Суб’єкти бюджетного та податкового контролю, їх функціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суб’єкти бюджетного та податкового контролю, їх функціїОдним з основних завдань державного управління фінансами є зваже­на послідовність рішень щодо вдосконалення податкової системи. За централізованої системи управління народним господарством такі важливі сфери управлінських дій, як податкове планування, прогнозування, інфор­маційний аналіз, контроль були жорстко регламентованими.

Функції по здійсненню постійного контролю за використанням коштів державного бюджету, Верховна Рада регламентувала Рахункові палати міністерства фінансів, в свою чергу, делегувало функції з контролю за використанням коштів за використанням державних і місцевих бюджетів, а також позабюджетних фондів та валют акредитивів ДКРС України, а питання з оперативно-управлінськими видатками державного бюджету – державному казначейству.

Функції по здійсненню фінансового контролю за діями платників податків і забезпечення дохідної частини державного бюджету службою держави покладено на Державну податкову службу України.

КРСУ є органом відомчого контролю в системі міністерства фінансів, яка здійснює перевірку з питань складання і виконання бюджету, крім того вона є органом державного контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних асигнувань безпосередньо у розпорядників бюджетних коштів.

Державне казначейство створюється з метою забезпечення повного і своєчасного виконання державного бюджету.

Державна податкова організація створена також була у складі міністерства фінансів, а з 1996року перетворена була у самостійний фінансовий орган.

Основні її завдання: реалізація податкової політики держави, а саме розробка проектів податкового законодавства, облік платникові податків та надходження податків до бюджету, контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків, накладення штрафних санкцій на порушників податкового законодавства.

Рахункова палата ВР України створена в травні 97р. З метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, вироблення та аналізу бюджетної політики держави, контролю в сфері державного кредиту і грошово-кредитної політики. Рахункова палата – єдиний конституційний орган в Україні, що здійснює контроль за законами і ефективним та цільовим використанням державних коштів.

Компетенція органів управління оподаткуванням:

- Президент України — як гарант Конституції забезпечує відповід­ність податкових відносин Основному закону країни.

- Верховна Рада України, ВР АР Крим — встановлення і скасування податків і зборів, пільг, визначення концептуальних засад оподаткування, формування механізму справляння та порядку сплати податків.

- КМУ та Мінфін — розробка бюджетно-податкової політики, пла­нування податків, керівництво виконанням бюджету, нормативно-правова документація з питань оподаткування.

- Контролюючі органи: митні — управління оподаткуванням в пи­таннях стосовно ввізного і вивізного мита, акцизного збору, ПДВ, які справляються при перетинанні митної території; органи Пенсійного фонду — стосовно внесків до Пенсійного фонду; органи фондів соцстраху — сто­совно внесків до цих фондів; податкові органи — стосовно податків та зборів до бюджетів та цільових фондів, крім тих, за справляння яких від­повідають інші контролюючі органи.

- Судові органи — вирішення спірних питань та конфліктних ситуа­цій у відносинах в рамках державних органів з питань оподаткування та між державними органами і платниками податків стосовно відповідності їхніх дій чинному законодавству.

243. Обґрунтуйте, чому фінансове планування і прогнозування посідають центральне місце у фінансовому менеджменті.

В системі заходів, направлених на успішну реалізацію економічних і соціальних завдань в умовах переходу до ринкових відносин, важливе місце займає бюджетне планування. Воно являється серцевиною всієї фінансової роботи в державі. Бюджетне планування охоплює систему заходів, які проводить держава по планомірному плануванню і використанню централізованого фонду грошових коштів. Воно включає в себе процеси складання, розгляду і затвердження бюджету. Бюджетне планування відображає процес створення, розподілу і використання частини валового внутрішнього продукту, що централізується державою.
Призначення бюджетного планування в загальному вигляді полягає в наступному:
- забезпечити перевірку через фінансової показники збалансованості і ув’язки в цілому проекту державної програми (плану) економічного і соціального розвитку країни, відповідність доходів і видатків держави, визначити загально фінансові зв’язки у відтворювальному процесі суспільного виробництва;
- визначити джерела і способи фінансування всіх завдань і заходів, передбачених державними програмами;
- забезпечити реалізацію єдиної фінансової політики, єдиних форм і методів всієї бюджетної роботи.
Загальні основи бюджетного планування визначаються Конституцією України, а також спеціальним бюджетним законодавством - Законом “Про бюджетну систему України”. В них, як уже відмічалось, визначені права органів державної влади і управління в області розробки і затвердження бюджету, розподіл функцій між центральними, республіканським і місцевими органами влади і управління, визначені доходи і видатки кожного з них.
Загальне керівництво бюджетним плануванням покладено на Кабінет Міністрів, а безпосередньо цю роботу виконує Міністерство фінансів України. Воно складає і представляє на розгляд Кабінету Міністрів України проект Державного бюджету України, забезпечує його виконання; організує роботу Міністерства фінансів Криму і місцевих фінансових органів по виконанню Державного бюджету України; розробляє і виносить на розгляд Президента, Кабінету Міністрів України проекти законів, указів, постанов і розпоряджень з бюджетних питань; розглядає проекти кошторисів міністерств і відомств України; здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України; перевіряє дотримання бюджетної дисципліни, правильності витрачання бюджетних коштів, а також коштів господарських організацій; перевіряє дотримання Нацбанком України та комерційними банками правил касового виконання бюджету; встановлює форми бюджетних документів, порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів.

 

 

244. Обґрунтуйте необхідність управління фінансовими потоками, та роль вищих державних органів влади у цьому процесі.

Мистецтво фінансового управління полягає в поєднанні дій і рішень по забезпеченню стійкого поточного фінансового становища , платоспроможності і ліквідності, перспектив розвитку, підк­ріплених довгостроковими джерелами фінансування, що формують струк­туру активів. Оперативне реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх фак­торів, особливо в умовах становлення ринку, — обов'язкова вимога для ефективного фінансового управління.

Управління державними фінансами в економічно розвинутих країнах здійснюється вищими законодавчими органами шляхом прийняття фінан­сового законодавства, затвердження державного бюджету і звіту про його виконання, затвердження або ліквідації окремих видів податків та інших фінансових параметрів.

Організація оперативного управління фінансами здійснюється через державний фінансовий апарат, склад і структура якого теж визначаються згідно з державним устроєм країни.

В Україні управління фінансами здійснює Міністерство фінансів, Міністерством економіки, Державне Казначейство, Національний банк, Державна податкова адміністрація.

Рахункова палата, Контрольно-ревізійна служба, Комітет із нагляду за страховою діяльністю, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Пенсійний фонд і фонди соціального страхування.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.016 с.)