ТЕМА 5. Забезпечення мотивації персоналуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5. Забезпечення мотивації персоналуСутність мотивації. Структура мотивації праці. Теорії мотивації персоналу. Психологічні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Мотиваційні методи та теорії стимулювання робітників. Основні правила та поняття мотиваційного процесу. Прийоми самостимулювання та самопримусу.

 

ТЕМА 6. Процес навчання працівників організації

Поняття та основні тенденції розвитку персоналу організації. Процес навчання персоналу: основні завдання та особливості впровадження. Форми додаткової підготовки персоналу організації. Значення процесу підвищення професійної майстерності менеджерів організації для підвищення ефективності виробничого процесу.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

СУТНІСТЬ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ТА РОЗВИТОК КАР’ЄРИ

ТЕМА7. Управління професійною адаптацією персоналу

Поняття професійної адаптації. Види форми та методи адаптації. Структура професійної адаптації. Етапи управління та розвитку адаптаційних процесів. Характер аналізу роботи менеджера в організації. Поняття специфіки роботи менеджера. Методи збору інформації для аналізу роботи менеджера: опитувальні листи, журнали, спостереження, кількісні методи аналізу роботи.

 

ТЕМА 8. Управління діловою кар’єрою менеджера

Поняття кар’єри менеджера та основні її етапи. Управління діловою кар’єрою. Просування працівників у фірмі. Управління кар’єрою персоналу на внутрішньо фірмовому ринку праці. Службово–професійне просування. Етапи службово-професійного просування.

 

ТЕМА 9. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Поняття та структура трудового колективу. Види колективів. Лідерство в побудові команди. Структура команди. Завдання лідера щодо формування команди. Модель розвитку команди. Вибір лідера команди проекту. Визначення потенціалу.

 

ТЕМА 10. Соціальні ролі менеджера

Поняття соціальної ролі менеджера. Психологічна структура особистості. Види соціальних ролей. Методи впливу на персонал фірми: методи виховання персоналу, методи навчання, методи психологічного впливу, методи модифікації поведінки. Організація та проведення соціальних заходів.

 

ТЕМА 11. Оцінка та атестація персоналу

Поняття оцінки персоналу. Обґрунтування необхідності оцінки персоналу організації. Форми та методи проведення оцінювання персоналу. Види професійної та ділової оцінки. Переваги та недоліки зовнішнього оцінювання персоналу організації. Атестація персоналу. Етапи атестації. Принципи проведення та аналізу результатів атестаційної перевірки.

 

Тема 12. Психологічні аспекти управління персоналом організації

Поняття психологічної структури особистості керівника. Характер, темперамент особистості. Формування активної соціальної позиції. Методи впливу керівника на колектив. Принципи ведення переговорів. Соціальні технології управління. Методи індивідуального психологічного аналізу особистості. Індивідуальні на групові методи взаємодії.

 


ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА 1. основи управління персоналом організації

Ключові терміни і поняття

Персонал, людські ресурси, управлінські кадри, ефективність управління, предмет управління персоналом, об’єкт управління персоналом, структура персоналу організації.

Контрольні питання

1. Методологія управління персоналом організації.

2. Роль управління персоналом в сучасному менеджменті організації.

3. Історичний аспект розвитку управління персоналом.

4. Взаємозв’язок управління персоналом з іншими економічними науками.

5. Поняття людських ресурсів та відмінності від поняття персоналу організації.

6. Особливості управління працівниками фізичної праці.

7. Особливості управління працівниками розумової праці.

8. Персонал як інтелектуальний капітал організації.

9. Рольовий аспект взаємодії менеджера та організації.

10. Управління персоналом як форма людських відносин.

Проблемні питання

1. В чому полягає відмінність понять персонал та людські ресурси?

2. Які основні етапи еволюції концепцій управління персоналом?

3. В чому полягає роль персоналу в організації?

4. Які якості відрізняють людські ресурси від інших ресурсів організації?

5. Назвіть основні методи управління чисельністю персоналу організації?

Теми рефератів

1. Роль управління персоналом в сучасному менеджменті.

2. Структура та чисельність персоналу організації.

3. Тенденції розвитку теорій управління персоналом організації.

4. Основні напрями управлінської роботи із кадрами.

Методичні рекомендації:

При підготовці до семінарського заняття необхідно: розглянути роль персоналу організації, визначити основні тенденції його розвитку, формування та структури. Розробити власні підходи до класифікації персоналу організації за окремими критеріями. Сформулювати основні задачі управління персоналом організації на сучасному етапі.

 

Обов’язкова література

6,8,9,14

Додаткова література

3,4,5,7,10,11,12,13

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Ключові терміни і поняття

Кадрове планування, мета і завдання кадрового планування, процес кадрового планування, використання кадрів, скорочення кадрів, звільнення кадрів, навчання персоналу, продуктивність праці, витрати на утримання персоналу.

Контрольні питання

1. Проблеми організації кадрової роботи на підприємстві.

2. Роль та місце служби кадрів в системі управління персоналом.

3. Визначення поняття «кадрова політика» та її основних напрямів.

4. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища організації на управління персоналом.

5. Задачі управління персоналом організації.

6. Принципи управління персоналом.

7. Методи управління персоналом.

8. Характеристика основних законів управління.

9. Структурні елементи системи управління персоналом організації.

10. Структура та поняття колективного договору.

Проблемні питання

1. В чому полягає роль кадрової служби організації на сучасному етапі розвитку менеджменту?

2. Поняття маркетингу персоналу та його роль в управлінні персоналом.

3. В чому полягає вплив принципів управління на роботу із управлінськими кадрами?

Теми рефератів

1. Роль кадрової служби підприємства.

2. Поняття та види кадрової політики організації.

3. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на формування кадрової політики.

4. Сутність та основні етапи процесу кадрового планування.

5. Методологічні основи управління персоналом підприємства.

Методичні рекомендації:

При підготовці до семінарського заняття необхідно: вивчити сутність поняття «кадрова служба», визначити основні напрями та фактори що формують сучасну кадрову політику організації, розглянути зміст теорій управління людськими ресурсами підприємства.

Обов’язкова література

1,8,9,14,16

Додаткова література

2,3,5,7,10,12,13,15,18

 

ТЕМА 3. планування персоналу організації

Ключові терміни і поняття

Планування персоналу, посадова інструкція, кваліфікаційна карта, відповідність персоналу, кваліфікація працівника, компетенція працівника. план розвитку персоналу.

 

Контрольні питання

1. Сутність та задачі процесу кадрового планування.

2. Методи планування в управлінні персоналом.

3. Підготовка кадрів підприємства: етапи, задачі, зміст.

4. Планування управлінських кадрів підприємства.

5. Вимоги до професійних характеристик менеджера.

6. Підходи до визначення чисельності персоналу.

7. Характеристики та основні якості персоналу організації.

8. Поняття оборотності кадрів, ефективності роботи персоналу, витрат на утримання персоналу.

9. Підходи до визначення оптимальної структури персоналу організації.

10. Формування моделі професійних компетенцій.

 

Проблемні питання

1. В чому полягає стратегічне значення відбору кадрів на підприємстві?

2. Охарактеризувати стратегії планування персоналу.

3. Розкрити сутність процесу пошуку кадрів.

Теми рефератів

1. Форми та методи планування персоналу підприємства.

2. Сучасні тенденції здійснення відбору персоналу.

3. Порівняння методів відбору персоналу.

4. Проблеми та переваги формування моделей компетенцій управління.

Методичні рекомендації:

При підготовці до семінарського заняття необхідно: вивчити сутність планування персоналу та процесу планування кадрів; визначити фактори, що впливають на ефективність процесу планування кадрів.

Обов’язкова література

2,6,11,14,16,17

Додаткова література

1,3,,13,15,18Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)