Які види захисту порушених прав інтелектуальної власності закріплені в законодавстві України?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які види захисту порушених прав інтелектуальної власності закріплені в законодавстві України?а) цивільний і кримінальний захист;

б) цивільний і адміністративний захист;

в) цивільний, адміністративний і кримінальний захист.

9. У особистих цілях дозволено вільне відтворення творів:

а) комп’ютерних програм;

б) аудіовізуальних творів;

в) всіх творів.

10. Яка установа в Україні проводить розгляд та експертизу заявок на об’єкти промислової власності в Україні:

а) Державне підприємство «Український інститут промислової власності»;

б) Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг;

в) Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності.

 

Тема 4. Комерціалізація інтелектуальної власності.

Завдання 1

Необхідно: використовуючи лекційний матеріал та нормативно-законодавчі акти, дати відповідь на запитання:

1. Розкрити зміст та характеристика правового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні.

2. Які основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?

3. У чому перевага використання прав на об’єкти інтелектуальної власності у виробництві товарів та послуг при переданні прав за ліцензійним договором?

4. Які переваги правоволодільцю дає внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

5. Перелічити види ліцензійних договорів.

6. Перелічити види ліцензійних платежів.

7. Механізм визначення ефективності використання об‘єктів інтелектуальної власності на підприємстві

8. Укладання ліцензійного договору відповідно до Цивільного кодексу України.

9. Франчайзинг як спосіб ліцензування товарних знаків.

10. Розкрити зміст, переваги та недоліки методів визначення ціни ліцензії.

Завдання 2

Необхідно: вирішити задачі.

Задача 1

Проаналізуйте динаміку кількості об’єктів промислової власності, що використовуються за видами економічної діяльності в Україні за попередній рік. Зробіть висновки.

Задача 2

При виготовленні виробу собівартістю 250 грн. застосовано нову технологічну суміш, в якій за раціоналізаторською пропозицією використано нові реактиви. Застосування цієї суміші призвело до зменшення витрат на матеріали, підвищення якості продукції, що сприяло зменшенню кількості бракованої продукції на кінцевій технологічній операції. У підсумку собівартість одного виробу зменшилась на 2 грн. 50 коп.

Визначити частку прибутку, що припадає на долю використаної нової технологічної суміші, у загальному прирості прибутку, одержаного в розрахунковому періоді, якщо приріст прибутку склав 4,5 млн грн.

 

Завдання 3

Необхідно: виконатитестові завдання.

1. Невиключна ліцензія дає ліцензіату право:

а)ивикористовувати твір дозволеним способом нарівні з автором;

б) використовувати твори тільки ліцензіату;

в) використовувати твори ліцензіату та іншим особам, які отримали на це право.

2. Ліцензійний договір на виклюне право використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка вважається дійсним для будь-якої іншої особи:

а) з моменту його укладання у письмовій формі і підписання сторонами;

б) з дати публікації відомостей про надання ліцензії в офіційному бюлетені установи та внесення їх до відповідного Реєстру;

в) з дати подання до Установи для офіційної публікації заяви про надання ліцензії і сплати відповідного збору.

3. За договором повної ліцензії ліцензіар:

а) передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк;

б) передає ліцензіату всі виключні права, що надаються охоронним документом;

в) залишає за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам;

4. У рівнянні для визначення ставки роялті Р - це:

а) прибуток ліцензіара;

б) прибуток ліцензіата;

в) рентабельність підприємства ліцензіата.

5.Який характер платежу типу роялті:

а) разовий;

б) рівномірний;

в) комбінований.

6. Який характер паушального платежу:

а) разовий;

б) рівномірний;

в) комбінований.

7. За договором повної ліцензії ліцензіар:

а) передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк;

б) передає ліцензіату всі виключні права, що надаються охоронним документом;

в) залишає за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам.

8. Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли:

а) є постійний попит на «продукцію по ліцензії», а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати їх реалізації;

б) ринок збуту об’єктів промислової власності невеликий, а об’єкт промислової власності має обмежену сферу використання;

в) предметом ліцензійної угоди є об’єкти права інтелектуальної власності, що використовуються у одній високомонополізованій галузі.

9. Об’єктом ліцензійного договору є:

а) охоронюване законом виключне право на об’єкт промислової

власності, що передається ліцензіату;

б) об’єкт промислової власності;

в) правомочності, що випливають з охоронюваного законом виключного права на об’єкт промислової власності і передаються ліцензіату.

10. Укладання договору про передачу права власності на об’єкт промислової власності означає:

а) передачу власником охоронного документа права власності на об’єкт промислової власності будь-якій особі, яка стає його правонаступником;

б) перехід виключного права на використання об’єкта промислової власності до нової юридичної або фізичної особи;

в) перехід права на дозвіл або заборону використовувати об’єкт промислової власності іншими особами до нової юридичної або фізичної особи.

 

 

Тема 5. Оцінка вартості об‘єктів інтелектуальної вартості

Завдання 2

Необхідно: вирішити задачі.

Задача 1

Об’єкт, що оцінюється та охороняється патентом, – конструкція автомату для дугового зварювання. Автомат для зварювання, що порівнюється, має більшу вагу, вимагає вищої кваліфікації зварювальника. Обсяги виробництва та реалізації зварювальних автоматів протягом п’яти років такі: 1 рік – 200 од., 2 рік – 1 000 од., 3 рік – 1 000 од., 4 рік – 1 000 од., 5 рік – 800 од. Ціна одного нового зварювального апарату – 1 200 у. о., а порівнюваного – 970 у. о. Коефіцієнт дисконтування – 15 %.

Визначити вартість ОІВ за допомогою методу переваги в прибутку.

Задача 2

Оцінити права на торгівельну марку за таких умов. Фірма "Промінь" випускала i продавала продукцію п 50 грн. за одиницю. Через деякий час фірма набула права на торгівельну марку для цієї продукції i провела широкомасштабну рекламу зазначеноїмарки. Після цього ціна одиниці продукції тієї ж самої якості зросла до 62 грн. Вихідні дані:

Обсяг проданої продукціїстановить 100 тис, 2-го - 150 тис, 3-го - 200тис, 4-го - 100 тис; ставка дисконту дорівнюе 14%; податок на прибуток становить 25%. Для розрахунку вартості прав використати методнадлишкового прибутку.

 

Задача 3

Об’єкт, що оцінюється, – технологія заливки ливарних форм, що відрізняється наявністю способу тонкого очищення чорних металів, фільтруючого матеріалу, способу виготовлення фільтруючої тканини та установки для виготовлення фільтруючого матеріалу. Винаходи, що використовуються в оцінюваному об’єкті, запатентовані. Термін дії ліцензії – 8 років. Ціна фільтруючого матеріалу – 5-7 у. о. Починаючи з 5 року дії ліцензії, передбачається зниження ціни фільтруючого матеріалу, а саме: з 1 по 4 рік – 6,8 у. о., у 5 році – 6,5 у. о., у 6 році – 6,0 у. о., у 7 році – 5,5 у. о., у 8 році – 5,0 у. о.

Виробнича програма така: перший рік буде витрачено на освоєння виробництва фільтруючого матеріалу та підготовку ливарного виробництва до використання технології, що оцінюється; другий рік – початок комерційного використання. Дані щодо обсягів виробництва наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.012 с.)