ТОП 10:

Вимоги до змісту першого розділуНауково-теоретичне обґрунтування теми дослідження з посиланням на використані положення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, глибокий аналіз літературних джерел в даній предметній області, а також відповідний нормативний матеріал.

Техніко-економічне обґрунтування

Техніко-економічне обґрунтування має давати відповіді на такі питання:

– обґрунтування вибору варіанта;

– оцінка техніко-економічної ефективності розробки чи дослідження.

Обґрунтування наводиться за наступним приблизним планом:

– порівняння показників розроблювальних об’єктів з існуючими сучасними;

– оцінювання новизни пропонованих рішень;

– оцінювання корисного ефекту, який очікується від наслідків проектування чи дослідження.

Основним критерієм обґрунтування вибору варіанта є забезпечення заданих технічних показників з найменшими затратами.

Зростання витрат є припустимим для одного із наступних випадків:

– отримана принципово нова якість (наприклад, аналогова система передачі замінена цифровою);

– визначені лімітні (межові) ціни, за яких розробка буде доцільною;

– обґрунтовано прогноз зниження витрат.

Вартість повинна бути визначена в одиницях національної валюти – гривнях.

Якщо оцінювання техніко-економічної ефективності не проводиться, то це має бути обґрунтовано та узгоджено з кафедрою, яка відповідає за економічне навчання.

Охорона праці

Розділ Охорона праціповинен включати:

1) заходи щодо охорони праці на обраному об’єкті або техніці.

2) пояснення щодо впливу та шкідливої дії розроблюваного об’єкта на обслуговуючий персонал та навколишнє середовище;

3) заходи щодо пожежної безпеки, ергономіки, захисту персоналу та особистого захисту;

4) категорію електро- або іншої небезпеки (ураження струмом, опромінення ВЧ, НВЧ тощо).

Вимоги до висновків по роботі

Висновки – це конкретне узагальнення результатівдослідження за всіма розділами - першим, другим, третім та четвертим. Крім того в висновках повинні бути обґрунтовані за змістом пропозиції по застосуванню результатів роботи.

 

Оформлення додатків

До додатківвиносяться:

– технічне завдання на ДП (ДР) (крім ОКР бакалавра);

– специфікації;

– лістинги розроблених програм для ЕОМ;

– методики і протоколи випробувань;

– виведення розрахункових формул;

– акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;

– інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту (роботи).

Приклад оформлення додатку наведено на сторінці 35.

Подання роботи на закріплену кафедру для контролю

Робота подається у завершеному вигляді відповідно до графіка на закріплену кафедру, не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК, за умови наявності:

- підпису наукового керівника,

- підписів наукових консультантів (якщо такі є),

- отримання рецензії на роботу.

РОЗДІЛ 5

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ

Черговість подачі використаних посиланьскладаєтьсяу порядку посилання на них у тексті пояснювальної записки або в алфавітному порядку.

Приклади оформлення переліку посиланьнаведені в [3].

 

Друковані видання

5.1.1. Книги з одним або кількома авторами:

Один автор:

Адреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии / В.В. Адреянова. – М.: ИНФРА-М,1997. – 94 с.

Два автори:

Кунда Н.Т. Методи наукових досліджень / Н.Т. Кунда, О.М. Куницька. – К.: НТУ, 2007. – 83 с.

Три автори:

Агафонова Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под общ. ред. А.Г. Калпина. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.

Чотири автори і більше:

Управление персоналом: учеб. пособие / А.Д. Матросов, В.Д. Дюжев, В.А. Матросова, И.Н. Погорелов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 223 с.

Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство – клієнт»: моногр. / А. Чубар, Я. Фролов, Р. Неструй та ін. – Л.: Нац. ун-т, 2007. – 200 с.

5.1.2. Книги під заголовком:

Деловые досье фирмы: краткое пособие по делопроизводству. – М.: Информ. центр «Маркетинг», 1998. – 88 с.

Информационные технологии: учеб. / под ред. Г.А. Титоренко. – М.: Юнити, 2000. – 335 с.

5.1.3. Перекладене видання:

Гроссе Э. Химия для любознательных: пер. с нем. / Э. Гроссе. – М.: Химия, 1990. – 392 с.

5.1.4. Довідкові видання:

Юридическая энциклопедия / Юрид. центр науч. исслед. и правовой информации; науч. ред. М.Ю. Тихомиров. – М., 1993. – 205 с.

Альберт Ю.В. Библиографическая ссылка: справ. / Ю.В. Альберт; отв. ред. И.Я. Госин. – К.: Наук. думка, 1983. – 248 с.

5.1.5. Посібники, навчальні посібники, лекції:

1. Финансы предприятий: учеб. для вузов / М.В. Романовский, Т.Н. Седаш, В.В. Бочаров и др.; Мин-во общ. и проф. образования Рос. Федерации; под ред. М.В. Романовского. – СПб.: Бизнес-пресса, 2000. – 527 с.

2. Андреев Е.Б. Проектирование многоуровневых систем управления в пакете: учеб. пособие / Е.Б. Андреев, В.Е. Поляков; Мин-во образования и науки Украины, Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. – Уфа: Изд-во Уфим. гос. нефтяного техн. ун-та, 2005. – 145 с.

3. Основы экономической теории: конспект лекций / В.М. Агаев, А.А. Косин, В.И. Новак и др.; под общ. ред. А.А. Косина. – 2-е изд. – М.: Пресса, 2004. – 1000 с.

5.1.6. Методична література:

1. Золотарьова І.В. Підготовка ділової документації в МС WORD: метод. вказівки та завдання до виконання самост. роботи для студ. ден. і заоч. форм навчання / І.О. Золотарьова, З.Л. Костіна; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ВД «Інжек», 2007. – 142 с.

5.1.7. Монографії:

1. Щеголов В.И. Этническое в психологическом поле студента: моногр. / В.И. Щеголов. – СПб.: Астерион, 2004. – 91 с.

2. Журавський К. Корупція в Україні – не політика: моногр. / K. Журавський, М. Михальченко; НАН України, Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. Ф. Кураса. – К.: Фенікс, 2007. – 407 с.

5.1.8. Статті зі збірників, матеріалів конференцій, семінарів, тез доповідей і т.п.:

1. Мельников С.М. Анализ влияния дефектов металлической фольги на физико-механические характеристики сотового заполнителя / С.М. Мельников, Д.И. Дмитриев // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 20. – Х., 2006. – С.50 – 52.

2. Ісаєнко О.О. Електронні науково-інформаційні ресурси / О.О. Ісаєнко // Документознавство: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 – 23 трав. 2007 р. – С. 179 – 180.

3. Гордукалова Г.Ф. Информационный мониторинг / Г.Ф. Гордукалова, В.А. Минкина // Стратегическое использование информационных систем: материалы Междунар. семинара, 27 – 28 мая 1992 г. – СПб., 1992. – С. 52 – 54.

4. Пушков Ю.Г. О нормировании качества жидких электратов / Ю.Г. Пушков // Научно-технический прогресс и оптимизация процессов создания препаратов: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 21 – 22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – С. 1 – 13.

5. Мамин Н.С. Об институте юридической ответственности / Н.С. Мамин // Юридическая ответственность: учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – Тарту, 1989. – С. 30.

6. Морозова Т.Г. Некоторые вопросы районирования / Т.Г. Морозова // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – 1978. – Вып. 19. – С. 56 – 59.

5.1.9. Статті з журналів:

1. Белов Ю.А. Теорема об эпифоризме / Ю.А. Белов // Моделирование. – 2004. – Т.1, №2. – С. 37 – 38.

2. Дайнеко В.Г. Интеллектуальные продукты / В.Г. Дайнеко // Вестн. Воронеж. гос. техн. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – 2005. – Вып. 94. – С. 19 – 20.

3. Гончаров В.А. Численная схема газа / В.А. Гончаров, В.И. Ост // Журн. вычисл. математики и мат. физики. – 1998. – Т. 28, №12. – С. 5 – 13.

4. Боголюбов А.Н. О резонансах / А.Н. Боголюбов // Вестн. Моск. ун-та. Сер.3, Физика. Астрономия. – 2001. – №3. – С. 5 – 10.

5.1.10. Дисертації:

Белозеров И.В. Религиозная политика: дис. канд. ист. наук: 07.00.02; защищена 22.01.02; утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с.

5.1.11. Автореферати дисертацій:

Антонов Е.А. Гидродинамические и информационные свойства полимеров: автореф. дис. канд. физ.-мат. наук: 02.00.06 / Антонов Евгений Анатольевич; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2004. – 15 с.

5.1.12. Звіти про науково-дослідницькі роботи:

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В.А.; исполн. Алешин Г.П. – М., 2001. – 75 с. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943.

5.1.13. Патентні документи:

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7НО4В1/38, НО413/00. Приемопередающее устройство / Чугаева И.В.; Заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.01; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с.: ил.

2. А.с. 1007970 СССР, МКИ3В25J15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: ил.

5.1.14. Офіційні матеріали:

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.

2. Устав Московской области: принят Моск. обл. Думой 5 нояб. 1996 г. с поправками. – М., 2000. – 72 с.

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о торгово-экономическом сотрудничестве в 1993 году: от 3 окт. 1992 г. // Закон. – М., 1993. – № 1. – С. 28.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2005 г. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.

5. Концепция развития юридического образования в СССР // Вестн. МГУ. – Сер.11, Право. – 1989. – № 6. – С. 21 – 28.

6. Постановления: О правительственной комиссии по проведению административной реформы: постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 31. – ст. 3150.

5.1.15. Інструктивно-нормативна документація:

1. Инструкция по составлению проектно-сметной документации: ГКИНП (ГНТА)-16-2000: утв. Федер. службой геодезии и картографии России 08.09.00. – М.: ЦАИИГАИК, 2000. – 133 с.

2. Нормативы отчислений от уплаты акцизов на алкогольную продукцию: приложение № 4 к постановлению Государственной думы Федерального собрания от 22 сент. 2005 г. № 228-IVГД // Собр. законодательства РФ. – 2005. – 3 окт. – С. 11095 – 11097.

5.1.16. Державні стандарти:

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84; введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 64 с.

2. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – На заміну ГОСТ 7.1-84; чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

 

5.2. Електронні ресурси:

1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш чисельних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 


РОЗДІЛ 6Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.01 с.)