структура виробництв та її визначальнi фактори.

17. Рiзновиди виробничих структур та їх елементи.

18. Напрями вдосконалення виробничоi структури.

19. Зв’язок мiж виробничою структурою та формою бiзнесу.

20. Основнi елементи виробничого процесу та способи їх сумiщення в часi i просторi.

21. Якi є форми органiзацiї виробництва на рiзних пiдприємствах?

22. Задачi та принципи рацiональної органiзацiї виробничого процесу.

23. Основнi параметри, якi характеризують форми органiзацiї виробництва.

24. Аналiз показникiв ефективностi рiзних органiзацiйних форм.

25. Недолiки та переваги рiзних видiв виробництв-iндивiдуального, малосерiйного, серiйного, великосерiйного та масового.

 

Тема 2.Елементи органiзацiй та процесу управлiння.

 

1. Поняття органiзацiї.

2. Хто такi менеджери та їх роль в успiшному управлiннi.

3. Рiвнi управлiння.

4. Змiст та складовi успiшного управлiння, основнi пiдходи: узагальнення, ситуацiйний, iнтегрований пiдхiд, критичний.

5. Органiзацiя (пiдприємство) як система.

6. Об’єкт управлiння в органiзацiї.

7. Внутрiшнє середовище, його структура та характеристики.

8. Зовнiшнє середовище, його структура та характеристики.

9. Комунiкацiї, їх рiзновиди.

10. Вплив комунiкацiй на прийняття рiшень.

11. Моделi обґрунтування i прийняття управлiнських рiшень.

12. Типи моделей систем, процес їх побудови.

13. Головнi рiзновиди моделей науки управлiння.

14. Платiжна матриця, як метод прийняття управлiнських рiшень.

15. Дерево рiшень, як метод прийняття управлiнських рiшень.

16. Застосування методiв прогнозування для прийняття управлiнських рiшень.

 

Тема 3. Функцiї управлiння

 

1. Функцiї управлiння.

2. Основнi пiдходи до видiлення функцiй управління.

3. Сутнiсть, функцiї та вигоди стратегiчного планування.

4. Цiлi органiзацiї та фактори, якi їх визначають.

5. Сутнiсть та змiст управлiнського обстеження.

6. Вибiр альтернатив та обгрунтування стратегiї.

7. Основнi пiдходи та складовi реалiзацiї стратегiчного плану.

8. Бюджет, як засiб управлiння реалiзацiєю стратегiї.

9. Управлiння по цiлям, як засiб управлiння реалiзацiєю стратегiї.

10. Принцип єдності керівництва.

11. Бюрократична структура управлiння органiзацiєю.

12. Функцiональна структура управлiння органiзацiєю.

13. Продуктова структура управлiння органiзацiєю.

14. Адаптивна структура управлiння органiзацiєю.

15. Централiзована структура управлiння органiзацiєю.

16. Децентралiзована структура управлiння органiзацiєю.

17. Мотивацiї, їх призначення,обгрунтування необхiдностi.

18. Потреби i мотивацiї.

19. Види потреб та їх взаємозв’язок.

20. Змiстовнi теорiї мотивацiї та засоби їх реалiзацiї.

21. Процесуальнi теорiї мотивацiї та засоби їх реалiзацiї.

22. Контроль, його сутнiсть,основнi складовi.

23. Рiзновиди та етапи контролю.

24. Стандарти та їх роль в контролi.

25. Автоматизованi системи контролю.

 

Тема 4. Забезпечення ефективної дiяльностi пiдприємств

 

1. Сенс ефективної дiяльностi.

2. Особливiсть пiдприємницької дiяльностi.

3. Полiтика i практика пiдприємницької дiяльностi.

4. Основнi складовi дiяльностi пiдприємця.

5. Змiст та структура бiзнес-плану.

6. Стратегiя розвитку та управлiння бiзнесом.

7. Народногосподарський економiчний ефект.

8. Рiчний економiчний ефект.

9. Розрахунок економiчного ефекту по питомому приведеному доходу.

10. Основнi показники економiчної ефективностi, методика їх розрахунку.

11. Поняття iнвестицiйного проекту та методика його обгрунтування.

 

Тема 5. Управлiння виробництвом – операцiйна система

 

1. Змiст управлiння операцiями.

2. Системний пiдхiд до управлiння операцiями. Класифiкацiя операцiйних систем.

3. Взаємозв’язок управлiння операцiями з iншими функцiями виробництва.

4. Проектування виробiв та процесiв у виробництвi.

5. Виробнича потужнiсть та проектнi рiшення.

6. Сутнiсть оперативного управлiння виробництвом.

7. Стратегiї планування випуску продукцiї.

8. Основнi методи та пiдходи до управлiнь запасами.

9. Змiст та методи оперативного управлiння виробництвом.

 

Тема 6. Основнi складовi пiдприємницького управлiння

 

1. Змiст пiдприємницького управлiння.

2. Управлiння трудовими ресурсами – важливий аспект бiзнесу.

3. Динамiка групових взаємовiдносин в органiзацiї.

4. Сутнiсть групової динамiки.

5. Поняття формальних i неформальних малих груп.

6. Основнi характеристики неформальних малих груп.

7. Фактори, якi впливають на ефективнiсть роботи групи.

8. Керiвництво, влада та особистий вплив.

9. Влада та вплив i їх значення в управлiннi.

10. Форми i методи влади та впливу.

11. Стиль управлiння. Основнi теорiї лiдерства.

12. Конфлiкти. Природа конфлiкту в органiзацiї.

13. Типи конфлiктiв та їх причина.

14. Управлiння конфліктною ситуацiєю.

15. Стреси, їх причини, методи захисту вiд стресу.

16. Органiзацiя управлiння по кiнцевим результатам.

17. Поняття"результат". Особливостi управлiння по результатам.

18. Особливостi органiзацiї при управлiннi по результатах.

23. Управлiння в умовах конкуренцiї.

24. Поняття конкурентної стратегiї.

25. Вибiр конкурентної стратегiї.

26. Джерела конкурентних переваг. Як створюються переваги.

27. Утримання переваг. Детермiнанти конкурентних переваг.

 

Тема 7. Органiзацiя комерцiйної дiяльностi в бiзнесi

 

1. Поняття маркетингу, як дiяльностi, направленої на роботу з ринком.

2. Основнi елементи процесу маркетинга, складовi поняття та основоположнi концепцiї.

3. Система маркетингових дослiджень та маркетингової iнформацiї.

4. Маркетингове середовище.

5. Порядок встановлення цiни на товар.

6. Аналiз ринку споживачiв.

7. Моделювання поведiнки споживачiв.

8. Сегментацiя ринку, вибiр цiльових сегментiв.

9. Позицiювання товару. Методи перемiщення товарiв в ринковому середовищi.

10. Реклама.

11. Канали розподiлу, товароперемiщення.

Контрольні завдання

Необхідно при виконанні контрольної роботи письмово дати відповідь на одне із наведених нижче питань та виконати розрахунки провести економічну оцінку ефективності запропонованих заходів.

Кожен із студентів вибирає собі варіант роботи, номер якого (N) відповідає останній цифрі номеру залікової книжки, якщо він доррівнює нулю, то N=10.

Питання з теорії:

1. Що таке виробничий процес. Різновиди та структура виробничих процесів.

2. Зміст та складові успішного управління, основні підходи: узагальнення, ситуаційний інтегрований підхід, критичний.

3. Об′єкт управлiння в органiзацiї .Внутрiшнє і зовнішнє середовища, їх структура та характеристики.

4. Комунiкацiї, їх рiзновиди. Вплив комунiкацiй на прийняття рiшень.

5. Моделi обгрунтування i прийняття управлiнських рiшень. Типи моделей систем, процес їх побудови.

6. Головнi рiзновиди моделей науки управлiння. Платiжна матриця та дерево рiшень, як метод прийняття управлiнських рiшень.

7. Застосування методiв прогнозування для прийняття управлiнських рiшень.

8. Сутнiсть, функцiї та вигоди стратегiчного планування, його зміст та основні етапи.

9. Основнi елементи процесу маркетингу та основоположнi концепцiї.

10. Позицiювання товару. Методи перемiщення товарiв в ринковому середовищi.

 

 

Розрахункова робота

Задача 1

Розглядається інвестиційний проект, згідно якого плануються на протязі 4-х років додаткові капіталовкладення на впровадження нових, більш досконалих стандартів і на цій основі очікується отримання додаткових прибутків за рахунок зниження витрат та підвищення якості продукції протягом 10 років. Прогнози необхідних капіталовкладень та очікувані додаткові грошові потоки за весь життєвий цикл проектних заходів наведений в табл. 1.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.011 с.)