Робоча навчальна програма із дисципліни «Порівняльне трудове право»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робоча навчальна програма із дисципліни «Порівняльне трудове право» 

 

Укладач: д.ю.н., доц. Щербина В.І.

 

 

Рецензенти: д.ю.н., проф. Іншин М.І.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 2013р.

 

___________________________

Проф. Безклубий І.А.

 

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………4

Тематичний план дисципліни………………………………………………6

Зміст лекційного курсу……………………………………………………….8

Методичні рекомендації та плани семінарських занять………………..11

Теми для індивідуальних завдань (рефератів)……………………………25

Плани для самостійної роботи…………………………………………..……27

Контроль знань…………………………………………………………………35

Питання до підсумкового семестрового контролю (іспиту)………………37

Методичні рекомендації та теми до виконання магістерських робіт……42

Література…………………………………………………………………….. 54

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Порівняльне трудове право» викладається студентам V курсу юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 144 годин, з них лекцій – 34 год., практичних – 34 год., самостійної роботи – 76 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

Дисципліна «Порівняльне трудове право» передбачає вивчення трудового права і його основних інститутів через призму міжнародно-правового регулювання праці та практики регулювання трудових відносин у зарубіжних країнах.

Метою викладання дисципліни є пізнання і опанування студентами основних понять та інститутів порівняльного трудового права, ознайомлення з трудовим законодавством зарубіжних країн і практикою його застосування, специфікою правового регулювання праці міжнародними спеціалізованими організаціями.

Завданнямдисципліни є оволодіння студентами основними поняттями, категоріями та інститутами міжнародного та порівняльного трудового права; вироблення у студентів уміння самостійно працювати з першоджерелами та спеціальною юридичною літературою з трудового права зарубіжних країн та міжнародно-правовими актами МОП; отримання навиків застосування міжнародно-правових актів для правового регулювання трудових відносин в Україні; продукування науково обґрунтованих пропозицій з вдосконалення правового регулювання праці на основі вивчення зарубіжного досвіду; підвищення рівня правосвідомості та правової культури студентів, що беруть участь у навчальних наукових програмах за кордоном; виховання у студентів шанобливого ставлення до прав і свобод громадян, вміння їх захищати на основі міжнародно-правових актів про працю та у зарубіжних країнах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні поняття, категорії та інститути трудового права у розрізі міжнародно-правового регулювання та в окремих країнах із розвинутою ринковою економікою;

- основні положення трудового законодавства України, основні міжнародно-правові акти про працю, прийняті МОП, ООН, ЄС, СНД та ін.;

- судову практику застосування норм міжнародного трудового права для регулювання трудових відносин в Україні;

- особливості правового регулювання праці працівників в окремих країнах із розвинутою ринковою економікою.

Вміти:

- порівнювати норми національного трудового законодавства, міжнародно-правових актів, законодавства про працю зарубіжних країн, надавати обґрунтовані висновки щодо їх застосування і вдосконалення законодавства України;

- надавати юридичні консультації щодо правового регулювання праці в Україні нормами міжнародного трудового права;

- застосовувати норми міжнародного трудового права для захисту трудових прав громадян України, у тому числі, й у міжнародних судових інстанціях;

- використовувати досвід правового регулювання праці в країнах із ринковою економікою для вдосконалення нормативно-правових акти, які регулюють працю працівників в Україні;

- популяризувати трудове законодавство України, його високі соціальні стандарти та міжнародно-правові норми із захисною спрямованістю у правовому регулюванні праці.

 


Тематичний план

Дисципліни «Порівняльне трудове право»

Для спеціальності «Правознавство»

№\ № Теми дисципліни Всього годин Денна форма Заочна форма Післядипломна освіта
Лекції Сем. занят. Сам. робота Лекції Сем. занят. Сам. робота Лекції Сем. занят. Сам. робота
  Модуль 1. Загальні положення ПОРІВНЯЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА.                    
1. Застосування порівняльного методу в трудовому праві        
2. Трудове право в історичній ретроспективі і в сучасному світі        
3. Оцінка джерел трудового права України в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду          
4. Основні трудові права: міжнародні стандарти і національне законодавство          
  Модуль 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО.                    
  5. Професійна підготовка: міжнародні стандарти і зарубіжний досвід          
  6. Правове регулювання трудового договору в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду        
7. Міжнародні стандарти і правове регулювання трудової дисципліни в зарубіжних країнах          
8. Правове регулювання оплати праці: міжнародні стандарти та зарубіжний досвід        
9. Робочий час і час відпочинку: міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід          
10. Міжнародні стандарти і правове регулювання в зарубіжних країнах охорони праці та створення комфортного виробничого середовища          
  Модуль 3. кОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО.                    
  11. Правове регулювання праці жінок, молоді, інвалідів: міжнародні правові стандарти і зарубіжний досвід          
  12. Правове становище профспілок, організацій роботодавців, представницьких органів працівників в організації. Участь працівників і профспілок в управлінні виробництвом: міжнародний і зарубіжний досвід правового регулювання          
13. Правове регулювання колективних переговорів і колективних договорів в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду          
14. Трудові спори: міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід          
15. Основні проблеми імплементації міжнародних правових стандартів у сфері праці до трудового законодавства України          
  ВСЬОГО:      

Зміст лекційного курсу

Змістовний модуль 1. Загальні положення ПОРІВНЯЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА.

Тема 1. Застосування порівняльного методу в трудовому праві.

Загальна характеристика порівняльно-правового методу і порівняльного правознавства (компаративізму). Галузеве порівняльне правознавство. Особливості застосування порівняльного методу в трудовому праві: цілі, основні напрямки і об’єкти порівняння, методичні прийоми порівняльно-правового аналізу.

 

Тема 2. Трудове право в історичній ретроспективі і в сучасному світі.

Історична еволюція правового регулювання праці.Основні етапи історичної еволюції правового регулювання праці. Формування в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. вихідних положень теорії трудового права. Шляхи формування трудового права в країнах із розвинутою ринковою економікою.

Історичний розвиток правового регулювання праці в Україні. Фабрично-заводське законодавство до революції 1917 року. Радянське трудове право. Основні парадигми правового регулювання праці з точки зору історичного досвіду.

 

Тема 3. Оцінка джерел трудового права України в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

Джерела міжнародно-правового регулювання праці.Статутні документи міжнародних організацій. Акти ООН. Конвенції і рекомендації МОП. Декларації МОП. Регіональні акти правового регулювання праці.

Тема 4. Основні трудові права: міжнародні стандарти і національне законодавство.

Міжнародні правові стандарти.Основні трудові права в міжнародних актах. Основні трудові права в актах ООН. Основні трудові права в актах МОП. Основні трудові права в актах регіональних організацій.

Змістовний модуль 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВе ПРАВО.

Тема 5. Професійна підготовка: міжнародні стандарти і зарубіжний досвід.

Міжнародні правові стандарти.Акти МОП щодо регулювання професійної підготовки. Рекомендації МОП про регулювання договору виробничого учнівства.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)