ТОП 10:

Розрахунок стикування прогону на цвяхах.Згинальний момент в опорному вузлі прогону розкладаємо на пару сил, величина сил дорівнює поперечній силі Qцв, прикладеній до цвяхового забою, плече пари сил приблизно дорівнює відстані між стиками прогону – 2 хцв:

М=Qгв х 2х цв,

Поперечна сила сприймається цвяховим забоєм і дорівнює

Приймаємо цвяхи діаметром dцв = 5 мм і довжиною lцв = 150 мм.

З'єднання несиметричне. Розрахункову несучу здатність Т одного умовного зрізу обчислюємо за формулами табл. 17 і п.5.15[3].

1 З умови зминання деревини в більш тонкому елементі товщиною «ар»

ар=lцв – c - 2мм - 1,5dцв = 150 – 75 – 2 - 1,5*0,5 = 72мм, згідно табл. 18 для відношення ар= 72/75 = 0,96 коефіцієнт kн = 0,36

2 З умови зминання деревини в більш товстому елементі товщиною «с»

3 З умови вигину нагеля з урахуванням роботи меншої товщини «ар»

4 Робота нагеля на вигин у пружному середовищі, за табл. 17 [3], в нормах формула наведена в дужках (але не більш)

З чотирьох умов найменше значення несучої здатності одного умовного зрізу Тmin = 0,894 кН.

Необхідна кількість цвяхів

. Приймаємо 5 цвяхів .

Крок цвяхів за висотою прогону

Конструювання. Мінімальні відстані між осями цвяхів s1-s3:

Відстані між осями цвяхів уздовж волокон:

s1=15 * d = 15 * 0,5 = 7,5 см.

Відстані між осями цвяхів поперек волокон:

s2 = s3 = 4 * d = 4 * 0,5 = 2,0 см


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Київ. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. 2006.- 60с.

2. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. Київ. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. 2006.- 10с.

3. СНиП II – 25 – 80. Деревянные конструкции / Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1982 .

4. СНиП III – 19 – 75. Деревянные конструкции. Правила производства и приемки работ. ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. - М.: Строиздат, 1976. – 48с.

5. ДБН В.2.6-14-95.Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. Держкоммістобудування України, Київ 1998. С.140.

6. СниП 2.01.02 – 85. Противопожарные нормы / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 16 с.

7. Технико-экономическая оценка конструкций из дерева и пластмасс. / Журба И.П., Никольская Н.В. – Днепропетровск: ПГАСА, 2003.

8. Конструкции из дерева и пластмасс /Под ред. Г.Г. Карлсена, Ю.В. Слицкоухова. – М.: Стройиздат, 1986. –543 с.

9. Конструкции из дерева и пластмасс: Примеры расчета и конструирования / Под ред. В.А.Иванова. – К. Вища школа. 1981.- 391 с.

10. Проектирование и расчет деревянных конструкций: Справочник/ Под ред. И.М. Гриня.- К.: Будівельник, 1988.- 240 с.

11. Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНИП 11-25-80) / ЦНИИСК им. Кучеренко .- М.: Стройиздат, 1986.-216 с.

12. Кліменко В.З. Проектування дерев'яних конструкцій: Навч. посібник, - К.: ІЗМН, 1998. – 432.

13. Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. “Промышленное и гражданское строительство”.-2-ое изд., перераб. и доп. – М.:

Высш. школа, 1990.- 287 с.

 

 

ДОДАТОК А.

Сортамент і геометричні характеристики дощатих елементів покриттів і перекриттів будинків.

 

 

  № п/п c * h, мм     Wx, см3   Jx, см4 2*c * h, мм     Wx, см3   Jx, см4
1. 60 х 100   2 х 60 х 100  
2. 60 х 125   2 х 60 х 125  
3. 60 х 150   2 х 60 х 150  
4. 60 х 175   2 х 60 х 175  
5. 60 х 200   2 х 60 х 200  
6. 60 х 225   2 х 60 х 225  
7. 75 х 200   2 х 75 х 200  
8. 75 х 225   2 х 75 х 225  
9. 75 х 250   2 х 75 х 250  
10. 100 х 200   2 х 100 х 200  
11. 100 х 225   2 х 100 х 225  
12. 100 х 250   2 х 100 х 250  

 

 

ДОДАТОК Б.

Снігові навантаження.

Розрахункові| значення| снігового| навантаження Sm| на горизонтальну| проекцію |покриття| обчислюємо| за ДБН В.1.2-2:2006 [2].

Граничне розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття (конструкції) обчислюється за формулою:

(1)

де: γfmкоефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаження, що визначається в залежності від терміну експлуатації за табл.Б.1;

 

Таблиця Б.1

Т, років
γfm 0,24 0,55 0,69 0,83 0,96 1,00 1,04 1,10 1,14 1,22 1,26 1,34 1,44

Проміжні значення коефіцієнта γfm слід визначати за лінійною інтерполяцією,

S0 – характеристичне значення снігового навантаження (у Па), що визначається згідно з табл.Б.2

Таблиця Б.2 Снігові навантаження

Сніговий район 1 2 3 4 5 6
S0, Па 800 1000 1200 1400 1600 1800

 

коефіцієнт С визначається за формулою:

(2)

де: µкоефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні грунту до снігового навантаження на покрівлю;

Величина коефіцієнту µ залежить від окреслення будівлі, наявності ліхтарів, парапетів і перепаду висот; наприклад, для будівель з ухилом α≤250 коефіцієнт µ дорівнює 1, а для будівель з ухилом α>600 коефіцієнт µ = 0;

В нормах [2] наведені формули для обчислення коефіцієнта µ.

Ce – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі. Його величина знаходиться в межах 0,8-1,0. За відсутністю даних про режим експлуатації покрівлі коефіцієнт Ce допускається приймати рівним одиниці.

Calt коефіцієнт географічної висоти, враховує висоту H (у кілометрах) розміщення будівельного об'єкту над рівнем моря; Обчислюється за формулою норм [2].

Calt = 1,4Н + 0,3 (при H≥0,5 км); Calt = 1 (при H<0,5 км.). (3)

При наявності результатів снігомірних зйомок, проведених у зоні будівельного майданчика, характеристичне значення снігового навантаження визначається шляхом статистичного оброблення даних снігомірних зйомок і при цьому приймається Саlt =1.

Середній період повторюваності Т приймають як термін експлуатації будівлі, який наведений в додатку В [2], наприклад, для деяких будівель табл. Б3

Таблиця Б.3 Приблизні терміни експлуатації будівель і споруд.

Будівлі Т, рік
житлові і громадські
виробничі і допоміжні
складські
сільськогосподарські
мобільні збірно-розбірні
мобільні контейнерні

Експлуатаційне розрахункове значення обчислюється за формулою:

де γfeкоефіцієнт надійності за експлуатаційним значенням снігового навантаження визначається за табл. Б.4 в залежності від частки часу η, впродовж якої можуть порушуватися умови другого граничного стану.

Таблиця Б.4

η 0,002 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1
γfe 0,88 0,74 0,62 0,49 0,40 0,34 0,28 0,10

Проміжні значення γfe слід визначати лінійною інтерполяцією.

Значення η набуває по нормах проектування конструкцій або встановлюється завданням на проектування залежно від їх призначення, відповідальності і наслідків виходу за граничний стан. Для об'єктів масового будівництва допускається приймати η = 0,02.

S0 і С – те саме, що і в формулі (1).

Приклад|зразок| розрахунку граничного та експлуатаційного значення снігового навантаження:

Вихідні дані: Сніговий район 3; Термін експлуатації будівлі 60 років.

Граничне значення снігового навантаження .

Характеристичне значення снігового навантаження S0 для 3-го району

S0 = 1200Па.

Коефіцієнт С дорівнює:

Згідно табл. Б1 γfm = 1,04.

Експлуатаційне значення снігового навантаження:

Згідно табл. Б4 γfe = 0,49.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.01 с.)