Калькуляція собівартості та визначення гуртової ціни виробу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Калькуляція собівартості та визначення гуртової ціни виробу 

№ п/п Стаття витрат Сума втрат, грн./шт. Примітка
Основні матеріали 61,95 табл. 5.2, розрах.
Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби 90,3 табл. 5.2, розрах.
Основна заробітна плата основних робітників 61,48 табл. 4.2 розрах.
Додаткова заробітна плата основних робітників 6,15 10% від п.3
Нарахування на заробітну плату 25,22 37,29% від (п.3 + п.4)
Витрати по утриманню і експлуатації обладнання 59,64 97 % від п.3
7. Загальновиробничі витрати 47,95 78 % від п. 3
Адміністративні витрати 64,55 105 % від п. 3
9. Позавиробничі витрати 25,03 6 % від виробничої собівартості
Повна собівартість 442,27 сума пп. 1-9
Плановий прибуток підприємства 88,45 2 0 % від п. 10
Всього (гуртова ціна виробу) 530,72 сума пп. 10-11

 

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХН1КО-ЕКОНОМ1ЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

У цьому розділі проводять розрахунок найважливіших техніко-економічних показників роботи цеху.

Для розрахунку рентабельності цеху необхідно володіти даними про вартість нормованих оборотних засобів.

Суму нормованих оборотних засобів визначають укрупнено за питомою вагою одного з елементів оборотних засобів у їх загальній вартості. За базу беруть питому вагу нормативу матеріалів і комплектуючих виробів. Для приладобудівних заводів вона приймається в межах 35-60%.

Норматив оборотних засобів Wоб. розраховують за формулою:

, де

 

Нм - норматив матеріалів і комплектуючих виробів, грн.;

Пм - питома вага матеріалів і комплектуючих виробів у загальній структурі оборотних засобів - 55%.

Для визначення нормативу по даному елементу оборотних засобів необхідно мати дані про річні виграти матеріалів, комплектуючих виробів і про норму їх запасу в днях. Середня норма запасу в днях для матеріалів і комплектуючих виробів на приладобудівних підприємствах становить 40-45 днів. Звідси отримуємо:

, де

Sм – сума витрат на матеріали і комплектуючі вироби за рік, грн.;

Тоб.м. – норма оборотних засобів по даному елементу, днів.

Визначимо необхідну суму нормованих оборотних засобів.

Враховуючи, що найбільшу питому вагу (40%) в собівартості продукції мають матеріальні витрати, розрахунки проводимо саме на основі нормативу матеріалів і комплектуючих виробів, прийнявши норму їх запасу - 42 дні.

Нм. =6090 / 360 Х 42 = 710,49 тис. грн.

Wоб. = 710,49 Х100 / 55 = 1291, 8 тис.грн.

Визначимо обсяг випуску продукції в гуртових цінах

42 Х 530,72 = 22290, 24 тис. грн. /рік

Визначимо собівартість товарної продукції:

Sтов. = 42 Х 442, 27 = 18575, 34 тис. грн. /рік.

Витрати на одну гривню товарної продукції підприємства становитимуть:

В грн. тп. = 1875, 34 / 22290, 24 = 0,83 грн. / 1 грн. тп.

Прибуток підприємства:

П = 88, 45 Х 24000 = 2122,8 тис. грн/рік.

Рентабельність виробництва :

Рв= 2122,8 Х 100 / 10175,19 + 1291, 8 = 18, 51%

Результати розрахунків заносимо у табл. 8.

Таблиця 8

Основні техніко-економічні показники роботи цеху

 

№ п/п Стаття витрат Одиниця вимірювання Величина показника Примітка
Виробнича програма тис. шт. Завдання
Обсяг випуску продукції в гуртових цінах підприємства тис. грн. 22290,24 Розрахунок
Фонд оплати праці тис. грн. 4983, 52 Табл. 4.2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 10175,19 Табл. 5
Загальна площа цеху м 2 826,8 Розрахунок
Спискова чисельність працівників чол. Табл. 4.2
Спискова чисельність робітників чол. Табл. 3.2
Виробіток одного працівника за рік тис.грн. 110,34 Розрахунок
Фондовіддача грн. 2,19 Розрахунок
Собівартість товарної продукції тис. грн. 18575,34 Розрахунок
Витрати на 1 грн. товарної продукції грн. 0,83 Розрахунок
Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. 2055,91 Табл. 4.2
Сума оборотних засобів тис. грн. 1291,8 Розрахунок
Прибуток підприємства тис. грн. 2122,8 Розрахунок
Рентабельність виробництва % 18,51 Розрахунок

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Завдання

Студенту________

Групи______

1. Варіант № _______

2. Річна виробнича програма__________

3. Трудомісткість робіт:

3.1 складальні роботи:

________ розряд ________ н-год.

_________ розряд ________ н-год.

_________ розряд ________ н-год.

3.2 налагоджувально-регулювальні роботи:

_________ розряд _________ н-год.

4. Середня площа одного робочого місця, кв. м. ______

5. Вартість одного кв. м будівлі, грн. ______________

6. Середня вартість обладнання і апаратури на робочому місці складальника і монтажника , тис. грн. _______

7. Вартість основних матеріалів на один виріб, грн./шт. ____________

8. Вартість купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів на один виріб, грн./шт. __________

9. Середній коефіцієнт виконання норм робітниками відрядниками ______________

10. Кількість вихідних і святкових днів в році, дн. __________

11. Режим роботи підприємства, зміни _______

12. Цілоденні невиходи на роботу через:

а) відпустки ________ дн.

б) хвороби __________дн.

в) виконання державних обов'язків ___________________ дн.

 

Завдання видав _________________________

/ підпис викладача /

 

Додаток Б

Вихідні дані для визначення трудомісткості виробничої програми

 

Варіант завдання     Річна виробнича програма, тис. шт. Трудомісткість робіт за видами і розрядами, н-год./шт.
Складальні роботи Налагоджувальні і регулювальні роботи *
Розряди робіт
І IV V VI V- VI
1,1   2,4   2,9   0,4
1,4   2,7 2,8     0,6
  2,0 2,2   2,4   0,5
  0,9     1,0   0,7
  2,7   3,1     1,1
0,2     2,0     0,8
1,3       0,7   0,6
1,6   3,0 3,1     0,8
  1,8 2,1 2,2     0,4
  2,1 2,4   3,2   0,6
1,3   1,5 1,7     0,5
1,5 1,8     2,0   0,7
29   2,1 2,6   3,4   0,8
1,5   1,7 1,9     0,5
  2,1   2,6 2,9   0,7
1,0     1,1   1,3 0,9
  1,7 2,.8 2,3     0,3
    2,2   2,4 2.6 0,8
1,3   2,2 2,8     1,1
    1,4   2,2 2.5 0,5
  0,4   0,9   1,8 0,7
1,1   1,9   2,6   0,5
  0,8 2,6 2,8     0,4
1,5     2,5 2,8   0,8
  0,9   2,7 2,9   0,7
1,5   2,1   2,9   0,5
0,5   1,6 1,9     0,6
  0,6   1,8 2,2   0,5
    1,7   1,8 2.4 0,8
ЗО 0,7     1,4   1.8 0,5
  0,6   1,1 1,9   0,6
1,5   1,9 2,4     1,1
0,5     2,3 2,5   0,9
0,6 1,8     2,6   0,6
1,0   2,1 2.,3     0,8
1,5   2,.2 2,4     0,5
  2,0 2,2   2,7   0,7
1,1   1,9   2,8   0,5
1,6 1,8     2,0   0,8
  2,0 2,2 2,7     0,9
    1,4 1,6   2,4     0,6    
  2,0 2,2 3,0     0,8
0,6   1,7 2,8     1,0
    1,4   1,9 3,4   0,4
1,7   2,8   3,2   0,8

 

Налагоджувальні і регулювальні роботи: 5-й розряд парні варіанти і 6-й розряд – непарні

 

Додаток В

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.012 с.)