Розділ ІІ. Практична частина
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ ІІ. Практична частинаЗадача 1. Визначте вплив кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операцій (грн.):

ü придбано товари в кредит — 200;

ü відпущено зі складу матеріали у виробництво — 1000;

ü виплачено заробітну плату персоналу — 2500;

ü оприбутковано безоплатно основні засоби — 23 000;

ü нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва — 13 000;

ü зараховано на поточний рахунок позику банку — 5000;

ü повернуто залишок невикористаних підзвітних сум — 270.

Задача. За наведеними даними складіть звіт про фінансові результати (форма №2):

ü собівартість реалізованої продукції — 15 000 грн.;

ü виручка від продажу продукції — 45 000 грн.;

ü акцизний збір на даний вид продукції — 1500 грн.;

ü витрати на збут — 2700 грн.;

ü дохід від операційної курсової різниці — 1300 грн.;

ü адміністративні витрати — 4000 грн.;

ü дохід від безоплатно одержаних активів — 6000 грн.;

ü витрати від операційної курсової різниці — 800 грн.

Задача 2.За наведеними даними складіть звіт про фінансові результати (форма №2):

ü собівартість реалізованої продукції — 15 000 грн.;

ü виручка від продажу продукції — 45 000 грн.;

ü акцизний збір на даний вид продукції — 1500 грн.;

ü витрати на збут — 2700 грн.;

ü дохід від операційної курсової різниці — 1300 грн.;

ü адміністративні витрати — 4000 грн.;

ü дохід від безоплатно одержаних активів — 6000 грн.;

ü витрати від операційної курсової різниці — 800 грн.

Задача 3. За наведеними даними складіть звіт про фінансові результати (форма №2):

ü підприємство виготовило 200 столів,

ü фактична собівартість всієї виготовленої продукції 12 000 грн.;

ü продано 50 столів за ціною 140 грн. за одиницю;

ü витрати на збут — 230 грн.

ü дохід від реалізації необоротних активів — 2000 грн.;

ü собівартість реалізованих необоротних активів — 825 грн.

Підприємство за звітний період використало одержаний чистий прибуток за такими напрямками: на збільшення статутного капіталу — 5 %; на поповнення резервного капіталу — 15 %.

 

Задача 4. На підставі наведених даних складіть баланс підприємства (грн.):

1) поточний рахунок — 9500;

2) виробничі запаси — 19 400;

3) основні засоби — 113 820;

4) прибуток — 3900;

5) статутний капітал — 135 000;

6) розрахунки з оплати праці — 3700;

7) розрахунки з дебіторами — 130;

8) розрахунки з підзвітними особами — 20;

9) розрахунки з кредиторами — 270.

Задача 5. Необхідно скласти початковий і кінцевий баланс, а також визначити вплив кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс та вказати тип операцій:

1) у бухгалтерському балансі підприємства станом на 31 березня поточного року відображено такі статті (грн.):

ü статутний капітал — 18 800;

ü позика банку — 2000;

ü кредитори — 1700;

ü прилади — 3500;

ü транспортні засоби — 4200;

ü товари — 4950;

ü дебітори — 3280;

ü поточний рахунок в банку — 6450;

ü готівка в касі — 120;

2) протягом квітня поточного року підприємство здійснило такі операції (грн.):

ü зараховано на поточний рахунок кошти від дебіторів у погашення заборгованості — 3000;

ü придбано запасні частини — 600;

ü погашено з поточного рахунка заборгованість перед кредиторами — 1000;

ü видано з каси готівку підзвітній особі — 100;

ü з поточного рахунка кошти надійшли в касу підприємства — 200;

ü отримано позику банку — 4000;

ü нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва — 1000;

ü повернуто залишок невикористаних підзвітних сум — 20;

повернуто позику банку — 2000.

 

Задача 6. За наведеними даними складіть звіт про фінансові результати (форма №2):

— продано 250 одиниць продукції;
— собівартість реалізованої продукції становить 120 грн.;
— продажна ціна одиниці продукції — 320 грн.;
— витрати на рекламу — 57 грн.;
— акцизний збір — 74 грн.

 

Задача 7. Необхідно: 1) записати залишки на 31 березня поточного року за рахунками бухгалтерського обліку у відповідних регістрах обліку; відобразити господарські операції підприємства "Надія" за II квартал поточного року у відповідних регістрах обліку; визначити обороти за II квартал та залишки на 30 червня поточного року за рахунками; скласти оборотні відомості за синтетичними рахунками (Головну книгу); скласти баланс на 30 червня поточного року.

Баланс підприємства "'Надія" на 31 березня, грн.

Основні засоби (10), у т.ч.: 16 000 Статутний капітал (40) 14 600
автомобілі (105) 6 000 Резервний капітал (43) 1 400
верстати (104) 10 000 Знос необоротних активів (13) 1 640
Виробничі запаси (20), у т.ч. 1 200 Розрахунки за податками й платежами (64), у тому числі:
сировина й матеріали (201) 1 200 Розрахунки за податками (641)
Виробництво(23) Розрахунки з оплати праці (66) 2 800
Каса (30), у тому числі:    
каса в нац. валюті (301)    
Рахунки в банках (31) 2 800    
Розрахунки з покупцями та замовниками (36)    
Разом 20 600 Разом 20 600

Реєстр господарських операцій

Первинний документ та зміст господарської операції" Грн.
Акт приймання-передачі № 12. Внесено власником підприємства вантажний автомобіль у рахунок поповнення статутного капіталу
Розрахунково-платіжна відомість № 47. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства, зайнятим виробництвом продукції
Розрахунок бухгалтерії № 15. Проведені відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством
ПКО № 9. Надійшли в касу кошти з рахунка для виплати з/п.
ВКО № 11. Видано з каси заробітну плату працівникам
Розрахунок амортизації № 7. Нараховано знос основних засобів виробничого призначення
Розрахунок бухгалтерії № 16. Надано послуги з фарбування автомобілів замовнику (відображено за договірною вартістю)
Розрахунок бухгалтерії № 17. Списано собівартість наданих послуг ?
Розрахунок бухгалтерії № 18. Нараховано ПДВ на виручку від реалізації послуг ?
Розрахунок бухгалтерії № 19. Визначено фінансовий результат від реалізації послуг ?
Розрахунок бухгалтерії № 20. Нараховано податок на прибуток згідно з чинним законодавством ?
Рішення засновників № 3. Частину прибутку (5 %) спрямовано на поповнення резервного капіталу ?
Виписка банку. Зараховані гроші на поточний рахунок від замовника за послуги, надані в минулому місяці

 


Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4, титульний аркуш повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту для практичної частини. Контрольна робота виконується студентом акуратно, послідовно. Поля: ліве, нижнє та верхнє – 2,5 см., праве – 1,5 см. Шрифт 14, інтервал 1,5. Аркуші роботи нумеруються у верхньому правому куті, починаючи з титульного аркушу (номер на першій сторінці не ставиться). Обсяг контрольної роботи 15-20 ст. У кінці роботи наводиться список використаної літератури (не менше 10 джерел). Цитати повинні супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, які наводяться у списку використаної літератури та оформлені згідно з прийнятими стандартами. Наприклад, [5; с. 12-15] означає використання 12-15 сторінок літературного джерела, розміщеного під п’ятим номером у списку літератури. Контрольна робота подається студентами, у визначені терміни, на кафедру обліку та аналізу. Якісно виконана робота зараховується викладачем та допускається до захисту. У випадку негативної оцінки студент вносить виправлення та доповнення і подає на кафедру її новий варіант поряд із попереднім, поверненим на доопрацювання.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів / МФБ; пер. з англ.; за ред. Н. Непійводи. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2004. – 78с.

2. Рекомендації щодо Програми підвищення класифкації бухгалтерів. Додаток до длиста Міністерства фінансів України від 27.01.2006 №31-34000-16-5/1441.

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2004 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів України, 2005. – 1272 с.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р., №996-ХІV з наступними змінами і доповненнями.

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-31.

6. Меморандум про основні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування і вдосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій // Бухгалтерських облік та аудит. – 2002. - № 11. – С. 5.

7. Бутинець Ф. Ф. Альфа та омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь: Монографія / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2007. – 328 с.

8. Бутинець Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку : реалії / ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2005. 324 с.

9. Бутинець Ф. Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку / Ф. Ф. Бутинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 10. – С. 20-29.

10. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : нормативно правові документи. Коментар / Ю. А. Верига, Г. І. Зима. – К.: центр учбової літератури, 2009. – 656 с.

11. Джонатан Сазерленд, Дайан Кэнуэлл. Бухгалтерский учет и финансы: Ключевые понятия / Пер. с англ.; Под ред. А. В. Григораш. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 400с.

12. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – К.: Знання, 2009. – 424 с.

13. Гринів Б. Проблеми бухгалтерського балансу: його використання в аналізі / Б. Гринів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 1. – С. 11-15.

14. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / С. Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

15. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні / Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 11. – С. 5-10.

16. Гуцайлюк З. Прогнозгий (страегічний облік і сучасні проблеми теорії бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №2. – С. 14-19.

17. Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 4. – С. 52-58.

18. Івахненков С Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006.-№ 4.-С 52-58.

19. Козельцева Е.А. Бухгалтерский учет во Франции в условиях перехода на международные стандарты// Вестник Московского университета. Серия С. Экономика. - 2007. - № 1. - С. 70 - 87.

20. Косміна Р. Деякі дискусійні питання сучасного бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 3. – С. 16-18.

21. Костюченко В. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та сьомої директиви ЄС щодо сфери застосування та подання консолідованих фінансових звітів / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 4. – С. 17-24.

22. Кучеренко Т. Баланс в контексті з ресурсною концепцією капіталу / Т. Кучеренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. - № 1. – С. 148.

23. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л. Г. Ловінська. –К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

24. МакКензі Венді. Використання та інтерпретація фінансової звітності / Пер.з англ. ; За наук. ред. Г.В. Григораш. - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. - 528 с.

25. Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія та методологія, перспективи розвитку / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 84 с.

26. Малюга Н. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 84 с.

27. Морозов О., Єремейченкова Ю., Мороз Т., Мікулін В. Проблеми обліку об’єктів інтелектуальної власності в Україні / О. Мороз // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 2. – С. 23-29.

28. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 476 с.

29. Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 8 (62). – С. 189 —195.

30. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 420 с.

31. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

32. Пушкар М. С. Створення інтелектуальної системи обліку / М. С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.

33. Счіліт Г. Фінансова брехня. Як знаходити бухгалтерські халепи та шахрайства у фінансових звітах [Howard Schilit. Financial Shenanigans. How to Detect Accounting Gimmicks and Fraund in Financial Reports] // http:// www/cfraonline.com// http://www.itm.kharkov.com/resurs 1 .php.

34. Теплов С. Бухгалтерский баланс в историческом развитии // Всероссийский экономический журнал. - 2006. - № 7. - С. 131 - 145.

35. Хедриксен З.С., Ван Брэда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Сколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.

36. Хиггинс Р. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений. : Пер. с англ. - М.: 000 "И.Д. Вильяме", 2007. - 464с.

37. Шигун М.М. Міжнародні стандарти фінансової звітності як еталон регулювання системи бухгалтерського обліку / М.М. Шигун // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. - № 1. – С. 33-38.

38. Яремко І. Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. / І. Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

39. Яремко І. Й. Балансовзнавство у контексті і форматі методології економічної науки / І. Й. Яремко, П. В. Федак // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи тсановлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - № 647. – С. 547-552.


Додаток А

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.023 с.)