Приклади оформлення третього розділу з реалізації програмного продуктуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади оформлення третього розділу з реалізації програмного продуктуВ пункті „ОПИС ІНТЕРФЕЙСУ” описується процес роботи з програмним продуктом. Наводяться всі реалізовані меню та підменю, та, в разі необхідності, пояснення до них. Цей розділ бажано доповнити роздруківкою відповідних екранних форм, що реалізовані в програмі.

Порядок формування матеріалів у курсовій роботі

 

При підготовці матеріалів курсової роботи до підшивання у папку потрібно скласти їх у такому порядку та пронумерувати сторінки (нумеруються не всі сторінки – див. список нижче по тексту):

1) титульний лист курсової роботи (не нумерується),

2) індивідуальне завдання на курсову роботу (не нумерується),

3) вступ (нумерація сторінок починається з 3 сторінки);

4) розділ 1 з відповідними пунктами, розміщеними у порядку нумерації (нумерація продовжується);

5) розділ 2 (і наступні …) з відповідними пунктами, розміщеними у порядку нумерації (нумерація продовжується);

6) висновки (нумерація продовжується);

7) список використаних джерел (нумерація продовжується);

8) додатки у порядку, що визначений їх нумерацією: А, Б, В … (сторінки додатків нумеруються окремо, починаючи з першої, але після номера вказується буквене позначення додатку, наприклад: 1А, 2А і т.д.);

Пояснювальна записка до курсової роботи доповнюється CD-доском, який розміщується у конверті, приклеєному скотчем до внутрішньої сторони обкладинки наприкінці роботи.

Написання доповіді та створення презентації до захисту курсової роботи

Приймаючи участь в наукових та практичних конференціях, ми можемо познайомитися з результатами інженерних розробок та наукових досліджень науковців з різних куточків нашої країни та зарубіжних колег і представити результати своїх наукових досліджень.

Для представлення наукових та практичних результатів потрібно підготувати доповідь. Зміст доповіді залежить від характеру роботи. Так, для представленні курсової роботи на захисті доповідь має таку структуру:

· Шановні члени комісії та присутні, Вашій увазі пропонується курсова робота на тему: «…». Виконавець …, керівник …

· короткий виклад мети та задач роботи,

· послідовний виклад результатів курсової роботи: обрані алгоритми та методи реалізації задач, граф-схеми алгоритмів з коментарями їх особливостей, структурна схема програмного продукту (всі положення ілюструються схемами, алгоритмами та ін. з пояснювальної записки),

· коротка характеристика створеного програмного продукту (результату курсової роботи), функціонал, інтерфейс користувача,

· практичне застосування результатів роботи, а також перспективи подальшого розвитку програми (якщо такі передбачаються).

· Доповідь закінчена. Дякую за увагу!

 

Доповідь розраховують на 4-5 хвилин. Доповідач має підготуватися до ймовірних запитань по курсовій роботі. Деякі з них він викликає сам, коротко говорячи про результати (але інакше в межах виділеного часу неможливо). Інші виникають по причині неякісного опрацювання теоретичного матеріалу чи неповного виконання завдання. Студент має підготуватися до відповіді на такі питання. Якщо не знаєте відповіді на поставлене запитання і цього не вимагалося індивідуальним завданням, можна сказати (там де це коректно), що така задача не ставилася.

 

Для викладення доповіді доповідач створює презентацію, яка містить ілюстративний матеріал до доповіді. Вона складається з послідовності слайдів, які можуть викладатися у наступній послідовності:

ü 1 слайд. Тема курсової роботи, виконавець та керівник.

ü 2 слайд. Мета та задачі, які були поставлені на курсову роботу.

ü 3 ¸ n слайд. Ілюстрування отриманих результатів (за розділами доповіді), це можуть бути таблиці, блок-схеми алгоритмів, структурні схеми та ін., на одному слайді не слід розміщувати більше 8-10 рядків тексту та 1-2 схем (блок-схем), кожен слайд повинен мати заголовок.

ü Останній слайд. Висновки за отриманими результатами (­коротко).

ü Додатковий слайд (не обов‘язковий). Перспективи і проблеми, які опрацьовує виконавець для подальшого розвитку теми роботи.

Порядок рецензування курсової роботи

 

Після повного виконання та оформлення пояснювальної записки до курсової роботи студент надає готовий матеріал на рецензування (для написання відгуку) керівнику курсової роботи.

Рецензія – (від лат. recensio – розгляд, обслідуван­ня) – це вид наукової, літературної і художньої кри­тики, науково-критична стаття, що дає оцінку дослі­джуваному твору [14].

 

При рецензуванні курсової роботи керівник враховує ряд чинників: 1) відповідність змісту курсової роботи тому плану, який був зазначений у індивідуальному завданні, 2) ступінь виконання роботи, 3) якість ілюстрування роботи блок-схемами, схемами, рисунками, формулами, 4) якість оформлення пояснювальної записки (уміння підбирати і аналізувати фахову інформацію, керуватися нею при виконанні практичних завдань), 5) зазначає недоліки, якщо такі виявлені, 6) робить загальний висновок щодо допуску чи не допуску студента до захисту, виставляє оцінку керівника. Зразок відгуку наведений у додатку В.

 

Перелік типових тем курсових робіт

Теми курсових робіт з дисципліни «Об‘єктно орієнтоване програмування» мають відповідати ряду вимог. Це перша курсова робота в навчальних планах ІТ-спеціальностей. Дана курсова робота має на меті перевірити навички студентів у створенні простих програмних продуктів та оформленні супровідної документації. Тема має формуватися з врахуванням того, що студент має обрати та реалізувати не менше двох основних алгоритмів для реалізації завдання, а також побудувати простий інтерфейс програми (10-12 елементів). Нижче наведений перелік типових тем курсових робіт.

1. Українська мережа супермаркетів. (Створити програмний продукт, який при зменшенні кількості продуктів менше критичної маси автоматично відправляє замовлення (електронною поштою) постачальнику продукції).

2. Мережа зоопарків. (Створити програмний продукт, який веде облік тварин та при додаванні нової тварини у зоопарку, призначає її працівникові, у якого найменше тварин даного виду).

3. Їдальня. (Створити програмний продукт, який дозволяє формувати меню для їдальні на день. При чому не дозволяється змішувати м’ясні та рибні блюда в одному замовленні, молочні блюда та оселедець. Після формування меню відправляти його клієнтам на електронну пошту).

4. Фірма по розведенню акваріумних рибок. (Створити програмний продукт, який веде облік риб, необхідної кількості корму, утримання у різних акваріумах хижих та нехижих риб. Відправляти повідомлення клієнтам про появу нового виду риб).

5. Доставка піци. (Створити програмний продукт, який дозволяє приймати замовлення на виготовлення піци, враховує час (не дозволяється брати замовлення на уже зайнятий час), при замовленні 10 штук, 11-а безкоштовно. Відправляти повідомлення про оформлення замовлення).


Список рекомендованої літератури

1. Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 960 с.

2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных.– М.: ДМК_Пресс, 2011. – 272 с.

3. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576 с.

4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Риверст Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль­ямс», 2005. – 1296 с.

5. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. – М.: Техносфера, 2004. – 368с.

6. Кнут Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы, 3-е изд. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 720 с.

7. Кнут Д. Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы, 3-е изд. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 832 с.

8. Кнут Д. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 824 с.

9. Ахо А., Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. – 384 с.

10. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++. ч. 1-5. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. - К.: Издательство «ДиаСофт», 2003. – 688 с.

11. Окулов С. М. Программирование в алгоритмах. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2002. – 341 с.

12. Гудман С., С. Хидетниеми. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М.: Мир, 1981.

13. Романовский И.В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. – М.: Изд-во МГУ. 2006. – 112 с.

14. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових і магістерських робіт для студентів факультету інформатики НАУКМА – К.: Вид. НАУКМА, 2010. – 38 с.

15. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

16. Блок-схема. [Електронний документ]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Блок-схема. Перевірено: 14.12.2012.

17. Старикова М.Е. Составление блок-схем. [Электронный документ]. Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/588437/. Проверено: 16.12.2012.

18. Алгоритмические структуры. [Электронный документ]. Режим доступа: http://inf1.info/flowchart. Проверено: 16.12.2012.

19. Мейер Б. Основы объектно-ориентированного программирования [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/ se/oopbases/. Проверено 20.01.2013.

20. Греди Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. – СПб: Невский Диалект, 1998. – 560 с.

 

 

Internet – посилання

1. http://algolist.manual.ru/ – велика гарно структурована колекція алгоритмів

2. http://lib.mexmat.ru/books/780 – електронна бібліотека опікунської ради механіко-математичного факультету Московського держуніверситету.

3. http://www.iqlib.ru/support/about.visp – електронна бібліотека освітніх і просвітницьких видань.

4. ips.ifmo.ru/courses/coursesinfo/index.html - курс С. Е. Столяра «Введение в алгоритмику»

5. http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php – Станкевич А.С. Дискретная матема-тика, алгоритмы и структуры данных.

6. http://www.diary.ru/~eek/p67723918.htm – математика в техніч­ному університеті – учбові матеріали МВТУ ім. Н.Е.Баумана.

7. http://www.bookarchive.ru/computer/programming/page/1/ – безкоштовна електронна бібліотека книг і журналів з інформатики і програмування.

8. http://www.knigonosha.net/computer/ – електронна бібліотека «Книгоноша».

9. http://habrahabr.ru/search/ – ресурс, що має багато інформації для програмістів.

10. http://jurnalprogman.narod.ru – Internet-журнал «ProgMan» присвячений програмуванню, в ньому розміщено кількість статей по програмуванню під Windows та Web, є уроки програмування на Delphi, C++ та ін.

11. http://www.mzero.by.ru – зміст журналу «Zero» – це статті з програмування та web-дизайну, огляди ПЗ та різних версій Windows.

 

 


ДОДАТОК А. Індивідуальне завдання на курсову роботуПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.027 с.)