ТЕМА 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 4. ПРОЦЕС ВІДБОРУ КАДРІВ ТА НАЙМУ НА РОБОТУ

ТЕМА 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

ТЕМА 6. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАРЄРОЮ МЕНЕДЖЕРА

ТЕМА 9. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНІ РОЛІ МЕНЕДЖЕРА

ТЕМА 11. ОЦІНКА ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

ТЕМА 12. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Зв’язок курсу з іншими дисциплінами:

 
 

 


Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни “Управління персоналом ” сприяють формуванню у студентів професійних знань в сфері управління людськими ресурсами організації.


Тематичний план*

* Для студентів денної форми навчання.

**Дисципліна вивчається у першому семестрі.

Тема Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійна робота Індивідуаль­на робота
Змістовий модуль I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1. Основи управління персоналом організації -
2. Методологія управління персоналом -
3. Планування персоналу організації -
4. Процес відбору кадрів та найму на роботу -
5. Забезпечення мотивації персоналу -
Усього годин -
Змістовий модуль II. СУТНІСТЬ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ТА РОЗВИТОК КАР’ЄРИ
6. Процес навчання працівників організації -
7. Управління професійною адаптацією -
8. Управління діловою кар’єрою менеджера
Усього годин
Змістовий модуль ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ управління трудовими ресурсами
9. Поняття трудового колективу
10. Соціальні ролі менеджера
11. Оцінка та атестація персоналу
12. Психологічний аспект управління персоналом -
Усього годин
Усього годин за дисципліною

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ (СЛУХАЧАМ):

Змістовний модуль Реферат Екзамен Загальна сума балів
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

Шкала оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А);

75–89 балів - добре (ВС);

60–74 балів - задовільно (DE);

35–59 балів – незадовільно, необхідно виконати додаткову роботу (FX);

1–34 балів - незадовільно, необхідна значна подальша робота (F).

Тематичний план*

* Для студентів заочної форми навчання.

**Дисципліна вивчається у першому семестрі.

Тема Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійна робота Індивідуаль­на робота
Змістовий модуль I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1. Основи управління персоналом організації -
2. Планування кадрів на підприємстві -
3. Процес відбору кадрів та найму на роботу -
4. Забезпечення мотивації персоналу -
5. Процес навчання працівників організації -
Усього годин -
Змістовий модуль II. СУТНІСТЬ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ТА РОЗВИТОК КАР’ЄРИ
6. Аналіз роботи менеджера та персоналу організації -
7. Управління діловою кар’єрою менеджера -
8. Лідерство. Команда
9. Особиста тактика менеджера -
10. Формування активного менеджера
Усього годин
Змістовий модуль ІІІ. аспекти управління трудовими ресурсами
11. Психологічні аспекти кадрової роботи
12. Методи дослідження міжособистісних відносин
13. Система управління персоналом організації, що розвивається
14. Економічні аспекти управління трудовими ресурсами в охороні здоров’я -
15. Управління персоналом торгової фірми -
Усього годин
Усього годин за дисципліною

Зміст програми

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА 1. основи управління персоналом організації

Предмет управління персоналом, об’єкт управління персоналом, задачі, методи управління персоналом організації. Поняття людських ресурсів, поняття персоналу та управлінських кадрів. Еволюція концепцій управління персоналом. Погляди західних науковців на визначення роль управління персоналом в сучасному менеджменті організацій. Механізм управління персоналом організації.

ТЕМА 2. методологія управління персоналом

Закони управління персоналом організації. Принципи управління. Поняття служби управління персоналом. Кадрова політика організації. Форми та методи кадрової політики. Система управління персоналом складові елементи та їх взаємозв’язок. Функції управління персоналом. Поняття основних тенденцій розвитку персоналу організації.

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАІЗАЦІЇ

Кадрове планування. Планування чисельності персоналу організації. Підходи до планування чисельності. Види чисельності персоналу. Методи управління чисельністю персоналу організації. Управління структурою персоналу організації. Норма чисельності. Норма обслуговування, норма часу. Організація та оцінка ефективності процесу планування діяльності персоналу .

 

ТЕМА 4. Процес відбору кадрів та найму на роботу

Сутність процесу відбору та фактори ,що впливають на нього. Критерії відбору. Посадова інструкція. Кваліфікаційна карта. Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел відбору кадрів. Етапи процесу відбору. Зміст трудового контракту. Структура контракту. Методи проведення ознайомлювальної бесіди. Тестування, як процес відбору кадрів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)