ТОП 10:

Критерії оцінювання відповіді на задачі1. Максимально кожна задача оцінюється в 10 балів, якщо має місце:

правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідного розрахунку;

правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання

в конкретних умовах;

правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

2. Відповідно загальна оцінка 8 баліввиставляється, якщо має місце:

правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

правильно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення)

відповідного розрахунку;

неправильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання

в конкретних умовах;

неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного

матеріалу и вжита назва застарілого матеріалу.

3. Відповідно загальна оцінка 6 баліввиставляється, якщо має місце:

правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

неправильно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення)

відповідного розрахунку;

неправильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання

в конкретних умовах;

неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

4. Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 0 балів за відповідне завдання.

Приклади розв’язання задач і ситуацій:

Ситуація.

Комерційний банк відкрив для фірми кредитну лінію в 500000 гр.од. Фірма повинна підтримувати компенсаційний залишок в розмірі 12% за непогашеними позиками та 10% за невикористаною частиною кредиту. Номінальна процентна ставка позики 18%, компанія на поточний момент бере в позику 300000 гр.од.

Реальна процентна ставка розраховується наступним чином:

1) визначається сума необхідного компенсаційного залишку:

0,12 ´ 300000 =
0,10 ´ 200000 =
 

2) реальна процентна ставка дорівнює:

.

Задача.

Визначити ціну боргового капіталу за умови, що купонна ставка за облігаціями корпорації дорівнює 12%, гранична ставка корпоративного податку становить 34%.

Видатки на залучення боргового капіталу за таких умов дорівнює:

або 7,92%

 

Приклад екзаменаційного білету (для вечірньої форми навчання):

Екзаменаційний білет № __

1.Основні статті активів балансу корпорації.

2.Стратегічне фінансове планування (визначення).

3.Підготовка проспектів емісії корпорації.

4. Яка приведена вартість 1000 дол.,які були вкладені на рік під 15% річних?

5.Провести аналіз фінансового стану акціонерного товариства використовуючи дані фінансової звітності (фінансова звітність надається).

6. Визначити реальну ціну банківського кредиту сумою 250 000 грн. з номінальною ставкою – 18%, компенсаційним залишком – 15%.

Приклад екзаменаційного білету (для заочної форми навчання):

Екзаменаційний білет № __

1.Основні статті активів балансу корпорації.

2.Стратегічне фінансове планування (визначення).

3. Управління дебіторською заборгованістю.

4. Концентрація корпорацій.

5.Підготовка проспектів емісії корпорації.

6. фінансовий контроль.

7. Управління витратами корпорації.

8. Яка приведена вартість 1000 дол.,які були вкладені на рік під 15% річних?

9.Провести аналіз фінансового стану акціонерного товариства використовуючи дані фінансової звітності (фінансова звітність надається).

10. Визначити реальну ціну банківського кредиту сумою 250 000 грн. з номінальною ставкою – 18%, компенсаційним залишком – 15%.

Орієнтовні варіанти теоретичних і практичних завдань поточного контролю:

 

№ 1

 1. Дайте визначення предмету “Управління фінансами корпорацій”.
 2. Напишіть формулу моделі економічно обґрунтованого об’єму замовлення.
 3. Визначте ступінь впливу операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції = 6000 виробів, Р - ціна виробу – 10 гр.од., VC - змінні видатки – 5 гр.од., FC - постійні видатки – 16000 гр.од..
 4. Які цінні папери емітує корпорація?

 

№ 2

 1. Які функції виконують фінанси корпорацій?
 2. Визначте коефіцієнти ліквідності (див. баланс корпорації): поточної і швидкої.
 3. Як Ви розумієте поняття “леверидж”? В чому складається його економічне значення?
 4. Визначте економічно обґрунтований розмір замовлення за умов, що корпорація повинна поставити 2000 од. виробів, розміщення замовлення – 3 гр.од.. за кожне замовлення, ціна виробу – 1 гр.од.., поточні видатки на одиницю виробу – 20%.

 

№ 3

 1. Дайте визначення “фінансовому оточуючому середовищу”.
 2. Визначте коефіцієнт забезпеченості реалізації продукції корпорації оборотним капіталом (див. баланс корпорації).
 3. Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що корпорація реалізує 5000 од. виробів по ціні 10 гр.од., постійні видатки становлять – 15 тис. гр.од..
 4. Назвіть 4 документи фінансової звітності.

 

№ 4

 1. Дайте визначення оборотному (працюючому) капіталу.
 2. Визначте коефіцієнт оборотності поточних активів (див. баланс).
 3. Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що корпорація реалізує 12000 одиниць виробів по ціні Р=10 гр.од.. за одиницю і змінних видатках VC=6 гр.од.; постійні видатки складають FV=90000 гр.од.., сплачені відсотки I=6000 гр.од..
 4. Назвіть види банківських позик.

 

№ 5

 1. Дайте визначення дивідендної політики.
 2. Визначте коефіцієнт дебіторської заборгованості (див. баланс).
 3. Нарисуйте графік беззбитковості (дані стосовно обсягу реалізації, постійних видатків на Ваш розсуд).
 4. Дайте визначення поняття “підприємницький ризик”.

 

№ 6

1. Визначте строк погашення дебіторської заборгованості (середній період інкасації виручки). Див. баланс.

 1. Чим відрізняється звичайна акція від привілейованої?
 2. Як Ви розумієте – “постійні видатки виробництва”?
 3. Визначте вплив фінансового левериджу за умов, що прибуток корпорації до сплати відсотків і податків складає 20000 гр.од., в поточному році корпорація сплатила 7000 гр.од. у вигляді відсотків.

 

№ 7

1. Як Ви розумієте змінні видатки виробництва?

 1. Визначте оборотність кредиторської заборгованості (див. баланс).
 2. Які види акцій Ви знаєте?
 3. Визначте економічно обґрунтований розмір замовлення за умов, що корпорація повинна поставити покупцю 7000 од. виробів, розміщення замовлення – 10 гр.од. за кожне замовлення, ціна виробу – 2 гр.од., поточні видатки на одиницю виробу – 30%.

 

№ 8

1. Напишіть формулу коефіцієнта визначення строку погашення кредиторської заборгованості.

2. Дайте визначення акції.

3. Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації за умов, що фінансові джерела розподілені наступним чином: амортизація – 20%, довгостроковий борг – 40% (з процентною ставкою 10%), випуск нових акцій – 40%, раніше емітовані акції обертаються по ціні 50 гр.од., за минулий рік сплачений дивіденд на акцію склав 1,5 гр.од.. Ставка податку на прибуток корпорації – 30%.

4. Як Ви розумієте фінансовий ризик корпорації?

 

№ 9

1. Дайте визначення дивіденду.

 1. Визначте ступінь операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 6000 од., P - ціна одиниці виробу = 11 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од.., FC - постійні видатки = 15000 гр.од..
 2. Напишіть формулу коефіцієнту поточної ліквідності.
 3. Що таке “спліт”?

 

№ 10

1. У якій формі можуть бути сплачені дивіденди акціонерам?

 1. Назвіть основні короткострокові джерела фінансування корпорацій.
 2. Визначте ступінь впливу фінансового левериджу на прибуток корпорації за умов, що прибуток до сплати процентів і податків склав 200000 гр.од., корпорація сплатила в поточному році 50000 гр.од. у вигляді відсотків.
 3. Назвіть основні статті поточних активів.

 

№ 11

1. Напишіть коефіцієнти оберту акціонерного капіталу.

 1. Дайте визначення підприємницькому ризику.
 2. Визначте ступінь впливу фінансового левериджу на прибуток корпорації за умов, що прибуток до сплати процентів і податків склав 10000 гр.од.., корпорація сплатила в поточному році 3000 гр.од. у вигляді відсотків.
 3. Напишіть формулу визначення економічно обґрунтованого об’єму замовлення.

 

№ 12

1.Дайте визначення фінансовому ризику.

2.Назвіть основні коефіцієнти структури капіталу.

3.Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 6000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од., FC - постійні видатки = 20000 гр.од., відсотки сплачені – І = 4000 гр.од...

4.Які форми короткострокового кредитування корпорації Вам відомі?

 

№ 13

1. Що демонструє графік беззбитковості?

2. Визначте ступінь операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 5000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од.., FC - постійні видатки = 15000 гр.од..

3. У якій формі фінансової звітності відображається формування прибутку корпорації?

4. Які облігації емітує корпорація?

 

№ 14

1. Дайте визначення постійних витрат (видатків).

 1. Напишіть коефіцієнт структури капіталу, на основі співвідношення боргу і активів. Що демонструє цей коефіцієнт?
 2. Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації (WACC) за умов, що фінансові фонди розподілені наступним чином: амортизація – 30%, довгостроковий борг – 40% за ставкою – 10%, випуск звичайних акцій – 30% (поточний дивіденд по акціям, що обертаються – 1 гр.од.., їх поточна ціна – 50 гр.од.). Податок на прибуток корпорації – 30%.
 3. У якій формі фінансової звітності відображені зміни в акціонерному капіталі?

 

№ 15

 1. Чистий прибуток на 1 звичайну акцію = 2 гр.од., сплачений дивіденд на 1 звичайну акцію – 1,5 гр.од.. Визначте: а) коефіцієнт дивідендних виплат; б) коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком.
 2. Дайте визначення поняттю “факторинг”.
 3. У якому документі фінансової звітності можна знайти інформацію про проценти сплачені і проценти отримані?
 4. Назвіть основні принципи корпоративного фінансового управління.

 

№ 16

1. Дайте визначення поняттю “структура капіталу”.

 1. Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що постійні видатки = 20000 гр. од., очікуємий випуск виробів = 60000, число одиниць виробів – 6000.
 2. Як Ви розумієте категорію “капітал корпорації”?
 3. Назвіть основні статті поточних активів корпорації.

 

№ 17

1. Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення процентних боргів і акціонерного капіталу). Що показує коефіцієнт?

2. Назвіть основні статті поточних зобов’язань корпорації.

3. Визначте економічно обґрунтований об’єм замовлення за умов, що корпорація поставляє 3000 од. виробів по ціні 1 гр.од. при поточних видатках на одиницю продукції – 30%. Розміщення 1 замовлення коштує корпорації 5 гр.од.

4. Назвіть основні методи короткострокового фінансування корпорації.

 

№ 18

1. Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення акціонерного капіталу і всього капіталу). Що показує коефіцієнт?

2. Назвіть основні статті активів корпорації.

3. Як Ви розумієте показник середньозваженої ціни капіталу (WACC)?

4. Визначте коефіцієнти обертання акціонерного капіталу (див. баланс).

 

№ 19

1. Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення процентного боргу і всього капіталу корпорації). Що показує цей коефіцієнт?

2. Яка структура капіталу має назву оптимальної?

3. Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 10000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од.., VC - змінні видатки = 6 гр.од., FC - постійні видатки = 20000 гр.од., відсотки сплачені – І = 5000 гр.од.Яка облігація має назву купонної?

 

№ 20

1. За даними звіту про прибуток визначте коефіцієнт покриття процентних платежів прибутком.

 1. Напишіть формулу сумісного впливу операційного і фінансового левериджу.
 2. Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що корпорація планує реалізувати 7000 одиниць виробів на загальну суму 70000 гр.од., постійні видатки складають 20000 гр.од..
 3. Назвіть основні статті акціонерного капіталу за балансом.

 

№ 21

1. Напишіть формулу зміни ступеня впливу фінансового левериджу. Що вона демонструє?

 1. Назвіть документ фінансової звітності корпорації, у якому показано рух фінансових потоків.
 2. Які облігації емітує корпорація?
 3. Визначте сумісний вплив на прибуток корпорації операційного і фінансового левериджу за умов, що вона реалізує 40000 виробів, P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од., FC - постійні видатки = 15000 гр.од., відсотки сплачені – І = 10000 гр.од..

 

№ 22

1. Назвіть 4 основні документи фінансової звітності корпорації.

2. Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації (WACC) за умов, що фінансові фонди розподілені наступним чином: амортизація – 30%, довгостроковий борг – 50% за ставкою – 10%, випуск звичайних акцій – 20% (поточний дивіденд по акціям, що обертаються – 2 гр.од., їх поточна ринкова ціна – 50 гр.од.). Податок на прибуток корпорації – 30%.

 1. Які види акцій емітує корпорація?
 2. Дайте визначення поняттю “нерозподілений прибуток”.

 

№ 23

1. Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки дорівнюють 30 тис. гр.од., ціна одиниці виробу – 3 гр.од., змінні видатки – 1 гр.од. в одиниці виробу.

 1. Які короткострокові фінансові інструменти емітує корпорація?
 2. Які документи фінансової звітності є публічними?
 3. Дайте визначення поняттю оборотний (працюючий) капітал.

 

№ 24

1. У якому фінансовому документі є інформація про чистий прибуток?

 1. Дайте визначення постійних видатків.
 2. Визначте реальну процентну ставку по балансовому кредиту за умов, що корпорація оформила з комерційним банком договір на отримання позики на суму 500000 гр.од. при номінальній ставці 18%. Корпорація повинна мати компенсаційний залишок у розмірі 10% позики.
 3. Які види цінних паперів емітує корпорація?

 

№ 25

1. Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки = 30000 гр.од.., ціна виробу – 10 гр.од., змінні видатки = 5 гр.од..

 1. Складіть графік беззбитковості на основі даних по першому питанню.
 2. Як Ви розумієте фінансовий ризик?
 3. Напишіть формулу коефіцієнту дивідендних виплат.

 

№ 26

1. Корпорація заключила угоду з комерційним банком про дисконтну позику на суму 500000 гр.од. з номінальною процентною ставкою 17%, компенсаційним залишком 14%, при цьому проценти за позикою сплачуються авансом.

 1. Напишіть формулу коефіцієнтів, які визначають прибутковість продажу і активів корпорації.
 2. Дайте визначення постійних видатків корпорації.
 3. У якій формі фінансової звітності є інформація про довгострокові активи корпорації.

 

№ 27

1. Визначте коефіцієнт реінвестування за умов, що коефіцієнт доходності акціонерного капіталу = 20%, прибуток на 1 акцію 2 гр.од., дивіденд на 1 акцію 1 гр.од..

 1. У якій формі фінансової звітності є інформація про короткострокову заборгованість корпорації?
 2. Дайте визначення змінних видатків корпорації.
 3. Яка структура капіталу корпорації має назву оптимальної?

 

№ 28

1. Поточні активи корпорації дорівнюють 20000 гр.од., в тому числі товарно-матеріальні запаси = 10000 гр.од.. Визначте коефіцієнти ліквідності.

 1. У якій формі фінансової звітності є інформація стосовно нових емісій корпоративних цінних паперів?
 2. Дайте визначення так званій “золотій акції”.
 3. Чи обертаються установчі акції на фінансовому ринку?

 

№ 29

1. Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки = 70000 гр.од., ціна виробу – 6 гр.од., змінні видатки = 2 гр.од.

2. Назвіть основні види джерел короткострокового фінансування корпорації.

3. У якому документі фінансової звітності є інформація про борги корпорації?

4. Напишіть формулу прибутковості активів корпорації.

 

 

№ 30

1. Визначте приведену вартість податкового захисту за облігаційними процентними виплатами корпорації, коли податкова ставка дорівнює 30%, безстрокові облігації були емітовані на суму 10000 під 10%.

2. Яка основна мета фінансового управління корпорацією?

3. У якому документі фінансової звітності можна знайти інформацію про акції, які корпорація вилучила з обігу.

4. Дайте визначення поняттю “овердрафт”.

 

 

Рекомендована література

Основна

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.4. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI5. Положення ДКЦПФР «Про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств» вiд 30.12.1998 № 221, із змінами 22.03.2010р.

6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондвого ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» від 11 грудня 2003 року № 571

7. Указ Президента України від 11 грудня 2002 року N 1153/2002 “Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України»

ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ

4. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.

5. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.

6. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. / Пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2006.

7. Боди З., Мертон Р. Финансы. / Пер. с англ. — Учебное пособие.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

8. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – С-Пб «Питер», 2002.

9. Колб Р.В., Родригес Р.Дж. Финансовый менеджмент: Учебник/Пер. 2-го англ. Издания; Предисл. К русск изд. К.э.н. Драчевой Е.Л. – М.: Издательство «Финпресс», 2001.

10. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. / Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

11. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.

12. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

 

Додаткова

1. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 480 с.

2. Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.

3. Магістеріум. Вип. 18, Економічні студії/ Наук. зб./За ред. Єріна А. М., Бураковський І. В., В'юн В. Г., Злупко С. М., Сопко В. В., Лук'яненко І. Г., Краснікова Л. І- К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005.-166c.

4. Мартін Джон Д., Петті Вільям Дж. VBM — управління, що базується на вартості: оперативна відповідь революції акціонерів / Пер. з англ.; за наук. ред. О.Б.Максимової, К. Шарапової. —Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. —272 с

5. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.

6. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Дело, 2001.. - С. 270.

7. Узст Т., Джонс Д. Пособие но оценке бизнеса / Перевод с англ.- М.: Квинто-Консалтинг, 2003.- 650с.

8. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління/За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка – К.: Фенікс, 2008 - 308с.

9. Головач А. Л Методичні засади оцінки вартості бізнесу// http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/mag

10. Голубєва Т. С., І. В. Колос Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства// Актуальні проблеми економіки .- 2006. - № 5(59).

11. Г. Островська Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності//Світ фінансів. - 2008.- № (16)

12. Єрофєєва Т. А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання // Наукові записки. Том 68. Економічні науки.-2007.

13. Івашковська І. Концепція управління вартістю компанії// Фінансовий ринок України. –2007. - № 4. - С. 24-27

14. Інгільдєєва Е.Р, Рубан Т.Є., Визначення фінансових аспектів щодо оцінки ефективності діяльності підприємства// Научные труды Дон НТУ. Серия: экономическая. Выпуск 100-1- 2005.

15. Концепція VBM (Value-Based Management)// http://www.dstepanov.spb.ru.

16. Коупленд Т., Коллер Т., Муррін Дж. Управління вартістю компанії.// “Круглий стіл”. – http://www. kstil.com.ua

17. Л. Костирко Методологічні основи визначення параметрів управління вартістю підприємства// Економіст. -2007.- № 8

18. М. Данильченко, О. Сохацька Концепція управління вартісю як основа формування стратегії підприємства// Наука молода. – 2007.-№8

19. Маренков Ф., Демшин В. Концепция управления стоимостью предприятия // Управление компанией, 2001, №4, с.12

20. П.В. Круш, Управління вартістю підприємств// Маркетинг в Україні. -2003.- №4

21. ТарасенкоС.І. Формування системи факторів вартості підприємства// Проблеми матеріальної культури. – 2006. - №2. – С.149-153.

22. Щербакова О. Н. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции добавленной стоимости // Финансовый менеджмент.— 2003.— № 6.

23. Franz K. P., Winkler C. IFRS und wertorientiertes Controlling// Controlling. - 2006. - No. 8-9. - S. 417

24. Herbert Kauffmann Performance Controllingals integraler Bestandteil der wertorientierten Steuerung bei DaimlerChrysler// Controlling, Heft4/5, April/Mai2007

25. Norbert Barth/Helmut Berndt/ Klaus M. Geiger/ Michel Schickling/Günter Schmitt Ermittlung wertorientierter Ergebnisse (Value-based Earnings)// Finanz Betrieb 7-8/2006

26. Paul Collins "How to Grow and Sell a Consulting Firm"//Management Consulting News http://www.managementconsultingnews.com/articles

27. Damodaran A., 2004.Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset Second Edition

28. John D. Stowe, Th1omas R. Robinson, Jerald E.Pinto, Dennis W.VcLeavey,2002 by Association for Management and Research, CFA

29. Financial Reporting and Analysis, CFA Programm

30. http://www.dstepanov.spb.ru

31. http://www.vestnikmckinsey.ru

 

 

 

 


[1] Шкала розроблена на основі чинної в Україні 4-ри бальної шкали оцінювання знань студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») — відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п. 3.12.2.3.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.03 с.)