ТОП 10:

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTSПереведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано А
80-89 добре зараховано В
70-79 С
66-69 задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

Поточний контроль знань студентів вечірньої форми навчання

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

а) контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) контроль за виконанням модульних завдань.

Контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни.

Оцінка як теоретичної так і практичної складової знань, умінь і навиків студента здійснюється за 50-бальною шкалою. Оцінка поточного контролю виставляється відповідно до кількості набраних балів.

Оцінювання роботи студента на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру (6 занять) - максимальна сума 30 балів проводиться:

За кожне заняття студент може отримати максимально 5 балів:

- за відповіді на семінарських (практичних) заняттях за результатами експрес-контролю - максимальна сума 3 бали:

а) за відповідь, що оцінена на “відмінно” – 3 бали;

б) за відповідь, що оцінена на “добре” – 2 бали;

в) за відповідь, що оцінена на “задовільно”– 1 бал;

г) за відповідь, що оцінена на “незадовільно”– 0 балів;

- за активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття - максимальна сума на одному занятті 2 бали:

а) за повноцінну відповідь на практичному занятті, що може бути оцінена на “відмінно” або “добре” – 2 бали;

б) за відповідь на практичних заняттях, що може бути оцінена на “задовільно” – 1 бал;

в) за відповіді, що оцінені негативно0 балів.

Загальна кількість балів за результатами роботи студента на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру не може бути більше 30 балів.

Оперативний контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (обов’язкових та вибіркових).

Написання реферату (обов’язковий вид) за заданою проблематикою оцінюється від 0 до 5 балів.

Вибіркові - аналітичний огляд наукових публікацій за проблематикою, що визначена викладачем та підготовка ситуаційного завдання за окремою темою оцінюється від 0 до 5 балів.

Написання письмової контрольної роботи (модульний контроль) оцінюється від 0 до 10 балів.

Об’єктом контролю знань студентів у формі екзамену є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен (за умови, що студент набрав 30 балів і вище) та не повинна перевищувати 100 балів.

До залікової екзаменаційної відомості заноситься підсумкова оцінка і проставляється кількість балів.

Для студентів заочної форми навчання

 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання

Студенти протягом семестру виконують обов’язкові і вибіркові завдання.

Система поточного контролю знань передбачає виконання контрольної роботи (модульний контроль - обов’язкове завдання). Письмова контрольна робота виконується за білетами, оцінюється у 0 - 10 балів.

Вибіркові завдання виконуються також до початку семестру. До вибіркових завдань належать написання реферату, аналітичний огляд наукових публікацій за тематикою, що визначена викладачем, підготовка ситуаційного завдання. За підготовку вибіркового завдання студент одержує 10б. Виконується одне із зазначених завдань.

Вимоги до оформлення реферату, аналітичного огляду наукових публікацій, ситуаційного завдання, що виконуються студентами заочної форми навчання такі ж, як для студентів очної форми (п.6.1).

Об’єктом контролю знань студентів у формі екзамену є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. Екзаменаційний білет містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен (за умови, що студент набрав 30 балів і вище) та не повинна перевищувати 100 балів.

 

Підсумковий контроль і критерії оцінювання знань, умінь та практичних навиків студента

 

Підсумковий контроль з дисципліни “Управління фінансами корпорацій” для студентів вечірньої та заочної форми навчання відбувається у формі іспиту, на який виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі тощо. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою[1] РІВЕНЬ ЗНАНЬ
Відмінний
Добрий
Задовільний
Незадовільний

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів включно.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 50%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену.

Критерії оцінки знань за виконання завдань, що виносяться на екзамені (рівні 0-6- 8-10 балів) такі:

А.Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту наведеної у питанні проблеми;

2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних їх представників;

5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.

Б. Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені помилки.

В. Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, зазначених в вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені помилки.

Г.Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, зазначених в вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2. одночасно присутні типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 6 балів;

3. висновки зроблені під час відповіді (у висновках письмової роботи), не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

4. характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит (виконала відповідне завдання), неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.005 с.)