Методичні рекомендації до виконання Індивідуальних завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до виконання Індивідуальних завдань 

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань

 

Індивідуальні заняття проводяться у позанавчальний час за окремим графіком і спрямовуються на поглиблення вивчення студентами дисципліни.

На індивідуальні заняття з навчальної дисципліни „`Управління місцевими фінансами” передбачено 20 годин при денній формі навчання.

Зміст індивідуальних завдань передбачає виконання студентами індивідуальних завдань, які розробляються і затверджуються кафедрою.

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, визначаються індивідуальним навчальним планом студента.

Індивідуальне завдання з дисципліни «Управління місцевими фінансами» містить II рівні складності. Вибір рівня складності залишається за студентом.

Необхідно звернути увагу на те, що підготовка розрахункового індивідуального завдання (ІІ рівня складності) – 15 балів,

підготовка розрахункового індивідуального завдання (І варіант) – 10 балів.

Індивідуальне завдання першого рівня складності забезпечує засвоєння предметних знань, навичок, умінь, формує певний енциклопедизм навчання, але не передбачає самостійного використання набутого.

Індивідуальне завдання другого рівня складності, додатково до індивідуального завдання першого рівня. Яке є його складовою, формує певні навички самостійно використовувати засвоєні знання.

Для завдань кожного рівня складності розроблено 10 варіантів.

Індивідуальне завдання оформлюється письмовим звітом, який містить:

1. Титульний аркуш;

2. Зміст;

3. Вступ;

4. Основні питання;

5. Висновки;

6. Список літератури;

7. Додатки.

Обсяг звіту – 20 сторінок комп’ютерного тексту 14 шрифту через 1,5 інтервали.

Результати індивідуальної роботи студентів зможуть бути перевірені та оцінені не тільки на індивідуальному занятті, але й заслухані на семінарському занятті, наукових семінарах кафедри, загальноінститутських студентських наукових конференціях, міжвузівських науково – практичних конференціях тощо.

 

Зміст індивідуальних завдань з навчальної дисципліни

„Управління місцевими фінансами”

Завдання першого рівня складності

 

Завдання №1.

Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують сферу управління місцевими фінансами та обумовлюють основні напрямки і завдання місцевих органів влади в реалізації фінансової політики.

 

Завдання №2.

Визначити проблему функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення.

 

Завдання №3.

Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в реалізації регіональної політики держави.

 

Завдання №4.

Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують склад, структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів.

 

Завдання №5.

Визначити суть податкових і неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.

 

Завдання №6.

Проаналізувати законодавчі та нормативні документи видатків місцевих бюджетів.

 

Завдання №7.

Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації, спрямовану на забезпечення контролю за видатковою частиною бюджету.

 

Завдання №8.

Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують фінансове планування та фінансовий контроль на місцевому рівні.

Завдання №9.

Розглянути та проаналізувати методи фінансового планування, охарактеризувати їх.

 

Завдання №10.

Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності.

 

Завдання другого рівня складності

 

Завдання №1.

Вказати можливі шляхи вдосконалення фінансів на місцевому рівні.

 

Завдання №2.

Розглянути діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку в регіоні.

 

Завдання №3.

Визначити та охарактеризувати взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом Державного бюджету та планами соціального й економічного розвитку регіонів.

 

Завдання №4.

Проаналізувати порядок складання проектів місцевих бюджетів.

 

Завдання №5.

Визначити, яким чином здійснюється розподіл доходів між бюджетами різних рівнів.

 

Завдання №6.

Охарактеризувати діяльність органів Державної податкової служби щодо зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. Розглянути місцеві податки і збори.

 

Завдання №7.

Проаналізувати сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі.

 

Завдання №8.

Проаналізувати вплив закріплених і регулюючих доходів на систему формування доходної частини місцевого бюджету.

 

Завдання №9.

Проаналізувати організацію фінансового контролю на регіональному рівні.

Завдання №10.

Визначити показники і методи оцінювання фінансового стану підприємств комунальної власності.

Підсумковий контроль

 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 100 - бальною шкалою за результатами:

· Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 18 балів.

· Роботи студентів на семінарських заняттях – 25 балів.

· Роботи студентів під час проведення практичних занять – 17 бали.

· Роботи студентів під час здійснення індивідуального завдання – 20 балів.

ПМК – 20 балів.

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів  
 
Модуль I. Особливості управління місцевими фінансами в умовах трансформації економіки  
Змістовний модуль 1. Місцеві фінанси, їх сутність та принципи управління  
1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку еконо-мічної і соціальної інфраструктури регіону      
Самостійна робота · Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми винесених на самостійну роботу. · Складання термінологічного словника за темою.      
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. · Активність при обговоренні питань.    
  Всього за тему  
2. Принципи, методи та механізм управління місцевими фінанса-ми   -  
Самостійна робота · Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми винесених на самостійну роботу. · Складання термінологічного словника за темою.    
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. · Активність при обговоренні питань.      
    Всього за тему  
    Всього за змістовий модуль  
Змістовний модуль 2. Органи місцевого самоврядування та місцеві бюджети  
Органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади, їх права та обов’язки в галузі фінансів та роль у бюджетному процесі      
Самостійна робота · Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми винесених на самостійну роботу. · Складання термінологічного словника за темою.    
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. · Активність при обговоренні питань.      
  Всього за тему  
Місцеві бюджети як центральна ланка місцевих фінансів      
Самостійна робота · Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми винесених на самостійну роботу. · Складання термінологічного словника за темою.      
  Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. · Активність при обговоренні питань.      
  Практичне заняття №1 · Рівень знань, продемонстрований студентом під час вирішення завдань практичної роботи. · Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття). 4,5    
    Всього за тему 16,5  
    Всього за змістовий модуль 24,5  
Змістовний модуль 3. Основи організації управління муніципальними фінансами в Україні та зарубіжних країнах
  Управління фінан-сами підприємств комунальної влас-ності    
  Самостійна робота · Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми винесених на самостійну роботу. · Складання термінологічного словника за темою.  
  Практичне заняття №2 · Рівень знань, продемонстрований студентом під час вирішення завдань практичної роботи. · Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття). 4,5    
    Всього за тему 11,5
  Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах    
  Самостійна робота · Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми винесених на самостійну роботу. · Складання термінологічного словника за темою.  
  Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. · Активність при обговоренні питань.    
  Всього за тему
  Всього за змістовий модуль 19,5
  ПМК
Модуль 2
Індивідуальне завдання І рівень складності · Підготовка розрахункового індивідуального завдання · Підготовка наукової доповіді та тез доповіді та виступ на студентській науковій конференції.  
  Всього за Індивідуальне завдання (І варіант)
Індивідуальне завдання ІІ рівень складності · Підготовка розрахункового індивідуального завдання. · Підготовка тез доповіді на студентську наукову конференцію.    
  Всього за Індивідуальне завдання (ІІ варіант)
  Всього балів
               

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється за 3 бальною шкалою. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

· Конспектування окремих питань теми (максимальна оцінка – 2 бали).

· Складання термінологічного словнику за темою (максимальна оцінка – 1 бал).

Критерії оцінювання:

· Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі та розуміння законспектованого матеріалу – 2 бали.

· Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

· Наявність та повний обсяг термінологічного словнику – 1 бал.

· Відсутність або неповний обсяг термінологічного словнику – 0 балів.

 

Семінарські заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час семінарського заняття за кожною темою здійснюється за 5-бальною шкалою. Об’єктом контролю роботи студентів на семінарському занятті є:

· Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах (максимальна оцінка – 3 бала).

· Активність при обговоренні питань (максимальна оцінка – 2 бал).

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у відповідях і виступах становить: 0; 1; 2; 3 бали ( за відповідями студентів ).

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у відповідях на тестові завдання становить 0, 1, 2 бали .

Критерії оцінювання:

- Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

- Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

- Уміння поєднувати теорію з практикою.

- Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання активності студентів при обговоренні питань семінарського заняття становить: 0,1 бала.

Практичні заняття

Шкала оцінювання вирішення практичного завдання становить: 4,25 балів.

Критерії оцінювання:

· Точність вирішення завдання – 2 бали.

· Повнота вирішення завдання – 2,25 бали.

· Відсутність рішення завдання або принципові помилки у рішенні - 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Якщо студент за результатами семінарського (практичного) заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми семінарського заняття.

У разі, якщо тематичний план не передбачає з певної теми ані семінарських ані практичних занять, тестування за цією темою проводиться на першому практичному або семінарському занятті, що відбувається після вивчення відповідної теми.

 

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується у межах наукової тематики кафедри менеджменту, індивідуальних планів викладачів, тематики студентської науково-дослідної групи. Шкала оцінювання становить: 0;2; 3; 20 балів.

Критерії оцінювання:

· Підготовка розрахункового індивідуального завдання (ІІ рівня складності) – 15 балів.

· Підготовка розрахункового індивідуального завдання (І варіант) – 10 балів.

· Наявність наукової доповіді і тез доповіді (максимальна оцінка – 5 балів).

· Виступ на студентській науковій конференції (максимальна оцінка – 5 бали).

· Підготовка тез доповіді на студентську наукову конференцію – 5 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Результати поточного контролю знань та компетенції студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)