ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

Кафедра фінансів

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

Варіант 25

Виконала:

студентка групи ФО – 32

Решетник Наталія

Перевірив:

Тимчук О.Й.

Тернопіль – 2011

Завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання

 

Завдання 1.

Для характеристики економічного стану України та суспільної ролі фінансів доцільно проаналізувати динаміку основних макроекономічних показників, оцінити зміну їх абсолютного розміру, виявити можливі причини змін і запропонувати шляхи покращення поточної ситуації чи резерви збільшення окремих показників.

Виконання завданнядоцільно подати в таблиці 1 наведеної форми, в яку слід занести реальні показники макроекономічного розвитку України з 2006-2010 рр. і розраховані згідно завдань.

1. Проаналізуйте обсяги випуску товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть, результатом якої із стадій суспільного відтворення є випуск товарів і послуг. Вкажіть на якій із стадій суспільного відтворення роль фінансів як економічної категорії є найвагомішою і чому.

2. Проаналізуйте обсяги проміжного споживання інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть як і на якій стадії суспільного відтворення використовується показник проміжного споживання при визначенні ВВП?

3. Розрахуйте показник Валової доданої вартості (ВДВ) за 2006-2010рр., оцініть динаміку даного показника на основі визначення темпів росту і темпів приросту та абсолютного відхилення. Поясніть, на якому з етапів реалізації розподільчої функції фінансів використовується показник ВДВ і що формується в результаті цього етапу? З якою метою використовується показник ВДВ у Системі національних рахунків України?

4. Проаналізуйте обсяги Валового внутрішнього продукту (ВВП) у фактичних цінах (номінальний показник ВВП) в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення; оцініть показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть, якими методами можна розрахувати показник ВВП на стадіях суспільного відтворення (виробництво, розподіл, споживання). Що характеризують показники динаміки ВВП в країні? Поясніть, в практичній реалізації якої з функцій фінансів використовується показник ВВП і як саме. На які складові можна розкласти показник ВВП і яке їх призначення?

5. Проаналізуйте показник Валового регіонального продукту (ВРП) для Тернопільської області за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення; оцініть показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Визначте частку ВРП Тернопільської області у ВВП України у досліджуваному періоді. Поясніть, що характеризує показник ВРП, з чого він складається; вкажіть який метод розрахунку покладений в основу його визначення?

6. Оцініть динаміку індекса-дефлятора ВВП в Україні за 2006-2010рр. З якою метою використовується даний показник?

7. Проаналізуйте обсяги реалізованої промислової продукції інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Оцініть значення досліджуваного показника у формуванні ВВП.

8. Проаналізуйте обсяги продукції сільського господарства інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника.

Поясніть, чи використовується даний показник при обчисленні ВВП?

9. Проаналізуйте обсяги інвестицій в основний капітал інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть, які фактори впливають на зміну даного показника?

10. Проаналізуйте загальний обсяг роздрібного товарообороту інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть на якій стадії суспільного відтворення формується досліджуваний показник?

11. Проаналізуйте зміни індекса споживчих цін в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення даного показника. Поясніть, що характеризує індекс споживчих цін і який його вплив на обсяги ВВП? Чітко означте спільні та відмінні риси між такими економічними категоріями, як ціна та фінанси.

12. Проаналізуйте обсяги експорту товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника і його частку у ВВП. Чи використовується показник експорту товарів і послуг для визначення обсягу ВВП? Якщо так, то в якому саме методі обчислення ВВП?

13. Проаналізуйте обсяги імпорту товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника і його частку у ВВП.Чи використовується показник імпорту товарів і послуг для визначення обсягу ВВП? Якщо так, то в якому саме методі обчислення ВВП?

14. Проаналізуйте обсяги офіційних резервних активів України на кінець року за 2006-2010рр. розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника.Чи пов’язані між собою фінансові резерви і фінансові ресурси держави? В який формі створюються фінансові резерви в Україні та з якою метою використовуються?

15. Використовуючи інформацію про обсяги ВВП та чисельність населення розрахуйте показник ВВП на душу населення в Україні у 2006-2010рр. Оцініть динаміку усіх показників (темпи росту і приросту). Порівняйте одержаний показник з аналогічним показником розвинутих країн світу. Запропонуйте можливі шляхи нарощення обсягів ВВП на душу населення. На якому етапі механізму дії розподільчої функції фінансів визначають даний показник?

16. Використовуючи дані щодо видатків загального фонду Державного бюджету України обчисліть необхідний обсяг резервного фонду бюджету за 2006-2010рр. Оцініть зміну (абсолютне відхилення) і динаміку показників (темпи росту і приросту). Вкажіть, які особливості фінансових резервів як різновиду фінансових ресурсів? З якою метою формується Резервний фонд бюджету та на які цілі використовується? Хто має право приймати рішення про виділення коштів Резервного фонду бюджету?

17. Проаналізуйте розміри номінальної заробітної плати працівників в Україні за 2006-2010рр.; розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть спільні та відмінні риси таких економічних категорій, як фінанси і заробітна плата. З’ясуйте, чи пов’язані між собою такі показники, як заробітна плата і ВВП.

 

Завдання 2.

Заповнити таблиці 2 і 3 фактичними показниками виконання державного і місцевих бюджетів України за податковими надходженнями у 2008-2010 рр. Для здійснення розрахунків необхідно скористатися даними, поданими у Звіті про виконання Державного і місцевих бюджетів України за відповідний рік / Режим доступу: //www.//budget.rada.gov.ua/ kombjudjet/contro

1.На основі даних, поданих у таблиці 1, визначити частку усіх видів податкових надходжень до Державного бюджету України у період 2008-2010 рр. Здійснити аналіз динаміки податкових надходжень у період 2007-2010 рр. Обґрунтувати причини зменшення обсягів мобілізації податкових надходжень до державного бюджету у 2008-2009 рр.

2.Визначити, які із груп податкових надходжень до Державного бюджету України у період 2007-2010 рр. (за класифікацією податків за економічним змістом об’єкта оподаткування), справляють найбільший вплив на доходи бюджету. Яка їх частка у порівнянні з іншими видами податкових надходжень?

3.Прокоментуйте, чому ПДВ вважається бюджетоформуючим податком серед усіх податкових надходжень в Україні? Яка його частка у структурі податкових надходжень до Державного бюджету України? З якими проблемами стикається вітчизняна практика щодо мобілізації ПДВ до бюджету? Відповідь обґрунтуйте.

4.Яке регулююче призначення зборів за спеціальне використання природних ресурсів? Проаналізуйте динаміку обсягів їх мобілізації до державного бюджету у 2007-2010 рр. та визначте частку у структурі податкових надходжень.

5.Які товари відносять до групи підакцизних і чому? Обґрунтуйте відповідь. Яка причина значного зростання обсягів поступлень від акцизного збору за останні роки до Державного бюджету України?

6.Надходження відмита як податку на міжнародну торгівлю і зовнішні операції у період 2008-2009 рр. різко скоротилися. Назвіть причину такої ситуації та основні фактори, які вплинули на неї. Проаналізуйте динаміку обсягів надходження мита до складу податкових надходжень державного бюджету.

7. На основі даних, поданих у таблиці 2, визначити частку усіх видів податкових надходжень до місцевих бюджетів України у період 2008-2010 рр. Здійснити аналіз динаміки податкових надходжень у період 2007-2010 рр. Обґрунтувати причини зменшення обсягів мобілізації податкових надходжень до місцевих бюджетів у 2008-2009 рр.

8.Який із податків займає найбільшу частку у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів і чому? Даний податок входить до складу загальнодержавних чи місцевих податків і зборів?

9.Які із видів доходів місцевих бюджетів переважають: власні чи закріплені і чому. Відповідь обґрунтуйте.

10.Дати характеристику складу місцевих податків і зборів, які справлялися в Україні відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» (до 01.01.2011 р.) та відповідно Податкового кодексу України (після 01.01.2011 р.).

11.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та його роль у наповненні місцевих бюджетів (у перспективі). Прокоментуйте.

12.Проаналізувати динаміку мобілізації місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. Яку роль відіграють місцеві податки і збори у наповненні місцевих бюджетів.

 

 

Завдання 3.

Для здійснення розрахунків необхідно скористатися Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та Звітом про виконання Державного бюджету за відповідний рік / Режим доступу: //www.//budget.rada.gov.ua/ kombjudjet/control/Для здійснення розрахунків скористайтеся табл. 4.

1. Проаналізуйте динаміку планового показника доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

2. Проаналізуйте структуру планового показника доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

3. Проаналізуйте динаміку планового показника податкових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

4. Проаналізуйте динаміку планового показника неподаткових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

5. Проаналізуйте динаміку планового показника доходів від операцій з капіталом Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

6. Проаналізуйте динаміку планового показника цільових фондів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

7. Проаналізуйте динаміку планового показника офіційних трансфертів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

8. Проаналізуйте динаміку планового показника надходжень Державного бюджету України від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

9. Проаналізуйте динаміку показника виконання доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

10. Проаналізуйте структуру показника виконання доходів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

11. Проаналізуйте динаміку показника виконання податкових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

12. Проаналізуйте динаміку показника виконання неподаткових надходжень Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

13. Проаналізуйте динаміку показника виконання доходів від операцій з капіталом Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

14. Проаналізуйте динаміку показника виконання цільових фондів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

15. Проаналізуйте динаміку показника виконання офіційних трансфертів Державного бюджету України за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

16. Проаналізуйте динаміку показника виконання надходжень Державного бюджету України від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій за 2006–2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

 

Завдання 4.

Для здійснення розрахунків необхідно скористатися Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та Звітом про виконання Державного бюджету за відповідний рік / Режим доступу: //www.//budget.rada.gov.ua/ kombjudjet/control/Для здійснення розрахунків скористайтеся табл. 5.

1. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

2. Проаналізуйте структуру планового показника видатків Державного бюджету України за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

3. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

4. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на оборону за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

5. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

6. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на економічну діяльність за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

7. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

8. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

9. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на охорону здоров’я за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

10. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на забезпечення духовного та фізичного розвитку за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

11. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на освіту за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

12. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

13. Проаналізуйте динаміку планового показника видатків Державного бюджету України на міжбюджетні трансферти за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

14. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

15. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на оборону за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

16. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

17. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на економічну діяльність за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

18. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

19. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

20. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на охорону здоров’я за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

21. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення духовного та фізичного розвитку за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

22. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на освіту за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

23. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

24. Проаналізуйте динаміку показника виконання видатків Державного бюджету України на міжбюджетні трансферти за 2006-2010 рр. Розрахуйте показники темпів зростання та абсолютного приросту. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

25. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

26. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на оборону за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

27. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

28. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на економічну діяльність за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

29. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

30. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

31. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на охорону здоров’я за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

32. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на забезпечення духовного та фізичного розвитку за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

33. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на освіту за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

34. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

35. Проаналізуйте стан виконання видатків Державного бюджету України на міжбюджетні трансферти за 2006-2010 рр. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

 

Завдання 5.

1.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку внутрішнього та зовнішнього державного боргу України у його загальній структурі у 2007 – 2010 рр. Дати оцінку зміні структури державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

2.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити:1) частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі прямого державного боргу України у 2010 р.; 2) частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі гарантованого державного боргу України у 2010 р.Прокоментувати отримані дані.

3. Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, побудувати кругові діаграми:

- структура державного боргу України у 2007 р.;

- структура державного боргу України у 2010 р.

Дати коментар стосовно зміни структури державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

4. Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі прямого державного боргу України у 2007 – 2010 рр. Зробити висновок щодо динаміки структури прямого державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

5. Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку зовнішньої та внутрішньої складових у структурі гарантованого державного боргу України у 2007 – 2010 рр. Зробити висновок щодо динаміки структури гарантованого державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

6.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити частку прямого та гарантованого державного боргу України у його загальній структурі у 2007 – 2010 рр. Дати оцінку зміні структури державного боргу України упродовж 2007 – 2010 рр.

7.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання загального обсягу державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

8.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання загального обсягу внутрішнього державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

9.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання загального обсягу зовнішнього державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

10.Заповнити таблицю 6.На основі даних, наведених у таблиці, визначити темп зростання прямого внутрішнього державного боргу України за 2008 – 2010 рр. Зробити висновки.

Завдання 6.

1. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте обсяг фінансових ресурсів фондів державного соціального страхування та його відношення до обсягу ВВП, коштів державного бюджету. Визначте динаміку та тенденції змін.

2. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте співвідношення фінансових ресурсів фондів державного соціального страхування в розрізі окремих видів страхування, виявіть особливості в окремі роки та за державними програмами.

3. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Пенсійного фонду України, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

4. Заповніть таблицю 9.Проаналізуйте видатки бюджету Пенсійного фонду України, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

5. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

6. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте видатки бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

7. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

8. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте видатки бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

9. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

10. Заповніть таблицю 9. Проаналізуйте видатки бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розрахуйте їх динаміку, склад, структуру та заповніть таблицю. Визначте причини відхилень фактичних показників від планових.

 

 

Завдання 7.

1. Проаналізуйте і заповніть табл. 7. зробіть висновок про вплив динаміки чистого доходу від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції на фінансові результати підприємства.

2. Проаналізуйте і заповніть табл. 7. зробіть висновок про вплив динаміки інших операційних доходів і адміністративних витрат на фінансові результати підприємства.

3. Проаналізуйте і заповніть табл. 7. зробіть висновок про вплив динаміки чистого доходу від реалізації продукції і фінансових витрат на фінансові результати підприємства.

4. Проаналізуйте і заповніть табл. 7. зробіть висновок про вплив динаміки інших операційних доходів і податку на прибуток від звичайної діяльності на фінансові результати підприємства.

5. Проаналізуйте і заповніть табл. 7. зробіть висновок про вплив динаміки інших фінансових доходів і витрат на збут на фінансові результати підприємства.

6. В табл. 8 проаналізуйте стан виконання показників доходів фінансового плану державного підприємства і дайте оцінку ефективності фінансового планування.

7. В табл. 8 проаналізуйте стан виконання показників витрат фінансового плану державного підприємства і дайте оцінку ефективності фінансового планування.

8. В табл. 8 проаналізуйте стан виконання показників фінансових результатів фінансового плану державного підприємства і дайте оцінку ефективності фінансового планування.

Завдання 8.

1. Заповніть табл. 10 та на її основі проаналізуйте динаміку доходів населення України у 2002-2010 роках. Визначте питому вагу кожного з чотирьох основних джерел доходів (заробітна плата, прибуток та змішаний дохід підприємців, доходи від власності, соціальні допомоги) і на підставі одержаних результатів оцініть пріоритети населення в отриманні особистих доходів, а саме: чи це є орієнтація на отримання активних доходів (тобто доходів від трудової діяльності) чи пасивних доходів (тобто доходів від власності та соціальних трансфертів). Вкажіть на причини такої ситуації.

2. Заповніть табл. 10 та на її основі оцініть питому вагу доходів від трудової діяльності (заробітна плата і прибуток та змішаний дохід підприємців) у загальній величині доходів населення України. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

3. Заповніть табл. 10 та на її основі оцініть питому вагу соціальних трансфертів (у розрізі основних їх видів) у загальній величині доходів населення України. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

4. Заповніть табл. 10 та на її основі оцініть питому вагу доходів від власності у загальній величині доходів населення України. Виявіть основні причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.

5. Заповніть табл. 10 та на її основі проаналізуйте динаміку витрат і заощаджень населення України у 2002-2010 роках. Визначте питому вагу кожного виду витрат (придбання товарів і послуг, сплата податків та інших обов’язкових платежів, сплата доходів від власності, придбання фінансових і нефінансових активів) і на підставі одержаних результатів оцініть пріоритети населення у витрачанні особистих доходів, а саме: чи це є орієнтація на споживання (тобто придбання товарів і послуг) чи заощадження (тобто придбання фінансових і нефінансових активів). Вкажіть на причини такої ситуації.

6. Заповніть табл. 10 та на її основі оцініть питому вагу споживчих витрат (тобто витрат, спрямованих на придбання товарів і послуг) у загальній величині витрат населення України. Перелічіть основні споживчі пріоритети вітчизняних домогосподарств.

7. Заповніть табл. 10 та на її основі оцініть питому вагу витрат на сплату податків та інших обов’язкових платежів (в розрізі основних їх видів) у загальній величині витрат населення України. Якою є динаміка цих витрат? Вкажіть на причини таких змін.

8. Заповніть табл. 10 та на її основі оцініть питому вагу витрат на здійснення заощаджень (тобто придбання фінансових і нефінансових активів в розрізі основних їх видів) у загальній величині витрат населення України. Проаналізуйте, як сучасна фінансова криза вплинула на динаміку цього показника.

9. За матеріалами Державної служби статистики України ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/gdvdg rik/dop sesd/sesd 2008.htm) проаналізуйте соціально-економічне становище вітчизняних домогосподарств у 2010 році. Здійсніть власну оцінку ситуації, що склалася, та окресліть першочергові заходи держави у вирішенні нагальних проблем вітчизняних домогосподарств.

10. За матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державною службою статистики України ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/sdrsd/sdrsd2009.htm) проаналізуйте, як сучасні домогосподарства оцінюють рівень своїх доходів. Які фактори, на Вашу думку, у найближчому майбутньому можуть вплинути на зміну рівня самооцінки вітчизняними домогосподарствами своїх доходів?

 

Варіант Завдання


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.015 с.)