ТОП 10:

Небезпечні і монтажні зони.(див.пит.51)

74. Відображення охорони праці і пожежної безпеки проектування буд генплану.

На будівельному генеральному плані повинні бути позначені місця розміщення санітарно-побутових приміщень, автомобільних та пішо-хідних шляхів, що визначаються з ураху-ванням небезпечних зон, розміщення джерел осві-тлення та огородження території будівельного май­данчика.

Автомобільні шляхи по-винні проектуватись кіл-ьцевими, за необхідності треба перед­бачати пет-льові об'їзди або майдан-чики для розвороту авто-мобілів.

Радіуси закруглення тимчасових шляхів прий-маються не менше 12 м, ширина проїзної частини шляхів 3,5 м при русі транспортних засобів в одному нап-рямку та 6 м при русі в двох напрямках.

Санітарно-побутові при-міщення необхідно роз-міщувати поза небез-печними зонами і розташовувати по відно-шенню до об'єктів, що виділяють пил, шкідливі пари і газ (бункери, бетоно-розчинні вузли тощо) на відстані не менше 50 м з навітряної сторони переважаючого напрямку.

Входи в побутові при-міщення з боку залізни-чних колій необхідно влаштовувати за умови розташування осі заліз-ничної колії на відстані не менше 7 м від зов-нішньої стіни будинку.

Автомобільні та пішо-хідні шляхи повинні роз-міщуватись за межами небезпечних зон. У випадку, коли авто-мобільні шляхи знахо-дяться у зоні пере-міщення вантажів кра-ном, необхідно передба-чати улаштування сиг-нального огородження, попереджувальних на-писів та дорожних знаків про в'їзд в небезпечну зону.

На будівельному гене-ральному плані повинні бути позначені небез-печні зони поблизу місць переміщення вантажів підйомно-транспортним устаткуванням, поблизу будинку або споруди, що будується, а також повіт-ряної лінії електроп-ередачі.

Кордони небезпечних зон встановлюються від-повідно до вимог розділу СНиП ІІІ-4-80*"Техника безопасности в строи-тельстве", а в деяких ви-падках визначаються розрахунком, який необ-хідно наводити в пояс-нювальній записці

 

75. Техніко-економічні показники будген плану

Техніко-економічну оцінку будівельного генеральногого плану необхідно виконува-ти за наступними показниками:

показник питомих витрат (коштів на тимчасові будівлі і споруди), який визначається за формулою

де К - показник питомих витрат на тимчасові будівлі і споруди, %

Р - вартість тимча-сових будівель і спо-руд будівельного ге-нерального плану, тис. грн.;

С - коштористна вартість будівельно-монтажних робіт по комплексу, тис. грн.;

- тривалість робіт по організації буді-вельного майданчика;

- трудомісткість робіт по організації буді-вельного майданчика.

 

1. Організація буд. вир-ва його місце в інвестиц. процесі. ………………………

2.Значення підготовки буд. вир-ва і його етапи………………………………………

3.Загальна організ-технічна підготовка.

4. Підготовка до буд-ва об”єкту ………

5. Підготовка буд. орган. до виконання виробнич. програми Підготовка до вир-ва БМР………………………………………

6. Значення і задачі проектування в буд. Організація, проектування і етапи……

7. Порядок вибору, затвердження і відведення буд. майданчику під забудову

8. Завдання на проектування, його склад і порядок розробки…………………………

9. стадійність проектування і склад проектної документації……………………........

10. Робочий проект і його склад…………

13.Інженерно-економічні вишукування…

15.Інженерно-геологічні вишукування …

14.Інженерногеодезичні вишукування…

16.Інженерно-гідрометереологічні і санітарно- екологічні вишукування……

17. Організація проведення інженерних вишукувань………………………………

18.Документація по організації буд-ва і виконанню робіт…………………………

19. Проект організації буд-ва (ПОБ). Вихідні дані для його розробки………

20.Склад ПОБ………………………..

21.Проект виконання робіт (ПВР). Призначення і вихідні дані для його розробки…………………...

22. Склад ПВР на зведення окремих будівель…..

23.Суть і соновні принципи поточної організації будва…………………

24. Основні етапи проектування потоку в будівництві………………………………

25. Класифікація будівельних потоків…

26. Параметри будівельних потоків……

27. Визначення тривалості потоку………

28. Розрахунок параметрів неритмічних потоків матричним способом…………

30.Ефективність організації будівн. поточним методом. …………………

31. Виробничі моделі,різновиди, область застосування……………………………

32. Лінійна, циклограмна, сітьова моделі…

33. Елементи сітьо-вих моделей і їх хар-ки. Робота , подія, шлях, топологія…………

34.Критичний час і критичний шлях в сітьовій моделі…………………………

35. Види сітьових графіків за формою представлення…………………………

36.Канонічні і альтернативні сітьові моделі……….

37. Сітьові графіки первинні , частинні,

комплексні……………………………

38.

39. Правила укрупнення сітьових графік…………..

40. часові параметри сітьових графіків…………….

41. Суть і розрахунок ранніх і пізніх термінів настання події…………………

42..Розрах. термінів початку і закінчення робіт і їх резервів часу………………………

44.Розрах. сітьового графіка безносередньо на графіку…………………………

45. Розрах. сітьових графіків на ЕОМ...........

46. Переваги сітьових моделей………

47.Призн. і принципи розробки календар. планів будівництва в складі ПОБ…………

49. Послідовність розробки і форма представлення календарного плану в складі ПОБ…………………

50. Вихідні дані для розробки календар-ного плану в складі ПОБ………………

51. Призначення і основні принципи розробки календарних пданів буд-ва окремих об”єктів……

52.Види графіків буд-ва в складі ПВР і ви-хідні дані для їх роз-робки…………….

53. Послідовність розробки календарного плану зведення окреми об”єктів…………

64. Призначення, види і склад будівельних генеральних планв в складі ПОБ і ПВР……

65. Основні принципи і послідовність розробки буд генплану в складі ПОБ………

66.Вихідні дані і порядок проектування буд генпланів у складі ПВР……………………

69. Розрах. потреби в тимчасових будівл. і їх розміщення на буд генплані…………

70. Організація тимчасового водопостач. будівельного майданчика………………

71. Організація тимчасового електропостачання…………………………

74. Відображення охорони праці і пожежної безпеки проектування буд генплану………………

75. Техніко-економ. показники буд генплану……

  Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.007 с.)