ТОП 10:

ТЕМА 1. Поняття експертизи в освіті. Експертиза психолого-педагогічних програмКлючові поняття:експертиза, експертиза уроку, експертиза інноваційного проекту, експертиза навчально-методичних матеріалів, психолого-педагогічна експертиза, педагогічний аудит, гуманітарна експертиза.

ТЕМА 2. Організація діяльності психолога у складі консиліуму освітнього закладу

Ключові поняття:психолого-медико-педагогічний консиліум, психолого-медико-педагогічна комісія, плановий консиліум, позаплановий консиліум,

ЕМА 3. Визначення рівня готовності дитини до початку шкільного навчання як експертна діяльність

Ключові поняття:готовність до школи, пізнавальний розвиток, педагогічний компонент готовності, регуляційний компонент готовності.

ТЕМА 4. Особливості проведення трудової експертизи дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку

Ключові поняття:професійна орієнтація,акцентуйовані риси характеру, гіпертимна, епілептоїдна, нестійка, істероїдна акцентуації, епілепсія, психоорганічний синдром, психопатія, психотичний стан, трудова експертиза, медико-трудова експертиза.

ЕМА 5. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх. Організація діяльності психолога освіти у цивільному процесі

Ключові поняття:юридична психологія;судово-психологічна експертиза; кримінально-процесуальний кодекс, цивільно-процесуальний кодекс; арбітражно-процесуальний кодекс; експерт; права експерта; обов’язки експерта; фабула справи; вступна, дослідницька та заключна частини експертного висновку; повторна експертиза; додаткова експертиза.

ТЕМА 6. Участь психолога у карному процесі в якості спеціаліста

Ключові поняття: карно-процесуальний кодекс, карний процес, спеціаліст-психолог, психолог-експерт, судово-психологічна експертиза, звинувачуваний, підозрюваний, свідок, мотив злочину, особистість злочинця, особистість потерпілого, документування результатів роботи.

ТЕМА 7. Зміст та організація діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній комісії

Ключові поняття: психолого-медико-педагогічна комісія, завдання та принципи діяльності ПМПК: сімейної центрованості, партнерства, міждисциплінарної взаємодії, добровільності, відкритості, конфіденційності, поваги до особистості дитини, поваги до особистості батька, професійної відповідності, інформованої згоди; анамнез дитини, діагностична гіпотеза; висновок психолога, документація на ММПК, спеціальний навчальний заклад;затримка психічного розвитку, розумова відсталість, розлади мовлення, моторики, психоневрологічні розлади, девіантна поведінка, кримінальна відповідальність, дитячі колонії, психічна депривація, інтернат ний заклад.


6. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ:

1. Загальна характеристика експертної діяльності

2. Загальні положення експертизи психолого-педагогічних програм

3. Процедура і основні компоненти експертної діяльності

4. Основні завдання шкільного консиліуму.

5. Завдання, які не входять до компетенції діяльності психолого-медико-педагогічного консиліуму.

6. Основні етапи роботи психолога в рамках шкільного консиліуму.

7. Поняття та завдання планового та позапланового консиліуму.

8. Відмінність консиліуму від психолого-медико-педагогічних комісій. Формулювання колегіального висновку.

9. Ведення робочої документації та документування експертної консиліумної діяльності.

10. Короткий огляд психологічних програм за оцінкою готовності дітей до початку навчання в школі.

11. Оцінка готовності до школи як експертна діяльність психолога.

12. Основні показники готовності дитини до початку регулярного навчання.

13. Трудова експертиза акцентуйованих підлітків

14. Експертиза підлітків з розладами психіки.

15. Трудова експертиз психічно хворих людей.

16. Коло питань, вирішуваних психологом під час судово-психологічної експертизи.

17. Обов’язки і права експерта при проведенні СПЕ.

18. Формулювання експертних висновків і документування при СПЕ.

19. Причини призначення додаткової та повторної СПЕ.

20. Участь психолога у карному процесі в якості спеціаліста: мета і та основне коло питань.

21. Типові питання, які вимагають залучення спеціаліста-психолога стосовно до неповнолітніх.

22. Мета проведення військової експертизи.

23. Причини виникнення та форми затримки психічного розвитку дітей.

24. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.

25. Короткий огляд методів дослідження затримки психічного розвитку та розумової відсталості.

26. Основні вимоги до організації дослідження ЗПР та РВ.

27. Діагностично значущі показники, що характеризують процес виконання завдання.

28. Особливості процедури дослідження ЗПР та розумової відсталості за допомогою методики Т.Д. Ілляшенко та Н.М. Стадненко.

29. Організація роботи психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК): основні завдання, принципи та функції.

30. Технологія збору первинної інформації.

31. Умови, за яких відбувається обстеження дитини ПМПК.

32. Процедура обстеження дитини ПМПК.

33. Вимоги до процедури обстеження дитини ПМПК.

34. Структура і зміст заключення психолога ПМПК.

35. Обговорення результатів обстеження дитини спеціалістами ПМПК. Алгоритм формування колегіального висновку.

36. Розподіл часу і документування діяльності психолога на ПМПК.

37. Мета й завдання спеціальних навчальних закладів для дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку та поведінці.

38. Відкриті спеціальні навчальні заклади для дітей з відхиленнями в розвитку.

39. Закриті спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх.

40. Проблеми та перспективи організації спеціальних форм навчання й виховання дітей з відхиленнями в розвитку.

 


Рейтингова Відомість успішності з курсу «Психологічна експертиза »

тема заняття ТЕМА 1. Поняття експертизи в освіті. Експертиза психолого-педагогічних програм ТЕМА 2. Організація діяльності психолога у складі консиліуму освітнього закладу ТЕМА 3. Визначення рівня готовності дитини до початку шкільного навчання як експертна діяльність   ТЕМА 4. Особливості проведення трудової експертизи дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку   ТЕМА 5. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх. Організація діяльності психолога освіти у цивільному процесі ТЕМА 6. Участь психолога у карному процесі в якості спеціаліста   ТЕМА 7. Зміст та організація діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній комісії   Написання та захист реферату Конспектування основних понять Доповідь за додатковими питаннями збір банку методик Участь у наукових конференціях, переможці олімпіад, конкурсів публікації, проблемній групі тощо. Всього за поточкий контроль ЕКЗАМЕН всього курс (середнє арифм.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.              
дата
к-сть балів 7 7 7 7 7 7 7 14 10 6 13 8 100 100 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Критерії контролю

1. Якщо є 4 оцінки протягом семи практичних занять, які б вказували на стійку тенденцію до визначення рівня знань студента, то він може складати екзамен. Крім того, студент має скласти додаткові завдання: реферат та банк методик, словник. Якщо ж необхідної кількості оцінок не має. Студент складає завдання для самостійної роботи та екзамен. Проте, в цьому випадку оцінка «відмінно» не ставиться, навіть при успішній здачі.

2. Екзамен - тести. Екзамен складається для підтвердження чи спростування зароблених балів.

20 пит- підтвердив свої досягнення на парах

15-19 пит- сумнів

Менше 14 пит – зниження оцінки

3. Вимоги до реферату: підкреслити головні думки, писати реферат можна на тему, яку не розглядали під час аудиторних занять(наприклад: експертна діяльність психолога у військовій сфері, політиці, телебаченні, медицині). Тему студент обирає сам і вона повинна бути актуальна, креативна, цікава для сьогодення. Головні складові реферату по змісту: актуальні питання, що зачіпаються в обраній темі, запити до психолога в обраній сфері, діяльність психолога, юридична база та сфера застосування, особливості роботи (труднощі, певаги, умови, необхідність у додаткових заннях).

4. Банк методик . 2 банка. Кожен з банків повинен містити такі розділи:

1. Сформульований запит від замовника експертної діяльності

2. Соціальна історія досліджуваного об'єкта.

3. Перелік методик ( до кожної методики має бути визначено мета, та користь від її застосування для розв'язання запиту).

5. Словник складається відповідно до поданих ключових понять в програмі курсу. Студент має дати пояснення кожному з понять (бажано своїми словами та прикладами). Під час здачі цього виду роботи викладач може дати визначення того чи іншого поняття.


 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна література:

1. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). М.: Смысл, 1999.

2. Диагностика учебно-воспитательного процесса и опытно-экспериментальной работы школы: Учебное пособие. СПб., 1995.

3. Иванов Д.Д., Иванова Е.Л. Общественно-государственная экспертиза экспериментальных площадок и инноваций в образовании. - М., 1998.

4. Ионин Л.Г. Понимание и экспертиза // Вопросы философии. - 1991. - № 10.

5. Митина О.В., Петровский В.А. Нетривиальность научного факта и психологическая экспертиза психологов как экспертов // Мир психологии. 2000. № 4.

6. Мкртчан Г.А. Экспертиза в образовании // Развитие региональной системы образования: опыт и перспективы. Н. Новгород, 1997.

7. Мкртчан Г.А. Психология экспертной деятельности в образовании: Теория. Методология. Практика: Монография. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2002.

8. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. М., 1989.

9. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М.: Совершенство, 1997.

10. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/ Г.В.Бурменская, Е.И.Захарова, О.А.Карабанова и др. М.: Академия, 2002.

11. Кузнецова И.В., Ахутина Т.В., Битянова М.Р. и др. Психолого-педагогическое обеспечение коррекционно-развивающей работы в школе: пособие для администрации школ, педагогов и школьных психологов. Кн. 1. М.: НМЦ «ДАР» им. Л.В.Выготского; Образовательный центр «Педагогический поиск», 1997.

12. Модель взаимодействия психолога и логопеда по организации работы в специализированных группах / Под общ. ред. Н.Я.Большуновой / Сост. Н.Ф.Балашова, Е.В.Соколова. Бердск: МОУ-ЦО «Пеликан», 1998.

13. Нормативные правовые документы для педагога-психолога образования / Сост. И.М.Каманов., 2003.

14. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. Университетов. М.: Академия, 2003.

15. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации./ Под ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии им. Валленберга, 1999.

16. Психолого-медико-педагогический консилиум в общеобразовательном учреждении. Методические рекомендации. / Э.Н.Абуталипова, С.И.Галяутдинова, М.М.Семаго./ Башкирский институт развития образования. Уфа, 2002.

17. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих материалов. / Под ред. М.М.Семаго. М.: АРКТИ, 1998.

18. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ./ Под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. М.: Академия, 2003.

19. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка. / Под ред. Е.И.Казаковой, Л.М.Шипицыной. СПб., 1998.

20. Семаго М.М. Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального образования. М.: Аркти, 2004.

21. Айзман Р.И., Жарова Г.Н., и др. Подготовка ребенка к школе. Томск: Пеленг, 1994.

22. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. М.: Академия, 1998.

23. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня развития уровня зрительного восприятия у детей 5-7,5 лет. М.: Новая школа, 1996.

24. Готовность к школе: развивающие программы / Под ред. И.В. Дубравиной, Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

25. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М.: НПО «Образование», 1996.

26. Кравцова Е.. . Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 1991.

27. Забрамная С.Д. Материалы для психолого-педагогического обследования в медико-педагогических комиссиях. М., 1985.

28. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. М., 1988.

29. Организация деятельности системы психолого-медико- педагогических комиссий. Руководство. М.- Орел: Управление общего и профессионального образования, 2002.

30. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации. / Под ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии им. Валленберга, 1999.

31. Гражданский процесуальный кодекс РФ. М., 2003.

32. Енгалычов В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза: Меодическое руководство. Калуга-Обнинск-М., 1997.

33. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1980.

34. Кудрявцев И.А. Комплексная судебно-психологическая экспертиза. М., 1999.

35. Кудрявцев И.А. Ратинова Н.А. Криминальная агрессия. Экспертная типология и судебно-психологическая оценка. М., 2000.

36. Сафуанов Ф.Ф. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М., 1998.

37. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. М., 1997.

38. Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Методическое пособие. М., 1983.

39. Ситковская О.Д. Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической экспертизы. М., 2000.

Додаткова література:

1. Альманах психологических тестов / Сост. Р.Р.Римский. – М.: «КСП», 1995.

2. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1994.

3. Безруких М.М., Ефимов С.П. Ребенок идет в школу. – М.: академия, 1998.

4. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л., Политова К.Н., Сушкова Е.Ю. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов - М., 1992.

5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1997.

6. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: Здоровье, 1986.

7. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М.: Просвещение, 1986.

8. Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. психологическая готовность ребенка к школе: психолого-педагогические основы: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический проект, 2003.

9. Готовность к школе: развивающие программы / Под ред. В.И.Дубровиной, 4-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

10. Гуткина Н.И. психологическая готовность к школе. – М.НПО «Образование», 1996.

11. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза: методическое руководство. – Калуга-Обнинск. – М., 1997.

12. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.: Просвещение, 1995.

13. Забрамная С.Д. Отбор умственно-отсталых детей в специальные учреждения. – М., 1988.

14. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980.

15. Кудрявцев И.А. Комплексная судебно-психологическая экспертиза. – М., 1999.

16. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с.

17. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології. – К.: Перун, 1995.

18. Мкртчян Г.А. психология экспертной деятельности в образовании: Теория. Методология. Практика: Монография. – Н.Новгород, 2002.

19. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов, родителей. – М.: Владос, 2001.

20. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б.В.Зейгарник и др. – М.: МГУ, 1987.

21. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка. / Под ред. Е.И.Казаковой, Л.М.Шипицыной. – СПб., 1998.

22. Сафуанов Ф.Ф. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – М., 1998.

23. Саханова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. – М., 1997.

24. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального образования. – М.: Аркти, 2004.

25. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. – М., 1989.

26. Хрестоматия. Дети с нарушением развития. / Сост. В.М.Астапов. – М.: Межд. Педагог. Академия, 1986.

27. Чередникова Т.В. тесты для подготовки и отбора детей в школы: рекомендации практического психолога. – СПб.: Стройлеспечать, 1996.

28. Яшнова О.А. Проблемы подготовки ребенка к школе в зеркале успешности // Вопросы психологического здоровья детей и подростков. – 2002. - №2.


Програма з курсу «Психологічна експертиза» розглянута і затверджена на засіданні кафедри теоретичної та консультативної психології

 

Протокол №_1 від _“_28_”_серпня_2012__р.

 

Завідувач кафедри_______________ ______Булах І.С.___

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.013 с.)