ТОП 10:

Тема 8: Психологічна характеристика дій працівникаВ екстремальних умовах

Семінарське заняття – 2 год.

Питання:

1. Характер i види екстремальних ситуацій.

2. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів.

3. Психологія особистої безпеки працівників ОВС її структура.

4. Характеристика професійно-психологічної стійкості, її зв'язки з іншими індивідуальними особливостями особистості співробітника.

5. Органiзацiя та здійснення психологічної підготовки працiвникiв правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах.

Методичні рекомендації.Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти, що екстремальними найчастіше називають ситуації, що загрожують здоров’ю i самому життю людини. Це - зовнішня, об’єктивна сторона питання. З психологічної точки зору, екстремальність — такий складний стан людської психіки, який викликається об’єктивними умовами, що сприймаються i оцінюються як небезпечні, складні, тупикові, і тому породжують підвищену тривожність та особливу емоційну напруженість.

Студенти повинні вивчити різновиди екстремальних ситуацій:

1) швидкоплинна — пов’язана з необхiднiстю діяти при жорсткому дефiцитi часу, у швидкому темпі, при високому рiвнi органiзованостi та iз значним психологічним навантаженням (напр., затримання злочинця, участь у лiквiдацiї наслiдкiв катастрофи);

2) довготривала — потребує постійної готовності до можливої небезпечної дії при загальних монотонних умовах праці (напр., чекання виклику на виїзд під час чергування, перебування в засiдцi);

3) викликана необхідністю перевірки ймовірностно неправдивої iнформацiї - повідомлення з метою дезінформації про вчинений злочин, про можливу небезпеку (пожежу, мінування тощо);

4) викликана «невизначеністю» — потребує вибору одного з варiантiв поведінки, однаково значимих для працівника (виконати службовий обов’язок чи не втручатись в події для власної безпеки);

5) породжена суб’єктивними обставинами, тобто самим працівником (вiдволiкання чи нестiйкiсть уваги в небезпечній ситуації, що призводить до помилкових дій, непрофесійне виконання дій тощо).

Студенти повинні засвоїти, що існує ряд чинників, що впливають на виникнення та перебіг того чи іншого стану психіки людини в екстремальній ситуації: 1) iнтенсивнiсть і сила дії подразника, 2) психологічна надійність, 3) психологічна підготовленість, функціональний стан організму.

Студенти повинні вивчити що особиста безпека - це система організаційно-правових, фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити збереження життя та здоров’я працівника правоохоронних органів і підтримання високого рівня ефективності його професійних дій.

Студенти повинні вивчити етапи психологічної підготовки працiвникiв правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах.

Література:

1. Авдеев В.В. Психологические основы повышения эффективности деятельности работников ОВД в экстремальных условиях. – М., 1998.

2. Андросюк В.Г. Обережно: ситуація екстремальна/ Науковий вісник НАВСУ. – 1996.- №2.

3. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. –Минск, 1991.

4. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.. 1991.

5. Романович Г.Г., Юстицкий В.В. Психологические особенности действий сотрудников ОВД в ектремальных условиях. – Минск, 1989.

6. Фонтана Д. Как справиться со стрессом. – М., 1995.

7. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. – К., НАВСУ, 1997.

8. Юридична психологія. Підручник // за заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К., 1999.

Теми рефератів:

1. «Характеристика причин виникнення та основних стадій конфлікту».

2. «Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження».

Питання для самоперевірки:

1. Види небезпеки, чинники, що визначають схильність до небезпеки співробітника ОВС.

2. Види судово-психологічної експертизи.

3. Виховальні аспекти загальної та індивідуальної профілактики.

4. Етапи формування злочинної спрямованості особистості.

5. Залежність емоційних реакцій спiвробiтника ОВС вiд його особистих якостей та спеціальної підготовки.

6. Засоби, види та форми спілкування.

7. Історичні аспекти юридичної психології.

8. Кримінальна субкультура та делінквентна поведінка неповнолітніх.

9. Методологічні і теоретичні засади юридичної психології.

10. Модель особи працівника ОВС.

11. Мотив, як елемент психологічного механізму злочинної поведінки.

12. Облік закономірностей та стереотипів міжособистого сприйняття та пізнання при оцінці показів очевидців, свідків, потерпілих.

13. Основні групи факторів, які обумовлюють формування особи, їх роль у вирiшеннi задач правоохоронної дiяльностi.

14. Основні етапи вирішення пізнавальної задачі працівників ОВС.

15. Основні типи емоційних станів і їх вплив на ефективність вирішення професійних задач в діяльності працівників ОВС.

16. Особистість злочинця: психологічна характеристика.

17. Особливості встановлення психологічного контакту та відносин довіри в діяльності працівників ОВС.

18. Особливості професійного мислення спiвробiтника ОВС.

19. Особливості професійної спостережливості спiвробiтника ОВС.

20. Особливості сприйняття зовнішніх ознак людини, їх облік в дiяльностi ОВС.

21. Особливості та структура особи злочинця.

22. Поняття «нормативної» та «девіантної» поведінки особистості.

23. Поняття екстремальних умов та їх типи в дiяльностi працівників ОВС.

24. Поняття особи правопорушника: кримінально-правовий, соціологічний та психологічний аспекти.

25. Поняття пізнавальної задачі, фактори які впливають на її ефективність вирішення.

26. Поняття правопорушення, фактори детермінації поведінки злочинця.

27. Поняття правопорушення, фактори детермінації поведінки злочинця.

28. Поняття та визначальні чинники особистої безпеки.

29. Поняття та психологічна характеристика пізнавальної задачі в діяльності працівників ОВС.

30. Предмет, об’єкт та основні задачі пенітенціарної психології.

31. Професійна підготовленість працівників ОВС до дій у небезпечних ситуаціях.

32. Професійно важливі якості спiвробiтника ОВС. Умови їх успішного формування.

33. Психологічна діагностика особистих якостей різних категорій осіб в процесі професійної діяльності співробітників ОВС.

34. Психологічна характеристика особливостей дiяльностi спiвробiтникiв у екстремальних умовах.

35. Психологічна характеристика правослухняної та злочинної поведінки.

36. Психологічна характеристика професійної майстерності спiвробiтника ОВС.

37. Психологічна характеристика слідчої діяльності.

38. Психологічні засади проведення окремих слідчих дій: порівняльна характеристика.

39. Психологічні основи огляду місця події.

40. Психологічні особливості допиту обвинувачуваного; підозрюваного; потерпілого; свідка.

41. Психологічні особливості особистості в умовах позбавлення волі.

42. Психологічні особливості пред`явлення для впізнання. Види впізнання.

43. Психологічні особливості різних типів злочинних груп

44. Психологічні особливості різноманітних категорій злочинців.

45. Психологічні причини злочинної поведінки.

46. Психологія неповнолітніх злочинців.

47. Психологія особистої безпеки працівників ОВС її структура.

48. Ресоціалізація і реадаптація засуджених їх: основні чинники.

49. Соцiальнi та психологічні функції спілкування в дiяльностi ОВС.

50. Співвідношення правового, психологічного та соціологічного аспектів поняття "особистість злочинця".

51. Структура і основні види діяльності.

52. Структура та основні види дiяльностi в ОВС її психологічні особливості.

53. Судово-психологічна експертиза: загальна характеристика.

54. Формування особистості в діяльності: філогенетичні та онтогенетичні аспекти проблеми; формування індивідуальної правосвідомості.

55. Юридична психологія як наука, її загальна характеристика.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.008 с.)