ТОП 10:

Обов’язкові елементи завдання2.2.1. Термін здачі студентом закінченої роботи (проекту). Встановлюється рішенням кафедри або вченої ради факультету (інституту) з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, за підписом начальника кафедри про допуск до захисту, рецензії на ДП (ДР) та подання секретарю ДЕК не пізніше ніж за два дні до захисту.

2.2.2. Вихідні дані для роботи (проекту).В вихідних даних зазначаються лише кількісні або (та) якісні показники (характеристики) об’єкта проектування, яким він повинен відповідати після розробки в даному дипломному проекті; умови, в яких повинен функціонувати об’єкт проектування (часові, просторові, кліматичні, енергетичні, навантажувальні, екологічні, ергономічні); припустимі відхилення від нормативних значень показників або похибки (максимальні, мінімальні, середньоквадратичні) тощо. Вихідні дані до дипломної роботи повинні визначати кількісні або (та) якісні показники щодо умов, засобів та методів, які характеризують спрямованість наукового дослідження, конкретизують методику розв’язання теоретичних проблем та проведення експерименту, якщо останнє не є предметом самостійного вибору курсанта (студента) в процесі виконання дипломної роботи. Залишати цей розділ завдання незаповненим або зазначати в ньому літературні джерела (крім тих, де надається опис і характеристика конкретного об’єкта-прототипу) неприпустимо.

2.2.3. Перелік питань, які повинні бути розроблені.Зазначаються конкретні завдання з окремих частин роботи (основної, спеціальної), послідовність та зміст яких визначають фактично програму дій дипломника та майбутню структуру пояснювальної записки. Формулювання цих завдань з кожної частини проекту (роботи) повинно бути в наказовому способі, тобто починатися зі слів: “Розробити...”, “Обґрунтувати...”, “Оптимізувати...”, “Провести аналіз...”, “Розрахувати...” тощо.

2.2.4. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу.Визначає креслення, діаграми, гістограми, рисунки, плакати тощо, які є обов’язковими для виконання в даному проекті. Кількість обов’язкового графічного (ілюстративного) матеріалу та його формат визначає кафедра.

2.2.5. Консультанти з окремих питань (або частин) проекту (роботи).Зазначаються назви питань (наприклад, з питань економічного обґрунтування проекту або просто з економічних питань, питань охорони праці, з технологічної частини, інших спеціальних питань) та науковий ступінь, вчене звання, (військове звання), прізвище, ініціали й посада консультанта з цих питань.

2.2.6. Дата видачі завдання.Завдання підписується керівником ДП (ДР), який несе відповідальність за реальність виконання та збалансованість його обсягу з часом, відведеним на дипломне проектування, а також курсантом (студентом), який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання для виконання. Завдання є необхідною складовою пояснювальної записки.

При розробці завдань на дипломне проектування треба враховувати відмінності у діяльності фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямків підготовки, які визначаються їх освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

Таким чином, завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра (КРБ) має орієнтуватись на розв’язання, в основному, аналітичних задач, які потребують не тільки вибору відомих методів рішень, а й перетворення їх для нових (нестандартних) умов. Завдання на дипломний проект спеціалістів має бути зорієнтовано на вирішення переважно евристичних задач, а дипломна робота – на експериментальні або (та) теоретичні наукові дослідження та вирішення певних завдань у відповідній галузі знань.


РОЗДІЛ 3

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Порядок оформлення роботи.

Завершена робота брошурується в тверду обкладинку.

3.1.1. Обсяг роботи:

– для освітньо-кваліфікаційної роботи (ОКР) «Бакалавр» – 50-70 сторінок;

– для освітньо-кваліфікаційної роботи «Спеціаліст» – 80-100 сторінок.

3.1.2. Зміст роботи (приблизний обсяг в сторінках):
ОКР «Бакалавр» ОКР «Спеціаліст»
Вступ 2-5 Вступ 2-5
Розділ 1. (теоретичний) 20-25 Розділ 1. (теоретичний) 20-30
   
Висновки 2-5 Висновки 2-5
Список використаних джерел (не менше 15-20 джерел) Список використаних джерел (не менше 20-25 джерел)

 

Додатки оформляють як продовження дипломної роботи (КРБ) у порядку появи посилань у тексті роботи. Додатки слід позначати великими літерами української абетки: А, Б, В, Г, Д, Е, …, за винятком літер: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

При цьому посередині рядка малими літерами з першої великої друкується слово Додаток і велика літера, що позначає додаток. Якщо додаток складається з кількох окремих частин, то вводиться нумерація цих частин. Наприклад: Додаток А.1 - Алгоритм формування радіосигналу; Додаток А.2 - Алгоритм синтезу завади; Додаток А.3 - Алгоритм обробки сигналу на приймальній стороні і т.д.

Не рекомендується включати до додатків первинну та іншу документацію, що безпосередньо не використовується в процесі дослідження.

Оформлення тексту

Заголовки

Заголовки структурних частин дипломної роботи (КРБ) ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкують великими літерами, жирним шрифтом,по центру рядка. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ (жирним шрифтом),після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу жирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтомз абзацного відступу в підбір до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між назвою структурної частини та назвою підрозділу має становити один рядок,між заголовком і текстом – один рядок,попереднім текстом і наступним заголовком – два рядки.Відстань між рядками заголовка приймають такою, як у тексті. Кожну структурну частину (не підрозділи!) дипломної роботи треба починати з нової сторінки. По тексту роботи не допускаються скорочення слів, за винятком загальноприйнятих і винесених у список умовних скорочень. Не слід використовувати в тексті виділення жирним шрифтом(крім вступу, назв: розділів, підрозділів) і курсивом (крім слова „Таблиця" і „Продовж. табл.").

Списки

Списки форматуються як продовження основного тексту (з абзацного відступу, вирівнювання по ширині). Допускається збільшувати абзацний відступ для виділення списків другого та нижчих рівнів. Нумеровані списки першого рівня починаються з арабських цифр (1,2,3…) та відокремлюються дужкою чи крапкою (після крапки текст починається з великої літери, після дужки – з малої). Другий рівень позначається маленькими літерами кирилиці (а, б, в…). Ненумеровані списки бажано починати з довгого тире ( – ), але допускається використання однакового символу ненумерованого списку по всьому тексту роботи.

3.2.3. Шрифт для комп'ютерної верстки тексту роботи –Times New Roman, розмір – 14 пт.

3.2.4. Міжрядковий інтервал –1,5 п. Довжина поля абзацу – 12,5 мм.

3.2.5. Ширина полів на сторінці: зверху 20 мм, знизу 20 мм, ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм.

3.2.6. Нумерація сторінок –здійснюється цифрамиуправому верхньому куті без рисок і крапок (розмір 12 пт).

3.2.7. Початок нумерації –проводитьсязі змісту роботи цифрою 2 (два).

 

Оформлення графічних об’єктів

Оформлення таблиць

Нумерація таблиць проводиться послідовно згідно з номером розділу, наприклад: 2.1; 2.2; і т.д. Розміщення - праворуч на сторінці над назвою таблиці, незалежно від орієнтації сторінки. Нумерують таблицю один раз над першою її частиною. При цьому слово „Таблиця" пишеться курсивом і ставиться її номер, в кінці номера крапка не ставиться. Над іншими частинами (в разі переносу на другу сторінку) пишуть слова „Продовж. табл." і вказують номер таблиці, а також наводять додатковий рядок з номерами граф таблиці. Назву таблиці наводять по центру рядка з великої літери, в кінці назви таблиці крапку не ставлять.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з малих літер. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 3.1

СКВ оцінок амплітуд сигналів OFDM з імовірністю правильного

приймання 0,999 по 100 реалізаціх під час передавання 12‑разрядним ЦАП

Поря- док РAM , кГц Кількість відліків Номер несучої СКВ Міжсим-вольний інтервал  
 
 
Для 4-частотного сигналу OFDM  
1562,500 0,33036  
781,250 0,32823  
390,625 0,33256  
                       

Продовж. табл. 3.1

Для 32-частотного сигналу OFDM
781,250 0,164
390,625 0,16557
195,3125 0,16613

 

Оформлення рисунків (схем)

Нумерація рисунків проводиться послідовно згідно з номером розділу внизу під рисунком (схемою): 2.1; 2.2; 2.3 і т.д. Назва рисунка наводиться малими літерами (крім першої великої) по центру рядка – розмір шрифта 14 пт, в кінці назви рисунка крапку не ставлять. У випадку, коли у ролі рисунка виступає графік, його осі мають бути обов’язково позначені відповідними параметрами та їх величинами (наприклад, t, с – що означає: t – час; с – в секундах) і визначено початок відліку. Приклад оформлення структурної схеми наведено на рисунку 3.1. В тексті обов’язково спочатку повинно бути посилання на рисунок, а потім сам рисунок.

 

Рис. 3.1. Структурна схема системи автоматичного регулювання

положення антенної щогли

Елементи рисунка та позначень повинні бути чіткими та акуратними. Рисунок бажано розміщувати на всю ширину поля сторінки.

Рисунок відокремлюють від попереднього і подальшого тексту роботи вільним рядком.

У тексті дипломної роботи обов’язково мають бути посилання на наведені рисунки і таблиці.

При необхідності нижче назви рисунка розміщуються пояснення пронумерованих складових частин (елементів) об’єкта, зображеного на рисунку.

Приклад оформлення графічного матеріалу наведено на рисунку 3.2.

Рис. 3.2. Залежність похибки в САУ від значень коефіцієнта

концентрації с(с′) та типів ФП, які використовуються в НР:

1 – для трикутних; 2 – для експоненціальних;

3 – для гаусових; 4 – для дзвіноподібних

Оформлення формул

Нумерація здійснюється послідовно згідно з номером розділу в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Громіздкі формули розміщують на окремих рядках. Це стосується і всіх нумерованих формул. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.

Перший рядок пояснення починають зі слова „де" без двокрапки. У кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Від тексту формула відокремлюється вільними рядками.

Нумерувати бажано лише ті формули, на які є посилання в тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Здійснювати набір формул обов’язково тільки у редакторі формул. Використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці – заборонено. Для набору формул необхідно виконати настройки в меню редактора формул.

Таблиця 3.2

Розміри та параметри для набору в редакторі формул

РАЗМЕР®ОПРЕДЕЛИТЬ ввести размеры:
обычный 14 пт
крупный индекс 8 пт
мелкий индекс 6 пт
крупный символ 18 пт
мелкий символ 10 пт
Стиль®ОПРЕДЕЛИТЬ установить параметры
Стиль Шрифт полужирный курсив
Текст Times New Roman   +
Функция Times New Roman   +
Перемен. Times New Roman   +
Стр. греч. Symbol    
Пр. греч. Symbol    
Символ Symbol    
Матрица Times New Roman +  
Числа Times New Roman    
         

Наприклад:

,(3.1)

де – опір елемента;

– діелектрична проникність матеріалу.

Після набору формул ні в якому разі не можна збільшувати або зменшувати розміри символів формули за допомогою функції розтягування або звужування формули за краї вікна формули.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.007 с.)