Методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇРОБОТИ

Модуль1

Вивчення теоретичного курсу дисципліни

Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин

Тема 1. Сутність і функції грошей
Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про роль держави у створенні грошей, а також особливості використання національних та колективних валют як світових грошей.

Питання для самостійного вивчення

1. Походження грошей
2. Форми грошей та їх еволюція
3. Сутність і функції грошей.

 

Методичні рекомендації

Виникнення грошей – це тривалий історичний процес, обумовлений розвитком товарного виробництва й обміну. Вивчаючи питання про появу грошей, необхідно спочатку познайомитись з теоріями походження грошей: еволюційною та раціоналістичною. Представники еволюційної теорії вважають, що гроші виділилися із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. «Раціоналісти» вважають, що гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділити спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.

Не слід плутати гроші як специфічний товар, що виділився з світу товарів, із формами грошей, які вони приймали протягом багатьох століть. Слід пам’ятати, що появі грошей передувала епоха натурального обміну (бартеру). Її заступила епоха товарних грошей. Але не слід ототожнювати товарну форму грошей з використанням у цій ролі золота і срібла. Розглядаючи ці коштовні метали як носії грошових відносин, слід враховувати, що золото і срібло не відразу почали монопольно виконувати зазначену функцію завдяки своїм специфічним властивостям.

Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування металевих монет. Протягом тривалого часу в обігу використовувалися повноцінні монети, реальний зміст яких відповідав їхній номінальній вартості.

Нові якісні моменти в системі грошових відносин почали формуватися з появою в обігу паперових грошей, що не розмінювались на золото чи срібло. Паперові гроші запроваджувалися в обіг силою держави і спиралися на її авторитет. Паперові гроші розвиваються на кредитних засадах. Еволюція форм грошей триває.

Особливої уваги потребує питання про сутність грошей, оскільки воно становить базовий рівень монетарної теорії. Зверніть увагу на тлумачення сутності грошей різними економістами, визначте те, яке, на Вашу думку, є найбільш влучним і аргументованим.

Важливим питанням для розуміння сутності грошей є функції грошей, оскільки сутність проявляється через виконання певних функцій. Ми додержуємося точки зору, згідно якої гроші виконують п’ять функцій (міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження або утворення скарбу, як її раніше називали, та функцію світових грошей) із змістом яких потрібно детально познайомитися.

Функцію світових грошей не можна поставити в один ряд з іншими функціями грошей, оскільки вона виражає не способи реалізації сутності грошей, а сфери їх здійснення: міжнародний платіжний засіб, міжнародний купівельний засіб, загальне втілення суспільного багатства. В подібній класифікації необхідно говорити про функції національних, регіональних і світових грошей. Вивчаючи передумови використання національних та колективних валют як світових грошей, слід підкреслити, що функцію світових грошей спочатку виконувало золото. Поступово на його місце прийшли національні валюти розвинутих країн (долар США, англійський фунт стерлінгів та ін.). Частково таку функцію виконують колективні валюти (СДР – спеціальні права запозичення, ЄВРО – європейська валютна одиниця).

Література

1. Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. – К.: ІАУ, 1998.

2. Гальчинський А.С. Теорія грошей. К.: Основи, 1998.

3. Грищенко А. Деньги: возникновение, сущность, функции и агрегаты // Экономика Украины. - 1999. - № 2. – C. 62-67.

4. Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А.А.Чухно . – К.: Україна, 1997.

5. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

6. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навч. посібник. – К.: Дакор, 2005.

7. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

8. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навч. посібник. К.: Центр навч. Літератури, 2006.

 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки та про грошово-кредитну політику України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

2. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

3. Внесок Д.Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.

 

Методичні рекомендації

 

Кількісна теорія грошей пояснює рівень товарних цін і вартість грошей кількістю грошей в обігу. Вперше цю гіпотезу висунув французький вчений Ж.Боден у ХVI ст. Представником кількісної теорії грошей був представник класичної англійської політекономії Д.Рікардо. Його погляди носили двійчастий характер: з одного боку він визнавав, що вартість грошей визначається затратами праці на їх виробництво, а з іншого боку, вважав, що в окремі періоди вартість грошової одиниці змінюється в залежності від змін кількості грошей. Студентам обов’язково необхідно ознайомитися з її основними постулатами.

Неокласичний варіант кількісної теорії знайшов своє обґрунтування в працях американського економіста І.Фішера. Він запропонував рівняння, за допомогою якого можна визначити взаємозв’язок ряду факторів: маси грошей в обігу (М), швидкістю обігу грошей (V), середнім рівнем цін (Р), кількістю товарів (реальним національним продуктом або рівнем фактичного обсягу виробництва) (Q): МV=PQ. На початку ХХ ст. кількісна теорія грошей стала панувати в західній економічній думці як важлива складова частина неокласичної теорії відтворення. Найбільшу популярність одержали два варіанти - трансакційний і кембриджський, із сутністю яких рекомендуємо познайомитися. Додамо, основні аспекти “трансакційного варіанта” І.Фішера: у рівнянні обміну розглядається динаміка грошових потоків на макрорівні; гроші виступають як засіб обігу та платежу; акцент на об’єктивні засади обігу грошей; у концепції йдеться лише про пропозицію грошей (Мs).

Вклад Дж. Кейнса в розвиток теорії грошей потребує особливо уважного вивчення. Вчений намагався відійти від традиційного і неокласичного трактування грошей як другорядного технічного інструменту. Дж. Кейнс обґрунтував висновок, що гроші активно впливають на мотиви поведінки суб’єкта економіки та господарські рішення (трансакційний, обачності, спекулятивний). Дж. Кейнс багато уваги приділяв дослідженню взаємозв’язку попиту на гроші та їх пропозиції.

У своїй моделі господарської системи Дж. Кейнс намагався перебороти «класичну дихотомію», що створила глибокий розрив між реальними і грошовими процесами. Головним каналом зв'язку між цими двома сферами слугує у нього норма процента, що зазнає впливу сил грошового ринку й одночасно впливає на прийняття рішень про майбутні капіталовкладення. Реальної важливості, за словами Дж. Кейнса, гроші набувають лише в теорії процента.

Розглядаючи четверте питання, слід звернути увагу на те, що монетаризм - це одна з неокласичних течій в політичній економіці. Великий внесок у розвиток монетаристської теорії зробили американські економісти, представники так званої “чикагської школи” М.Фрідмен і П.Шварц.

Найбільше поширення монетаризм набув в 70-ті роки. Монетаристи зосереджують увагу на аналізі ролі грошей і грошового обігу в ділових циклах. Прибічники сучасного монетаризму поглибили дослідження теорії попиту і пропозиції грошей. Монетаризм має слабкі та сильні сторони, про які необхідно дізнатися із запропонованих підручників.

 

Література

1. Вступ до банківської справи /За ред. Савлука М.І. – К.: Лібра, 1998. – Розд. ІІ, § 2.1.

2. Дзюблюк О. Монетаристська теорія і реалії грошово-кредитної політики в умовах перехідної економіки //Вісник НБУ. - № 5. – 1999.

3. . Гроші /Упоряд., авт. вступ. ст. А.А.Чухно. – К.: Україна, 1997. – Розд. ІІ, гл. 21.

4. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

5. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

6. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика. – К.: ЦУЛ, 2011. – 352 с.

7. Левченко Л.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с.

8. Михайловська І.М. Гроші та кредит: Посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 432 с.

9. Сменковський А. Методологічні основи монетарної теорії // Економіка України. - № 4. – 1999. – С. 40.

10. Історія економічних учень. Підручник/ Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін..; За ред. Л.Я.Корнійчук. – К.:КНЕУ, 1999. – Розд. ІХ, § 3,4; розд. ХІІ, розд. ХІІІ § 4.

 

Модуль1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.016 с.)