ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХРОБІТ:

Підсумкові контрольні роботи проводяться по закінченні опрацювання змістовного модулю і оцінюються за п’ятибальною системою.

Якщо студент повністю розкриває обидва питання варіанту, показує вміння аналізувати та систематизувати матеріал, вірно та послідовно викладає фактичний матеріал, наводить правильну термінологію, робота отримує оцінку “5”.

Якщо студент розкрив обидва питання варіанту неповністю, але систематизував і узагальнив матеріал, використав спеціальну термінологію, робота отримує оцінку “4”.

Робота, в який повністю розкрито тільки одне запитання, отримує оцінку “3”.

Студент, який навів фактичний матеріал з обох запитань і вміє оперувати термінологією, але не зробив узагальнення, не вміє систематизувати дані, отримує оцінку “2”.

Якщо в роботі присутні тільки деякі фактичні матеріали з обох запитань, студент отримує оцінку “1”.

Не виконане завдання – “0” балів.

Отримані бали входять до загальної кількості балів останньої теми кожного змістовного модулю.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ

1.Предмет „Історія Стародавнього Сходу”, його місце серед інших наук. Географічні та хронологічні рамки „Історії Стародавнього Сходу”.

2.Методологічні проблеми історії Стародавнього Сходу.

3.Територія та населення Стародавнього Єгипту. Специфіка адміністративно - територіального устрою Стародавнього Єгипту.

4. Періодизація історії Стародавнього Єгипту. Єгипетський літопис.

5. Додінастичний період історії Стародавнього Єгипту.

6.Епоха Раннього Царства у Єгипті.

7.Давнє Царство. Будівництво Великих пірамід.

8.Перший перехідний період. Характеристика джерел з історії першого перехідного періоду.

9.Середнє Царство в Єгипті: політика, розвиток економіки.

10.Гіксосська навала. Другий перехідний період.

11.Визволення Єгипту від гіксосів та перетворення його на світову державу в середині ІІ тисячоліття до нашої ери.

12.Воєнна політика фараоні ХУІІІ династії.

13.Релігійно-політична реформа Аменхотепа ІУ (Ехнатона) та її наслідки.

14.Початок правління ХІХ династії. Рамсес ІІ.

15.Єгипет при Рамессидах та фіванська теократія.

16.Єгипет доби Пізнього царства.

17.Культура Стародавнього Єгипту.

18.Дати оцінку „Історії” Манефона як історичному джерелу.

19.Особливості природно - кліматичних умов території Стародавньої Месопотамії.

20.Формування класового суспільства на території Стародавньої Месопотамії.

21.Періодизація історії Стародавньої Месопотамії. Месопотамія архаїчна та ранньодинастична.

22.Політична історія шумерських міст – держав.

23.Утворення та загибель Аккадського царства.

24.Царство Шумеру та Аккаду при ІІІ династії Уру.

25.Підвищення Вавилону у ІІ тисячолітті до нашої ери. Старовавилонська держава.

26.Економіка та соціальний устрій вавилонської держави за законами Хаммурапі.

27.Закони Хаммурапі як пам’ятник права Стародавнього Сходу.

28.Кассітська Вавилоні (Середньовавилонське царство).

29.Нововавилонська держава.

30.Місто – держава Ашшур. Утворення Ассирійської держави.

31.Політична історія Ассирії Староассирійського періоду.

32.Основні події історії Ассирії Середньо ассирійського періоду.

33.Утворення світової Ассирійської держави на початку І тисячоліття до нашої ери. Ново ассирійський період.

34.Проаналізувати причини падіння Ассирійської держави.

35.Держава Мітанні: політична історія, економіка, соціальний устрій.

36.Культура народів Месопотамії: спільне та відмінне.

37.Проаналізувати етнічний склад населення території Стародавньої Месопотамії у ІІІ – І тисячоліттях до нашої ери.

38.Проаналізувати особливості етнічного складу населення території Малої Азії у ІІІ – І тисячоліттях до нашої ери.

39.Визначити роль Троянського царства в історії держав Стародавньої Малої Азії.

40.Хеттське царство: від виникнення до падіння.

41.Хетська держава та суспільство за хетськими законами.

42.Фрігійське

43. Лідійське царства.

44.Виникнення, розквіт та падіння держави Урарту.

45.Перші державні утворення на території сучасних Грузії та Вірменії.

46.Східне Середземномор’я в давнину. Сирія та Фінікія.

47.Палестина у І тисячолітті до нашої ери.

48.Стародавня Аравія.

49.Держава Елам: політична історія, особливості соціального устрою та економіки, культура.

50.Стародавня Мідія у VІІІ – VІ століттях до нашої ери : політична історія, економіка та культура.

51.Виникнення держави Ахеменідів.

51.Стародавня Персія наприкінці VІ століття до нашої ери. Реформи Дарія І.

53.Скіфський похід Дарія І та війни Персії з Балканською Грецією.

54.Ослаблення Персії та її завоювання Олександром Македонським.

55.Культура Ахеменідського Ірану. Зороастризм.

56.Територія Середньої Азії в давнину (ІV – ІІІ тис. до нашої ери).

57.Кушанське царство.

58.Греко-Бактрійське царство.

59.Парфянське царство.

60.Особливості джерельної бази з історії Стародавньої Індії.

61.Індська цивілізація – найдавніший період історії Стародавньої Індії.

62.Ведійський період історії Стародавньої Індії.

63.Імперія Маур”їв та Імперія Гуптів.

64.Соціальна стратифікація у Стародавній Індії. Варни та касти.

65.Сучасний стан питань з індоєвропейської проблеми.

66.Культура Стародавньої Індії.

67.Релігії Індії.

68.Територія та населення Стародавнього Китаю.

69.Хронологія та періодизація давьнокитайської історії.

70.Найдавніша китайська держава Шань-Інь.

71.Держави Західне Чжоу та східне Чжоу.

72.Суспільно-політичні вчення Стародавнього Китаю.

73.Давньокитайські імперії Цінь, Західна та Східна Хань.

74.Культура Стародавнього Китаю.

75.Історіографія історії Стародавнього Сходу.

Визначення рейтингу навчальної діяльності студентів з дисципліни “Історія стародавнього Сходу”

Модуль 1 Модуль 2 Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ   Змістовий модуль ІV      
Т 1 Т2 ІНДЗ Т3 Т4 ІНДЗ Т5 Т6 Т7 ІНДЗ Т8 Т9   Т10 Т11 ІНДЗ
         

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції із застосуванням наочного матеріалу, теоретичні та методологічні диспутивні та діалогічні методи проведення занять, екскурсія до Одеського Національного археологічного музею АН України.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточні опитування на семінарських заняттях, підсумкові письмові модульні контрольні роботи, оцінювання ІНДЗ.

Підсумкове оцінювання з дисципліни

“Історія Стародавнього Сходу”

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою університету
A Відмінно 90-100
BC Добре 75-89
DE Задовільно 60-74
FX Незадовільно з можливістю повторного складання 35-59
F Незадовільно з обов'язковим повторним курсом 1-34

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Певний рівень навчальних досягнень студента передбачає, що усі вказані для попередніх (нижчих) рівнів знання, уміння і навички з навчальної дисципліни опановані студентом повністю.

 

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
Національна шкала Шкала ECTS Теоретична підготовка Практична підготовка
5…2 100…75 А…ВС Студент
  Високий відмінно А - - Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; - - Вміє вільно використовувати отримані методологічні принципи для поповнення нових знань. - Вміє вільно використовувати знання для розв'язання поставлених перед ним завдань; - Має стійкі навички у нестандартних ситуаціях.
- Володіє узагальненими знаннями з предмета; - Вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації та використовувати її. - Вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.
- Володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища; - Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань. - Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.
Достатній добре ВС - Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; - Вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію   - Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання; - Має стійкі навички виконання завдання.
- Вміє самостійно аналізувати навчальну інформацію і самостійно застосовувати її на практиці; - Самостійно виправляє вказані викладачем помилки. - Самостійно виконує завдання.
- Вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; - Може пояснити основні процеси, що відбуваються в філософії історії та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень. - Вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.
Середній задовільно DE - Має рівень знань вищий, ніж початковий; - На рівні запамятовування відтворює значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків. - Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання.
- Знайомий з основними поняттями навчального матеріалу; - Може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення. - Має елементарні навички виконання завдання.
Початковий незадовільно FX - Має початковий рівень, більше половини частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; - Під час відповіді припускається значної кількості помилок, які не може самостійно виправити. - При виконанні практичних завдань припускається помилок, які не може самостійно виправити.
- Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини навчального матеріалу, за відсутності сформованих умінь та навичок; - Під час відповіді припускається суттєвих помилок. - Планує та виконує частину завдання з допомогою викладача.
F - Розпізнає окремі обєкти, явища і факти навчального матеріалу та може фрагментарно відтворити знання про них; - Під час відповіді припускається суттєвих помилок. - Виконує фрагментарні завдання з постійною допомогою викладача.
- Розпізнає окремі об'єкти, явища і факти навчального матеріалу за допомогою викладача; - Під час відповіді припускається суттєвих помилок. - Виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

– електронна програма курсу;

– учбові посібники (див. Література);

– джерела (див. Література).

ЛІТЕРАТУРА

Джерела

1.Антология даосской философии. – М., 1994.

2.Арриан.Поход Александра. – М., 1993.

3.Геродот. История в 9 книгах. – Л.: Наука, 1972.

4.Да сюе – „Велике вчення” //Всесвіт, 1989. – №10.

5.Гільгамеш //Вісник Академії наук України. – 1992. №1.

6.Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства //ВДИ. – 1952. – № 3. – С. 199 – 303.

7.Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства //ВДИ. – 1952. – № 4. – С. 259 – 320.

8.Египетская «Книга Мертвых», Папирус Ани Британского музея. – М.: Алетейа, 2003.

9.Иосиф Флавий Иудейская война. – М., 1991.

10.Источники по древнеегипетскому налогообложению времени Нового царства //Вестник древней истории. – 1961. – №№2. – 3.

11.Китайские народные сказки. – М., 1972.

12.Конфуций. Уроки мудрости. – М., 1998.

13.Лао – цзы. Книга о пути и силе. – Новосибирск, 1992.

14.Лирика Древнего Египта. – М., 1965

15.Махабхарата. Рамаяна. – М., 1974.

16.Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973.

17.Ригведа. Мандалы I – IV. – М., 1989.

18.Сказки Древнего Египта. – М., 1998.

19.Сказки и повести Древнего Египта. – Л., 1979.

20.Сыма Цянь. Исторические записки. – М., 1972 – 1996. Т.1 – 7.

21.Угаритский эпос. – М., 1993.

22.Упанишады: – В 3 книгах. – М., 1992.

Учбові посібники

1.Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1970.

2.Археология зарубежной Азии. – М.: Наука, 1986.

3.Васильев Л.С., Лапина З.Г., Меликсетов А.В., Писарев А.А. История Китая. – М.: МГУ Оникс, 2007. – 645 с.

4.Всемирная история /В 24 томах. – Т.1. Каменный век. – Минск: Литература, 1996.

5.Всемирная история /В 24 томах. – Т.2. Бронзовый век. – Минск.: Литература, 1996.

6.История Древнего Востока /Под ред. В.И.Кузищина. – М.: Высшая школа, 1979.

7.История Древнего Востока. – М.: Наука, 1983.

8.Источниковедение истории Древнего Востока. – М.: Высшая школа, 1984.

9.История Древнего мира. Расцвет древних обществ. – М.: Наука, 1983.

10.История Древнего мира. Упадок древних обществ. – М.: Наука, 1983.

11.Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. – К.: Либідь, 2000.

12.Струве В.В.История Древнего Востока. – М., 1941.

13.Тураев Б.А.История Древнего Востока. – Минск: Харвест, 2002.

14.Хрестоматия по истории Древнего Востока: в 2-х частях. – М.: Высшая школа, 1980.

 

Загальні праці

1.Аветисян Г.М. Государство Митанни. – Ереван, 1984.

2.Аллегро Д.М. Сокровища медного свитка. – М.: Наука, 1967.

3.Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Ринда. – Спб, 1991.

4.Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. – М.: Наука, 1998. – 245 с.

5.Бадер Н.О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. – М., 1989.

6.Белицкий М. Забытый мир шумеров /Пер. с польского, М., 1980.

7.Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. – М., 1978.

8.Берлев О.Д.Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. – М., 1972.

9.Бикерман Э. Хронология Древнего мира. – М., 1975.

10.Богословский Е.С. «Слуги» фараонов, богов и частных лиц (к социальной истории Египта ХVI – ХVI вв. до н. э.). – М., 1979.

11.Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи /Пер. с англ. М., 1993.

12.Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. – М., 1973.

13.Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия. История и культура. – Спб, 2003.

14.Бороздина Т.Н. Древнеегипетский танец //http://andrew/vk.barod.ru

15.Васильев Л.С. Культы, религии и традиции в Китае. – М., 1970.

16.Ванденберг Ф. Нефертити – царица Египта. – Харьков: Книжный клуб, 2006. – 336 с.

17.Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайского государства. – М., 1983.

18.Веллард Дж. Вавилон. – М., 2003.

19.Вулли Л. Ур халдеев /Пер. с англ. – М., 1961.

20.Вулли Л. Забытое царство./Пер. с англ. – М., 1986.

21.Генри О. Р.Хетты /Пер. с англ. – М., 1987.

22.Грант М. История древнего Израиля /Пер. с англ. М., 1998.

23.Гусева Н.Р.Джайнизм. – М., 1978.

24.Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов. – М., 1998.

25.Дандамаев М.А. Рабство в Вавилонии VII – IV вв. до н. э. – М., 1974.

26.Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. – М., 1985.

27.Дженкинс Н Ладья под пирамидой (царская ладья фараона Хеопса) /Пер. с англ. – М., 1986.

28.Древнеегипетская Книга Мертвих. Слово устремленного к свету. – М.: Эксмо, 2008. – 432 с.

29.Древняя Эбла. Раскопки в Сирии /Пер. с англ. – М., 1985.

30.Дьяконов И.М. История Мидии. – М. –Л.: АН СССР, 1956. – 486 с.

31.Дюнан Ф., Лихтенберг Р. Мумии. Путешествие в вечность. – М.: Астрель, 2003 – 144 с.

32.Емельянов В.В.Древний Шумер. – СПб, 2001.

33.Жак К Египет великих фараонов: история и легенды /Пер. с франц. – М., 1992.

34.Жак К. Нефертити и Эхнатон /Пер. с франц. – М., 1999.

35.Замаровський В. Спочатку був Шумер /Пер. зі словац. – К., 1983.

36.Замаровський В. Їх величності піраміди /Пер. Зі словац. – К., 1988.

37.Злыгостев А.С. Общественные отношения в Китае при Младшей династии Хань //http://historic.ru/ “Historik.ru: Книги по истории”

38.История Ирана. - М., 1977.

39.История китайской философии /Пер. с кит. М., 1989.

40.История Китая. – М.: МГУ, 1998.

41.Каменарович И. Классический Китай. – М.: Вече, 2006 – 416 с.

42.Картер Г. Гробница Тутанхамона /Пер. с англ. – М., 1959.

43.Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. От истоков и до исхода Среднего царства. – СПб.: Журнал Нева, 2005. – 496 с.

44.Кинк К. Художественное ремесло Древнего Египта и сопредельных стран. – М., 1976.

45.Кленгель–Брандт Э. Древний Вавилон.– Смоленск: Русич, 2001 – 368 с.

46.Косян А.В. Саргон II и страны Восточной Малой Азии //Страны и народы Ближнего и Среднего Востока. – 1999. – Т.ХVIII. – С.219 – 229.

47.Кошеленко Г.А. Культура Парфии. – М., 1966.

48.Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – СПб.: Нева-Летний Сад, 2001. – 368 с.

49.Крамер С.Н. История начинается в Шумере /Пер. с англ. – М., 1991.

50.Крамер С. Шумеры. – М.: Центрполиграф, 2002.

51.Кролл А.А. Египет первых фараонов. Хеб-сед и становление древнеегипетского государства. – М.: Рудомино, 2005. – 244 с.

52.Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. – М., 1992.

53.Куликан У. Персы и мидяне. М.: Центрполиграф, 2002. – 223 с.

54.Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. – М., 1990.

55.Культура Древней Индии. – М., 1975.

56.Кучера С. Древнейшая и древняя история Китая. – М., 1996.

57.Лёве М. Китай династии Хань. – М.: Центрполиграф, 2005. – 224 с.

58.Маккуин Д.Г. Хетты и их современники в Малой Азии. – М.: Наука, 1983. – 236 с.

59.Малявин В.В. Империя ученых. – М.: Европа, 2007 – 384 с.

60.Масон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. – М., 1964.

61.Масон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. – М., 1976.

62.Матье М.Э. Во времена Нефертити. – М., 1965.

63.Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. – М.: Наука, 1987. – 311 с.

64.Мертц Б. Древний Египет. – М.: Центрполиграф, 2003. – 363 с.

65.Мидия. Персия. Иран. Древние царства Востока. – М.: Издательство Царева В.П., 2003. – 568 с.

66.Монтэ П. Египет Рамсесов. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов /Пер. с франц. – М., 1989.

67.Овчинникова А.Г. Легенды и мифы Древнего Востока. – Спб: Литера, 2002.

68.Перепелкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. – М., 1968.

69.Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетсих вельмож. – М., 1988.

70.Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). – М., 1959.

71.Пищикова Е. В. “Бытовые сцены” в саисских гробницах некрополя в Асасифе // Вестник Древней Истории – 1992. – № 4. – С. 74 – 98.

72.Погребенные царства Китая /Пер. с англ. - М., 1998.

73.Погребова Н.М. Иран и Закавказье в раннем железном веке. – М., 1977.

74.Пьянков И.В. Борьба Кира II с Астиагом по данным античных авторов //Вестник Древней истории. – 1971. – №3. – С.16 – 37.

75.Пяничук О. А. Магическое значение сердца в заупокойных верованиях древних египтян эпохи Среднего царства (XXII – XVIII вв. до. н. э.)//Актуальні проблеми втчизняної та всесвтньої історії. – 2007. – Вип. 10. – С.31 – 40.

76.Пяничук О.А. Магия и демократизация заупокойного культа Древнего Египта // Актуальні проблеми втчизняної та всесвтньої історії. – 2008. – Вип. 11. – С.57 – 64.

77.Рак. И.В. Легенды и мифы Древнего Египта. – М.: Летний сад, 2001.– 224 с.

78.Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. М.: Вече, 2006. – 576 с.

79.Савельева Т.Н. Как жили египтяне во времена строительства пирамид. – М., 1971.

80.Саггс Г. Вавилоняне. Цивилизации прошлого. - М.:ФАИР - ПРЕСС, 2005. - 256 с.

81.Садаев Д.Ч. История Древней Ассирии. – М., 1979.

82.Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиеведческого исследования. – Спб, 1993.

83.Уайт Д.ИМ. Боги и люди Древнего Египта. – М.: Центрполиграф, 2004. – 189 с.

84.Уилбер Д. Персеполь. Археологические раскопки резиденции персидских царей /Пер. с англ. – М., 1977.

85.Функ Б. Ранние связи греков с державой Ахеменидов в свете древнеперсидсикх и античных источников //Вестник Древней Истории. – 1990. – №2. – С.3 – 23.

86.Харден Д. Финикийцы. Основатели Карфагена. – М.: Центрполиграф, 2002.

87.Хинц В. Государство Элам /Пер. с нем. – М., 1977.

88.Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура. – М., 1986.

89.Шифман И.Ш. Культкра древнего Угарита (ХVI – ХIII вв. до н. э.). – М., 1987.

90.Штоль Г. Пещера у мертвого моря /Пер. с англ. – М., 1965.

91.Эббот Д. Дарий Великий. Владыка половины древнего мира. – М.: Центрполиграф, 2003. – 222 с.

92.Элебрахт П. Трагедия пирамид. 5000 лет разграбления египетских усыпальниц /Пер. с нем. – М., 1984.

93.Эмери У.Б. Архаический Египет. СПб: Нева. Летний Сад, 2001. – 388 с.

94.Эрман А. Жизнь в Древнем Египте. М.: Центрполиграф, 2008. – 395с.

95.Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта – М.: Центрполиграф, 2008. – 400 с.

Довідники, словники.

1.Брей У., Трамп Д. Археологический словарь /Пер. С англ.. – М., 1990.

2.Буддизм. Словарь. – М., 1992.

3.Дэвид Р. Древний Египет. Энцеклопедический справочник. – М.: Вече, 2008. – 464 с.

4.Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. – М., 1996.

Ресурси -ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА; ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА; НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки бакалавра, кваліфікація – бакалавр, вчитель основної школи, напрям 0203 – “Гуманітарні науки”, напрям: 6.020302, Спеціальність: Історія*.

 

 

Автор програми:

кандидат історичних наук, доцент О. П. Сєкерська

 

 

Зав. кафедрою

всесвітньої історії,

доктор історичних наук, проф. А. О. Добролюбський

 
 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.025 с.)