ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок річного фонду оплати праці 

№ п/п Група Кількість працю-ючих, чол. Фонд тарифної зарплати, тис. грн. Преміальні доплати, тис. грн. Фонд основної зарплати тис. грн. Додаткова зарплата, тис. грн. Фонд оплати праці тис. грн. Середньо­місячна зарплата працю-ючого, грн. /чол.
Основні робітники 2245,53 336,83 2582,36 258,236 2840,596
Допоміжні робітники 171,264 20,552 191,816 19,182 210,998
Керівники 254,4 63,6 31,8 349,8
Спеціалісти 63,6 12,72 76,32 7,632 83,952
Службовці 70,8 10,62 81,42 8,142 89,562
МОП 45,48 4,55 50,028 5,0028 55,0308
Нарахування на заробітну плату 37,29%         1353,6  
  Разом 3019,07 448,87 3299, 95 329,99 4983,52 2055,91

5. РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ 5.1. Розрахунок вартості основних фондів

Після розрахунків чисельності працюючих і їх оплати праці здійснюють розрахунок амортизаційних відрахувань за групами основних фондів (будівлі, споруди, обладнання, виробничий інвентар, апаратура, пристрої тощо) згідно податкового законодавства.

Вартість будівлі цеху визначають на основі розрахунку площі необхідних приміщень. У таблиці вихідних даних подано: площу одного робочого місця, вартість 1 м2 будівлі. Площу цеху розраховують по зовнішньому периметру з врахуванням площі допоміжних приміщень.

Вартість обладнання обчислюють на основі кількості робочих місць по складанню і монтажу та середньої вартості обладнання одного робочого місця. Аналогічно визначають вартість апаратури і приладів для оснащення робочих місць по налагодженню і регулюванню блоків апаратури, що випускають.

Вартість інструменту і пристроїв беруть укрупнено в розмірі – 10-15% від вартості обладнання і апаратури (60% цієї суми становить інструмент, який належить до основних фондів, а інші 40% умовно відносять до оборотних фондів, як малоцінні і швидкозношувані предмети, вартість яких включають у кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання за статтею "Зношення інструменту"),

Вартість виробничого інвентаря визначається сумарно у розмірі 1,0-1,5% вартості обладнання і апаратури, а господарський інвентар – 2500 грн. на одного допоміжного робітника і 5200 гри. на одного керівника, спеціаліста і службовця.

S буд. = 159*5,2*2800 = 2315,04 тис. грн.,

Вартість обладнання становитиме:

S обл. та апарат. = 159*43,7 = 6948,3 тис. грн.,

Вартість інструментів і пристроїв (10% від вартості обладнання і апаратури) становитиме:

S інст. = 6948,3*0,1 = 694,83 тис. грн.

Вартість виробничого інвентаря становить (1,5% від вартості апаратури і обладнання):

S інв.вир. = 6948,3*0,015 = 104,22 тис. грн.,

Визначимо вартість господарського інвентаря:

S інв. госп. = (2500*16)+(5200*14) = 112,8 тис. грн.,

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Амортизаційний фонд призначений для реновації (повного заміщення) основних фондів після їх вибуття у зв'язку з фізичним зношенням.

Суму амортизаційних відрахувань можна визначити на основі норм амортизації відповідних груп основних фондів і їх балансової вартості на початок звітного періоду за формулою:

, де

Аі - річна сума амортизаційних відрахувань по і-тій групі основних фондів, грн./р.;

Ni - норма амортизаційних відрахувань і-тої групи основних фондів, %;

Вбал. - балансова вартість і-тої групи основних фондів, грн.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань завершують складанням зведеної таблиці вартості основних виробничих фондів і розрахунком їх амортизаційних відрахувань (табл. 5).

Таблиця 5

Вартість основних фондів і амортизаційних відрахувань

 

№ п/п Найменування основних фондів Балансова вартість, тис.грн. Квартальна норма амортизації, % Сума амортизаційних відрахувань. тис. грн.
Будівлі і споруди 2315,04 Розрах.
Обладнання, апаратура і прилади 6948,3 Розрах.
Інструмент і пристрої 694,83 Розрах.
Виробничий і господарський інвентар 217,02 Розрах.
Всього     Розрах.

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОСНОВНІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ І КУПОВАНІ НАПІВФАБРИКАТИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ

Вартість основних матеріалів визначають за їх цінами з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, які приймають у розмірі 5% від вартості матеріалів.

До купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів відносять вузли і деталі, які одержують від інших спеціалізованих підприємств.

У даній роботі вартість купованих напівфабрикатів задана сумарно в розрахунку на один виріб (Додаток С). При цьому транспортно-заготівельні витрати становитимуть - 5% від повної вартості купованих напівфабрикатів.

Обчислимо витрати на основні матеріали і куповані напівфабрикати, якщо в розрахунку на один виріб вони становлять 59 і 86 грн. відповідно.:

Sосн. = 59*42000=2478 тис.грн.

Sкуп.напівф. = 86*42000=3612 тис.грн.

Розрахунок витрат на матеріали і напівфабрикати заносимо у табл. 6.

Таблиця 6

Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали і куповані напівфабрикати

Та комплектуючі вироби

№ п/п Матеріал Витрати на одиницю, грн. Витрати на річну програму, тис.грн. Транспортно-заготівельні витрати, тис.грн, Загальна вартість, тис.грн.
Основні матеріали 123,9 2601,9
Комплектуючі вироби і куповані напівфабрикати 180,6 3792,6
Всього   304,5 6394,5

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА РОЗРАХУНОК

ГУРТОВОЇ ЦІНИ ВИРОБУ

Калькуляцію собівартості здійснюють на основі попередніх розрахунків.

Визначимо витрати на основні матеріали в розрахунку на один виріб:

Sом. = 2601900/42000=61,95 грн.

Визначимо витрати на куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби в розрахунку на один виріб:

Sкомпл. = 3792600/42000=90,3 грн.

Визначимо витрати на основну заробітну плату основних робітників в розрахунку на один виріб;

Sоз ор. = 2582,36/42=61,48 грн.

Результати розрахунків зводимо у табл. 7.

Таблиця 7

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.009 с.)