ТОП 10:

Розрахунок параметрів неритмічних потоків матричним способом.Неритмічні потоки характеризуються тим, що ритми робо-ти, як для одних і тих ж виконавців на різноманітних зах-ватках, так і для різ-номанітних вико-навців на одних і тих ж захватках, як правило, різні. Вони застосовуються при зведенні різноманіт-них по об'ємно-планувальним та конструктивним рішенням будівель та спорудам, по яким не можна пі-дібрати виконавців (бригади) постійно-го складу, які могли би з єдиним ритмом рухатися з захватки (дільниці, об'єкту) на захватку. При організації потоку змінюють не чисель-ність виконавців, а тривалість їх роботи на захватці залежно від трудомісткості робіт, тобто змі-нюють ритм роботи бригади.При проект-туванні неритмічних потоків недостатньо здійснити ув'язку роботи окремих бригад однієї з ін.-шою по початку чи кінцю, як це роби-лося при проекту-ванні різноритміч-них потоків. Не обхід-на також і проміжна ув'язка по окремим захваткам. Величина інтервалу між початками робо-ти бригад на захват-ках повинна бути такою, щоб забез-печувався безе-решкодний розвиток кожного процесу на всіх захватках. Щоб установити цей інтервал, необхідно по всім захваткам перевірити їх готов-ність для вироб-ництва робіт, а саме - наявність фронту робіт для виконання наступного буді-вельного процесу.

В неритмічних, так же як і різнорит-мічних, при проект-уванні сумісної роботи бригад пос-тійного складу на спорудженні сукуп-ності об'єктів (пото-ку) для забезпечення їх безупинної ро-

боти в окремі періоди будівництва зали-шаються порожні (неохоплені роботою) захватки, тобто пус-тують фронти робіт. Загальна величина неохоплених роботою (простоїв) фронтів робот, в відміні від різноритмічних, зале-жить від черговості включення окремих об’єктів в потік. Ця обставина дозволяє здійснювати пошук раціональної (опти-мальної по критерію “час”) черговості включення об’єктів в потік.

Проектування потоку здійснюється у два етапи.

На першому- здійснюється визна-чення кроків потоків між окремими буді-вельними процесами (бригадами) вклю-ченими в потік. Для визначення кроку потоку здійснюється розрахунок матричної моделі по окремим стовпцям, при цьому умовно приймається, що всі бригади одно-часно розпочинають виконання робіт із нульовий точки

На основі одержаних значень термінів по-чатку і закінчення роботи бригад по окремим об'єктам розраховуються орга-нізаційні перерви між окремими будівель-ними процесами (бри-гадами) по окремим об'єктам. При цьому, як вже відзначалося вище, під організа-ційною перервою ро-зуміють - час простою наступної бригади в очікувані звільнення фронту робіт по захватці, тобто закін-чення роботи попе-редньої бригади на захватці що розгляд-дається. Він визнача-ється по формулі 13. При цьому враховую-ться тільки позитивні величини, оскільки від'ємні значення свід-чать про те, що нас-тупна бригада за без-печена фронтом робіт.

(13)

Напідставі розрахо-ваних організаційних перерв, між двома суміжними процесами, визначається крок потоку.

- здійснюється безпосередня ув'язка роботи окремих бригад у потік тривалість спорудження об'єкту

тривалість роботи бри-гади На основі розробленої моделі визначаємо всі необхідні параметри що характеризують потік, які необхідно визначити по умовам завдання:

тривалість функціонування потоку, об”акта, і т.д.

30.Ефективність організації будівництва поточним методом. ПОТОКОВИЙ МЕТОДє поєднанням по­слі­до­в­но­го та па­ра­ле­ль­но­го ме­то­дів. Він пе­ре­дба­чає по­слі­до­в­не ви­ко­нан­ня од­но­рі­д­них про­це­сів на рі­з­них і па­ра­ле­ль­не ви­ко­нан­ня рі­з­но­рі­д­них про­це­сів на окре­мих об'єк­тах (ді­ль­ни­цях, за­хва­т­ках) у ви­зна­че­ній тех­но­ло­гі­ч­ній по­слі­до­в­но­с­ті. При йо­го ви­ко­ри­с­тан­ні ін­тен­си­в­ність спо­жи­ван­ня од­ноймен­них ре­сур­сів бу­де безупин­ною й рі­в­ною ін­тен­си­в­но­с­ті спо­жи­ван­ня ре­сур­су на од­но­му об'єк­ті, а за­галь­ний тер­мін бу­­ді­в­­ни­ц­т­ва су­ку­п­но­с­ті об'єк­тів бу­де біль­шим, ніж при ви­ко­ри­с­тан­­ні па­ра­ле­ль­но­го, але меншим, ніж при використанні послідовного способу.

Основні особливості потто-кового методу

Для потокового методу характерні такі риси (особливості):

роз­ч­ле­ну­ван­ня всьо­го про­це­су ство­рен­ня об'єкта на скла­до­ві про­це­си від­по­ві­д­но до спе­ці­а­лі­за­ції ви­ко­на­в­ців, які залуча­ю­ть­ся до ви­ко­нан­ня ро­біт;

роз­ч­ле­ну­ван­ня всьо­го спо­ру­джу­ваного об'єкта (фро­н­ту ро­біт) на окре­мі ді­ль­ни­ці (за­хва­т­ки) для утво­рен­ня най­спри­я­т­ли­віших умов ро­бо­ти окре­мих ви­ко­на­в­ців і су­мі­щен­ня окре­мих бу­ді­ве­ль­них про­це­сів у ча­сі;

без­пе­рер­в­ність спо­жи­ван­ня (ви­ко­ри­с­тан­ня) ре­сур­су.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.006 с.)