ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ

 

для виконання контрольної роботи

студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит”

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол № 1 від 25 серпня 2011 р.

 

 

Львів - 2011


Наукові основи бухгалтерського обліку:Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / Укл.: І. Й. Яремко, Т.М. Бойчук. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. – 38с.

 

 

Укладачі: Яремко І. Й., д.е.н., проф.

Бойчук Т.М., асист.

 

 

Відповідальний за випуск: Чубай В. М., к.е.н., доц.

 

 

Рецензенти:Ковалюк О. М., д.е.н., проф.

Пилипенко Л.М., к.е.н, доц.

 


ВСТУП

Бухгалтерський облік, як наукова і прикладна дисципліна упорядковує інформацію про облікові об’єкти і показники фінансової звітності підприємств на різних етапах розвитку економіки. Попри те, система бухгалтерського обліку та фінансовї звітності базується на фундаментальних засадах та принципах агрегування синтетичних показників первинної інформації. Знання про облікові об’єкти, їх еволюція, адаптивність економічним умовам включаються в систему понять та категорій, які стають науковими.

Теоретично доведені й апробовані практикою підходи до відображення певних об’єктів обліку входять у міжнародну і вітчизняну ситандартизацію. Звідти випливає важливість знання закономірностей базових дефініцій, які ґрунтуються на канонічних постулатах подвійної бухгалтерії і регламентацій фінансової звітності та приведені у відповідність проявам реальної економіки; зання бухгалтерських і балансових теорій (динамічна, статична, органічна) є важливою складовою вивчення наукових основ бухгалтерського обліку.

Метою виконання контрольної роботи з дисципліни «Наукові основи бухгалтерського обліку» є розкриття студентами засвоєних знань теоретичного матеріалу; вміння здійснювати порівняльний аналіз еволюції облікових об’єктів. У роботі студентами розкривається співставлення різних підходів і концептуальних засад облікових моделей до відображення фінансово-господарської діяльності підприємства в обліковій системі та звітності. Набуття практичних навиків формування інформації в обліку згідно чинної законодавчо-нормативної бази на підприємствах усіх форм власності.

Завданням контрольної роботи є:

- зозкриття та узагальнення теоретичних аспектів (методів, принципів, форм) бухгалтерського обліку;

- вироблення навиків використання принципів групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобо­в’язання);

- формулювати адаптивну будову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів;

- характеризувати і аналізувати структуру складання бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;

У результаті виконання контрольної роботи студенти повинен розкрити зміст теоретичного питання та зробити належні висновки з проблематики, дати обґрунтовані відповіді на тестові завдання та навести правильний розв’язок задачі.

При виконання контрольної робоит студент повинен враховувати основні особливості ведення обліку на підприємствах, використовувати існуючу методику застосування плану рахунків, реєстрів обліку з метою складання звітності, засвоїти логіку й методологію наукових обґрунтувань при формуванні об’єктів обліку. Увага акцентується на принципово важливих питаннях обліку, які мало залежать від кон'юнктурних змін і поточних регламентацій (стандартизованих в законодавстві й нормативних актах), що регулюють правила обліку, визначають підходи до визнання і відображення об'єктів в обліковій системі і фінансовій звітності.


Вступ

Розділ І. Теоретична частина: Генеральні норми річної звітності і сфера їх застосування.

1.1. Річна звітність підприємства: зміст і функціональне призначення.

1.1.1. Функції обліку і підготовка річної звітності

1.1.2. Мета і вимоги до річної звітності

1.2. Генеральні норми річної звітності і сфера їх застосування

1.2.1. Генеральні норми річної звітності

1.2.2. Сфера застосування норм звітності

1.3. Тестові завдання

Розділ ІІ. Практична частина. Задача.

Список використаної літератури

Обсяг викладу теоретичного питання – 10-15 сторінок машинописного тексту.

Послідовність виконання контрольної роботи

Вибір свого варіанта кожної контрольної роботи здійснюється студентом самостійно з врахуванням двох останніх цифр номера залікової книжки та першої літери прізвища за допомогою табл. 1.

Таблиця 1

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів / МФБ; пер. з англ.; за ред. Н. Непійводи. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2004. – 78с.

2. Рекомендації щодо Програми підвищення класифкації бухгалтерів. Додаток до длиста Міністерства фінансів України від 27.01.2006 №31-34000-16-5/1441.

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2004 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів України, 2005. – 1272 с.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р., №996-ХІV з наступними змінами і доповненнями.

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-31.

6. Меморандум про основні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування і вдосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій // Бухгалтерських облік та аудит. – 2002. - № 11. – С. 5.

7. Бутинець Ф. Ф. Альфа та омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь: Монографія / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2007. – 328 с.

8. Бутинець Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку : реалії / ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2005. 324 с.

9. Бутинець Ф. Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку / Ф. Ф. Бутинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 10. – С. 20-29.

10. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : нормативно правові документи. Коментар / Ю. А. Верига, Г. І. Зима. – К.: центр учбової літератури, 2009. – 656 с.

11. Джонатан Сазерленд, Дайан Кэнуэлл. Бухгалтерский учет и финансы: Ключевые понятия / Пер. с англ.; Под ред. А. В. Григораш. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 400с.

12. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – К.: Знання, 2009. – 424 с.

13. Гринів Б. Проблеми бухгалтерського балансу: його використання в аналізі / Б. Гринів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 1. – С. 11-15.

14. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / С. Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

15. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні / Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 11. – С. 5-10.

16. Гуцайлюк З. Прогнозгий (страегічний облік і сучасні проблеми теорії бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №2. – С. 14-19.

17. Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 4. – С. 52-58.

18. Івахненков С Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006.-№ 4.-С 52-58.

19. Козельцева Е.А. Бухгалтерский учет во Франции в условиях перехода на международные стандарты// Вестник Московского университета. Серия С. Экономика. - 2007. - № 1. - С. 70 - 87.

20. Косміна Р. Деякі дискусійні питання сучасного бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 3. – С. 16-18.

21. Костюченко В. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та сьомої директиви ЄС щодо сфери застосування та подання консолідованих фінансових звітів / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 4. – С. 17-24.

22. Кучеренко Т. Баланс в контексті з ресурсною концепцією капіталу / Т. Кучеренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. - № 1. – С. 148.

23. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л. Г. Ловінська. –К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

24. МакКензі Венді. Використання та інтерпретація фінансової звітності / Пер.з англ. ; За наук. ред. Г.В. Григораш. - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. - 528 с.

25. Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія та методологія, перспективи розвитку / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 84 с.

26. Малюга Н. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 84 с.

27. Морозов О., Єремейченкова Ю., Мороз Т., Мікулін В. Проблеми обліку об’єктів інтелектуальної власності в Україні / О. Мороз // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 2. – С. 23-29.

28. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 476 с.

29. Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 8 (62). – С. 189 —195.

30. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 420 с.

31. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

32. Пушкар М. С. Створення інтелектуальної системи обліку / М. С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.

33. Счіліт Г. Фінансова брехня. Як знаходити бухгалтерські халепи та шахрайства у фінансових звітах [Howard Schilit. Financial Shenanigans. How to Detect Accounting Gimmicks and Fraund in Financial Reports] // http:// www/cfraonline.com// http://www.itm.kharkov.com/resurs 1 .php.

34. Теплов С. Бухгалтерский баланс в историческом развитии // Всероссийский экономический журнал. - 2006. - № 7. - С. 131 - 145.

35. Хедриксен З.С., Ван Брэда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Сколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.

36. Хиггинс Р. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений. : Пер. с англ. - М.: 000 "И.Д. Вильяме", 2007. - 464с.

37. Шигун М.М. Міжнародні стандарти фінансової звітності як еталон регулювання системи бухгалтерського обліку / М.М. Шигун // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. - № 1. – С. 33-38.

38. Яремко І. Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. / І. Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

39. Яремко І. Й. Балансовзнавство у контексті і форматі методології економічної науки / І. Й. Яремко, П. В. Федак // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи тсановлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - № 647. – С. 547-552.


Додаток А

Кафедра обліку

Та аналізу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.008 с.)