ДО КУРСУ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО КУРСУ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»1. Методологія управління персоналом організації.

2. Роль управління персоналом в сучасному менеджменті організації.

3. Історичний аспект розвитку управління персоналом.

4. Взаємозв’язок управління персоналом з іншими економічними науками.

5. Поняття людських ресурсів та відмінності від поняття персоналу організації.

6. Особливості управління працівниками фізичної праці.

7. Особливості управління працівниками розумової праці.

8. Персонал як інтелектуальний капітал організації.

9. Рольовий аспект взаємодії менеджера та організації.

10. Управління персоналом як форма людських відносин.

11. Проблеми організації кадрової роботи на підприємстві.

12. Роль та місце служби кадрів в системі управління персоналом.

13. Визначення поняття «кадрова політика» та її основних напрямів.

14. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища організації на управління персоналом.

15. Задачі управління персоналом організації.

16. Принципи управління персоналом.

17. Методи управління персоналом.

18. Характеристика основних законів управління.

19. Структурні елементи системи управління персоналом організації.

20. Структура та поняття колективного договору.

21. Сутність та задачі процесу кадрового планування.

22. Методи планування в управлінні персоналом.

23. Підготовка кадрів підприємства: етапи, задачі, зміст.

24. Планування управлінських кадрів підприємства.

25. Вимоги до професійних характеристик менеджера.

26. Підходи до визначення чисельності персоналу.

27. Характеристики та основні якості персоналу організації.

28. Поняття оборотності кадрів, ефективності роботи персоналу, витрат на утримання персоналу.

29. Підходи до визначення оптимальної структури персоналу організації.

30. Формування моделі професійних компетенцій.

31. Процес пошуку кадрів:задачі, умови, цілі.

32. Методи пошуку кадрів: аналіз. класифікація, ефективність.

33. Джерела персоналу, робота із джерелами персоналу, підготовка, стратегічне планування.

34. Відбір кадрів: методи, форми, задачі.

35. Методи відбору кадрів в різних сферах діяльності.

36. Методи оцінки ефективності відбору кадрів.

37. Проведення співбесіди, цілі, методи, проблеми.

38. Тестування, підходи до впровадження тестових систем відбору.

39. Введення співробітника до справ організації: особливості, задачі, можливі проблеми.

40. Використання Інтернет технологій у процесі відбору кадрів.

41. Визначення ролі мотиваційної функції в управлінні персоналом.

42. Поняття потреби, підходи до визначення природи людських потреб.

43. Поняття мотиву та мотиваційного механізму.

44. Стимулювання як інструмент мотивації.

45. Класифікація методів мотивування персоналу.

46. Особливості управління мотивацією персоналу організації.

47. Поняття особистої вмотивованості менеджера.

48. Методи оцінки ефективності виконання мотиваційної функції.

49. Еволюція мотиваційних моделей у світі.

50. Напрями вдосконалення мотиваційного процесу в сучасному менеджменті.

51. Задачі організаційного навчання.

52. Форми та методи організаційного навчання.

53. Управління процесом підвищення кваліфікації.

54. Принципи складення навчальних планів.

55. Планування особистого розвитку працівника.

56. Взаємозв’язок організаційного навчання та стратегічного розвитку організації.

57. Практичне та теоретичне навчання працівників: суть та значення.

58. Оцінка ефективності організаційного навчання.

59. Управління процесом організаційного научання.

60. Значення навчання працівників на сучасному етапі розвитку управління персоналом.

61. Визначення поняття «адаптація», її сутність, природа та передумови виникнення.

62. Напрями та види адаптації персоналу.

63. Моніторинг адаптаційних процесів в організації: методи, форми, значення.

64. Підготовка працівника до виконання службових завдань.

65. Етапи процесу адаптації, особливості управління.

66. Основні види адаптаційних стратегій поведінки.

67. Поняття та методи управління працездатністю робітника.

68. Визначення поняття адаптаційного стресу. Методи подолання наслідків.

69. Поняття організаційної культури. Складові елементи. Форми.

70. Основи управління організаційною поведінкою.

71. Поняття ділової кар’єри, її значення в управлінні персоналом.

72. Структура ділової кар’єри менеджера. Мотиви ділової кар’єри.

73. Етапи ділової кар’єри.

74. Підходи до планування ділової кар’єри.

75. Прогнозування ділової кар’єри працівника: проблеми. Задачі та перспективи.

76. Поняття кадрового резерву організації. Види та класифікація.

77. Методи формування кадрового резерву.

78. Управління кадровим потенціалом організації у довгостроковому періоді.

79. Оцінка праці та будування ділової кар’єри.

80. Організаційний розвиток та ділова кар’єра працівників

81. Поняття колективу, його природи та способів утворення.

82. Ознаки колективу, загальні та унікальні риси.

83. Взаємодія колективу та окремої людини. Роль менеджера в колективі.

84. Система колективних цінностей. Особливості роботи менеджера в складних колективах.

85. Класифікація та різновиди колективів.

86. Поняття та види психологічних контрактів

87. Поняття внутрішнього психологічного мікроклімату в колективі. особливості управління.

88. Поняття керівництва та лідерства в колективних формах взаємодії.

89. Проблеми соціально-психологічної сумісності керівника та колективу.

90. Тенденції розвитку технологій колективної роботи.

91. Поняття та природа соціальної ролі менеджера в колективі.

92. Класифікація соціальних ролей.

93. Особливості процесу розподілу соціальних ролей в колективі.

94. Теорії атрибуції, орієнтації, прихованих мотивів при аналізі менеджером підлеглих.

95. Методи організаційної роботи в колективі. Збори, зібрання, засідання.

96. Класифікація типів учасників колективних засідань.

97. Особливості підготовки до публічного виступу.

98. Оцінка результатів засідання, збору.

99. Поняття та види ділових бесід.

100. Стратегія та тактика ведення ділової бесіди.

101. В чому полягає сутність оцінки персоналу: значення, задачі, цілі.

102. Етапи процедури оцінювання.

103. Класифікація методів оцінки персоналу.

104. Процедура вибору ефективного методу оцінки персоналу.

105. Особливості методу оцінки 360 градусів.

106. Метод оціночного інтерв’ю, шкали рейтингів, незалежних суддів.

107. Принципи проведення оцінювальних бесід.

108. Принципи та завдання проведення атестації.

109. Особливості оцінки результатів атестації.

110. Напрями вдосконалення процедури оцінки персоналу організації.

111. Еволюція наукових підходів до розуміння керівництва.

112. Поняття психологічної структури особистості керівника. Типи його психологічного стану.

113. Принципи ефективного керівництва та лідерства.

114. Різновиди стратегій впливу керівника на колектив.

115. Технології соціального управління.

116. Особливості взаємодії керівника та підлеглих: переконання, довіра, співробітництво, критика.

117. Принципи використання методу критики в управлінні людьми.

118. Основи концепції «я-станів» Є.Бёрна. Поняття трансактів.

119. Методи залучення персоналу до прийняття управлінських рішень: кружки якості, консультації, активні групи и т.п.

120. Організація ефективного комунікаційного середовища.

121. Управління комунікаційними каналами.

 

 


ЛітературА

1. Алехина О.Е. Стимулирование развития работников организации. // Управление персоналом./ О.Е. Алехина – 2003. - № 1. – С. 50-52.

2. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект/ А.С. Афонин. – К., 2005.

3. Бачурин А. Повышение роли экономических методов управления. // Экономист/ А. Бачурин.- 2003. № 4. С. 28-31.

4. Бернард Ч. Функция руководителя/ Ч. Бернард. – М., 2003. –134 с.

5. Бізюкова І.В. Кадри управління - підбір та оцінка/ І.В. Бізюкова. М.: Економіка, 1999.– 212с.

6. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления/ В.И. Бовыкин. – М.: Экономика, 2005. – 368 с.

7. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителей/ Т. Бойдел.- М., 2004. – 316 с.

8. Дряхлов Н. , Куприянов Е. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США // Проблемы теории и практики управления/ Н. Дряхлов.- 2003.- № 2. - С. 83-88.

9. Катков В. Формирование организационной культуры на промышленном предприятии // Управление персоналом/ В. Катков.- 2000.- № 2. - С. 66-70.

10. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. Посібник/ А.М. Колот. - К.: КНЕУ, 2000.

11. Комаров Е. И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом/ Е. И. Комаров.- 2003.- № 1. - С. 38-41.

12. Коротков Є.М. Концепція менеджменту/ Є.М. Коротков.- Харків: Просвіта, 1999.-258 с.

13. Оганесян І.А. Управління персоналом організації/ І.А. Оганесян.- Мінськ: Профіт, 2000. - 257 с.

14. Петюх В.М. Управління персоналом: [Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни]/ В.М. Петюх. - К: КНЕУ, 2000.

15. Пушкарев И.Ф. Кадровый менеджмент/ И.Ф. Пушкарев- М.:-Юнити, 2003.- 423 с.

16. Спивак В.А.Основы кадрового менеджмента/ В.А. Спивак.- М.: Дело, 2005.-214 с.

17. Старобинский Э.К. Как управлять персоналом/ Э.К. Старобинский.-М: Экономика, 2005. - 327 с.

18. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом/ Ю.А. Цыпкин.-М.: ЮНИТИ, 2002. -346 с.

19. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации/ С.В. Шекшня. -М.: ЮНИТИ, 2005.- 432 с.

20. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом/ Г.В. Щекін.- Київ: Просвіта, 2004. –296с.

Управління персоналом

для студентів спеціальності 6.030601 менеджмент організацій

(напрям підготовки 0306 менеджмент)

Методичні рекомендації

 

Розробник:Перепадя Ф.Л.

Виготовлення оригінал-макету

 

Підписано до друку р. Формат 60х84 1/8

Друк-Rizo. Гарнітура Times New Roman-12

Обсяг – ______ др. арк. Наклад ______ прим.

Замовлення №

 
 

 


Маріупольський державний університет

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса університету і видавництва:

м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-аПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)