Модуль 2. Виконання індивідуальної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 2. Виконання індивідуальної роботи 


2. Розподіл балів, які присвоюються студентам

5-й курс

 

Модуль І (Практичні/Семінарські заняття) Модуль ІІ (Самостійна робота) Модуль ІІІ (ІНДЗ) Модульне (Контрольне) завдання Разом
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Т1- Т2   Т3- Т4 Т5- Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
18,5 13,5

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ВНЗ Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку Оцінка за шкалою ECTS
90-100 5 (відмінно) Зараховано А (відмінно) Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок
80-89 4 (добре) В (дуже добре) Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
70-79 С (добре) Загалом добрі знання, але з помітними помилками
60-69 3 (задовільно) D (задовільно) Пристойно, але із значними недоліками
50-59 Е (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам
21-49 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання Не зараховано FX Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен
0-20 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом F  

3. методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Модуль I. Особливості управління місцевими фінансами в умовах трансформаційної економіки

Змістовний модуль 1. Місцеві фінанси, їх сутність та принципи управління

 

Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури регіону

 

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань про правові засади місцевих фінансів, фінансовий механізм на рівні місцевого самоврядування.

План вивчення теми

 

1. Правові основи місцевих фінансів.

2. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування в Україні.

3. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При вивченні першого питання слід знати, що функціонування та подальший розвиток місцевих фінансів відбувається на основі відповідного правового забезпечення. Так, засади місцевих фінансів сформовані в положеннях Європейської хартії про місцеве самоврядування, Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, Декларації про принципи місцевого самоврядування країн СНД, Європейської хартії міст, Європейської декларації прав міст, Хартії українських міст. Конституція України, прийнята в 1996 році, в статті 142 встановила участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів, а в статті 143 визначаються джерела формування місцевих бюджетів. Відповідно до Закону України “При місцеве самоврядування в України” від 21 травня 1997 року місцеві органи влади мають право формувати та використовувати місцеві бюджети різних рівнів, вилучати та перерозподіляти кошти підприємств комунальної форми власності.

Розглядаючи друге питання необхідно відмітити, що у ринкових умовах господарювання подальше зміцнення місцевих фінансів пов’язане з розвитком форм власності, розширила свої межі комунальна форма власності. Розвиток комунальної форми власності потребує того, щоб її власник, тобто територіальна громада та її органи самоврядування, мали право вільно використовувати власні фонди грошових коштів. які формуються на підприємствах комунальної форми власності. Крім того, у ринкових умовах господарювання, коли в державі на високий рівень підносяться демократичні принципи її подальшої розбудови, значно розширюються права місцевих органів самоврядування, виникає необхідність передачі частини повноважень держави місцевим органам самоврядування і забезпечення їх фінансовими ресурсами для виконання своїх функціональних обов’язків.

Вивчаючи третє питання, необхідно знати, що методи мобілізації грошових коштів до доходної частини місцевих бюджетів базуються на загальних методах та джерелах фінансування. До них належать:

– пряме вилучення доходів з комунального сектора;

– отримання доходів від комунального майна та власних послуг;

– перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків;

– залучення муніципальних позик.

 

Питання для самоконтролю

 

1. В яких міжнародних документах сформовані засади місцевих фінансів?

2. Які особливості дії фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування?

3. Які організаційні структури забезпечують функціонування фінансового механізму?

4. З розвитком яких форм власності пов’язане подальше зміцнення місцевих фінансів?

 

Бібліографічний список до теми

3,4,5,7,12,15,20

 

Модуль I. Особливості управління місцевими фінансами в умовах трансформаційної економіки

Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси, їх сутність та принципи управління

Тема 2. Принципи, методи та механізм управління місцевими фінансами

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань про принципи, методи та механізм управління місцевими фінансами.  

 

План вивчення теми

 

1. Фінансове планування та прогнозування.

2. Оперативне управління та стимулювання.

3. Фінансовий контроль як метод управління місцевими фінансами.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При вивченні першого питання необхідно розглядати фінансове планування та прогнозування як один з методів управління місцевими фінансами. Необхідно чітке відокремлення об’єктів планування та суб’єктів планування. Перспективне планування видатків у більшості країн використовується як один із засобів управління видатками. Таке планування дає можливість визначити на перспективу потребу у фінансових ресурсах, виходячи з намічуваних політичних та економічних рішень. Кожне таке рішення передбачає зобов’язання, що характеризують використання у майбутньому необхідних ресурсів.

Розглядаючи друге питання необхідно відмітити, що оперативне управління – це комплекс заходів, що проводяться на основі оперативного аналізу конкретної фінансової ситуації. Мета оперативного управління – досягти максимального ефекту при мінімальних затратах та в мінімальні терміни шляхом своєчасної зміни фінансових відносин, маневрування фінансовими ресурсами.

Вивчаючи третє питання, необхідно знати, що фінансовий контроль як метод управління місцевими фінансами пронизує всі стадії управлінської діяльності і в той же час має велике самостійне значення. Фінансовий контроль – це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів державної влади і недержавних організацій, спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, використання місцевих фінансових ресурсів з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку всі суб’єктів фінансових відносин.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Охарактеризувати сутність стратегічного управління місцевими фінансами.

2. Назвіть види фінансового контролю.

3. Що є об’єктами та суб’єктами управління місцевими фінансами?

 

Бібліографічний список до теми

3,4,5,7,12,15,20,34,38

 

 

Модуль I. Особливості управління місцевими фінансами в умовах трансформаційної економіки

Змістовий модуль 2. Органи місцевого самоврядування та місцеві бюджети

Тема 3. Органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади, їх права та обов’язки в галузі фінансів та роль у бюджетному процесі

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань про органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади, їх права та обов’язки у галузі фінансів та роль у бюджетному процесі.

План вивчення теми

 

1. Принципи функціонування місцевого самоврядування в Україні.

2. Завдання та функції місцевого самоврядування.

3. Повноваження районних та обласних рад.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання слід знати, що функціонування місцевих фінансів пов’язано із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих органів влади.

Конституцією України та Європейською хартією місцевого самоврядування встановлені принципи місцевого самоврядування, а їх деталізація та конкретизацію здійснено у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Згідно цього закону місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і загальнодержавних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності територіальних громад та їх органів у межах повноважень, визначених законом;

- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Розглядаючи друге питання необхідно відмітити, що с принципами місцевого самоврядування тісно пов’язані його завдання та функції. До основних завдань місцевого самоврядування можна віднести:

- зміцнення засад конституційного ладу України;

- забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;

- створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;

- розвиток місцевої демократії.

Відповідно до цих завдань визначаються і функції місцевого самоврядування.

Вивчаючи третє питання, необхідно знати, що відання районних, обласних рад Конституція України відносить:

- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контроль за їх виконанням;

- затвердження районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контроль за їх виконанням;

- вирішення інших питань, віднесених законом до їхньої компетенції.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Якими нормативними закріплені принципи функціонування місцевого самоврядування в Україні?

2. Охарактеризувати функції місцевого самоврядування.

3. Які повноваження мають обласні ради у сфері бюджетного процесу?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.014 с.)