Тарифно-кваліфікаційні характеристикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тарифно-кваліфікаційні характеристики6) середня заробітна плата

#35

 

№ 645, 7, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказані складові частини тарифної системи оплати праці?

1) тарифні ставки

2) тарифні сітки

Мінімальна заробітна плата

Тарифні схеми

5) схеми посадових окладів

6) тарифно-кваліфікаційні характеристики

#34

 

№ 646, 7, 1, 1, 61

На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?

Міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок

2) вартісної величини мінімального споживчого бюджету

3) мінімальної заробітної плати

Тарифної ставки робітника І розряду

5) вартісної величини межі малозабезпеченості

6) середньої заробітної плати

#14

 

№ 647, 7, 1, 1, 71

Як оплачується час простою, що виник не з вини працівника?

1) оплачується за спеціально встановленими розцінками

За ним зберігається середній заробіток, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для навколишнього природного середовища

3) проводиться доплата у розмірі двох третин тарифної ставки

4) оплачується з розрахунку не нижче від третини тарифної ставки

Оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки

6) оплачується за зниженими розцінками

#25

 

№ 648, 7, 1, 1, 60

Вкажіть, на які виплати не може бути звернено стягнення?

1) надбавки за науковий ступінь

Вихідна допомога при звільненні працівника

3) винагорода за винахід

4) премії за впровадження нової техніки

5) основна заробітна плата

Компенсаційні виплати

#26

 

№ 649, 7, 1, 1, 63

Коли виплачується заробітна плата, якщо день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем?

1) наступного дня

2) у день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку

Напередодні

4) наступного робочого дня

5) у день, встановлений колективним договором

6) не пізніше ніж за три дні до вихідного, святкового або неробочого дня

#3

 

№ 650, 7, 1, 1, 81

За яких умов працівникові компенсується втрата частини заробітної плати за порушення термінів її виплати?

1) зростання за період невиплати мінімального розміру заробітної плати робітника I розряду

У разі затримки виплати заробітної плати на один і більше календарних місяців

Зростання за період невиплати індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги більш як на один відсоток

4) у разі затримки виплати заробітної плати на три і більше календарних місяців

5) зростання за період невиплати мінімальної заробітної плати

6) у разі затримки виплати заробітної плати більш ніж на шістнадцять календарних днів

#23

 

№ 651, 7, 1, 1, 60

В яких формах виплачується заробітна плата?

1) номінальній

Натуральній

3) валютній

Грошовій

5) реальній

6) еквівалентній

#24

 

№ 652, 7, 1, 1, 70

В якому джерелі (формі) трудового права локального характеру встановлюються форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат?

1) посадовій інструкції

2) правилах внутрішнього трудового розпорядку

3) трудовій угоді

Колективному договорі

5) цивільно-правовому договорі

6) регіональній угоді

#4

 

№ 653, 7, 1, 4, 120

Роботодавець вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування із заробітної плати сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, не пізніше (*1*) міс. з дня виплати неправильно обчисленої суми.

 

№ 654, 7, 1, 1, 60

На підставі чого згідно з ст. 5 Закону України «Про оплату праці» не здійснюється організація оплати праці:

1) законодавчих актів

2) генеральної угоди

3) галузевої угоди

4) колективного договору

5) трудового договору

Постанови Пленуму Верховного Суду України

#6

 

 

№ 655, 7, 1, 1, 71

Вкажіть мету запровадження та використання тарифної системи оплати праці.

Розподіл робіт залежно від їх складності

Розподіл працівників залежно від їх кваліфікації

3) розподіл коштів з оплати праці залежно від джерел їх надходжень

4) розподіл доплат до заробітної плати як державної соціальної гарантії

5) розподіл роботодавців залежно від їх сфери економічної діяльності

6) розподіл підприємств, установ, організацій залежно від їх організаційно-правової форми

#12

 

№ 656, 7, 1, 1, 62

Хто розробляє тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники), як одну з складових тарифної системи?

1) Верховна Рада України

2) Президент України

3) Кабінет Міністрів України

Міністерство праці та соціальної політики

5) Міністерство юстиції України

6) Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці та промислової безпеки

#4

 

№ 657, 7, 1, 1, 60

Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених:

1) колективним договором

2) трудовим договором

Законодавством

4) генеральною угодою

5) правилами внутрішнього трудового розпорядку

6) посадовою інструкцією

#3

 

№ 658, 7, 1, 1, 64

За яких умов допускається надання будь-яким органам чи особам відомостей про оплату праці працівника?

Лише у випадках, передбачених законодавством

2) за згодою роботодавця

3) лише у випадках, передбачених колективним договором

4) за згодою виборного органу первинної профспілкової організації

5) лише у випадках, передбачених трудовим договором

За згодою працівника

#16

 

№ 659, 7, 1, 1, 74

Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання:

1) є сумісництвом і оплачується за фактично виконану роботу

2) є особливим видом робіт і оплачується за спеціальними тарифами

3) є сумісництвом і оплачується за зниженими тарифами

Не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах

5) не є сумісництвом і оплачується у розмірі не більшому ніж мінімальна заробітна плата

6) не регулюється трудовим законодавством України, тому оплачується в порядку, передбаченому цивільним законодавством

#4

 

№ 660, 7, 1, 1, 88

В якому випадку роботодавець повинен виплатити звільненому працівникові його середній заробіток за весь час затримки заробітної плати по день фактичного розрахунку?

1) у разі невиплати належних працівникові сум з вини працівника

У разі невиплати належних працівникові сум з вини роботодавця та за відсутності спору про їх розмір

За наявності спору про розміри належних працівникові сум у тому разі, коли спір вирішено на користь працівника

4) за наявності спору про розміри належних працівникові сум у тому разі, коли спір вирішено на користь роботодавця

5) у разі невиплати належних працівникові сум у зв’язку з відмовою останнього такі одержати

6) у разі невиплати належних працівникові сум у зв’язку з його смертю

#23

 

№ 661, 7, 1, 1, 67

В яких випадках за працівниками-донорами зберігається середня заробітна плата?

За дні обстеження в закладах охорони здоров’я

2) за дні, що передують обстеженню в закладах охорони здоров’я

3) за день, що надається безпосередньо після обстеження в закладах охорони здоров’я

4) за дні профілактичних обстежень

За дні здавання крові для переливання

6) за дні, що передують здаванню крові для переливання

#15

 

№ 662, 7, 1, 1, 72

Працівникам, які виконують роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, проводиться:

1) виплата премії

2) доплата за суміщення професій (посад)

3) надбавка за сумісництво

Виплата тарифної ставки

5) доплата за виконання обов’язків тимчасово присутнього працівника

6) надбавка за розширення зон обслуговування

#24

 

№ 663, 7, 1, 1, 60

В якому джерелі (формі) трудового права встановлюються розміри доплати за суміщення професій (осад)?

1) посадовій інструкції

2) правилах внутрішнього трудового розпорядку

3) трудовій угода

4) інструкції з охорони праці

5) інструкції з оплати праці

Колективному договорі

#6

 

№ 664, 7, 1, 4, 120

Вирахуйте, чому дорівнює А + Б = (*32*), де:<br>А – максимальний розмір виплати заробітної плати в натуральній формі<br>Б – мінімальна періодичність виплати заробітної плати на місяць

 

№ 665, 7, 1, 4, 120

Вирахуйте, чому дорівнює А : Б = (*10*), де:<br>А – мінімальний розмір оплати праці у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час<br>Б – строк (у місяцях), не пізніше якого роботодавець повинен повідомити працівника про зміну діючих умов оплати праці в сторону погіршення

 

№ 666, 7, 1, 4, 120

Вирахуйте, чому дорівнює А – Б = (*10*), де:<br>А – максимальний проміжок часу у календарних днях, коли повинна бути виплачена заробітна плата впродовж місяця<br>Б – тривалість періоду (у місяцях) по закінченні якого у працівника виникає право на щорічну основну та додаткові відпустки

 

№ 667, 7, 1, 4, 120

Вирахуйте, чому дорівнює А : Б = (*6*), де:<br>А – максимальний розмір виплати заробітної плати в натуральній формі розмір мінімальної заробітної плати<br>Б – термін (у днях), коли оформляється трудова книжка на працівника, який вперше прийнятий на роботу

№ 668, 7, 1, 4, 120

Вирахуйте, чому дорівнює А – Б = (*98*), де:<br>А – розмір доплати у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки працівника, що працює на умовах відрядної системи оплати праці, за роботу в надурочний час<br>Б – період (у місяцях), упродовж якого працівникові у зв’язку із переміщенням зменшується заробіток з незалежних від нього причин та проводиться доплата до попереднього середнього заробітку

 

№ 701, 8, 1, 1, 66

Заходи спеціальної дисциплінарної відповідальності за законодавством України встановлено для таких категорій працівників:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.024 с.)