ТОП 10:

Інституту соціології, психології та соціальних комунікаційРОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “Психологічна експертиза”

для студентів спеціальності Психологія

Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

Кафедра теоретичної та консультативної психології

курс 5 ….

Семестр___9___________

Укладач: канд.. психол. наук, доцент кафедри Кашпур Ю.М.

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

6 кредитів

Загальна кількість годин – 90

Лекційних – 14

Практичних – 14

Індивідуальна робота – 6

Самостійна робота – 56

Форма контролю: залік -- сем. , екзамен – 9 сем.

 

 

Київ – 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поняття експертизи в останній час отримує все більшого розповсюдження в освітньому середовищі. Із галузі виключно діяльності психолого-медико-педагогічних комісій, де мова йшла про диференційну діагностику стану дитини і визначення виду освітнього закладу, що відповідає можливостям дитини, та форму навчання, експертні оцінки розповсюдились і на загальноосвітню практику. В останній час виникли і зовсім нові напрямки експертної діяльності психолога освітніх закладів. До них, в першу чергу, варто віднести виникнення запиту на психологічну експертизу інноваційних проектів, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів. Крім того, експертна практика психолога освіти починає розповсюджуватися далеко за межі безпосередньої діяльності спеціаліста в освітньому закладі: експертні оцінки авторських програм, судово-психологічні експертизи в громадянських процесах, участь психолога освіти в якості експерта у карних справах (експертиза стану дітей, які постраждали від насилля, підлітків з криміногенною поведінкою) – це далеко не повний перелік можливих напрямків експертних робіт психолога освіти.

Завдання курсу – озброїти студентів теоретичними знаннями про організацію, принципи, основні положення та технологію проведення різних видів психологічної експертизи, а також надати майбутнім психологам-практикам діагностичний інструментарій для здійснення експертної діяльності у всіх її можливих проявах.

Дана дисципліна має тісний зв’язок з наступними навчальними курсами: вікова та педагогічна психологія, психодіагностика, патопсихологія, дефектологія, психогігієна та іншими галузями психології.


НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Загальна кількість годин – 90 год., Аудиторних – 34 год. Лекції – 14 год. Практичні заняття – 14 год. Семінарські заняття – 0 год.. Індивідуальна робота – 6 год. Самостійна робота – 56 год. Залік – - семестр. Екзамен – 9 семестр.

Назви модулів і тем Кількість годин
Зміст теми Кредити ЕСТ8 Всього   Лекції Практичні Самостійна робота Індивідуальна робота  
Тема 1.Поняття експертизи в освіті. Експертиза психолого-педагогічних програм        
Тема 2.Організація діяльності психолога у складі консиліуму освітнього закладу        
Тема 3.Визначення рівня готовності дитини до початку шкільного навчання як експертна діяльність      
Тема 4.Особливості проведення трудової експертизи дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку        
Тема 5.Судово-психологічна експертиза неповнолітніх. Організація діяльності психолога освіти у цивільному процесі      
Тема 6.Методи психолого-педагогічного дослідження дітей із вадами інтелектуального розвитку        
Тема 7.Зміст та організація діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній комісії (ПМПК)        
Тема 8.Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці          
Всього за пл..    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст теми Лекції дата
Тема 1.Поняття експертизи в освіті. Експертиза психолого-педагогічних програм Загальна характеристика експертної діяльності. Зміст поняття експертиза. Основні ознаки, що об’єднують різноманітні спеціальні види експертизи як одного із самостійних видів діяльності психолога освіти: характер замовлення, рівень професійності та характер використання експертного висновку. Загальні положення експертизи психолого-педагогічних програм. Побудова завдань при проведенні експертних робіт. Функції експертизи в освіті. Процедура та основні компоненти експертної діяльності в освітньому просторі.  
Тема 2.Організація діяльності психолога у складі консиліуму освітнього закладу Поняття комплексного психолого-медико-педагогічного консиліуму в освітньому закладі. Вимоги до діяльності та завдання ПМПК. Обмеження компетенції ПМПК. Етапи консиліумної діяльності. Планові та позапланові консиліуми. Завдання планового та позапланового консиліумів. Відмінність консиліуму від психолого-медико-педагогічних комісій. Формулювання колегіального висновку. Ведення робочої документації та документування експертної консиліумної діяльності.  
Тема 3.Визначення рівня готовності дитини до початку шкільного навчання як експертна діяльність Історичний аспект проблеми готовності дитини до школи. Короткий огляд психологічних програм за оцінкою готовності дітей до початку навчання в школі. Оцінка готовності до школи як експертна діяльність психолога, яка має рекомендаційних характер. Вимоги до ступеня готовності навчання в різного типу та рівня освітніх закладах. Параметри психічної діяльності, які відображають рівень сформованості передумов учбової діяльності. Оцінка поведінкових особливостей дитини у ситуації експертизи. Основні показники готовності дитини до початку регулярного навчання. Документування.  
Тема 4. Особливості проведення трудової експертизи дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку Трудова експертиза акцентуйованих підлітків.Обмеження та протипоказання у виборі професії, пов’язані з особливостями характерологічного розвитку підлітків з нестійкою, епілептоїдною, істероїдною та гіпертимною акцентуаціями характеру. Особливості проведення професійної орієнтації та консультації підлітків, що мають відхилення у розвитку психіки. Обмеження та протипоказання професійної діяльності для епілептиків, підлітків із психоорганічним синдромом, при органічному ураженні ЦНС. Обмеження працездатності при психопатіях та психопатоподібному синдромі. Компетенція медико-трудової експертизи при вирішенні питання про можливість післяшкільної освіти й працевлаштування підлітків, що перенесли психотичні стани (маніакально-депресивний психоз, шизофренію, періодичний психоз). Тимчасова та стійка повна втрата працездатності. Врахування зв'язку інвалідності з загальним захворюванням, професійною хворобою, трудовим каліцтвом, проходженням військової служби, інвалідністю з дитинства при встановленні інвалідності психічнохворих.  
Тема 5. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх. Організація діяльності психолога освіти у цивільному процесі Поняття та компетенція судово-психологічної експертизи (СПЕ). Регламентація СПЕ правовими нормами, які знаходяться у процесуальних законодавствах. Питання, які виносяться на вирішення експерта при проведенні СПЕ. Обов'язки і права експерта, що визначаються цивільно-процесуальним кодексом. Випадки, коли експерт має законне право відмовитися від подачі загального висновку експертизи. Необхідність та правила обґрунтування надання експерту додаткової інформації. Дії, на які експерт не має права. Формування висновків при проведенні експертизи. Зміст та реквізити основних частин експертного висновку (вступна, дослідна, підсумкова). Участь психолога-експерта у судовому засіданні. Причини призначення судом проведення повторної та додаткової СПЕ.  
ТЕМА 6. Участь психолога у карному процесі в якості спеціаліста Регламентація проведення експертизи у карному процесі нормами Карно-процесуального кодексу України. Використання спеціальних знань у формі участі психолога як спеціаліста у карному процесі: його обов’язки, права, законодавча база. Відмінності у статусі психолога як спеціаліста при участі у процесуальних діях порівняно з статусом психолога-експерта. Участь психолога у якості спеціаліста при допиті дорослих та неповнолітніх звинувачуваних, підозрюваних, свідків; коли у того, хто проводить допит виникають труднощі у встановленні контакту з ними, в тому числі через особливості їх психічної діяльності; при виході на місце для перевірки показань. Найтиповіші питання, для вирішення яких може бути корисною допомога спеціаліста-психолога стосовно до неповнолітніх: встановлення мотиву здійсненого злочину, виявлення особистісних особливостей злочинця чи потерпілого, оцінка можливостей упізнання злочинця малолітнім свідком. Документування результатів діяльності психолога при участі у карному процесі в якості спеціаліста.  
Тема 7. Зміст та організація діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній комісії (ПМПК) Основні завдання та принципи діяльності психолого-медико-педагогічній комісії (ПМПК). Технологія збору первинної інформації. Умови, за яких може відбутися обстеження на ПМПК. Процедура обстеження дитини. Вимоги до процедури обстеження. Технологія планування колегіального обстеження. Структура і зміст висновку психолога. Обговорення результатів обстеження дитини. Алгоритм формування колегіального висновку. Розподіл часу ті документування діяльності психолога на ПМПК. Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці  
Всього за пл..  

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Зміст теми Практичні Дата
Тема 1. Поняття експертизи в освіті. Експертиза психолого-педагогічних програм 1. Поняття експертизи як діяльності психолога. 2. Характеристика експертної діяльності. 3. Положення експертизи психолого-педагогічних програм. 4. Основні групи замовників експертизи в освіті. 5. Основні компоненти експертної діяльності. Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
Тема 2. Організація діяльності психолога у складі консиліуму освітнього закладу 1. Поняття консиліуму. 2. Характеристика основних завдань ПМПК. 3. Планові та позапланові консиліуми, їх завдання та характеристика. 4. Робоча документація учасників консиліуму. Література: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20  
Тема 3. Визначення рівня готовності дитини до початку шкільного навчання як експертна діяльність 1. Аналіз сформованості психічних процесів дитини як експертна діяльність практичного психолога. 2. Прояви незрілості психічних процесів дитини дошкільного віку.(самостійно) 3. Характеристика психолого-педагогічних програм оцінки готовності дитини до школи. 4. Показники готовності дитини до навчання. Література: 21, 22, 23, 24, 25, 26  
Тема 4. Особливості проведення трудової експертизи дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку 1. Трудова експертиза акцентуйованих підлітків. 2. Особливості характерологічного розвитку підлітків-акцентуантів. 3. Експертиза підлітків з розладами психіки. 4. Трудова експертиза психічно хворих.. 5.Форми перебігу психічних захворювань, які мають значення для експертизи.  
Тема 5. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх. Організація діяльності психолога освіти у цивільному процесі 1. Судово-психологічна експертиза як експертна діяльність. 2. Обов'язки і права експерта. 3. Формування висновків при проведенні експертизи. 4.Основні компоненти висновку судово-психологічної експертизи. 5.Проведення повторної експертизи, додаткова експертиза Література: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  
Тема 6. Участь психолога у карному процесі в якості спеціаліста 1. Участь психолога у карному процесі: його обов’язки, права, законодавча база. 2. Участь психолога як спеціаліста при допиті. 3. Характеристика типових проблем карного процесу, які стосуються спеціаліста психолога. 4. Документація психолога який бере участь у карному процесі. Література: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.  
Тема 7. Зміст та організація діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній комісії (ПМПК) 1. Організація роботи ПМПК. 2. Зміст основних видів діяльності ПМПК. 3. Комплектування спеціальних установ для дітей з відхиленнями в розвитку. 4. Види обстеження дітей на ПМПК. 5.Обов'язкова документація на дитину при направленні її на ПМПК 6.Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці Література: 18, 27, 28, 29, 30.  
Всього за пл..  

 


 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО САМОСТІЙНОГО ВИЧЕННЯ

1. Формулювання колегіального висновку на пед. консиліуму.

2. Обмеження компетенції ПМПК

3. Історичний аспект проблеми готовності дитини до шкільного навчання.

4. Дії на які експерт не має права.

5. Участь психолога-експерта у судовому засіданні.

6. Відмінності у статусі психолога як спеціаліста при участі у процесуальних діях порівняно із статусом психолога-експерта.

7. Школи-інтернати для дітей із психоневрологічними захворюваннями.

8. Характеристика основних завдань військово-лікарської психіатричної експертизи.

9. Визначення стану нервово-психічного здоров’я призовників.

10. Характеристика складових придатності до військової служби.

11. Виявлення обмежено придатних до для військової служби призовників.

12. Визначення придатності до військової служби військовослужбовців, які проходять експертизу.

13. Основні фактори, які спричиняють ЗПР у дітей.

14. Характеристика форм ЗПР.

15. Патопсихологічна класифікація ЗПР, її особливості.

16. Специфіка навчання дітей відповідно до типу ЗПР.

17. Основні методи дослідження ЗПР.

18. Вимоги до організації дослідження дітей із ЗПР.

19. Характеристика експрес –методики вивчення розумового розвитку (Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко).

20. Документація психолога, яка наявна при обстеженні.

21. Мета та завдання спеціальних навчальних закладів для дітей із відхиленнями у психофізичному розвитку.

22. Відкриті спеціальні навчальні заклади, їх характеристика.

23. Закриті спеціальні навчальні заклади, їх характеристика.

24. Проблеми та перспективи організації спеціальних форм навчання для дітей із відхиленнями у розвитку.


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДО ТЕМИ

Критерії контролю

1. Якщо є 4 оцінки протягом семи практичних занять, які б вказували на стійку тенденцію до визначення рівня знань студента, то він може складати екзамен. Крім того, студент має скласти додаткові завдання: реферат та банк методик, словник. Якщо ж необхідної кількості оцінок не має. Студент складає завдання для самостійної роботи та екзамен. Проте, в цьому випадку оцінка «відмінно» не ставиться, навіть при успішній здачі.

2. Екзамен - тести. Екзамен складається для підтвердження чи спростування зароблених балів.

20 пит- підтвердив свої досягнення на парах

15-19 пит- сумнів

Менше 14 пит – зниження оцінки

3. Вимоги до реферату: підкреслити головні думки, писати реферат можна на тему, яку не розглядали під час аудиторних занять(наприклад: експертна діяльність психолога у військовій сфері, політиці, телебаченні, медицині). Тему студент обирає сам і вона повинна бути актуальна, креативна, цікава для сьогодення. Головні складові реферату по змісту: актуальні питання, що зачіпаються в обраній темі, запити до психолога в обраній сфері, діяльність психолога, юридична база та сфера застосування, особливості роботи (труднощі, певаги, умови, необхідність у додаткових заннях).

4. Банк методик . 2 банка. Кожен з банків повинен містити такі розділи:

1. Сформульований запит від замовника експертної діяльності

2. Соціальна історія досліджуваного об'єкта.

3. Перелік методик ( до кожної методики має бути визначено мета, та користь від її застосування для розв'язання запиту).

5. Словник складається відповідно до поданих ключових понять в програмі курсу. Студент має дати пояснення кожному з понять (бажано своїми словами та прикладами). Під час здачі цього виду роботи викладач може дати визначення того чи іншого поняття.


 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна література:

1. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). М.: Смысл, 1999.

2. Диагностика учебно-воспитательного процесса и опытно-экспериментальной работы школы: Учебное пособие. СПб., 1995.

3. Иванов Д.Д., Иванова Е.Л. Общественно-государственная экспертиза экспериментальных площадок и инноваций в образовании. - М., 1998.

4. Ионин Л.Г. Понимание и экспертиза // Вопросы философии. - 1991. - № 10.

5. Митина О.В., Петровский В.А. Нетривиальность научного факта и психологическая экспертиза психологов как экспертов // Мир психологии. 2000. № 4.

6. Мкртчан Г.А. Экспертиза в образовании // Развитие региональной системы образования: опыт и перспективы. Н. Новгород, 1997.

7. Мкртчан Г.А. Психология экспертной деятельности в образовании: Теория. Методология. Практика: Монография. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2002.

8. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. М., 1989.

9. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М.: Совершенство, 1997.

10. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/ Г.В.Бурменская, Е.И.Захарова, О.А.Карабанова и др. М.: Академия, 2002.

11. Кузнецова И.В., Ахутина Т.В., Битянова М.Р. и др. Психолого-педагогическое обеспечение коррекционно-развивающей работы в школе: пособие для администрации школ, педагогов и школьных психологов. Кн. 1. М.: НМЦ «ДАР» им. Л.В.Выготского; Образовательный центр «Педагогический поиск», 1997.

12. Модель взаимодействия психолога и логопеда по организации работы в специализированных группах / Под общ. ред. Н.Я.Большуновой / Сост. Н.Ф.Балашова, Е.В.Соколова. Бердск: МОУ-ЦО «Пеликан», 1998.

13. Нормативные правовые документы для педагога-психолога образования / Сост. И.М.Каманов., 2003.

14. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. Университетов. М.: Академия, 2003.

15. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации./ Под ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии им. Валленберга, 1999.

16. Психолого-медико-педагогический консилиум в общеобразовательном учреждении. Методические рекомендации. / Э.Н.Абуталипова, С.И.Галяутдинова, М.М.Семаго./ Башкирский институт развития образования. Уфа, 2002.

17. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих материалов. / Под ред. М.М.Семаго. М.: АРКТИ, 1998.

18. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ./ Под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. М.: Академия, 2003.

19. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка. / Под ред. Е.И.Казаковой, Л.М.Шипицыной. СПб., 1998.

20. Семаго М.М. Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального образования. М.: Аркти, 2004.

21. Айзман Р.И., Жарова Г.Н., и др. Подготовка ребенка к школе. Томск: Пеленг, 1994.

22. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. М.: Академия, 1998.

23. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня развития уровня зрительного восприятия у детей 5-7,5 лет. М.: Новая школа, 1996.

24. Готовность к школе: развивающие программы / Под ред. И.В. Дубравиной, Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

25. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М.: НПО «Образование», 1996.

26. Кравцова Е.. . Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 1991.

27. Забрамная С.Д. Материалы для психолого-педагогического обследования в медико-педагогических комиссиях. М., 1985.

28. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. М., 1988.

29. Организация деятельности системы психолого-медико- педагогических комиссий. Руководство. М.- Орел: Управление общего и профессионального образования, 2002.

30. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации. / Под ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии им. Валленберга, 1999.

31. Гражданский процесуальный кодекс РФ. М., 2003.

32. Енгалычов В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза: Меодическое руководство. Калуга-Обнинск-М., 1997.

33. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1980.

34. Кудрявцев И.А. Комплексная судебно-психологическая экспертиза. М., 1999.

35. Кудрявцев И.А. Ратинова Н.А. Криминальная агрессия. Экспертная типология и судебно-психологическая оценка. М., 2000.

36. Сафуанов Ф.Ф. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М., 1998.

37. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. М., 1997.

38. Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Методическое пособие. М., 1983.

39. Ситковская О.Д. Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической экспертизы. М., 2000.

Додаткова література:

1. Альманах психологических тестов / Сост. Р.Р.Римский. – М.: «КСП», 1995.

2. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1994.

3. Безруких М.М., Ефимов С.П. Ребенок идет в школу. – М.: академия, 1998.

4. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л., Политова К.Н., Сушкова Е.Ю. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов - М., 1992.

5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1997.

6. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: Здоровье, 1986.

7. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М.: Просвещение, 1986.

8. Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. психологическая готовность ребенка к школе: психолого-педагогические основы: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический проект, 2003.

9. Готовность к школе: развивающие программы / Под ред. В.И.Дубровиной, 4-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

10. Гуткина Н.И. психологическая готовность к школе. – М.НПО «Образование», 1996.

11. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза: методическое руководство. – Калуга-Обнинск. – М., 1997.

12. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.: Просвещение, 1995.

13. Забрамная С.Д. Отбор умственно-отсталых детей в специальные учреждения. – М., 1988.

14. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980.

15. Кудрявцев И.А. Комплексная судебно-психологическая экспертиза. – М., 1999.

16. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с.

17. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології. – К.: Перун, 1995.

18. Мкртчян Г.А. психология экспертной деятельности в образовании: Теория. Методология. Практика: Монография. – Н.Новгород, 2002.

19. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов, родителей. – М.: Владос, 2001.

20. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б.В.Зейгарник и др. – М.: МГУ, 1987.

21. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка. / Под ред. Е.И.Казаковой, Л.М.Шипицыной. – СПб., 1998.

22. Сафуанов Ф.Ф. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – М., 1998.

23. Саханова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. – М., 1997.

24. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального образования. – М.: Аркти, 2004.

25. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. – М., 1989.

26. Хрестоматия. Дети с нарушением развития. / Сост. В.М.Астапов. – М.: Межд. Педагог. Академия, 1986.

27. Чередникова Т.В. тесты для подготовки и отбора детей в школы: рекомендации практического психолога. – СПб.: Стройлеспечать, 1996.

28. Яшнова О.А. Проблемы подготовки ребенка к школе в зеркале успешности // Вопросы психологического здоровья детей и подростков. – 2002. - №2.


Програма з курсу «Психологічна експертиза» розглянута і затверджена на засіданні кафедри теоретичної та консультативної психології

 

Протокол №_1 від _“_28_”_серпня_2012__р.

 

Завідувач кафедри_______________ ______Булах І.С.___

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “Психологічна експертиза”

для студентів спеціальності Психологія

Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

Кафедра теоретичної та консультативної психології

курс 5 ….

Семестр___9___________

Укладач: канд.. психол. наук, доцент кафедри Кашпур Ю.М.

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

6 кредитів

Загальна кількість годин – 90

Лекційних – 14

Практичних – 14

Індивідуальна робота – 6

Самостійна робота – 56

Форма контролю: залік -- сем. , екзамен – 9 сем.

 

 

Київ – 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поняття експертизи в останній час отримує все більшого розповсюдження в освітньому середовищі. Із галузі виключно діяльності психолого-медико-педагогічних комісій, де мова йшла про диференційну діагностику стану дитини і визначення виду освітнього закладу, що відповідає можливостям дитини, та форму навчання, експертні оцінки розповсюдились і на загальноосвітню практику. В останній час виникли і зовсім нові напрямки експертної діяльності психолога освітніх закладів. До них, в першу чергу, варто віднести виникнення запиту на психологічну експертизу інноваційних проектів, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів. Крім того, експертна практика психолога освіти починає розповсюджуватися далеко за межі безпосередньої діяльності спеціаліста в освітньому закладі: експертні оцінки авторських програм, судово-психологічні експертизи в громадянських процесах, участь психолога освіти в якості експерта у карних справах (експертиза стану дітей, які постраждали від насилля, підлітків з криміногенною поведінкою) – це далеко не повний перелік можливих напрямків експертних робіт психолога освіти.

Завдання курсу – озброїти студентів теоретичними знаннями про організацію, принципи, основні положення та технологію проведення різних видів психологічної експертизи, а також надати майбутнім психологам-практикам діагностичний інструментарій для здійснення експертної діяльності у всіх її можливих проявах.

Дана дисципліна має тісний зв’язок з наступними навчальними курсами: вікова та педагогічна психологія, психодіагностика, патопсихологія, дефектологія, психогігієна та іншими галузями психології.


НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Загальна кількість годин – 90 год., Аудиторних – 34 год. Лекції – 14 год. Практичні заняття – 14 год. Семінарські заняття – 0 год.. Індивідуальна робота – 6 год. Самостійна робота – 56 год. Залік – - семестр. Екзамен – 9 семестр.

Назви модулів і тем Кількість годин
Зміст теми Кредити ЕСТ8 Всього   Лекції Практичні Самостійна робота Індивідуальна робота  
Тема 1.Поняття експертизи в освіті. Експертиза психолого-педагогічних програм        
Тема 2.Організація діяльності психолога у складі консиліуму освітнього закладу        
Тема 3.Визначення рівня готовності дитини до початку шкільного навчання як експертна діяльність      
Тема 4.Особливості проведення трудової експертизи дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку        
Тема 5.Судово-психологічна експертиза неповнолітніх. Організація діяльності психолога освіти у цивільному процесі      
Тема 6.Методи психолого-педагогічного дослідження дітей із вадами інтелектуального розвитку        
Тема 7.Зміст та організація діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній комісії (ПМПК)        
Тема 8.Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці          
Всього за пл..    

ЗМІСТ ПРОГРАМИПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.025 с.)