Перелік основних фондів підприємства «Темп»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік основних фондів підприємства «Темп» 

  № п/п Вид основних фондів Кількість Балансова вартість на початок року
 
  Трактор
  2. Будинок цеху №1
  3. Будівля цеху №2
  4. Легковий автомобіль
  Комбайн
  Обчислювальні машини
  Системні блоки
  Принтери
  Будівля бібліотеки
  Будівля музею
  Вантажний автомобіль
  Меблі для виробничих приміщень
  Меблі для дитячого садка
  Копіювальне обладнання
Меблі для бібліотеки
Меблі для музею
Меблі для будинку відпочинку
Будівля пансіонату
Меблі для пансіонату
Верстат для обробки металів
             

 


Таблиця 4.3.

Розрахунок балансової вартості основних фондів по групах на початок ІІ кварталу

Група Б(а-1) П(а-1) В(а-1) А(а-1) Б(а)
виробничих невиробничих виробничих невиробничих
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Амортизаційні відрахування за 1 квартал:

 

За всіма групами _____________


Контрольні питання:

1. Основні платники податку на прибуток?

2. Об’єктом оподаткування податку на прибуток є.

3. Порядок визначення доходів та їх склад?

4. Які доходи, не враховуються для визначення об’єкта оподаткування?

Які витрати включають до витрат операційної діяльності?

6. До витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, відносять?

7. Які витрати включаються до складу інших витрат?

8. Які витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку?

9. Які об’єкти підлягають амортизації?

10. Основні класифікаційні групи основних засобів та інших необоротних активів?

11. Основні методи нарахування амортизації.
ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Нарахування, сплата і облік податку на додану вартість

Мета:Ознайомитися з веденням обліку нарахування податку на додану вартість та сплатою його в бюджет. Вивчити порядок виникнення податкового зобов’язання та податкового кредиту. Навчитися заповнювати податкову накладну, реєстр отриманих та виданих податкових накладних і складати декларацію по податку на додану вартість.

 

Матеріальне забезпечення:

1. Накладна.

2. Податкові накладні: (1 – пуста та 4 – заповнені)

3. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

4. Податкова декларація з податку на додану вартість

Методичні вказівки:

Дата виникнення податкових зобов’язань (ст. 187 ПК):

1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за
готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Податковий кредит (ст. 198 ПК):

1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:

дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Звітні (податкові) періоди (ст. 202 ПК).

1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал

Розміри ставок податку (ст. 193 ПК):

1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 17 відсотків;

б) 0 відсотків.

Хід роботи:

Виконати завдання:

1.Необхідно заповнити накладну та податкову накладну на підставі таких данних:

Накладна і податкова накладна мають №2 від10.01.12

Покупець ТОВ «Новатор», яке знаходиться за адресою: м.Ірпінь, вул. Мінеральна, 12 , тел. 5-15-83 (Інд. под. №736498657485, № свідоцтва 07638913) на основі договору за умов передоплати купує у ТОВ «Аверс», яке знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Суворова, 23, тел. 5-64-92 (Інд. под. №250993805637, № свідоцтва 07559371) наступний товар:

1. Диван, 1 шт., вартістю 1500 грн. (без ПДВ)

2. Крісло, 3 шт., вартістю 500 грн. за 1 шт.(без ПДВ)

3. Ліжко, 1 шт., вартістю 2000 грн.(без ПДВ)

Відпустив - комірник Авдеєнко В.В.,одержав Фаізов О.П. за довіреністю серії АА№ 779048 від 10.01.12 року.

(Відсутні реквізити, заповнити довільно).

2.За даними податкових накладних № 54,5,17,1,2 заповнити реєстр отриманих і виданих податкових накладних по ТОВ «Аверс».

3.Заповнити декларацію з ПДВ за січень 2012 року.

 

НАКЛАДНА № ___

« » __________ 20__ р.

 

Відпущено: Одержано: Через: Довіреність: Серія __ № _______від «»__________200р.

 

Найменування Один. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ (20 %) Загальна сума з ПДВ  

Всього відпущено три найменувань на суму _____________________________

Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер _________________________________

Відпустив____________________________________ Одержав____________________________________________


 

 

Оригінал (видається покупцю)  
Копія (залишається у продавця) X

(непотрібне виділити поміткою “X”)

Податкова накладна

 


Дата виписки податкової накладної: 13 01

Продавець

Особа (платник податку) - продавець   ТОВ «Страйк»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер продавця)

Місцезнаходження

продавця :

м. Ірпінь, вул. Кутузова, 13 тел. 5-45-65

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (продавця)  

 

Умова продажу: Передоплата

 

 

Порядковий номер: 54

Покупець

Особа (платник податку) - покупець   ТОВ «Аверс»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження

покупця :

м. Ірпінь, вул. Суворова, 23 тел. 5-64-22

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (покупця)  

 

Форма проведених розрахунків Оплата з поточного рахунку


(Роз- діл Дата від-- ванта-ження (вико-нання, надання) (опла-ти*) товарів (робіт, послуг) Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця Оди-ниця ви-міру то-вару Кіль-кість (об’єм, обсяг) Ціна продажу одиниці продукції без урахування ПДВ Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою: Загальна сума коштів, що підлягає оплаті
20 % 0 % (реалі-зація на митній території України) 0 % (експорт) Звіль-нення від ПДВ (ст. 5)
I 13.01 Картридж «Epsoon - 200» Шт.. 20,0 20,0       20,0
                   
                 
                   
                 
Усього по розділу I       20,0      
II Товарно-транспортні витрати                
III Зворотна (заставна) тара x x x x x x x  
IV Надано покупцю: надбавка (+)                
знижка (-)                
V Усього по розділах I + II + - IV       20,0       20,0
VI Податок на додану вартість       4,0       4,0
VII Загальна сума з ПДВ       24,0       24,0
                       

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені вірно та відповідають сумі податкових зобов’язань продавця, і включені до Книги обліку продажів

_______________________________________________________________

М. П. (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

 

Оригінал (видається покупцю)  
Копія (залишається у продавця) X

(непотрібне виділити поміткою “X”)

Податкова накладна

 


Дата виписки податкової накладної: 28.01

Продавець

Особа (платник податку) - продавець   ТОВ «Страйк»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер продавця)

Місцезнаходження

продавця :

м. Ірпінь, вул. Кутузова, 13 тел. 5-45-65

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (продавця)  

 

Умова продажу: Передоплата

 

 

Порядковий номер: 5

Покупець

Особа (платник податку) - покупець   ТОВ «Аверс»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження

покупця :

м. Ірпінь, вул. Суворова, 23 тел. 5-64-22

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (покупця)  

 

Форма проведених розрахунків Оплата з поточного рахунку


(Роз- діл Дата від-- ванта-ження (вико-нання, надання) (опла-ти*) товарів (робіт, послуг) Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця Оди-ниця ви-міру то-вару Кіль-кість (об’єм, обсяг) Ціна продажу одиниці продукції без урахування ПДВ Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою: Загальна сума коштів, що підлягає оплаті
20 % 0 % (реалі-зація на митній території України) 0 % (експорт) Звіль-нення від ПДВ (ст. 5)
I 28.01 Папір Шт.. 5,90 29,50       200,10
    Набор офісний Шт. 76,0 152,0      
  Лінійка Шт. 1,57 1,57      
  Клей сухий Шт. 1,08 3,24      
  Маркер Шт. 1,05 1,05      
    Коректор Шт. 2,50 2,50      
  Ручка Шт. 0,84 8,40      
  Ніж Шт.. 2,09 2,09      
Усього по розділу I       200,10      
II Товарно-транспортні витрати                
III Зворотна (заставна) тара x x x x x x x  
IV Надано покупцю: надбавка (+)                
знижка (-)                
V Усього по розділах I + II + - IV       200,10       200,10
VI Податок на додану вартість       40,02       40,02
VII Загальна сума з ПДВ       240,12       240,12
                       

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені вірно та відповідають сумі податкових зобов’язань продавця, і включені до Книги обліку продажів

_______________________________________________________________

М. П. (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

Оригінал (видається покупцю)  
Копія (залишається у продавця) X

(непотрібне виділити поміткою “X”)

 

Податкова накладна

 


Дата виписки податкової накладної: 29.01

Продавець

Особа (платник податку) - продавець   ВАТ «Даріо»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер продавця)

Місцезнаходження

продавця :

м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 42 тел. 5-17-19

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (продавця)  

 

Умова продажу: Договір про оренду майна

 

 

Порядковий номер: 17

Покупець

Особа (платник податку) - покупець   ТОВ «Аверс»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження

покупця :

м. Ірпінь, вул. Суворова, 23 тел. 5-64-22

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (покупця)  

 

Форма проведених розрахунків Оплата з поточного рахунку


(Роз- діл Дата від-- ванта-ження (вико-нання, надання) (опла-ти*) товарів (робіт, послуг) Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця Оди-ниця ви-міру то-вару Кіль-кість (об’єм, обсяг) Ціна продажу одиниці продукції без урахування ПДВ Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою: Загальна сума коштів, що підлягає оплаті
20 % 0 % (реалі-зація на митній території України) 0 % (експорт) Звіль-нення від ПДВ (ст. 5)
I 29.01 Телефонні розмови Хв.. 9,55 9,55       240,0
    Орендна плата м² 15,413 154,13      
  Комунальні послуги м² 1,53 15,30      
  Електроенергія Квт 0,70 7,0      
  Абонплата за телефон м² 4,0 40,0      
    Оренда меблів Шт. 14,02 14,02      
                 
                 
Усього по розділу I       240,0      
II Товарно-транспортні витрати                
III Зворотна (заставна) тара x x x x x x x  
IV Надано покупцю: надбавка (+)                
знижка (-)                
V Усього по розділах I + II + - IV       240,0       240,0
VI Податок на додану вартість       48,0       48,0
VII Загальна сума з ПДВ       288,0       288,0
                       

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені вірно та відповідають сумі податкових зобов’язань продавця, і включені до Книги обліку продажів

_______________________________________________________________

М. П. (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

 

 

Оригінал (видається покупцю)  
Копія (залишається у продавця) X

(непотрібне виділити поміткою “X”)

Податкова накладна

 


Дата виписки податкової накладної: 04.01

Продавець

Особа (платник податку) - продавець   ТОВ «Аверс»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер продавця)

Місцезнаходження

продавця :

м. Ірпінь, вул. Суворова, 23 тел. 5-64-22

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (продавця  

 

Умова продажу: Договір

Порядковий номер: 1

Покупець

Особа (платник податку) - покупець   ВАТ «Роктайл»

(назва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження

покупця :

м. Ірпінь, вул. Українська, 42 тел. 5-43-16

 

Номер свідоцтва про реєстра- цію платника податку на до- дану вартість (покупця)  

 

Форма проведених розрахунків Передоплата


(Роз- діл Дата від-- ванта-ження (вико-нання, надання) (опла-ти*) товарів (робіт, послуг) Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця Оди-ниця ви-міру то-вару Кіль-кість (об’єм, обсяг) Ціна продажу одиниці продукції без урахування ПДВ Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою: Загальна сума коштів, що підлягає оплаті
20 % 0 % (реалі-зація на митній території України) 0 % (експорт) Звіль-нення від ПДВ (ст. 5)
I 04.01 Стіл Шт.. 70,0 70,0       370,0
    Стільці Шт. 10,0 200,0      
  Кресла Шт. 20,0 100,0      
                 
                 
                   
                 
                 
Усього по розділу I       370,0      
II Товарно-транспортні витрати                
III Зворотна (заставна) тара x x x x x x x  
IV Надано покупцю: надбавка (+)                
знижка (-)                
V Усього по розділах I + II + - IV       370,0       370,0
VI Податок на додану вартість       74,0       74,0
VII Загальна сума з ПДВ       444,0       444,0
                       

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені вірно та відповідають сумі податкових зобов’язань продавця, і включені до Книги обліку продажів

_______________________________________________________________

М. П. (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

 

Контрольні питання:

 

1. До платників ПДВ належать.

2. Датою виникнення податкових зобов’язань є?

3. Розміри ставок ПДВ.

4. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ.

5. Операції, звільнені від оподаткування ПДВ.

6. Визначення податкового кредиту.

7. Основні звітні (податкові) періоди по ПДВ?

8. Основні терміни подання декларації по ПДВ.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.031 с.)