ТОП 10:

Самостійна робота з дисципліни «Управління фінансами корпорацій».Виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання включають: розгляд виробничих ситуацій (підготовка розрахункової частини та звітів), написання рефератів, виконання розрахункових, графічних робіт, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до семінарів–дискусій, міні-лекцій, наукових гуртків та наукових студентських конференцій - за вибором студентів.

Реферати.

Підготовка до написання реферату починають з вибору теми. Студент має право самостійно обрати тему з проблематики, визначеної у даному переліку, або запропонувати свою тему. У останньому випадку вибрана тема повинна бути узгоджена з викладачем, який проводить практичні заняття.

Реферат готується відповідно до загальноприйнятих вимог до написання такого виду робіт.

Захист реферату передбачає презентацію на відповідному семінарському занятті.

Написання реферату створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються фінансів вітчизняних АТ, виробляти пропозиції з метою їх подолання, вміти порівнювати з відповідною зарубіжною практикою.

Загальні вимоги до написання реферату.

Обсяг має бути в межах 10-40 сторінок стандартного формату А4 у друкованому вигляді. Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх.

При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки реферату.

Робота над рефератом поділяється на наступні етапи:

1. Вибір теми.

2. Самостійне складання попереднього плану.

3. Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.

4. Узгодження з викладачем плану реферату та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.

5. Безпосередня робота над написанням.

6. Захист реферату.

Оформлення реферату.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між частинами та тексту взагалі.

Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті на неї. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.

Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1. Конституція України.

2. Законодавчі акти Верховної Ради України.

3. Укази Президента України.

4. Постанови Кабінету Міністрів.

5. Нормативні докумен ти.

6. Статистичні збірники та звітні матеріали міністерств і відомств.

7. Монографічна література й підручники.

8. Періодичні видання.

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

Теми рефератів з дисципліни “Управління фінансами корпорацій”

1. Основні риси сучасної корпорації та особливості корпоративного управління.

2. Вплив юридичних форм організації капіталу і підприємництва, особливості обороту капіталу та руху фінансових потоків.

3. Характеристика особливостей обороту капіталу та руху фінансових потоків приватних та публічних акціонерних товариств.

4. Вартісноорієнтований фінансовий менеджмент та його основні риси.

5. Правове визначення акціонерного товариства та особливостей його діяльності.

6. Особливості управління фінансами корпорації, його головні принципи.

7. Особливості організації управління фінансами в АТ, холдінгах, концернах тощо.

8. Організація управління фінансовою функцією оффшорної компанії.

9. Права та обов’язки посадових осіб акціонерного товариства щодо управління фінансами корпорацій.

10. Виникаючі протиріччя між необхідністю створення прозорості на фінансовому ринку і безпекою корпорацій.

11. Інформаційні теорії фінансового ринку.

12. Інвестиційна діяльність фінансових корпорацій.

13. Шахрайство з боку фінансових менеджерів на фінансовому ринку.

14. Оцінка інвестиційних проектів корпорації та прийняття рішень.

15. Управління оборотним капіталом корпорації.

16. Фінансування поточних потреб в оборотному капіталі.

17. Джерела короткострокового фінансування поточних потреб в оборотному капіталі.

18. Оподаткування корпорацій.

19. Корпорація на фінансовому ринку.

20. Емісійна стратегія корпорації.

21. Розміщення корпоративних цінних паперів на фондовому ринку.

22. Розміщення корпоративних цінних паперів на грошовому ринку.

23. Фундаментальний аналіз фінансової звітності корпорації, його економічне і фінансове значення.

24. Стратегічне фінансове планування, його значення для зміцнення конкурентної позиції.

25. Поточне (оперативне) фінансове планування, його значення для діяльності корпорації.

26. Прогнозні (pro forma) фінансові документи, методи складання, значення для розробки економічної і фінансової політики.

27. Організація фінансового планування і контролю в корпорації.

28. Планування як принцип управління фінансами корпорації.

29. Склад фінансового плану корпорації.

30. Приватизація державної власності та акціонування.

31. Проблеми організації фінансів акціонерних товариств.

32. Злиття (поглинання) корпорацій та пов’язаний з цими процесами випуск акцій.

33. Взаємовідносини корпорації з пенсійними фондами.

34. Новітні теорії корпоративних фінансів.

 

Крім рефератів студенти можуть готувати самостійно (але під керівництвом викладача, який веде практичні заняття) міні-лекції або доповіді за обраним напрямом дослідження.

Також викладачем можуть бути запропоновані кейси (практичні ситуації), за розв’язок яких студенти отримують відповідну кількість балів.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

За умови проходження студентами практики на підприємствах акціонерної форми власності готуються ними звіти згідно до відповідних тем курсу за наступними завданнями:

1. Корпорація на фінансовому ринку:

- вплив фінансового ринку на діяльність акціонерного товариства;

- фінансова звітність АТ, її значення як основного джерела інформації про діяльність АТ;

- оцінка фінансового стану АТ на основі фінансової звітності;

- додаткові підходи до аналізу фінансової звітності (закордонна практика);

- особливості діяльності АТ на фінансовому ринку України.

Необхідний матеріал для оформлення практичної частини Звіту подається викладачем на консультаційному занятті.

При написанні цього завдання використовується фінансова звітність українських АТ (за умови проходження практики на підприємстві акціонерної форми власності - фінансова звітність цього підприємства, інакше – наявна фінансова звітність за окремими АТ у пресі, або на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

 

2. Підходи до оцінки капіталу корпорації в умовах української економіки та порівняння із зарубіжною практикою. Визначення проблем оцінки капіталу акціонерних товариств в Україні.

Вихідна схема відносно опрацювання студентами практичної частини цього завдання подається на лекційних заняттях. При написанні завдання також використовується фінансова звітність українських АТ (за умови проходження практики на підприємстві акціонерної форми власності - фінансова звітність цього підприємства, інакше – наявна фінансова звітність за окремими АТ у пресі, або на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

 

3. Основні проблемні питання, які пов’язані із діяльністю акціонерних товариств на фінансовому ринку України (тематика завдання уточнюється викладачем).

 

Це завдання ґрунтується на матеріалах, які використовувались при підготовці завдань 1 і 2, а також додаткових практичних і теоретичних матеріалах. Вказане завдання дозволить узагальнити набуті знання студентів за даним курсом та використати знання з інших курсів.

 

Ситуація.

Комерційний банк відкрив для фірми кредитну лінію в 500000 гр.од. Фірма повинна підтримувати компенсаційний залишок в розмірі 12% за непогашеними позиками та 10% за невикористаною частиною кредиту. Номінальна процентна ставка позики 18%, компанія на поточний момент бере в позику 300000 гр.од.

Реальна процентна ставка розраховується наступним чином:

1) визначається сума необхідного компенсаційного залишку:

0,12 ´ 300000 =
0,10 ´ 200000 =
 

2) реальна процентна ставка дорівнює:

.

Задача.

Визначити ціну боргового капіталу за умови, що купонна ставка за облігаціями корпорації дорівнює 12%, гранична ставка корпоративного податку становить 34%.

Видатки на залучення боргового капіталу за таких умов дорівнює:

або 7,92%

 

Приклад екзаменаційного білету (для вечірньої форми навчання):

Екзаменаційний білет № __

1.Основні статті активів балансу корпорації.

2.Стратегічне фінансове планування (визначення).

3.Підготовка проспектів емісії корпорації.

4. Яка приведена вартість 1000 дол.,які були вкладені на рік під 15% річних?

5.Провести аналіз фінансового стану акціонерного товариства використовуючи дані фінансової звітності (фінансова звітність надається).

6. Визначити реальну ціну банківського кредиту сумою 250 000 грн. з номінальною ставкою – 18%, компенсаційним залишком – 15%.

Приклад екзаменаційного білету (для заочної форми навчання):

Екзаменаційний білет № __

1.Основні статті активів балансу корпорації.

2.Стратегічне фінансове планування (визначення).

3. Управління дебіторською заборгованістю.

4. Концентрація корпорацій.

5.Підготовка проспектів емісії корпорації.

6. фінансовий контроль.

7. Управління витратами корпорації.

8. Яка приведена вартість 1000 дол.,які були вкладені на рік під 15% річних?

9.Провести аналіз фінансового стану акціонерного товариства використовуючи дані фінансової звітності (фінансова звітність надається).

10. Визначити реальну ціну банківського кредиту сумою 250 000 грн. з номінальною ставкою – 18%, компенсаційним залишком – 15%.

Орієнтовні варіанти теоретичних і практичних завдань поточного контролю:

 

№ 1

 1. Дайте визначення предмету “Управління фінансами корпорацій”.
 2. Напишіть формулу моделі економічно обґрунтованого об’єму замовлення.
 3. Визначте ступінь впливу операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції = 6000 виробів, Р - ціна виробу – 10 гр.од., VC - змінні видатки – 5 гр.од., FC - постійні видатки – 16000 гр.од..
 4. Які цінні папери емітує корпорація?

 

№ 2

 1. Які функції виконують фінанси корпорацій?
 2. Визначте коефіцієнти ліквідності (див. баланс корпорації): поточної і швидкої.
 3. Як Ви розумієте поняття “леверидж”? В чому складається його економічне значення?
 4. Визначте економічно обґрунтований розмір замовлення за умов, що корпорація повинна поставити 2000 од. виробів, розміщення замовлення – 3 гр.од.. за кожне замовлення, ціна виробу – 1 гр.од.., поточні видатки на одиницю виробу – 20%.

 

№ 3

 1. Дайте визначення “фінансовому оточуючому середовищу”.
 2. Визначте коефіцієнт забезпеченості реалізації продукції корпорації оборотним капіталом (див. баланс корпорації).
 3. Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що корпорація реалізує 5000 од. виробів по ціні 10 гр.од., постійні видатки становлять – 15 тис. гр.од..
 4. Назвіть 4 документи фінансової звітності.

 

№ 4

 1. Дайте визначення оборотному (працюючому) капіталу.
 2. Визначте коефіцієнт оборотності поточних активів (див. баланс).
 3. Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що корпорація реалізує 12000 одиниць виробів по ціні Р=10 гр.од.. за одиницю і змінних видатках VC=6 гр.од.; постійні видатки складають FV=90000 гр.од.., сплачені відсотки I=6000 гр.од..
 4. Назвіть види банківських позик.

 

№ 5

 1. Дайте визначення дивідендної політики.
 2. Визначте коефіцієнт дебіторської заборгованості (див. баланс).
 3. Нарисуйте графік беззбитковості (дані стосовно обсягу реалізації, постійних видатків на Ваш розсуд).
 4. Дайте визначення поняття “підприємницький ризик”.

 

№ 6

1. Визначте строк погашення дебіторської заборгованості (середній період інкасації виручки). Див. баланс.

 1. Чим відрізняється звичайна акція від привілейованої?
 2. Як Ви розумієте – “постійні видатки виробництва”?
 3. Визначте вплив фінансового левериджу за умов, що прибуток корпорації до сплати відсотків і податків складає 20000 гр.од., в поточному році корпорація сплатила 7000 гр.од. у вигляді відсотків.

 

№ 7

1. Як Ви розумієте змінні видатки виробництва?

 1. Визначте оборотність кредиторської заборгованості (див. баланс).
 2. Які види акцій Ви знаєте?
 3. Визначте економічно обґрунтований розмір замовлення за умов, що корпорація повинна поставити покупцю 7000 од. виробів, розміщення замовлення – 10 гр.од. за кожне замовлення, ціна виробу – 2 гр.од., поточні видатки на одиницю виробу – 30%.

 

№ 8

1. Напишіть формулу коефіцієнта визначення строку погашення кредиторської заборгованості.

2. Дайте визначення акції.

3. Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації за умов, що фінансові джерела розподілені наступним чином: амортизація – 20%, довгостроковий борг – 40% (з процентною ставкою 10%), випуск нових акцій – 40%, раніше емітовані акції обертаються по ціні 50 гр.од., за минулий рік сплачений дивіденд на акцію склав 1,5 гр.од.. Ставка податку на прибуток корпорації – 30%.

4. Як Ви розумієте фінансовий ризик корпорації?

 

№ 9

1. Дайте визначення дивіденду.

 1. Визначте ступінь операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 6000 од., P - ціна одиниці виробу = 11 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од.., FC - постійні видатки = 15000 гр.од..
 2. Напишіть формулу коефіцієнту поточної ліквідності.
 3. Що таке “спліт”?

 

№ 10

1. У якій формі можуть бути сплачені дивіденди акціонерам?

 1. Назвіть основні короткострокові джерела фінансування корпорацій.
 2. Визначте ступінь впливу фінансового левериджу на прибуток корпорації за умов, що прибуток до сплати процентів і податків склав 200000 гр.од., корпорація сплатила в поточному році 50000 гр.од. у вигляді відсотків.
 3. Назвіть основні статті поточних активів.

 

№ 11

1. Напишіть коефіцієнти оберту акціонерного капіталу.

 1. Дайте визначення підприємницькому ризику.
 2. Визначте ступінь впливу фінансового левериджу на прибуток корпорації за умов, що прибуток до сплати процентів і податків склав 10000 гр.од.., корпорація сплатила в поточному році 3000 гр.од. у вигляді відсотків.
 3. Напишіть формулу визначення економічно обґрунтованого об’єму замовлення.

 

№ 12

1.Дайте визначення фінансовому ризику.

2.Назвіть основні коефіцієнти структури капіталу.

3.Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 6000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од., FC - постійні видатки = 20000 гр.од., відсотки сплачені – І = 4000 гр.од...

4.Які форми короткострокового кредитування корпорації Вам відомі?

 

№ 13

1. Що демонструє графік беззбитковості?

2. Визначте ступінь операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 5000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од.., FC - постійні видатки = 15000 гр.од..

3. У якій формі фінансової звітності відображається формування прибутку корпорації?

4. Які облігації емітує корпорація?

 

№ 14

1. Дайте визначення постійних витрат (видатків).

 1. Напишіть коефіцієнт структури капіталу, на основі співвідношення боргу і активів. Що демонструє цей коефіцієнт?
 2. Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації (WACC) за умов, що фінансові фонди розподілені наступним чином: амортизація – 30%, довгостроковий борг – 40% за ставкою – 10%, випуск звичайних акцій – 30% (поточний дивіденд по акціям, що обертаються – 1 гр.од.., їх поточна ціна – 50 гр.од.). Податок на прибуток корпорації – 30%.
 3. У якій формі фінансової звітності відображені зміни в акціонерному капіталі?

 

№ 15

 1. Чистий прибуток на 1 звичайну акцію = 2 гр.од., сплачений дивіденд на 1 звичайну акцію – 1,5 гр.од.. Визначте: а) коефіцієнт дивідендних виплат; б) коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком.
 2. Дайте визначення поняттю “факторинг”.
 3. У якому документі фінансової звітності можна знайти інформацію про проценти сплачені і проценти отримані?
 4. Назвіть основні принципи корпоративного фінансового управління.

 

№ 16

1. Дайте визначення поняттю “структура капіталу”.

 1. Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що постійні видатки = 20000 гр. од., очікуємий випуск виробів = 60000, число одиниць виробів – 6000.
 2. Як Ви розумієте категорію “капітал корпорації”?
 3. Назвіть основні статті поточних активів корпорації.

 

№ 17

1. Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення процентних боргів і акціонерного капіталу). Що показує коефіцієнт?

2. Назвіть основні статті поточних зобов’язань корпорації.

3. Визначте економічно обґрунтований об’єм замовлення за умов, що корпорація поставляє 3000 од. виробів по ціні 1 гр.од. при поточних видатках на одиницю продукції – 30%. Розміщення 1 замовлення коштує корпорації 5 гр.од.

4. Назвіть основні методи короткострокового фінансування корпорації.

 

№ 18

1. Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення акціонерного капіталу і всього капіталу). Що показує коефіцієнт?

2. Назвіть основні статті активів корпорації.

3. Як Ви розумієте показник середньозваженої ціни капіталу (WACC)?

4. Визначте коефіцієнти обертання акціонерного капіталу (див. баланс).

 

№ 19

1. Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення процентного боргу і всього капіталу корпорації). Що показує цей коефіцієнт?

2. Яка структура капіталу має назву оптимальної?

3. Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 10000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од.., VC - змінні видатки = 6 гр.од., FC - постійні видатки = 20000 гр.од., відсотки сплачені – І = 5000 гр.од.Яка облігація має назву купонної?

 

№ 20

1. За даними звіту про прибуток визначте коефіцієнт покриття процентних платежів прибутком.

 1. Напишіть формулу сумісного впливу операційного і фінансового левериджу.
 2. Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що корпорація планує реалізувати 7000 одиниць виробів на загальну суму 70000 гр.од., постійні видатки складають 20000 гр.од..
 3. Назвіть основні статті акціонерного капіталу за балансом.

 

№ 21

1. Напишіть формулу зміни ступеня впливу фінансового левериджу. Що вона демонструє?

 1. Назвіть документ фінансової звітності корпорації, у якому показано рух фінансових потоків.
 2. Які облігації емітує корпорація?
 3. Визначте сумісний вплив на прибуток корпорації операційного і фінансового левериджу за умов, що вона реалізує 40000 виробів, P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од., FC - постійні видатки = 15000 гр.од., відсотки сплачені – І = 10000 гр.од..

 

№ 22

1. Назвіть 4 основні документи фінансової звітності корпорації.

2. Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації (WACC) за умов, що фінансові фонди розподілені наступним чином: амортизація – 30%, довгостроковий борг – 50% за ставкою – 10%, випуск звичайних акцій – 20% (поточний дивіденд по акціям, що обертаються – 2 гр.од., їх поточна ринкова ціна – 50 гр.од.). Податок на прибуток корпорації – 30%.

 1. Які види акцій емітує корпорація?
 2. Дайте визначення поняттю “нерозподілений прибуток”.

 

№ 23

1. Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки дорівнюють 30 тис. гр.од., ціна одиниці виробу – 3 гр.од., змінні видатки – 1 гр.од. в одиниці виробу.

 1. Які короткострокові фінансові інструменти емітує корпорація?
 2. Які документи фінансової звітності є публічними?
 3. Дайте визначення поняттю оборотний (працюючий) капітал.

 

№ 24

1. У якому фінансовому документі є інформація про чистий прибуток?

 1. Дайте визначення постійних видатків.
 2. Визначте реальну процентну ставку по балансовому кредиту за умов, що корпорація оформила з комерційним банком договір на отримання позики на суму 500000 гр.од. при номінальній ставці 18%. Корпорація повинна мати компенсаційний залишок у розмірі 10% позики.
 3. Які види цінних паперів емітує корпорація?

 

№ 25

1. Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки = 30000 гр.од.., ціна виробу – 10 гр.од., змінні видатки = 5 гр.од..

 1. Складіть графік беззбитковості на основі даних по першому питанню.
 2. Як Ви розумієте фінансовий ризик?
 3. Напишіть формулу коефіцієнту дивідендних виплат.

 

№ 26

1. Корпорація заключила угоду з комерційним банком про дисконтну позику на суму 500000 гр.од. з номінальною процентною ставкою 17%, компенсаційним залишком 14%, при цьому проценти за позикою сплачуються авансом.

 1. Напишіть формулу коефіцієнтів, які визначають прибутковість продажу і активів корпорації.
 2. Дайте визначення постійних видатків корпорації.
 3. У якій формі фінансової звітності є інформація про довгострокові активи корпорації.

 

№ 27

1. Визначте коефіцієнт реінвестування за умов, що коефіцієнт доходності акціонерного капіталу = 20%, прибуток на 1 акцію 2 гр.од., дивіденд на 1 акцію 1 гр.од..

 1. У якій формі фінансової звітності є інформація про короткострокову заборгованість корпорації?
 2. Дайте визначення змінних видатків корпорації.
 3. Яка структура капіталу корпорації має назву оптимальної?

 

№ 28

1. Поточні активи корпорації дорівнюють 20000 гр.од., в тому числі товарно-матеріальні запаси = 10000 гр.од.. Визначте коефіцієнти ліквідності.

 1. У якій формі фінансової звітності є інформація стосовно нових емісій корпоративних цінних паперів?
 2. Дайте визначення так званій “золотій акції”.
 3. Чи обертаються установчі акції на фінансовому ринку?

 

№ 29

1. Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки = 70000 гр.од., ціна виробу – 6 гр.од., змінні видатки = 2 гр.од.

2. Назвіть основні види джерел короткострокового фінансування корпорації.

3. У якому документі фінансової звітності є інформація про борги корпорації?

4. Напишіть формулу прибутковості активів корпорації.

 

 

№ 30

1. Визначте приведену вартість податкового захисту за облігаційними процентними виплатами корпорації, коли податкова ставка дорівнює 30%, безстрокові облігації були емітовані на суму 10000 під 10%.

2. Яка основна мета фінансового управління корпорацією?

3. У якому документі фінансової звітності можна знайти інформацію про акції, які корпорація вилучила з обігу.

4. Дайте визначення поняттю “овердрафт”.

 

 

Рекомендована література

Основна

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.4. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI5. Положення ДКЦПФР «Про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств» вiд 30.12.1998 № 221, із змінами 22.03.2010р.

6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондвого ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» від 11 грудня 2003 року № 571

7. Указ Президента України від 11 грудня 2002 року N 1153/2002 “Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України»

ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ

4. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.

5. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.

6. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. / Пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2006.

7. Боди З., Мертон Р. Финансы. / Пер. с англ. — Учебное пособие.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

8. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – С-Пб «Питер», 2002.

9. Колб Р.В., Родригес Р.Дж. Финансовый менеджмент: Учебник/Пер. 2-го англ. Издания; Предисл. К русск изд. К.э.н. Драчевой Е.Л. – М.: Издательство «Финпресс», 2001.

10. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. / Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

11. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.

12. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

 

Додаткова

1. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 480 с.

2. Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.

3. Магістеріум. Вип. 18, Економічні студії/ Наук. зб./За ред. Єріна А. М., Бураковський І. В., В'юн В. Г., Злупко С. М., Сопко В. В., Лук'яненко І. Г., Краснікова Л. І- К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005.-166c.

4. Мартін Джон Д., Петті Вільям Дж. VBM — управління, що базується на вартості: оперативна відповідь революції акціонерів / Пер. з англ.; за наук. ред. О.Б.Максимової, К. Шарапової. —Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. —272 с

5. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.

6. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Дело, 2001.. - С. 270.

7. Узст Т., Джонс Д. Пособие но оценке бизнеса / Перевод с англ.- М.: Квинто-Консалтинг, 2003.- 650с.

8. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління/За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка – К.: Фенікс, 2008 - 308с.

9. Головач А. Л Методичні засади оцінки вартості бізнесу// http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/mag

10. Голубєва Т. С., І. В. Колос Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства// Актуальні проблеми економіки .- 2006. - № 5(59).

11. Г. Островська Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності//Світ фінансів. - 2008.- № (16)

12. Єрофєєва Т. А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання // Наукові записки. Том 68. Економічні науки.-2007.

13. Івашковська І. Концепція управління вартістю компанії// Фінансовий ринок України. –2007. - № 4. - С. 24-27

14. Інгільдєєва Е.Р, Рубан Т.Є., Визначення фінансових аспектів щодо оцінки ефективності діяльності підприємства// Научные труды Дон НТУ. Серия: экономическая. Выпуск 100-1- 2005.

15. Концепція VBM (Value-Based Management)// http://www.dstepanov.spb.ru.

16. Коупленд Т., Коллер Т., Муррін Дж. Управління вартістю компанії.// “Круглий стіл”. – http://www. kstil.com.ua

17. Л. Костирко Методологічні основи визначення параметрів управління вартістю підприємства// Економіст. -2007.- № 8

18. М. Данильченко, О. Сохацька Концепція управління вартісю як основа формування стратегії підприємства// Наука молода. – 2007.-№8

19. Маренков Ф., Демшин В. Концепция управления стоимостью предприятия // Управление компанией, 2001, №4, с.12

20. П.В. Круш, Управління вартістю підприємств// Маркетинг в Україні. -2003.- №4

21. ТарасенкоС.І. Формування системи факторів вартості підприємства// Проблеми матеріальної культури. – 2006. - №2. – С.149-153.

22. Щербакова О. Н. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции добавленной стоимости // Финансовый менеджмент.— 2003.— № 6.

23. Franz K. P., Winkler C. IFRS und wertorientiertes Controlling// Controlling. - 2006. - No. 8-9. - S. 417

24. Herbert Kauffmann Performance Controllingals integraler Bestandteil der wertorientierten Steuerung bei DaimlerChrysler// Controlling, Heft4/5, April/Mai2007

25. Norbert Barth/Helmut Berndt/ Klaus M. Geiger/ Michel Schickling/Günter Schmitt Ermittlung wertorientierter Ergebnisse (Value-based Earnings)// Finanz Betrieb 7-8/2006

26. Paul Collins "How to Grow and Sell a Consulting Firm"//Management Consulting News http://www.managementconsultingnews.com/articles

27. Damodaran A., 2004.Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset Second Edition

28. John D. Stowe, Th1omas R. Robinson, Jerald E.Pinto, Dennis W.VcLeavey,2002 by Association for Management and Research, CFA

29. Financial Reporting and Analysis, CFA Programm

30. http://www.dstepanov.spb.ru

31. http://www.vestnikmckinsey.ru

 

 

 

 


[1] Шкала розроблена на основі чинної в Україні 4-ри бальної шкали оцінювання знань студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») — відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п. 3.12.2.3.

Самостійна робота з дисципліни «Управління фінансами корпорацій».

Самостійна робота за навчальною дисципліною „Управління фінансами корпорацій” включає наступні форми:

1.1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

1.2. підготовка до семінарських, практичних занять;

1.3.виконання домашніх завдань;

1.4.підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

1.5. систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів;

1.6.вивчення тем, що передбачені для самостійного опрацювання;

1.7.виконання індивідуальних завдань за результатами стажування (проходження практики).

1.1. Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалуздійснюється студентами самостійно у позааудиторний час.

1.2. Підготовка студентів до семінарських, практичних занять; 1.3. виконання домашніх завдань; 1.4. підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 1.5. систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів та іспитом (для студентів вечірньої та заочної форми навчання) студентами проводиться самостійно згідно розкладу занять.

Для самостійного виконання вдома студентам пропонюється завдання по розв'язанню задач.

Контроль за самостійною роботою здійснюється шляхом перевірки правильності виконання домашнього завдання, усного опитування, написання та перевірки контрольних робіт, модульного контролю, відповідей на тести, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів.

1.6. Вивчення тем, що передбачені для самостійного опрацювання:

перелік тем до самостійного вивчення дається викладачем, що веде лекційні заняття разом з більш докладним перліком питань до їх опрацювання відповідно до основного переліку тем:

Тема 1. Основні положення корпоративних фінансів. Мета вивчення дисципліни;

Тема 2. Принципи та організаційна складова управління фінансами корпорацій;

Тема 3. Інформаційне забезпечення управління фінансами корпорацій;

 

Тема 4. Фінансовий аналіз економічної інформації як основа прийняття управлінських рішень;

Тема 5. Вартісний підхід в управлінні фінансами корпорацій;

Тема 6. Управління акціонерним капіталом корпорації;

Тема 7. Довгострокові фінансові та інвестиційні рішення з фінансового менеджменту та їх особливість у фінансових і нефінансових корпораціях;

Тема 8. Управління оборотним капіталом корпорації та його фінансування;

Тема 9. Управління прибутком (збитком) корпорації;

Тема 10. Вплив держави на ефективність управління фінансами корпорацій;

Тема 11. Корпорація в системі міжнародних фінансово-економічних відносин.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОРПОРАЦІЙ

для студентів спеціальності 8201

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Види самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)
ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ
1. Виконання модульних (контрольних) завдань 2 модуля за семестр у строки, визначені викладачем, який веде семінари.   Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт Письмова робота. Завдання формує викладач. В модуль можуть бути включені теми курсу для самостійного опрацювання. 40 балів (по 20 балів за модульну роботу)
2. Перевірка виконання індивідуальних практичних завдань індивідуальне завдання за семестр у строки, визначені викладачем, який проводить консультації (див. Графік ІКР).   Відповідно до графіка ІКР та наданих викладачем завдань представляється індивідуальна робота, що демонструє необхідний рівень опрацювання теоретичного і практичного (бази практики або іншого практичного матеріалу за згодою викладача) матеріалів. 40 балів  
Разом балів за обов’язкові види СРС
ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ
Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study) На протязі семестру, але не пізніше двох тижнів до його закінчення Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі
Аналітичний розгляд наукових публікацій На протязі семестру, але не пізніше двох тижнів до його закінчення Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
 
Виконання обов’язкових завдань Виконання вибіркових завдань максимум 80 балів за семестр максимум 20 балів за семестр
РАЗОМ за семестр максимум 100 балів
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ
Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються. За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів. Якщо з поважних причин студент був відсутнім на оперативному контролі, він має право звернутися до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру (за дозволом деканату), але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.
           

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни УПРАВЛІННЯФІНАНСАМИ КОРПОРАЦІЙ

для студентів спеціальності 8201

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.04 с.)