САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТIМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI1. Ознайомитись з iсторiєю iндивiдуального розвитку за медичною картою дитини.

2. Ознайомитись з iнформацiйним листом “Комплексна оцiнка фiзичного розвитку школярiв”.

3. Розв’язати ситуацiйну задачу з комплексної оцiнки фiзичного розвитку дiтей та пiдлiткiв, визначення групи здоров’я та фiзичного виховання школярiв.

ЛIТЕРАТУРА

1. Бардов В. Г., Сергета І. В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / За ред. В. Г. Бардова, І. В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. - С.174-184.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я – 1999. – С. 576-578.

3. Даценко І. І., Денисюк О. Б., Долошицький С. Л. та ін. Загальна гігієна: посібник для практичних занять. – Львів.: Світ, 2001. – С. 221-241.

4. Минх А.А. Общая гигиена. – М.: Медицина, 1984, - С. 325-328, 339-352.

Д о д а т к о в а

1. Гигиена детей и подростков /Под ред. В.Н. Кардашенко.- М.: Медицина,1988.-512 с.

2. Гигиена детей и подростков /Под ред. Г.Н. Сердюковской, А. Г. Сухарева.- М.: Медицина, 1986.- 448 с.

3. Общая гигиена: Руководство к практическим занятиям / Под ред. И.И. Даценко. – Львов: Вища школа, 1998. – С. 146-159.

4. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э, Величко А.А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. – М.: Медицина, 1983. – С. 186-198.

5. Габович Р. Д., Шахбазян Г. Х., Познанский С. С. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983. – С. 248-252.

 

Тема № 15

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВОДИ І ПРОДОВОЛЬСТВА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЕЛЬНИХ ЗАСОБІВ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Забезпечення армiї доброякiсною водою та продуктами харчування в достатнiй кiлькостi є важливою умовою її боєздатностi. При застосуваннi противником отруйних, радiоактивних речовин та бактерiальних засобiв медична служба зобов’язана провести гiгiєнiчну експертизу i дати гiгiєнiчну оцінку якості продовольства i води.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти методиками проведення медичної експертизи води і продовольства, якi знаходились в зонi застосування противником зброї масового ураження та складання гігієнічного висновку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Задачi гiгiєнiчної експертизи.

2. Етапи гiгiєнiчної експертизи.

3. Прилади, якi використовуються для iндикацiї отруйних речовин i для вимiрювання радiоактивного забруднення води та продовольства.

4. Табельне лабораторне оснащення, яке використовується на третьому етапi гiгiєнiчної експертизи.

5. Методи дегазацiї, дезактивацiї та дезинфекцiї продовольства i води.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Полк, в якому Ви є начальником медичної служби, веде бойовi дiї в районi рiчки. Для забезпечення особового складу водою розгорнуто пункт водопостачання на базi МАФС-3. Противник застосував ядерну та хiмiчну зброю. Рiвень радiацiї на територiї складає 0,5-0,7 мР/год. За даними хiмiчної розвiдки тривалiсть розпаду отруйних речовин 30 днiв. Передбачається, що кiлькiсть випитої води буде складати 5 л на одну людину за добу.

Метеорологiчнi умови: мiнлива хмарнiсть, помiрний вiтер, температура 25-27оС.

Якими повиннi бути Вашi дiї?

2. У штабi полку стало вiдомо, що в районi розгортання продовольчого пункту батальону почали випадати радiоактивнi опади. Ви прибули в район розташування батальону i виявили, що продовольчий пункт розгорнуто в табельнiй палатцi. У зв’язку з радiоактивним забрудненням до приготування їжi не приступали. Запас продуктiв складається з м’ясних консервiв в бляшанiй тарi, картопляної крупки в пакетах, дубльованих полiетиленом, цукру в картонних ящиках та сухарiв в багатошарових паперових мiшках з полiетиленовими вкладишами.

Якими повиннi бути Вашi дiї?

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. На основi даних ситуацiйної задачi та результатiв гiгiєнiчної експертизи прийняти попереднє або остаточне рiшення про можливiсть використання води та харчових продуктiв. У випадку необхiдностi вказати спосiб дезактивацiї або описати спосiб вiдбору проб для лабораторного дослiдження та заповнити супровiдний документ.

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / За ред. В.Г. Бардова та І.В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – С. 204-209.

2. Лекційний матеріал.

3. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Учебное пособие по военной гигикне и эпидемиологии. – М.: Медицина, 1988. – С. 98-118.

Д о д а т к о в а

4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігіена з основами екології. – К.: Здоров'я, 2004. - С. 673-678.

5. Бардов В.Г. Гігієна та екологія. Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 619-626.

6. Даценко І.І. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. – Львів: Світ, 2001. – С. 435-436, 438-439, 447-449.

7. Комаров Ф.И. Военно-медицинская подготовка. – М.: Медицина, 1984. – С. 142-144.

 

Тема № 16

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ У ВІЙСЬКАХ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНАХ МИРНОГО ЧАСУ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС. ГІГІЄНА ПОЛЬОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВІЙСЬК ТА НАСЕЛЕННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Від повноти виконання санітарно-гігієнічних заходів на період надзвичайних ситуацій і катастроф мирного часу і на воєнний час залежить кінцевий результат діяльності формувань та боєздатність військ. Військовий лікар повинен вміти організувати санітарний нагляд за польовим розміщенням військ, формувань та населення.

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Систематизувати і закріпити теоретичні знання щодо організації санітарно-гігієнічних заходів на період надзвичайних ситуацій і катастроф мирного та воєнного часу. Досконало оволодіти методикою проведенням санітарного контролю за польовим розміщенням військ, формувань, населення.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

Підготувати реферат на одну з тем розділу. Підготуватись до участі в обговоренні виступів студентів групи.

Теми рефератів:

1. Зміст і організація медичних заходів щодо гігієнічного забезпечення військової частини.

2. Роль і місце санітарно-гігієнічних заходів у загальній системі медичного забезпечення військ, що призначені для дії в надзвичайних ситуаціях.

3. Особливості санітарного нагляду в Збройних Силах України.

4. Особливості організації і проведення санітарно-гігієнічних заходів в надзвичайних ситуаціях.

5. Особливості організації та проведення санітарно-гігієнічних заходів в бойовій обстановці.

6. Санітарно-гігієнічні заходи щодо забезпечення харчування населення на період надзвичайних ситуацій і катастроф мирного часу та на воєнний час.

7. Медичні та санітарно-гігієнічні заходи щодо забезпечення водопостачання населення на період надзвичайних ситуацій і катастроф мирного часу та на воєнний час.

8. Санітарно-гігієнічні заходи протиепідемічного напряму на період надзвичайних ситуацій та на воєнний час.

9. Санітарно-гігієнічні заходи по організації розміщення людей в умовах катастроф.

10. Гігієнічна характеристика тимчасових польових жител в умовах надзвичайних ситуацій.

11. Гігієнічні вимоги до розміщення військ та інших формувань у польових умовах.

12. Гігієнічні вимоги до розміщення формувань в населених пунктах. Перспективні польові споруди.

13. Фортифікаційні споруди, їх типи, характеристика основних вимог до них.

14. Санітарно-гігієнічні заходи щодо збору та знешкодження нечистот і покидьок при надзвичайних ситуаціях.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ

1. Доповіді студентів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / За ред. В.Г. Бардова та І.В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – С. 210-213.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров'я, 2004. - С. 657-666.

3. Беляков В.Д., Жук Г.К. Военная гигиена и эпидемиология. – М.: Медицина, 1998. – С. 42-68.

4. Даценко І.І. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. – Львів: Світ, 2001. – С. 422-424.

5. Бардов В.Г. Гігієна та екологія. Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 591-605.

6. Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій. – Підручник / За ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 19-108.

7. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены / Под ред. Е.Н. Гонча рука. – К.: Вища школа, 1991. – С. 98-118.

8. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / За ред. Є.Г. Гонча рука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 118-137.

 

Тема № 17

ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.01 с.)