Розділ І. Теоретична частина
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ І. Теоретична частинаЗавдання до теоретичної частини контрольної роботи:

1. Баланс як джерело репрезентації фінансової позиції підприємства.
2. Генеральні норми річної звітності і сфер їх застосування.
3. Економічна природа і об’єктивізація в обліку об’єкта «гудвіл» як ціни фірми або ділова репутація.
4. Економічний та юридичний зміст додаткового капіталу в обліку і звітності.
5. Економічний та юридичний зміст нерозподілених прибутків в обліку і балансі.
6. Економічний та юридичний зміст складових власного капіталу – неоплаченого та резервного капіталів.
7. Економічні основи обчислення фінансових результатів і подання їх у фінансовій звітності.
8. Концептуальна основа бухгалтерського обліку в міжнародній стандартизації.
9. Концептуальні основи та критерії економічного та юридичного змісту «статутного (акціонерного) капіталу».
10. Концептуальні підходи до визнання та оцінки активів в обліку та звітності.
11. Концептуальні підходи до визнання резервів сумнівних боргів.
12. Критерії визнання якості обчислених витрат відображених в обліку.
13. Критерії визнання якості обчислених доходів відображених в обліку.
14. Наукові дослідження та передумови розвитку фінансової звітності.
15. Науково-методичні підходи до визнання об’єктів обліку і статей балансу.
16. Облік в системі економічних наук. Зв'язок предмету «бухгалтерський облік» з іншими науковими та навчальними дисциплінами.
17. Підходи до оцінки інформаційних показників фінансової звітності.
18. Принцип «коректного» співставлення доходів і витрат.
19. Принцип побудови балансу у різних облікових моделях.
20. Принципи формування балансу: актив за концепцією теорії господарської одиниці, пасив за концепцією власності.
21. Теоретичні засади облікових категорій в контексті їх прикладного (практичного) застосування.
22. Теоретичні особливості до визнання облікових об’єктів в системі SSAE і директиві ЄС.
23. Фінансовий результат за концепцією міжнародних стандартів «Збереження фінансового капіталу».
24. Фінансовий результат за концепцією міжнародних стандартів «Збереження фізичного капталу».
25. Характеристика відмітних особливостей методологічної основи міжнародної системи стандартизації обліку для комерційних (IAS) і державних та неприбуткових організацій (IPSAS)
26. Характеристика впливу принципу обліку «Превалювання сутності над формою» на структурну побудову балансу.
27. Характеристика концептуальних засад динамічної балансової теорії.
28. Характеристика концептуальних засад органічної балансової теорії.
29. Характеристика концептуальних засад статичної балансової теорії.
30. Характеристика резервів, як об’єктів обліку і статті балансу.

 

Тестові завдання:

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

а) фінансовий, податковий, управлінський;
б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;
в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;
г) немає правильної відповіді.

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

а) податковий облік;
б) фінансовий облік;
в) господарський облік;
г) немає правильної відповіді.

3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

а) аналітичним;
б) зведеним;
в) статистичним;
г) немає правильної відповіді.

4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку:

а) спостереження, вимірювання;
б) групування і узагальнення;
в) реєстрація фактів господарського життя;
г) немає правильної відповіді.

5. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірювання, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень — це:

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку;
б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку";
г) немає правильної відповіді.

6. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

а) грошові;
б) натуральні;
в) трудові;
г) всі зазначені вище.

7. Натуральні вимірники використовуються для:

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;
б) розрахунку погодинної заробітної плати;
в) складання фінансової звітності;
г) немає правильної відповіді.

8. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник;
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними;
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не застосовуються;
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках?

9. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

а) суворо документальний;
б) вартісний;
в) суцільний, безперервний;
г) всі перелічені.

10. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження характерне для:

а) бухгалтерського обліку;
б) статистичного обліку;
в) аналітичного обліку;
г) фінансового обліку.

11. Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер:

а) статистичний;
б) бухгалтерський;
в) всі наведені вище;
г) немає правильної відповіді?

12. Виключно документальне спостереження за фактами господарської діяльності використовують у:

а) бухгалтерському обліку;
б) статистичному обліку;
в) оперативному обліку;
г) в усіх наведених.

13. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

а) аналітичний та синтетичний;
б) зведений та пооб'єктний;
в) фінансовий, податковий, управлінський;
г) оперативний та статистичний.

14. Обчислення показників доходів та витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

а) фінансового обліку;
б) управлінського обліку;
в) податкового обліку;
г) всіх перелічених вище видів обліку.

15. Основною метою фінансового обліку є:

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;
в) складання податкових декларацій;
г) все перелічене вище.

16. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

а) фінансова звітність;
б) дані управлінського обліку;
в) податкові декларації;
г) все наведене вище?

17. Не є обов'язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб управління:

а) податковий облік;
б) управлінський облік;
в) фінансовий облік;
г) всі наведені вище.

18. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за кріплена в:

а) Законі України "Про податкову службу";
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;
г) Конституції України.

19. Доповніть твердження: "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку є...":

а) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН;
б) обов'язковими для використання в Україні;
в) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності;
г) набором рекомендацій про організацію податкової системи.

20. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

а) урядом України;
б) спеціальною комісією ООН;
в) Міністерством фінансів України;
г) Президентом України.

21. Доповніть речення: "Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні...":

а) здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
б) здійснюється на підставі Закону України "Про податкову службу";
в) не здійснюється;
г) заборонено Конституцією України.

22. Правила ведення податкового обліку визначаються в:

а) Законі України "Про податкову службу";
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств";
г) Податковий кодекс України.

23. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються:

а) користувачами бухгалтерської інформації;
б) потенційними інвесторами;
в) власниками підприємства;
г) пов'язаними особами.

24. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

а) дійсних і потенційних;
б) внутрішніх та зовнішніх;
в) прямих та опосередкованих;
г) постійних та випадкових.

25. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми:

а) апарат управління підприємством;
б) власники;
в) керівники структурних підрозділів;
г) всі перелічені вище?

26. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є зовнішніми:

а) потенційні інвестори;
б) постачальники;
в) професійні спілки;
г) жоден із перелічених вище.

27. Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

а) аудиторські фірми, які підтверджують звітність підприємства;
б) потенційні інвестори;
в) постачальники;
г) покупці.

28. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгал терську інформацію, що становить комерційну таємницю:

а) засоби масової інформації;
б) менеджери компанії;
в) кредитори;
г) покупці.

29. Бухгалтерський облік належить до циклу:

а) юридичних дисциплін;
б) математичних дисциплін;
в) філософських дисциплін;
г) економічних дисциплін.

30. Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік жодного відношення не має до:

а) теорії економічного аналізу;
б) математичного моделювання;
в) геології;
г) фінансового права.

31. Бухгалтерський облік входить у групу:

а) гуманітарних дисциплін;
б) природничих дисциплін;
в) фундаментальних дисциплін;
г) економічних.

32. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:

а) стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для потреб управління;
б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення;
в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з іншого;
г) всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського обліку?

33. Яке з наведених нижче тверджень про предмет бухгалтерського обліку правильне:

а) визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо регламентоване і визначається в Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність";
б) поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літера турі відсутнє;
в) у науковій літературі існує багато визначень предмета бухгалтерського обліку;
г) жодне з тверджень не можна вважати правильним?

34. Не є об'єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела;
б) господарські процеси;
в) активи, зобов'язання і капітал;
г) немає правильної відповіді.

35. Які класифікації господарських засобів (майна) використовують у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування;
б) за функціональною роллю у процесі відтворення;
в) не використовують жодної;
г) за джерелами формування?

36. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило змінюють свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, вони називаються:

а) оборотними;
б) основними;
в) залученими;
г) вилученими.

37. Майно підприємства формується за рахунок:

а) власних коштів;
б) власних і залучених джерел господарських засобів;
в) прибутку;
г) кредитів банків.

38. Не належать до залучених засобів:

а) кошти, отримані від випуску облігацій;
б) кошти, отримані від випуску акцій;
в) кредити банків;
г) немає правильної відповіді.

39. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а) зобов'язання і активи;
б) активи і капітал;
в) капітал;
г) зобов'язання і капітал.

40. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а) операційним циклом;
б) циклом формування капіталу;
в) середнім терміном зберігання запасів;
г) терміном комерційного кредиту.

41. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) господарською діяльністю;
б) господарською практикою;
в) господарською операцією;
г) господарським процесом.

42. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку;
б) купівля, виробництво, формування резервів;
в) постачання, виробництво, реалізація;
г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

43. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, — це:

а) принцип бухгалтерського обліку;
б) правило бухгалтерського обліку;
в) припущенням бухгалтерського обліку;
г) немає правильної відповіді.

44. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

а) підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність;
б) підприємство має намір або потребу ліквідуватися;
в) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність;
г) всі наведені припущення не відповідають дійсності.

45. Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів має бути:

а) оцінка за поточною ринковою вартістю;
б) проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції;
в) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;
г) пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.

46. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:

а) обачності;
б) автономності;
в) повного висвітлення;
г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не висувається.

47. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;
б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;
в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б);
г) на власний розсуд підприємства.

 

48. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій;
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та інших подій;
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення користувачів.

49. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:

а) послідовності;
б) автономності;
в) повного висвітлення;
г) обачності.

50. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка;
б) калькуляція;
в) дисконтування;
г) подвійний запис.

51. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;
б) оцінки та калькуляції;
в) рахунків та подвійного запису;
г) балансу та звітності.

52. З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис господарських операцій:

а) для систематичного та хронологічного спостереження за фактами господарського життя;
б) для вимірювання економічних процесів і господарських засобів;
в) для реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації;
г) для узагальнення даних з метою формування звітності.

53. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

а) своєчасно складати звітність;
б) проводити інвентаризацію;
в) відкрити бухгалтерські рахунки;
г) мати у штатному розкладі посаду аудитора.

54. Суть оцінки полягає:

а) у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;
б) в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;
в) в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі виготовлення продукції;
г) у проведенні перевірок наявного майна.

55. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує:

а) калькуляція;
б) система рахунків;
в) суцільна документація;
г) періодична інвентаризація.

56. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат;
б) доходів і витрат, зобов'язань;
в) активів, капіталу та зобов'язань;
г) джерел господарських засобів, витрат, доходів.

57. Баланс відображає інформацію:

а) станом на певну дату;
б) за певний період;
в) станом на певну дату і за період;
г) немає правильної відповіді.

58. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:

а) розділом пасиву балансу;
б) статтею зобов'язань;
в) активом;
г) пасивом.

59. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, називається:

а) розділом;
б) активом;
в) статтею;
г) пасивом.

60. Метою складання балансу є:

а) надання інформації про фінансові результати;
б) надання інформації про фінансовий стан;
в) надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;
г) надання інформації про всі наведені вище аспекти.

61. Яка форма побудови балансу є традиційною для України:

а) горизонтальна;
б) вертикальна;
в) змішана;
г) жодна з перелічених.

62. Традиційно в Україні актив балансу будується в порядку:

а) зростання строковості зобов'язань;
б) зростання ліквідності активів;
в) зменшення строковості зобов'язань;
г) зменшення ліквідності активів.

63. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:

а) власний капітал;
б) довгострокові зобов'язання;
в) поточні зобов'язання;
г) забезпечення наступних витрат та платежів.

64. Найбільш ліквідними активами є:

а) виробничі запаси;
б) товари;
в) нематеріальні активи;
г) еквіваленти грошових коштів.

65. Форма балансу в Україні:

а) визначається підприємством самостійно;
б) є уніфікованою формою звітності;
в) різна для кожного виду діяльності;
г) залежить від форми власності підприємства, що його складає.

66. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови):

а) очікується отримання економічних вигод від його використання;
б) оцінка його може бути достовірно визначена;
в) виконуються обидві зазначені вище умови;
г) його поточна оцінка не менша собівартості.

67. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи — це:

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва;
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;
в) всі активи, що не є оборотними;
г) активи призначені для продажу.

68. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути ви значена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) не відображається в балансі.

69. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) власного капіталу.

70. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) власного капіталу.

71. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) власного капіталу.

72. Сума нарахованих процентів за депозитом, що підлягають одержанню через два місяці з дати балансу відображається у складі:

а) фінансових інвестицій;
б) доходів майбутніх періодів;
в) дебіторської заборгованості;
г) кредиторської заборгованості.

73. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: "Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше":

а) зміни відбудуться лише в активі;
б) зміни відбудуться лише в пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу?

74. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: "Погашений кредит банку":

а) зміни відбудуться дише в активі;
б) зміни відбудуться лише в пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу?

75. Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у балансі:

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;
б) відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу.

76. Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі:

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;
б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу.

77. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу:

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;
б) відпущено у виробництво матеріали;
в) здійснено відрахування до резервного капіталу;
г) отримано матеріали, які були раніше оплачені?

78. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу:

а) здійснено дооцінку основних засобів;
б) погашено кредит банку;
в) отримано цільове фінансування з бюджету;
г) проведено попередню оплату за товари?

79. Який з наведених показників зменшиться в результаті опера ції "Отримана довгострокова позика банку":

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності;
б) коефіцієнт покриття;
в) коефіцієнт фінансової незалежності;
г) жоден із наведених?

80. Спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій у системі рахунків, на копичення та зберігання облікової інформації — це:

а) обліковий регістр;
б) план рахунків;
в) баланс;
г) звіт про фінансові результати.

81. Регістри бухгалтерського обліку мають містити:

а) назву;
б) період реєстрації господарських операцій;
в) прізвища і підписи;
г) все викладене вище.

82. Облікові регістри поділяються на книги, картки і окремі листки за:

а) обсягом змісту;
б) зовнішнім виглядом;
в) видами бухгалтерських записів;
г) будовою.

83. Облікові регістри поділяються на регістри синтетичні, аналітичного обліку та комбіновані за:

а) обсягом змісту;
б) зовнішнім виглядом;
в) видами бухгалтерських записів;
г) будовою.

84. Облікові регістри поділяють на хронологічні, синтетичні та комбіновані за:

а) обсягом змісту;
б) зовнішнім виглядом;
в) видами бухгалтерських записів;
г) будовою.

85. Облікові регістри поділяють на односторонні, двосторонні, багатосторонні та шахові за:

а) обсягом змісту;
б) зовнішнім виглядом;
в) видами бухгалтерських записів;
г) будовою.

86. Перекручення інформації тільки в одному обліковому регістрі називається:

а) локальною помилкою;
б) випадковою помилкою;
в) транзитною помилкою;
г) тимчасовою помилкою.

87. За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму або текст:

а) "червоного сторно";
б) додаткових записів;
в) коректурного способу;
г) немає правильної відповіді?

88. Для відображення аналітичних даних за кожною номенклатурою обліку застосовуються:

а) бухгалтерські книги;
б) картки;
в) журнали-ордери;
г) накопичувальні відомості.

89. Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона мала місце, у господарській операції використовується:

а) метод додаткових проводок;
б) коректурний метод;
в) метод "червоне сторно";
г) немає правильної відповіді.

90. Яке з наведених нижче тверджень не відповідає принципам континентальної моделі:

а) передбачається тісний зв'язок бізнесу з банками;
б) облікова політика спрямована на задоволення вимог уряду;
в) модель характеризується своєю ліберальністю?

91. За даними ознаками визначте модель організації бухгалтерського обліку: "Країна має нерозвинуту економіку, фінансовий звіт спрямований на задоволення потреб державних органів, облікові дані коригуються на темпи інфляції":

а) континентальна;
б) інтернаціональна модель ООН;
в) немає правильної відповіді.

92. Моделі організації бухгалтерського обліку, характерні для СІЛА та Німеччини, відрізняються за такими ознаками:

а) відмінності у функціонуванні політичних систем, відмінності в ефективності національних економік, відмінності у регламентації облікових принципів;

б) спільність рівня ефективності національних економік, відмінності в пріоритетах щодо цільових користувачів інформації, докорінні відмінності у документуванні облікового процесу;

в) спільність рівня ефективності національних економік, відмінності у регламентації облікових принципів, спільність у документу ванні облікового процесу.

93. Яке з наведених нижче тверджень стосовно МСБО є правильним:

а) МСБО є обов'язковими для використання;
б) МСБО визначають порядок ведення бухгалтерського обліку;
в) МСБО використовуються насамперед транснаціональними корпораціями?

94. Для України характерним є таке застосування МСБО:

а) МСБО використовуються як національні стандарти, але в де яких випадках можуть бути модифіковані для місцевих умов;

б) національні стандарти розробляються окремо, але в більшості випадків базуються на аналогічних МСБО;

в) те саме, що б), але в національних стандартах немає посилання на МСБО, до того ж національні стандарти можуть забезпечувати більший або менший вибір, ніж МСБО.

95. Яке з визначень, національного положення (стандарту) є правильним:

а) це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;

б) це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам;

в) це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам?

96. Принципи бухгалтерського обліку в Україні встановлюються:

а) Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
б) П(С)БО;
в) МСБО.

97. Яке з тверджень щодо СНР є правильним:

а) структурні елементи СНР є різними для різних країн, що пов'язано з відмінностями в їх економічному розвитку, структурах економік та облікових системах;

б) СНР включає не пов'язані між собою рахунки, що належать до різних видів економічної діяльності;
в) структурні елементи СНР є усталеними, а рахунки, що використовуються в рамках СНР, тісно пов'язані між собою?

98. Що є суттєвою відмінністю бухгалтерських рахунків та рахунків СНР:

а) у бухгалтерському обліку на рахунках відображають господарські операції операційного циклу, а в СНР — циклу кругообороту капіталу;

б) на відміну від бухгалтерських, у рахунків СНР права сторона називається "Ресурси", а ліва — "Використання";
в) деякі рахунки СНР не мають балансуючих статей, оскільки самі є балансами, завдяки своєму змістові?

99. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

а) фінансового обліку;
б) управлінського обліку;
в) податкового обліку;
г) всіх перелічених вище видів обліку.

100. Розробку форм бухгалтерської звітності в Україні покладено на:

а) Методологічну раду з бухгалтерського обліку;
б) Міністерство фінансів;
в) Державний комітет статистики.

101. Виходячи з основних принципів бухгалтерського обліку, пріоритетною оцінкою активів є:

а) продажна вартість;
б) поточна вартість;
в) фактична собівартість;
г) пріоритетного способу оцінки не виділяється.

102. Яка (які) грошова одиниця може використовуватися для ведення обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні:

а) гривня;
б) гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства;
в) гривня або валюта інших держав, використання якої дозволено законом;
г) це питання не регламентується?

103. Первісна вартість активу — це:

а) вартість придбання;
б) вартість, за якою актив зараховується на баланс;
в) поточна вартість активу;
г) вартість списання активу.

104. Справедлива вартість активу — це:

а) вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до використання;
б) вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
в) поточна ринкова вартість активу;
г) теперішня вартість майбутніх надходжень від використання активу.

105. Первісною вартістю активів, внесених у статутний фонд, є:

а) сума фактичних витрат на їх придбання;
б) поточна ринкова вартість;
в) справедлива вартість, що погоджена засновниками;
г) чиста реалізаційна вартість.

106. Первісною вартістю активів, одержаних підприємством безоплатно, є:

а) справедлива вартість;
б) поточна ринкова вартість;
в) сума фактичних витрат на їх придбання;
г) чиста реалізаційна вартість.

107. Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів:

а) оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об'єкта;
б) витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта;
в) ввізне мито;
г) немає правильної відповіді?

108. Балансова вартість основних засобів — це:

а) первісна вартість;
б) первісна або переоцінена вартість за вирахуванням зносу;
в) поточна ринкова вартість;
г) немає правильної відповіді.

109. Чи може збільшуватись первісна вартість нематеріальних активів:

а) може, на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придат ному стані;
б) може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних економічних вигід від їх використання;
в) не може;
г) немає правильної відповіді.

110. Товари на підприємствах роздрібної торгівлі, як правило, оцінюються:

а) за історичною собівартістю;
б) за продажною вартістю;
в) за справедливою вартістю;
г) за ринковою вартістю.

111. Скільки економічних елементів витрат виділяють:

а) три;
б) п'ять;
в) десять;
г) кількість визначається підприємством самостійно?

112. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:

а) найменування підприємства;
б) номер поточного рахунка підприємства;
в) порядковий номер документа;
г) немає правильної відповіді.

113. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:

а) керівник;
б) головний бухгалтер;
в) особи, які підписують документ;
г) касир.

114. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

а) не допускаються;
б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;
в) допускаються;
г) залежить від того, хто їх робить.

115. Створення типових бланків документів для оформлення одно рідних господарських операцій називається:

а) стандартизацією;
б) уніфікацією;
в) контуванням;
г) гармонізацією.

116. Бухгалтерським документом називають:

а) письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її здійснення;
б) належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить її ознаки і показники, що підлягають відображенню в обліку;
в) обидві відповіді правильні;
г) немає правильної відповіді.

 

117. За призначенням документи поділяються на:
а) первинні й зведені;
б) розпорядчі й виконавчі;
в) внутрішні й зовнішні;
г) аналітичні та синтетичні.

118. Документооборот — це:

а) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;
б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильної відповіді не запропоновано.

119. До первинних документів належать:

а) документи, які складають на момент здійснення господарської операції;
б) документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій;
в) документи з низьким рівнем стандартизації;
г) документи в електронному вигляді.

120. Які з перелічених документів належать до виправдних:

а) прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер;
б) статут підприємства, договір на поставку сировини;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильної відповіді не запропоновано.

121. Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець:

а) так;
б) ні;
в) так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть наведені кульковою ручкою;
г) так, якщо поруч буде стояти підпис головного бухгалтера.

122. Коли мають складатися первинні документи:

а) під час проведення господарської операції;
б) перед закінченням звітного періоду;
в) перед перевіркою контролюючих органів;
г) на прохання керівника.

123. Під контуванням документів розуміють:

а) зазначення кореспондуючих рахунків;
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів;
в) цей термін не стосується бухгалтерського обліку;
г) немає правильної відповіді.

124. За місцем складання документи є:

а) міжгалузеві та спеціалізовані;
б) внутрішні та зовнішні;
в) службові та особові;
г) немає правильної відповіді.

125. Яке визначення інвентаризації найточніше:

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.038 с.)