Оформіть пояснювальну записку, розмістивши правильно реквізити, залишите місце для кутового штампа.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформіть пояснювальну записку, розмістивши правильно реквізити, залишите місце для кутового штампа.Назва установи. Назва структурного підрозділу. Адресат. Пояснювальна записка. Дата. Про порушення виробничої дисципліни. 00.00.00. під моїм керівництвом було виготовлено експериментальну партію шампуню “Шовк плюс”, що не відповідає вимогам ТУ У-1234567. Це сталося через те, що було порушено пропорційність компонентів у суміші трав та олій. Такого раніше не траплялося. Перед виходом партії товару обладнання лабораторії не було перевірено. Вартість збиткової партії, якщо керівництво вважатиме за потрібне, компенсую частинами з власної зарплатні. Старший лаборант О.К. Власенко.

 

 

1.Доберіть до поданих іменників прикметники.

Напишіть доповідну та пояснювальна записку, використовуючи утворені словосполучення.

А) Документ, папір, термін, реквізит, звіт, виклад, стиль.

Б) Список, перелік, протокол, аркуш, виступ, формуляр, контроль.

В) Орган, заголовок, текст, індекс, підпис, керівник, лист.

Г) Податок, адресат, бланк, факт, адрес, адреса, вибір.

2.Напишіть доповідну записку заступнику директора з навчальної роботи з пропозицією внести зміни до навчального плану.

 

3. Напишіть доповідну записку на ім’я завідуючого відділенням, де ви навчаєтесь, про виконану роботу під час III трудового семестру.

 

4. Напишіть пояснювальну записку на ім’я завідуючого відділенням про порушення трудової дисципліни вашою групою.

 

5.Напишіть пояснювальну записку на ім’я куратора про прогуляну вами пару з української мови.

 

6. Напишіть внутрішню та зовнішню доповідну або пояснювальну записку.

 

7. Перекладіть на українську мову:

 

Довожу до вашего сведения С готовностью Свести на нет Просьба настоятельная Принять к сведению Приносить неприятности Поступило предложение По вашему усмотрению Возместить убытки Восстановить в должности Держаться в стороне Для предостережения Единогласно На должном уровне Назначить к рассмотрению По обоюдному согласию Совещание Доводжу до вашого відома Охоче, з охотою Звести нанівець Прохання настійне, пильне, велике Взяти до відома Завдавати прикростей Надійшла пропозиція На ваш розсуд Відшкодувати збитки Поновити на посаді Триматися осторонь Щоб запобігти, застерегти Одностайно На належному рівні Призначити на розгляд За обопільною згодою Нарада  

 

Прес-релізце коротке повідомленнядля преси про певну важливу подію.

Головна підстава – усвідомлення необхідності ознайомити якомога ширшу аудиторію з подією, що пов’язана з діяльністю вашої установи.

Подія може вважатися об’єктом новин, якщо:

· є цікавою, важливою для широкого кола людей;

· походить із джерела, що заслуговує на довіру;

· пов’язана з певним відкриттям, із захистом інтересів громадян.

Прес-реліз має такі реквізити:

1. назва документа.

2. адресат (може зазначатися або ні).

3. формулювання мети.

4. текст.

5. дата розсилання.

6. підпис.

7. адреса чи контактний телефон відправника.

Початкова фраза (мета повідомлення) повинна бути коротким викладом усього прес-релізу, вона має містити найважливішу інформацію вашого повідомлення в кількох вступних рядках. Формулюючи мету пам’ятайте 5 запитань: ХТО? ЩО? ДЕ? КОЛИ? ЧОМУ? і відповісти на них.

На ринку відео прокату в Україні з’явилися стрічки вітчизняного кінематографа.

Загальних настанов не існує, але текст має бути коротким, достовірним і по суті.

 

Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. Вона є результатом мисленого процесу, в якому поєднується аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок. Отже, стаття – це візуальне відображення результатів мисленнєвої діяльності.

Якщо ви вирішили написати статтю, спершу зосередьтесь на таких питаннях:

· Головна мета статті.

· На кого розрахована стаття.

· Допоміжні засоби, якими ви можете скористуватися під час написання статті.

Процес написання статті складається з:

 1. Попередній збір інформації – нотатки, опрацювання літератури, контакти з компетентними в цій сфері особами, підбір ілюстрацій;
 2. Формування тесту статті – поділ зібраного матеріалу на підгрупи.
 3. Визначення структури статті – заголовків, підзаголовків, кількості частин, глав тощо.
 4. Написання статті.

 

Анотація- це коротка, стисла характеристика змісту тексту книги, статті, рукопису тощо. В ній зосереджується увага на найсуттєвішому: викладається зміст роботи та її мета. Анотація суттєво допомагає під час добору та вивчення літератури з того чи іншого питання та ознайомлення зі змістом книги.

У кінці анотації обов’язково зазначають користувачів, яким рекомендовано роботу.

Отже, якщо вам потрібно ознайомитися зі змістом книги й мати про неї певне уявлення, читайте анотацію.

 

Наприклад:

АНОТАЦІЯ

на методичний посібник з дисципліни «Українська мова»

«Поглиблене вивчення тем «Орфографія» та «Пунктуація»»

Дана дисципліна вивчається на I-II курсі. Згідно з навчальним планом на її вивчення відводиться 140 аудиторних годин (на самостійне вивчення – 22 год. ).

Метою методичного посібника є систематизація знань старшокласників з орфографії та пунктуації, закріплення орфографічних та пунктуаційних вмінь та навичок.

У посібнику представлено теоретичний матеріал, важливий для засвоєння тем курсу, список літератури, а також система практичних та навчальних завдань, які допоможуть майбутнім фахівцям закріпити й вдосконалити правописно-пунктуаційні та орфографічні навички. Запропоновані завдання для самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю, самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи.

При складанні посібника були враховані всі найновіші концепції сучасних мовознавців у галузі «Орфографія» та «Пунктуація», спрямовані на опанування майбутніми фахівцями необхідних лінгвістичних умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ.

Обсяг поданого в посібнику матеріалу відповідає вимогам чинної програми з рідної мови. Виклад правил відповідає Українському правопису.

 

Викладачі С.В.Котляр

Н.М. Запорожець

 

 

Рецензія – це критичний відгук на художній, науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо.

Мета рецензії - рекомендація твору до друку, захисту.

Реквізити рецензії такі:

1. Назва документа.

2. Заголовок, що містить:

· назву рецензованої роботи;

· прізвище та ініціали її автора;

· видавництво та рік публікації;

· кількість сторінок.

3. Текст, що складається з 2 частин:

· короткий виклад змісту роботи;

· зауваження, пропозиції, висновки автора рецензії.

4. Підпис особи, яка рецензувала роботу.

5. Дата.

У разі необхідності підпис звірюють печаткою.

 

Наприклад:

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичний посібник з дисципліни «Українська мова»:

«Поглиблене вивчення тем «Орфографія» та «Пунктуація»»

 

Методичний посібник розроблений викладачами коледжу Запорожець Н.М. та Котляр С.В.

Запропонована праця «Поглиблене вивчення тем «Орфографія» та «Пунктуація»» містить сучасні методологічні та методичні підходи до вивчення української мови. Важливим є те, що посібник складається із розділів теоретико-практичного спрямування. У теоретичній частині зазначається історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі (правила написання слів та їх частин, словосполучень, часток, тощо) а також нормована правописом система правил про вживання розділових знаків для розчленування тексту відповідно до його значеннєвологічних, синтаксичних та інтонаційних особливостей.

Значна увага приділена практичним аспектам, де представлено різноманітні вправи з орфографії: написання звуків (фонем) літерами; написання слів разом, окремо й через дефіс; уживання великої літери; правила переносу частини слова з рядка в рядок; написання афіксів і закінчень відмінюваних слів тощо, а також вправи на вживання розділових знаків.

У методичному посібнику враховано сучасні підходи до вивчення української мови, спрямовані на опанування майбутніми фахівцями необхідних лінгвістичних умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ.

Слід зауважити, що рецензований посібник, без сумніву, потрібний і корисний, варто було б посилити більшою кількістю тестових завдань, адже це один із найефективніших сучасних засобів перевірки знань студентів.

Вважаємо, що методичний посібник «Поглиблене вивчення тем «Орфографія» та «Пунктуація»» відповідає усім вимогам, що ставляться до науково-методичних робіт такого типу, є актуальним і доречним у навчально-виховному процесі як один із альтернативних посібників у сьогоднішньому різноманітті поглядів, підходів до процесу вивчення мови взагалі. Творчий підхід, великий досвід і знання автора, науково-методичне розуміння поставленої проблеми роблять аналізовану працю цікавою і необхідною для студентів, адже запропоновані матеріали знайдуть застосування на уроках української мови та факультативах у вищих навчальних закладах.

 

 

Рецензент О.П. Солонська

Відгук – висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, представленні на розгляд чи до захисту.

Реквізити відгуку:

1. Назва документа.

2. Заголовок, що містить:

· назву роботи;

· прізвище, імя, по батькові її автора;

· рік написання;

· кількість сторінок.

3. Текст, що містить:

· вступ;

· стислий виклад змісту роботи;

· критичні зауваження;

· висновок з пропозиціями.

4. Підпис, що завіряється печаткою.

5. Дата.

 

Протокол – це один з найпоширеніших документів колегіального органу. У ньому фіксуються хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбуваються всі виступи с питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій – всі члени президії.

За обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на:

· Стислі – записано лише ухвалу або поширену резолюцію, а також зазначено номер, дату, назву організації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою „СЛУХАЛИ” – назва питання, хто висловлювався.

· Повні – заносяться також питання доповідачеві та конспективний запис виступів під час обговорення.

· Стенографічні – дослівно.

Протокол має такі реквізити:

1. назву виду документа, яку пишуть посередині рядка;

2. порядковий номер протоколу;

3. назву зборів;

4. назву установи, де відбулися збори;

5. дату проведення зборів, яку пишуть нижче від назви установи з лівого боку. У цьому ж рядку з правого боку – місце проведення.

6. кількісний склад учасників (10-12), який пишуть з нового рядка. При великій кількості (більше 12) присутніх на засіданні їх список складається окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість.

7. посада, прізвище, ініціали керівника зборів (голови, секретаря, членів президії);

8. порядок денний;

9. текст;

10. перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

11. підписи керівників зборів (голови та секретаря).

 

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить: „СЛУХАЛИ”, „ВИСТУПИЛИ”, „УХВАЛИЛИ” (великими літерами).

Якщо на зборах проводили таємне голосування , результати оформлюються окремими протоколами:

перший – зазначається ;

другий – результати голосування.

 1. За Василькова Ч.Р. – 50 голосів, проти – 0, утримався – 1

Наприклад:

Протокол № 8

загальних зборів студентів II курсу

природничо-географічного факультету

 

 

10.05.2003

 

Голова: Литвиненко С.В.

Секретар: Шульга В.О.

 

Присутні: декан факультету доц. Кулик В.П., доц. Куценко А.А., доц. Іванов Н.П., асистенти: Зазимко Б.М., Литвин Ф.С., студенти II курсу.

Порядок денний:

 

 1. Підготовка студентів до виробничої практики.
 2. Робота з озеленення й опорядженням навколишньої території.

 

1. СЛУХАЛИ:

Куценко А.А. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ:

Зазимко Б.М. вніс пропозицію поділити студентів на підгрупи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин Ф.С. відзначив, що до початку практики треба підготувати рослини, реактиви.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

2. СЛУХАЛИ:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Голова зборів С.В. Литвиненко

Секретар В.О Шульга

 

Крім повного протоколу, є коротка форма – витяг з протоколу. У витягу вказують прізвища та ініціали тих хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийнятих рішень. Витяг з протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі робиться помітка про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.

 

Наприклад:

 

Витяг з протоколу № 5

засідання кафедри української мови

 

 

18.01.2003

Присутні: завкафедрою проф. Луценко А.А., доц. Коломієць Ф.С.,доц. Марченко Ю.Ю., доц. Токарева А.М., ст. викл. Ткаченко Л.В., асист. Шумейко Л.Б., асист. Лепеха І.І., аспірант Крикун С.В.

 

2. СЛУХАЛИ:

Крикун С. В. – затвердження теми кандидатської дисертації.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантки Крикун Софії Василівни у такому формулюванні «Темпоративна синтаксема у структурі простого речення».

2. Призначити науковим керівником проф. Луценка Анатолія Антоновича.

 

 

Завідувач кафедри А.А. Луценко

Секретар І.І. Лепеха

 

 

Резолюціяце документ, який фіксує рішення,постанову. Найчастіше резолюція приймається на зборах. Її вмішують у кінці протоколу або пишуть окремо й дають до нього.

Резолюція складається із:

Вступної (констатуючої) – спочатку відзначаються досягнення з питання, що розглядаються, а потім вказуються недоліки.

Директивної (резолютивної) – роблять узагальнені висновки, оцінюють роботу, визначають конкретні заходи з кожного питання, спрямовані на виконання поставлених завдань, усунення виявлених недоліків, зазначають відповідальних осіб.

 

Звітце документ, який містить відомості про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань і подається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу.

Державна статистика й відомча цифрова звітність укладається на підставі уніфікованих форм (бланків) й у відповідності до затверджених нормативних документів, які вказують порядок їх укладання та оформлення.

Реквізити:

1. Гриф затвердження – праворуч (для зовнішніх).

2. Штамп установи (для зовнішніх).

3. Назва документа.

4. Заголовок, який має такі дані, як:

 • «про роботу атестаційної комісії…», «про роботу відділу…», «про педагогічну / виробничу практику…» тощо.
 • Термін звітності.
 • Статус, посада, місце роботи / навчання укладача.
 • Прізвище та ініціали укладача.

5. Текст, який має такі частини:

 • Вступ – зазначається обсяг завдань, які були поставлені перед установою, відділом чи конкретною особою за звітній період.
 • Основна частина – зміст, аналіз виконаної роботи / практики.
 • Висновки – рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів роботи / практики, перспективи на майбутнє.

6. Додаток (якщо є): службова, доповідна чи пояснювальна записки; довідков матеріали; квитанції, проїзні документи, рахунки про витрачені кошти тощо.

7. Підпис автора документа.

8. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх).

9. Дата укладання.

10. Печатка (для зовнішніх).

Наприклад:

Звіт

про педагогічну практику студента групи ГЕ-41

географічного факультету Харківського національного університету ім.. В. Кармазина

Божедая Віктора Івановича.

Практику проходив з 10.02 по 23.03 2012 року у ЗОШ №1 м. Золочів Харківської області. У школі було створено належні умови для проходження практики. В одному класі було поєднано викладання географії та історії, що створює певні труднощі у розміщенні наочності та приладів. Кабінет та географічний майданчик достатньо обладнані технічними засобами, але бракує сучасних карт, атласів, нових підручників та довідково-методичної літератури.

За час практики:

ü Брав участь в обговоренні та аналізі 4 уроків інших практикантів.

ü Зібрав інформаційно-довідниковий матеріал для написання реферату «Екологічна абетка».

ü Провів 10 уроків з географії, 4 з них – залікові, які проаналізували викладач та методист.

ü Розробив й виготував 2 комплекти додаткового матеріалу (анкети).

ü Підготував і провів виховний захід «Дбай про майбутнє сьогодні».

ü Брав участь у засіданні гуртка «Екологія рідного краю» та в укладанні загальношкільної програми «Позакласна робота серед школярів».

Успішному проведенню практики значною мірою сприяло доброзичливе ставлення дирекції та викладачів до студентів-практикантів.

Додатки:

1. Характеристика – відгук.

2. План контрольного уроку.

3. План виховного заходу.

4. Психологічна характеристика учня.

 

 

24.03.2012 підпис В. І. Божедай

 

Оголошення – це повідомлення про час і зміст нарад, засідань; необхідність виконувати якусь роботу; потребу в заміщенні вакантної посади чи набір робочої сили та ін.

В оголошенні обов’язково вказується, хто й про що повідомляє; дата виділяється іншим шрифтом; формулювання в тексті стислі.

Повідомлення – це різновид службового листа, в якому викладено запрошення взяти участь в якійсь нараді, конференції, зборах.

Реквізити повідомлення:

1. дата і час засідання;

2. місце засідання;

3. його назва (тематика);

4. порядок денний;

5. прізвища доповідачів з кожного питання;

6. прізвище й телефон відповідної особи;

7. спосіб проїзду до місця засідання.

Повідомлення підписує голова колегіального органу або керівник установи.

 

Наприклад:

 

Шановний Пономаренко В.В.!

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Українська держава та українська армія».

Науково-практична конференція відбудеться в актовому залі Будинку офіцерів (вул. Грушевського, 30/1) 30-31 жовтня 1999р.

Початок об 11.00

Проїзд: тролейбус №20 до зупинки «Будинок офіцерів».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.015 с.)