Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.Виходячи з того, що кожний долар, призначений для комерційних угод, обертається в середньому тричі на рік і спрямовується на купівлю кінцевих товарів та послуг, а номінальний валовий внутрішні продукт становить 1800 млрд. доларів визначте:

1. Величину попиту на гроші.

2.Величину загального попиту на гроші, використовуючи дані таблиці 1:

Таблиця 1

Процента ставка, % Величина попиту на гроші (млрд. доларів)
зі сторони активів загальний попит
?
?
?
?
?

 

3.Величину рівноважної процентної ставки за умови, що пропозиція грошей зросте до 680 млрд. доларів або скоротиться до 620 млрд. доларів.

4.Як зміниться загальний попит на гроші при кожному рівні процентної ставки і рівноважна процентна ставка (при пропозиції 640 млрд. доларів), якщо обсяг номінального валового внутрішнього продукту збільшиться на 60 млрд. доларів або скоротиться на 90 млрд. доларів?

 

 

Завдання 3.

Ви – провідний спеціаліст фінансового відділу.

Виходячи з наведених у таблиці 2 даних визначте:

- темп інфляції для кожного року;

- використовуючи «правило величини 70», кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін;

- процентну зміну реального доходу, якщо номінальний дохід протягом другого року порівняно з першим збільшився на 17%, а протягом третього року порівняно з другим – на 5%;

- якщо номінальний дохід у другому та третьому році становив 30000 доларів, яка величина реального доходу протягом цих років?

- Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит протягом другого року був 16 % (для позичальників між першим і другим роками), а в третьому – 20% ( для позичальників між другим і третім роками), то яким буде реальний рівень процентної ставки протягом даних років?

Таблиця 2

Індекси цін за роками

 

Рік Індекс цін Рівень інфляції, %
100,00 ?
115,00 ?
131,00 ?
135,00 ?

 

 

Завдання 4.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

1. Визначте кількість грошей, необхідних як засіб платежу за умови, що:

сума цін за реалізовані товари (роботи, послуги) становить 4700 млрд. грн.;

- сума цін товарів (робіт, послуг), які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн.;

- сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, термін яких наступив - 155 млрд. грн.;

- сума платежів, що гасяться між собою – 460 млрд. грн.

- середня кількість обертів грошей за рік – 10.

2. Визначте індекси інфляції, за умови, що вартість споживчого кошика на 1 січня становить 250 грн., на перше квітня – 310 грн., на перше липня – 350 грн., на перше жовтня – 400 грн.

3. Виходячи з того, що величина попиту на гроші (Мd, млрд. грн.) залежить від розміру ВНП (млрд. грн.) та рівня процентної ставки (i, %), так:

Мd = 0,4 х ВНП – 2 х i

Визначте величину попиту на гроші та з’ясуйте, чи збережеться рівновага на грошовому ринку, якщо грошова пропозиція (Ms) становить 30 млрд. грн., а ВНП – 115 млрд. грн., рівень процентної ставки i – 7%. Якою буде швидкість обігу грошової одиниці?

Завдання 5.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

1. Визначте величину окремих грошових агрегатів в Україні за умови, що:

- готівка на руках у населення складає 250 млрд. доларів;

- строкові депозити – 175 млрд. доларів;

- обсяг безготівкового обігу – 50 млрд. доларів;

- залишки на розрахункових та поточних рахунках – 130 млрд. доларів;

- обсяг готівкового обігу – 60 млрд. доларів;

- кошти за трастовими операціями – 55 млрд. доларів;

- готівка в оборотних касах банків - 138 млрд. доларів.

Розрахуйте питому вагу функціональних форм грошей в грошовому агрегаті М3.

2. Знайдіть значення грошового мультиплікатора М2, якщо співвідношення готівки в обігу та депозитів (25 млн. грн.), залучених банківською системою можна визначити як 2:3, частка строкових депозитів в загальній масі залучених коштів становить 30%, інші кошти становлять 2 млн. грн., а величина понаднормованих резервів комерційних банків становить 3 млн. грн. Норма обов’язкового резервування визначена центральним банком на рівні 12%.

3. Порівняйте фактичну швидкість обертаємості грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить:

- М0 дорівнює 18 млрд. грн.;

- сума поточних рахунків у комерційних банках становить 10% від М0;

- депозити до запитання становлять 3 млрд. грн.;

Середній розмір грошових надходжень у каси банків – 2,8 млрд. грн., сума видачі становить 75% від розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості обертаємості грошей – 1.

 

6.4. Перелік питань до екзамену

3. Походження грошей. Концепції походження грошей.

4. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний товар.

5. Форми грошей, причини та механізм їх еволюції.

6. Різновиди сучасних кредитних грошей.

7. Вартість грошей.

8. Функції грошей.

9. Суть і структура грошового обороту.

10. Модель грошового обороту.

11. Грошові потоки та механізм їх балансування.

12. Грошова маса.

13. Швидкість обігу грошей.

14. Закон кількості грошей, необхідних для обігу.

15. Суть і структура грошового ринку.

16. Попит на гроші.

17. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

18. Пропозиція грошей. Механізм формування пропозиції грошей.

19. Внесок М.Фрідмена у розробку теорії грошей.

20. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей.

21. Рівновага на грошовому ринку.

22. Суть грошової системи та її елементи.

23. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

24. Створення і розвиток грошової системи України.

25. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи.

26. Грошово-кредитна політика Центрального банку.

27. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

28. Теоретичні концепції інфляції.

29. Суть, причини та форми інфляції.

30. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей..

31. Особливості інфляційного процесу в Україні.

32. Методи регулювання інфляції.

33. Класифікація грошових реформ.

34. Моделі грошових реформ.

35. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 р.).

36. Загальна характеристика та структура валютного ринку.

37. Валютні операції. Котирування валют.

38. Валютні ризики і методи валютного страхування.

39. Валютні системи: сутність, призначення, структура, види.

40. Валютний курс і курсова політика.

41. Конвертованість валюти.

42. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

43. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

44. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

45. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.

46. Позичковий процент.

47. Походження та сутність кредиту.

48. Функції і роль кредиту.

49. Комерційний кредит.

50. Споживчий кредит.

51. Державний кредит.

52. Міжнародний кредит.

53. Банківський кредит.

54. Використання векселів.

55. Лізинг-кредит.

56. Страхові компанії, їх функції і роль.

57. Пенсійні фонди.

58. Інвестиційні фонди.

59. Фінансові компанії.

60. Кредитні спілки.

61. Організація діяльності центральних банків.

62. Функції Центрального банку.

63. Форми співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними установами.

64. Статус та функції НБУ.

65. Функції і типи комерційних банків.

66. Організаційна та функціональна структура комерційного банку.

67. Пасивні операції комерційних банків.

68. Активні операції комерційних банків.

69. Комісійно-посередницькі банківські операції.

70. Міжнародний валютний фонд.

71. Міжнародний банк реконструкції і розвитку.

72. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).


Список рекомендованої літературИ

Обов’язкова література

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010. № 2456-VI.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами та доповненнями).

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 9. – с.47.

4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 10. – с. 8.

5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 9. – с.112.

6. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 р. № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

7. Положення про валютний контроль: Постанова КМУ від 08.02.2000. - № 49 (із змінами та доповненнями) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування. – 2000. - № 11.

8. Положення про процентну політику НБУ. Затверджене постановою Правління НБУ від 08.08.2004 № 389 // Казна. – 2004. - № 10. – с. 11-13.

9. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України. Затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 11. – с.36.

10. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 № 168 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 6. – с.7-11.

11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // ВВРУ. – 2001. - № 5.

12. Про грошову реформу в Україні: Указ Президента України від 25.08.1996 № 762/96 // Урядовий кур‘єр. – 29.08.96. – № 161.

13. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 1996. - № 51.

14. Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку в Україні: Указ Президента України від 26.03.2001р. №198/2001 // Урядовий кур‘єр. – 2001. - № 60.

15. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІV(із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 23.07.99. - № 29.

16. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 13.04.98. - № 15.

17. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 24.

18. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 29.

19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 № 15-93 // ВВРУ. – 1993. - № 17.

20. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ від 17.04.98. - № 16.

21. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // ВВРУ. – 2002. - № 1.

22. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006. - № 3480 // ВВРУ. – 2006. - № 31.

23. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2003. - №№ 40-44.

24. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

25. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті. – Л.: Каменяр, 2000.

26. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО “Финстатинформ”, 1995.

27. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

28. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навчально-методичний посібник. Видання четверте, змінене та доповнене. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.

29. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник НБУ. – 2007. - № 5. – с.12-22.

30. Гроші та кредит: Підручник / За ред. професора Б.С.Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

31. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. /М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

32. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика. – К.: ЦУЛ, 2011. – 352 с.

33. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001.

34. Костіна Н.І.Гроші та грошова політика: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2001.

35. Круш П.В. Гроші та кредит. – К.: ЦУЛ, 2010. – 216 с.

36. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – видання четверте, перероб. та допов. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002.

37. Левченко Л.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с.

38. Михайловська І.М. Гроші та кредит: Посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 432 с.

39. Общая теория денег и кредита. / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, 1995.

40. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др./ Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. – 256с.

41. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посіб. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.: КНЕУ, 2007. – 240с.

42. Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 р. // Фінансовий ринок України. – Київ, 2011. - № 1. – с. 3-10.

43. Савлук М.І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. – 1997. – № 2.

44. Савлук М.І.Особливості формування та роль попиту на гроші в грошово-кредитній політиці України // Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики. – Київ, 2007. – с. 87-90.

45. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах / Гл. редактор Н.В.Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1988.

46. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навч. посібник. / Л.О. Дробозіна та ін. : Під ред. проф. Л.О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001. – 352с.

47. Щетинін А.І. Гроші та кредит. – 4 – те вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 440 с.

 

Додаткова література*

 

1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге видання, перероблений і доповнений. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999.

2. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 3-тє вид. – К.: товариство “Знання”, 2002. – 255с.

3. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу // Економіка України. – 1999. – № 5. – С. 22-30.

4. Грищенко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати // Економіка України. – 1999. – № 2. – С. 62 – 67.

5. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник /За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

6. Дадашев Б.А. Кредитні спілки в Україні. – К.: ЦУЛ, 2010. – 112 с.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

8. Деньги кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учебное пособие для вузов/под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М.: НИТИ – ДАНА, 2001. – 310с.

9. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання - Прес, 2002. – 214с.

10. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (від. ред) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864 с.

11. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. та доп. – Л.: Центр Європи, 1997. – 576с.

12. Круш П.В. Інфляція: суть, форми та її оцінка. – К.: ЦУЛ, 2010. – 288 с.

13. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

14. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навч. посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.

15. КолесніковО.В. Історія грошей і фінансів. – К.: ЦУЛ, 2008. – 180 с.

16. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2002. – 215с.

17. Марфунин А.С. История золота. М.:Наука, 1987.

18. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – Переклад з англійської. – К.: Основи, 1999.

19. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – № 12.

20. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. – К.: ЦУЛ, 2007. – 632 с.

21. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

22. Фінанси: Навч. посіб. / В.С.Загорський О.Д.Вовчак, І.Г.Благун, І.Р.Чуй. – К.: Знання, 2006. – 247 с.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.019 с.)