ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дані щодо обсягів виробництва фільтруючого матеріалуТермін дії виключного права Виробнича програма, т
360 600
540 900
901 500
540 900
360 600
360 600
360 600

 

В якості базової ставки роялті приймається 5 %. Однак з урахуванням можливості використання протягом терміну дії ліцензії покращеного фільтруючого матеріалу доцільно передбачити зменшення ставки роялті, а саме: з 1 по 4 рік – 5 %, з 5 по 6 рік – 4,5 %, 7 рік – 4 %, 8 рік – 3,5 %.

Коефіцієнт дисконтування – 15 %.

Визначити вартість ОІВ за допомогою методу звільнення від роялті.

Задача 4

Оцінити права на твір літератури за таких умов:

- строк дії договору на передачу автором прав на рукопис видавцю - 2 роки;

тираж 1-го року 3 000 примірників, другого - 4 000 примірників;

вартість одного примірника 35 грн.; ставка роялті дорівнює 15%.

Оцінку здійснити з використанням методу роялті.

 

Завдання 3

Необхідно: виконатитестові завдання.

1. У рамках якого підходу до оцінки прав на об'єктів інтелектуальної власності використовується метод дисконтування грошових потоків:

а) підходу на основі активів.

б) ринкового підходу.

в) дохідного підходу.

2. У рівнянні для визначення ціни об'єкта інтелектуальної власності Rt - це:

а) роялті;

б) ставка роялті;

в) ставка дисконту.

3. Яка розмірність величини Rt у рівнянні для визначення ціни об'єкта інтелектуальної власності

а) відносні одиниці;

б) відсотки;

в) грошові одиниці.

4. За інших рівних умов, який з ліцензійних платежів має мінімальний розмір:

а) роялті;

б) паушальный;

в) комбінований.

5. Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" результати оцінки об'єктів, що не належать державі, оформляються у вигляді:

а) звіту про оцінку;

б) акта оцінки;

в) звіту про оцінку й акт оцінки.

6.База оцінки цеа) вид вартості майна, визначений у відповідності до мети оцінки;б) основні економічні чинники, що впливають на вартість майна;в) середньостатистична ціна майна, аналогічного тому, що оцінюється, на первинному чи вторинному ринку.7. Витратний підхід до оцінки включає методи:а) споживчої вартості, інвестиційної вартості, вартості заміщення;б) акумуляції активів, відновної вартості, ліквідаційної вартості та вартості заміщення;в) відновної вартості, залишкової вартості, ліквідаційної вартості та чистих активів.8. Доходний підхід до оцінки включає методи:а) прямої капіталізації та розрахунку чистого операційного доходу від продажу.б) дисконтування грошових потоків та врахування постійного доходу, який може отримувати користувач.в) прямої капіталізаціїта дисконтування грошових потоків.9. Майбутня (через n років) вартість FV сьогоднішнього грошового потоку PV з річною ефективною прибутковістю альтернативних можливостей інвестування r визначається за формулою:а) б) в) 10. Метод звільнення від роялті частіше використовується:а) при визначенні вартості промислового зразка.б) при визначенні вартості товарного знаку і гудвілу.в) при визначені розміру збитків від незаконного використання нематеріального активу.

 

Тема 6. Об’єкти інтелектуальної власності в системі фінансового та податкового обліку

Завдання 1

Необхідно: використовуючи лекційний матеріал та нормативно-законодавчі акти, дати відповідь на запитання:

1. Визначити умови визнання об’єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку.

2. Чому не всі об’єкти інтелектуальної власності відображаються у складі нематеріальних активів?

3. Розкрити особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку.

4. Перелічити елементи первісної вартості об’єктів, визнаних нематеріальними активами, залежно від способу їх надходження на підприємство

5. Перелічити документи, необхідні для обліку нематеріальних активів.

6. Як відображається в обліку створення та придбання об’єктів інтелектуальної власності?

7. Як відображається в обліку продаж та передача об’єктів інтелектуальної власності?

8. Як відображається в обліку переоцінка об’єктів інтелектуальної власності?

9. Як відображається в обліку нарахування амортизації нематеріальних активів?

10. Які особливості відображення роялті в обліку?

 

Завдання 2

Необхідно: вирішити задачі.

Задача 1

Підприємство, що займається виготовленням парфюмерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового:

- придбало ліцензію на таке виробництво, строк дії якої становив 3 роки, а плата за ліцензію – 12500 грн.;

- запатентувало рецепт, що використовується під час виготовлення продукції. Витрати, понесені на розробку рецепта, становлять 65000 грн. (крім того, ПДВ – 5000 грн.), витрати на його патентування – 10000 грн., строк використання встановлено в 6 років, з використанням цього рецепта планується виготовити 10000 одиниць продукції, а після закінчення строку використання рецепт передбачається продати за 15000 грн.

Як відобразяться в бухгалтерському та податковому обліку зазначені господарські операції?

 

Задача 2

Підприємство продає резидентові України право власності на торгову марку, придбану раніше в іншого резидента України (фізичної особи). Первісна вартість становила 1500000 грн., продажна вартість – 1800000 грн. Строк корисної служби – 5 років, з них торгова марка проіснувала 3 роки і її продали. Ліквідаційна вартість у бухгалтерському обліку дорівнює 850000 грн. (у момент введення торгової марки у господарський оборот ця вартість була визначена експертним шляхом).

У бухгалтерському обліку застосовували прямолінійний метод, у податковому – лінійний. За три роки використання торгової марки податкова амортизація становить 900000 грн. незважаючи на те, що лінійний метод нарахування податкової амортизації є тотожний прямолінійному методу нарахування бухгалтерської амортизації, суми амортизації в обох обліках відрізняються. У бухгалтерському обліку ця сума дорівнює 390000 грн. [(1500000 грн. – 850000 грн.) : 5 років х 3 роки)].

Як відобразяться в бухгалтерському та податковому обліку зазначені господарські операції?

 

Задача 3

За договором про створення за замовленням було створено комп’ютерну програму. Вартість робіт становила 100000 грн. Згідно з договором майнові права на комп’ютерну програму належать у повному обсязі замовнику – юридичній особі. Витрати, здійснені на створення комп’ютерної програми у вигляді оплати роботи програміста, віднесено до первісної вартості нематеріального активу.

Відобразити в бухгалтерському обліку зазначені господарські операції зважаючи на різний статус фізичної особи, яка виконувала роботи по створенню комп’ютерної програми: працівник, приватний підприємець, незалежна фізична особа.

Задача 4

Із групою працівників у складі 4 чоловік, які розробили комп’ютерну програму, підприємство уклало договір про передання (відчуження) майнових прав на комп’ютерну програму згідно з повним переліком, встановленим ст. 15 Закону про авторське право. Визначено, що за це кожному з працівників виплачується разовий платіж у розмірі 10000 грн.

Не маючи достатніх потужностей для самостійного тиражування і розповсюдження примірників комп’ютерної програми, підприємство видало виключну ліцензію на тиражування і розповсюдження примірників комп’ютерної програми. За цією ліцензійною угодою йому надходить платіж у вигляді роялті в сумі 12000 грн. на місяць.

Як відобразяться в бухгалтерському та податковому обліку зазначені господарські операції?

 

Задача 5

Підприємство замовило розробку макету і створення сайта, що працює як інтернет-магазин, сторонній організації (веб-студії). Загальна вартість робіт із створення сайта становила 30 тис. грн., у тому числі ПДВ – 5 тис. грн. Було сплачено аванс у сумі 50% вартості робіт. Також підприємство здійснило витрати на:

- реєстрацію доменного імені – 600 грн.;

- оплату хостингу за півтора роки (із розрахунку 240 грн. на місяць) – 4320 грн., у тому числі ПДВ – 720 грн.;

- просування сайта – 1200 грн., у тому числі ПДВ – 200 грн.

Сайт обліковано підприємством як нематеріальний актив, оскільки за його допомогою планують отримувати 20% загального обсягу продажів підприємства. У податковому обліку підприємство кваліфікувало сайт як нематеріальний актив, бо отримало авторські права на нього.

Як відобразяться в бухгалтерському та податковому обліку зазначені господарські операції?

 

Завдання 3

Необхідно: виконатитестові завдання.

1. Відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи» актив відповідає критерію можливості ідентифікації у визначенні нематеріального активу, якщо він:

а) може бути відокремлений;

б) є можливість його відокремлення або відділення суб’єкта господарювання і продажу, передачі, ліцензування, здачі в оренду або обміну окремо або разом з відповідним контрактом, активом або зобов’язанням;

в) виникає в результаті контрактних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та зобов’язань;

г) всі відповіді вірні;

2. Відповідно до ПСБО 8 «Нематеріальні активи» - це...:

а) немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані;

б) активи немонетарного характеру;

в) немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року;

г) правильна відповідь відсутня.

3. В бухгалтерському обліку строк нарахування амортизації на немонетарні актив є:

а) 20 років;

б) необмежений;

в) 10 років;

г) правильна відповідь відсутня.

4. В бухгалтерському обліку амортизація на нематеріальні активи нараховується починаючи з:

а) початку наступного кварталу після введення в експлуатацію;

б) моменту придатності нематеріального активу для використання;

в) початку використання нематеріальних активів за призначенням;

г) місяця наступного за місяцем, в якому актив введено в господарський оборот.

5.Нематеріальні активи отримані в результаті розробки слід відображати в балансі, якщо підприємство має:

а) намір технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

б) можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

в) інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу;

г) всі відповіді вірні.

6. До введення нематеріальних активі в господарський оборот фактичні витрати на придбання (створення) нематеріальних активів відображаються на рахунку:

а) 39 «Витрати майбутніх періодів»;

б) 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів;

в) 12 Нематеріальні активи»;

г) 94 «Інші витрати операційної діяльності».

7. Відповідно до ЗУ«Про оподаткування прибутку підприємств» роялті – це..:

а) ліцензійний платіж у вигляду сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використання об’єкта права інтелектуальної власності;

б) одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності;

в) платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули та ін.;

г) платіж за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

8. Яка проводка відповідає операції : Майнові права на корисну модель визнано нематеріальним активом і введено в експлуатацію»:

а) Дт 124 Кт 94;

б) Дт 124 Кт 154;

в) Дт 94 Кт 154

г) Дт 124 Кт 685.

9. Придбання та створення нематеріальних активів відображають на рахунку :

а) 15 «Капітальні інвестиції;

б) 12 «Нематеріальні активи»;

в) 94 «Інші витрати операційної діяльності»;

г) 286 «Необоротні активи, призначені для продажу.

10. Для аналітичного обліку об’єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі використовують типову форму первинного обліку:

а) НА - 1;

б) НА -2;

в) НА - 3;

г) НА - 4.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.011 с.)