ТОП 10:

Підготовка будівельної організації до виконання виробничої програми Підготовка до вир-ва БМР.постійну готовність організації до взаємо-пов'язаного виконання всіх необхідних буді-вельно-монтажних робіт на всій сукупності об'єк-тів її будівельної прог-рами;

націленість цієї діяльності на виконання зобов'язань по підряд-них контрактах, з одно-го боку, та на врахуван-ня виробничих можли-востей організації і до-дер­жання її інтересів - з іншого.

В процесі такої підго-товки проробляється комплекс питань органі­зації робіт на всю ви-робничу програму будівельно-монтажної організації з ув'язуван-ням обсягів і термінів їх виконання на всіх об'єк-тах цієї про­грами, за-вантаження виконав-ців, забезпечення усіма ви-дами ресурсів.

На базі сформованої програми і графіків робіт вирішуються завдан­ня по організації діяльності всіх Вико-навців на всіх об'єктах, своєчасній комплектації їх ресурсами, розрахун-ку техніко-економічних результатів діяльності, розробці заходів щодо розвитку (або згортан-ня) виробничих потуж-ностей.

При підготовці дл виконання будівельно-монтажних робіт повинні бути:

розроблені проекти виконання робіт;

передані і прийняті закріплені на місцевості знаки геодезичної роз­бивки по частинах будівель (споруд) і видах робіт;

розроблені і здійсненні заходи по організації праці, забезпеченню (при необхідності) буді­вельних бригад технологічними картами та інст­рукціями;

здійснена організація інструментального господарства для забезпе­чення бригад необхідними засобами малої механізації, інструментом, засобами підмощування, ого­рожею і монтажною оснасткою в необхід­ному складі і кількості, згідно з проектом виконання робіт;

здійснено, при необхідності, обладнання майданчиків і стендів укруп­нювального та конвеєрного складання конструкцій;

створення запасу будівельних конструкцій, матеріалів і готових ви­робів, необхідного для виконання робіт з потрібною інтенсивністю;

здійснена поставка або перебазування на робоче місце будівельних машин та пересувних (мобільних) механізованих установок.

 

6. Значення і задачі проектування в бу-дівн. Організація проектування і етапи.

Зведення або реконструкція б-якого буд об’єкту почин з дуже відпов етапу – проект-тування. Від рішення, що приймаються на цьому етапі в знач-ній мірі залежать як техніко-економічні показники буд-ва, так і експлуатаційні показники.

Проектування – це розробка моделі майб під-ва або споруди.

Проект – це компл-екс графічних і текстових мате-ріалів, до яких входять: техніко-економічні обґрун-тування, розрахунки, креслення, кошто-риси та пояс-нювальні записки. Виходячи з ознак проекти можуть бути індивідуальні, про-екти масового призначення (типові), повторного застосування.. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження ПКД наведені в ДБН А2.2-3-2004. процес проектування склад з 3 етапів:

1. Підготовчий (перед проектний)

2. Безпосередня розробка ПКД.

3. Після проектний.

На першому етапі викон наст роботи, які оформляються відповідними доку-менттами:

- завдання на проект-тування,

- архітектурно- пла-увальне завдання – видається в головному управлінні містобудування та архітектури. Це завдання склад з наст пунктів: характеристика містобудування ситуації земельної ділянки (схема розміщення ділянки), фрагмент схеми генплану, акт обстеження ділянки проектування.

- договір про виконання ПКД

- вибір майданчика для буд-ва

- технічні умови на підключення до інжен комунікацій

- інженерно-економічні вишукування.

 

Порядок вибору, затвердження і відведення будів. майданчику під забудову.

Для вибору земельної ділянки для буд-ва місцевими органами викон влади за зверненням замовника створ комісія, до складу якої входять відповідальні представники:

- замовника ПКД

- проектувальника ПКД

- місцевого органу землевпорядкування

- виконавчі органи місцевого самоврядування

- органи містобудування та архітектури

- органи держ санітарного нагляду

- ін.органів державного нагляду.

На розгляд комісії органи вносять пропозиції щодо місця розташування земельної ділянки. В результаті роботи комісії складається акт, який підлягає затвердженням керівництвом органу виконавчої влади, який повинен мати термін дії. На розгляд комісії місцеві органи містобудування та архітектури вносять пропозицію щодо місця розташування земельної ділянки. По результатах роботи комісії складається акт, який підлягає затвердженню керівництвом органу виконавчої влади, який повинен мати термін дії.

 

Завдання на проектування, його склад і порядок розробки.

До складу завдання входять:

- назва та місце розташування об’єкту ;

- підстава для проектування

- дані про замовника

- джерело фінансування

- дані про генерального проектування

- стадійність проектування

- інженерні вишукування.

Для об’єкту промислового призначення додатково подаються такі матеріали:

- номенклатура продукції виробництва

- креслення і техн. хар-ки продукції вир-ва.

- відомості про імпортне обладнання.

При проектуванні розширенні і реконструкції діючих об’єктів додаються

-виставки та матеріали, виконані за результатом діючих виробництв, конструкцій і будівель.

- технологічні планування діючих вир-в (цехів)

- умови та розміщення тимчасових будівель і споруд, підйомно-транспортних машин і механізмів, складування буд матеріалів.

- вибір майданчика.

 

Стадійність проектування і склад проектної документації.

Вона залежить від складності об’єкту, який проектується .

Складність проекту визначають за ДБН. Для техн. нескладних, а також для об’єктів з використанням проектів масового та повторного застосування, 1 та 2 категорії складності, проектування викон в одну стадію; при цьому розробляється робочий проект зі зведеним кошторисним розрахунком. У дві стадії ПКД розробляється для техніко нескладних об’єктів, при цьому на першій стадії зводяться об’єкти цивільного призначення, на другій стадії – робоча документація. Для об’єктів третьої категорії складності проектування здійснюється в дві стадії.

1стадія – Проект

2 стадія – Робоча документація..

для об’єктів 4 та 5 категорії складності проектування виконується у три стадії.

1 стадія – Ескізний проект для буд-лі цивільного призначення, техніко-економічне обґрунтування для промислових будівель.

2 стадія – Проект

3 стадія – Робоча

документація.

 

Робочий проект і його склад.

Склад роб проекту:

- загальна пояснювальна записка з техн. бекон показниками і робочими кресленнями ;

- організація буд-ва,

- охорона навколишнього середовища (оцінка впливу на навколишнє середовище)

- кошторисна документація.

Пояснювальна записка може викладатися на листах креслення.

Робочий проект видається замовнику в 4 –ох примірниках. У складі проекту розробляються наступні розділи:

1. Пояснювальна записка з вих. даними

2.Архітект-будів рішення, генплан, благоустрій території, схеми транспорту

3. технологічні рішення

4. оцінка впливу на навколишнє середовище

5. організація буд-ва

6. кошторисна документація

7. збірник специфікації обладнання

8. відомість обсягів робіт

9. техніко-екон. показники

10. робоча документація – на цій стадії розробки робочі креслення, локальні об’єктні кошториси, відомість обсягів робіт (БМР), відомість основних будівельних матеріалів.

Інженерно-економічні вишукування,

Вишукування – це дослідження району будівництва, з метою одержання вихідних даних, необхідних для розробки ПКД. Склад вишукувань залежить від призначення об’єкта буд-ва і ступенів вивчення р-ну буд-ва.

Економічні вишукування ви-кон.в першу чегру, тому, що на їхній основі встановл. доцільність буд-ва в даному р-ні. Головна мета цих вишукувань виявити можливість забезпечення об’єкта , що будується сировиною та ін.. ресурсами.

Інженерні вишукування передбачають вивчення природних умов р-ну буд-ва.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.009 с.)