МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦIННОСТI ТА ЯКIСНОГО СКЛАДУ ДОБОВОГО ХАРЧОВОГО РАЦIОНУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦIННОСТI ТА ЯКIСНОГО СКЛАДУ ДОБОВОГО ХАРЧОВОГО РАЦIОНУ 

АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Знання основних принципiв рацiонального харчування лiкарю-стоматологу потрiбне для того, щоб умiти оцiнювати харчування окремих людей з урахуванням їх вiку, статi, умов працi, побуту i пов'язати його iз захворюванням зубiв та порожнини рота. Лiкар повинен вмiти давати поради щодо лiквiдацiї недолiкiв в харчуваннi людей, призначати збалансоване харчування хворим, пропагувати рацiональне харчування серед населення.

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вмiти визначати добовi енерговитрати i потребу органiзму в основних харчових та бiологiчно активних речовинах для рiзних груп населення.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Основнi функцiї харчування.

2. Умови, що забезпечують рацiональне харчування.

3. Методи вивчення енергетичних витрат органiзму: пряма i непряма колориметрiя, табличний та розрахунковий метод.

4. Фiзiологiчнi норми харчування населення (1991 року).

5. Фiзiолого-гiгiєнiчне значення окремих харчових та бiологiчно активних речовин (бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, вiтамiнiв, мiнеральних речовин).

6. Методика оцінки потреби органiзму в окремих харчових та бiологiчно активних речовинах.

7. Від чого залежить потреба людини в їжі?

8. На скільки груп (в залежності від інтенсивності праці) поділене працездатне населення?

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Перелiчiть методи, якi застосовуються для гiгiєнiчної оцiнки харчування.

2. Вкажiть групу iнтенсивностi працi i добовi енергетичнi витрати (в ккал) стоматолога-хiрурга (чоловiчої статi), 30 рокiв, маса тiла 70 кг, зрiст 176 см.

3. Загальнi добовi енергетичнi витрати студента 18 років, масою 60 кг, зростом 170 см, становлять 3200 ккал. Визначте за таблицями потребу в бiлках, жирах, вуглеводах і вiтамiнах.

 

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

2. 3 група, 3234 ккал.

 

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. Визначити загальнi добовi енергетичнi витрати органiзму за допомогою коефiцiєнта фiзичної активностi (КФА) у відповідності до ситуаційної задачі.

2. Виписати з таблиць фізіологічну потребу для органiзму в бiлках (в т. ч. тваринних), жирах (в т. ч. рослинних), вуглеводах (в т. ч. цукру), вiтамiнах (А, В, С та ін.), мiнеральних речовинах (кальцiї, фосфорi та iн.)

 

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / За ред. В.Г. Бардова та І.В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – С. 80-91.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 310-354.

3. Минх А. А. Общая гигиена.- М.: Медицина, 1984.- С. 355-393, 445-456.

4. Лекційний матеріал.

 

Д о д а т к о в а

1. Гончарук Є.Г., Кундієв Ю.І., Бардов В.Г. та ін. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни. – К.: Вища шк., 1995. – С. 444-453.

2. Гончарук Е.И., Кундиев Ю.И., Бардов В.Г. и др. Общая гигиена, пропедевтика гигиены. – К.: Вища шк., 2000. – С. 512-537.

3. Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.- М.: Медицина, 1983.- С. 4-13.

4. Ципріян В.І., Ванханен В.Д. В.В. та ін. Гігієна харчування з основами нутріціології. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 199-345.

5. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії. – К.: МОЗ України 1999. – 9 с.

 

Тема № 7

МЕТОДИКА РОЗСЛIДУВАННЯ ВИПАДКIВ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ

АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Унаслiдок недотримання санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних норм i правил їжа може спричинити розвиток рiзноманiтних захворювань, значна частина яких належить до категорiї харчових отруєнь. Лiкар повинен знати порядок розслiдування та облiку харчових отруєнь, вмiти вiдбирати проби бiоматерiалiв для лабораторного дослiдження, встановити причини виникнення харчових отруєнь, провести оперативнi заходи профiлактики

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти методикою розслiдування випадкiв харчових отруєнь.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Визначення поняття харчовi отруєння. Загальнi риси цих захворювань.

2. Класифiкацiя харчових отруєнь.

3. Токсикоiнфекцiї, їх збудники; щляхи iнфiкування харчових продуктiв; продукти i страви, якi найчастiше стають причиною токсикоiнфекцiй; патогенез та дiагностика захворювань; основнi принципи профiлактики.

4. Токсикози, їх збудники, умови токсиноутворення, продукти та страви, що найчастiше стають причиною цих отруєнь; патогенез та дiагностика токсикозiв; основнi принципи профiлактики.

5. Харчовi отруєння немiкробної природи (отруєння продуктами, що мiстять отрутохiмiкати, отруйними рослинами, харчовими домiшками), їх профiлактика.

6. Порядок розслiдування харчових отруєнь.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Перелiчiть характернi риси харчових отруєнь, вiдмiннi вiд кишкових iнфекцiй.

2. Як впливають нiтрати харчових продуктiв на органiзм; в чому полягає профiлактика отруєнь нiтратами, що мiстяться в продуктах?

3. Якi харчовi отруєння дають найвищу смертнiсть?

4. Перелiчiть умови накопичення ботулiнiчного токсину в продуктi.

5. Захворiло 48 чоловiк. Всi хворi харчувались в кафе. Для всiх потерпiлих спiльними в меню були тiстечка iз заварним кремом, морозиво i фруктовий напiй. Захворювання почалось гостро через 2-3 години пiсля прийому їжi. Симптоми: багаторазова блювота, бiль в епiгастральнiй дiлянцi. Виздоровлення наступило через 2-3 днi. Встановiть i обгрунтуйте попереднiй дiагноз. Якi матерiали необхiдно вiдправити в лабораторiю i в якiй кiлькостi?

 

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Завдання 1. Ознайомитись з випадком харчового отруєння та скласти акт розслідування, в якому вiдобразити:

- попереднiй дiагноз

- змiст термiнового повiдомлення;

- причини даного захворювання;

- перелік осіб, винних у виникненні захворювання

- план заходiв з лiквiдацiї спалаху даного харчового отруєння;

- план заходiв щодо профiлактики аналогiчних випадкiв харчового отруєння.

 

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / За ред. В.Г. Бардова та І.В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – С. 111-120.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 393-423, 430-437.

3. Минх А. А. Общая гигиена.- М.: Медицина, 1984.- С. 408-417.

4. Лекційний матеріал

 

Д о д а т к о в а

1. Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.- М.: Медицина, 1983.- С. 35-42.

2. Ципріян В.І., Ванханен В.Д., Ванханен В.В. та ін. Гігієна харчування з основами нутріціології. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 385-466.

 

Тема № 8

ОРГАНIЗАЦIЯ ХАРЧУВАННЯ В ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

(обстеження харчоблоку та складання акта обстеження)

АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Лiкар повинен вмiти здiйснювати санiтарний нагляд за харчоблоком лiкарнi, санаторiю, дитячої установи, заводської їдальнi. Для цього вiн повинен знати основнi вимоги до планування та експлуатацiї пiдприємства громадського харчування, вмiти давати санiтарну оцiнку харчоблоку, контролювати якiсть миття посуду, С-вiтамiнiзацiю їжi, здiйснювати медичний нагляд за станом здоров'я персоналу харчоблоку.

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Засвоїти методику санiтарного обстеження харчоблоку лiкарнi, познайомитись з обов'язками медичного персоналу щодо контролю за якiстю їжi в лiкарнi.

Оволодiти методикою складання акта обстеження i гiгiєнiчного висновку за результатами санiтарно-гiгiєнiчного обстеження харчоблоку лiкувального закладу.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Принципи органiзацiї лiкарняного харчування.

2. Гiгiєнiчнi вимоги до планування та розташування харчоблоку лiкарнi.

3. Основнi цехи харчоблоку, вимоги до їх обладнання та роботи.

4. Гiгiєна технологiчного процесу та обробки харчових продуктiв. Принцип поточностi технологiчного процесу.

5. Бракераж продуктiв i готової їжi.

6. Штучна С-вiтамiнiзацiя їжi в умовах лiкарнi.

7. Медичний контроль за станом здоров'я працiвникiв харчоблоку та особистою гiгiєною персоналу.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Яке гiгiєнiчне значення має дотримання поточностi технологiчного процесу в приготуваннi їжi?

2. В лiкарнi на 220 лiжок є централiзований харчоблок iз таким складом примiщень: 3 холодильнi камери, овочевий склад, склад для сипучих продуктiв, варильний цех, м'ясо-рибний цех, мийна кухонного посуду, кiмната дiєтлiкаря та дiєтсестри, туалет, душова, гардероб для персоналу. Оцiнiть склад примiщень централiзованого харчоблоку лiкарнi.

3. У ходi санiтарного обстеження харчоблоку лiкарнi виявлено, що основнi виробничi примiщення (м'ясний, рибний, овочевий та варильний цехи) орiєнтованi на пiвдень. Кондитерський цех розташований на першому поверсi поруч iз складом для овочiв i сипучих продуктiв. Гардероб для персоналу розташований на першому поверсi. Душовi для персоналу розмiщенi над холодильним блоком i складом сипучих продуктiв. Овочевий склад i овочевий цех розташованi на рiзних поверхах. Оцiнiть план харчоблоку.

4. Складiть таблицю за такою формою: номер ванни для миття столового посуду, температура води в оС, iнгредiєнти для миття, їх кiлькiсть, мета миття на даному етапi.

 

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

2. Немає двох холодильних камер, складу добового запасу продуктiв, приміщень для зберігання білизни, iнвентаря, тари, овочевого цеху, кондитерського цеху.

3. При плануваннi харчоблоку не виконанi двi гiгiєнiчнi вимоги - дотримання правила поточностi технологiчного процесу та орiєнтацiя примiщень. Овочевий склад повинен бути розташований поруч iз овочевим цехом. Душовi для персоналу повиннi бути розташованi на першому поверсi по ходу руху персоналу. Кондитерський цех не повинен розмiщуватись по сусiдству зі складом, де є велике пилоутворення. Виробничi цехи слiд орiєнтувати на пiвнiч.

 

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Пiсля ознайомлення з усiма примiщеннями харчоблоку студенти оцінюють наступне:

1. Тип харчоблоку, його мiсце знаходження, планувальнi особливостi.

2.Санiтарний стан складських примiщень та умови зберiгання продуктiв рiзних категорiй.

3. Санiтарний стан заготiвельних цехiв.

4. Санiтарний стан варильного цеху, його гiгiєнiчна оцiнка.

5. Умови миття столового i кухонного посуду.

6. Стан буфетiв-роздавалень у вiддiленнях лiкарнi.

7. Санiтарний стан, iнтер'єр та площу їдалень.

8. Режим харчування в їдальнi, порядок контролю за продуктовими передачами.

9. Порядок проведення штучної С-вiтамiнiзацiї їжi.

10.Порядок проведення бракеражу сировини i готової їжi. Контроль за станом здоров'я та особистою гiгiєною персоналу.

11. Скласти акт обстеження санітарного стану харчоблоку лiкарнi на основi результатiв самостiйної роботи, зробити висновок, дати рекомендації з метою усунення виявлених недоліків.

 

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів / За ред. В.Г. Бардова та І.В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – С. 107-110.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 423-437.

3. Минх А. А. Общая гигиена.- М.: Медицина, 1984.- С. 441-445.

4. Лекційний матеріал.

 

Д о д а т к о в а

1. Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.- М.: Медицина, 1983.- С. 135-140.

2. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания. – М.: Медицина, 1982. – 528 с.

3. Дунаєвський Г.А., Котов О.У. Харчовий блок лікарні. – Київ: Здоров’я, 1977. – 111 с.

 

 

Тема № 9

МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЛЯНКИ ЛІКАРНІ ЗА ТИПОВИМ ПРОЕКТОМ. ВНУТРІШНЄ

ПЛАНУВАННЯ ЛІКАРНІ

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Лiкарю, керiвнику лiкувально-профiлактичного закладу, доводиться вирiшувати питання, що стосуються будiвництва i реконструкцiї лiкарнi. Лiкар повинен вмiти вибрати найбiльш придатний типовий проект для будiвництва лiкувально-профiлактичного закладу, правильно спланувати лiкарняну дiлянку. Вiд правильного планування структурних пiдроздiлiв лiкарнi залежить можливiсть створення в них оптимальних гiгiєнiчних умов для лiкування, лiкувально-охоронного режиму, працi персоналу, попередження внутрiшньо-лiкарняних iнфекцiй, що забезпечить ефективнiсть лiкування i скорочення тривалостi перебування хворих у лiкарнi.

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Освоїти гiгiєнiчнi нормативи i вимоги до лiкарняної дiлянки, вмiти оцiнювати її планування згiдно типового проекту. Вмiти використовувати в практичнiй роботi гiгiєнiчнi нормативи i вимоги до приймально-виписного вiддiлення, палатного, iнфекцiйного та iнших спецiалiзованих вiддiлень лiкарнi.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1.Основнi вимоги до сучасного лiкарняного будiвництва. Документи, якi регламентують будiвельнi та санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до проектування лiкувально-профiлактичних закладiв.

2. Гiгiєнiчнi вимоги до розташування дiлянки лiкарнi в населеному пунктi.

3. Гiгiєнiчнi вимоги до генерального плану дiлянки лiкарнi (функцiональне зонування, забудова, озеленення, благоустрiй).

4. Гiгiєнiчнi вимоги до вiддiлення прийому i виписки хворих (розташування в планi лiкарнi, набiр примiщень, їх площа, комунiкацiйний зв'язок з iншими пiдроздiлами лiкарнi).

5. Палатне вiддiлення - основний функцiональний елемент стацiонару, його мiсткiсть, склад. Орiєнтацiя палат.

6. Палатна секцiя, її склад. Значення iзольованих палатних секцiй у попередженнi заносу та поширенні внутрiшньолiкарняних iнфекцiй.

7. Лiкарняна палата, її розмiри, внутрiшнє обладннання, мiсткiсть.

8. Гiгiєнiчнi вимоги до хiрургiчних вiддiлень лiкарнi: набiр примiщень, їх розмiри, орiєнтацiя. Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до операцiйного блоку лiкарнi.

9. Особливостi планування та санiтарно-протиепiдемiчного режиму iнфекцiйних вiддiлень та лiкарень.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Яким вимогам повинна вiдповiдати дiлянка, яку вiдводять пiд будiвництво лiкарнi?

2. Продумайте i намалюйте схематично генеральний план лiкарнi загального типу на 800 лiжок, побудованої за централiзованим типом. У планi вiдобразiть в масштабi розмiри, конфiгурацiю дiлянки, функцiональнi зони, оптимальну площу озеленення та забудови. На територiї лiкарняної дiлянки намалюйте в'їзди, дорiжки, зручно розмiстiть зеленi насадження.

3. В палатнiй секцiї терапевтичного вiддiлення є 30 лiжок. Складiть оптимальний варiант розподiлу за лiжковою мiсткiстю.

4. У чому полягає принципова вiдмiннiсть планування боксу i напiвбоксу?

 

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Отримавши матерiали проекту лiкарнi, виконати такi завдання:

1. Ознайомитись з пояснювальною запискою проекту та документами в навчальному альбомi.

2. Дати гiгiєнiчну оцiнку генерального плану лiкарнi: розмiрiв дiлянки, її конфiгурацiї, типу забудови, функцiональних зон, благоустрою.

3. Результати, одержанi при вивченнi генерального плану, порiвняти з вимогами нормативних документiв i скласти висновок.

4. Дати гiгiєнiчну оцiнку планування приймально-виписного вiддiлення лiкарнi.

5. Дати гiгiєнiчну оцiнку планування хiрургiчного, терапевтичного або гiнекологiчного вiддiлення.

6. Скласти гiгiєнiчний висновок про вiдповiднiсть проекту лiкарнi нормативним документам . При необхiдностi розробити рекомендацiї щодо удосконалення проекту.

 

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1.Минх А. А. Общая гигиена.- М.: Медицина, 1984.- С. 198-210.

2.Даценко І.І. Габович Р.Д. Профілактична медицина-Київ «Здоров’я» 1999.-С.608-647.

3.Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.- М.: Медицина, 1983.- С. 59-87.

Д о д а т к о в а

1. Коммунальная гигиена (под ред. К. И. Акулова, К. А. Буштуевой. – М., 1986. – С.460-468, 514-564.

 

 

Тема № 10Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.012 с.)