ПРОГРАМА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОГРАМА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ№ п/п Теми семінарських занять Кількість годин
МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль І. Предмет Історії стародавнього Сходу. Стародавній Єгипет.
ТЕМА 1 Методологічні проблеми Історії Стародавнього Сходу - 2 год.
Концепція соціально-економічних формацій.
Дискусія про азіатські виробничі відносини.
Цивілізаційна (культурологічна) концепція
Стародавній Схід та світова історія.
ТЕМА 2. Утворення та ранні етапи історії Єгипту – 2 год.
Додинастичний період історії Єгипту – культури Бадарі, Амрат та Герзе.
Раннє царство: політичний устрій, соціально-економічний розвиток.
Період централізації держави та її економічного розквіту при правлінні фараонів IV династії.
Перший перехідний період.  
ТЕМА 3. Особливості розвитку Єгипту доби Середнього царства – 2 год.
Централізація держави. Правління ХІІ династії.
Особливості соціально - економічного розвитку.
Внутрішня ситуація та міжнародне становище Єгипту періоду Середнього царства.
Другий перехідний період – гіксосське панування над Єгиптом.
ТЕМА 4. Розквіт Єгипетської держави при правлінні ХVIII династії
Боротьба з гіксосами.    
Завойовницька політика фараонів ХVIII династії. Міжнародне становище Єгипту.
Релігійно-політична реформа АменхотепаIV.
Соціально – економічний устрій Єгипту.
Змістовий модуль ІІ Стародавня Месопотамія.
ТЕМА 5. Історія цивілізацій Месопотамії наприкінці IV – першій пол. ІІІ тис. до н.е. – 2 год.
Формування класового суспільства та держави на території Стародавньої Месопотамії
Політична історія шумерських міст – держав
Аккадська держава
Об’єднане Шумеро-Аккадське царство при ІІІ династії Ура
ТЕМА 6. Економіка та суспільний устрій Вавилоні за законами Хаммурапі – 2 год.  
Судебник Хаммурапі як історичне джерело    
Розвиток сільського господарства
Ремесло, торгівля та лихварство
Община у Стародавньому Вавилоні та становище вільних
ТЕМА 7 Найдавніша Ассирія – 2 год
Місто-держава Ашшур.
Політична історія Ассирії у ІІ тисячолітті до н.е.
Суспільство Ассирії та розвиток економіки у ІІ тис. до н.е.
Посилення держави наприкінці Х – в ІХ ст. до н.е.  
Політична історія та соціально-економічний устрій Мітаннійської держави.
ТЕМА 8 Створення та розквіт Ассирійської імперії – 2 год.
Військові та адміністративні реформи Тіглатпаласара ІІІ.
Правління Саргона ІІ
Міжнародне становище Ассирії при правлінні останніх царів – Асархаддона та Ашшурбанапала.
Загибель держави. Причини падіння імперії.
Змістовий модуль ІІІ. Найдавніші державні утворення на території Малої Азії, Закавказзя та Східного Середземномор’я.
ТЕМА 9 Найдавніші цивілізації Малої Азії – 2 год.
Природно-кліматичні умови, населення Стародавньої Малої Азії. Дешифрування хетської писемності.
Утворення та політична історія Хетської держави. Взаємовідносини з Єгиптом. Битва при Кадеші.
3 Відкриття Трої Г.Шліманом. Історія Троянського царства. Загибель Трої: міфи та історичні реалії.
Фригійське царство.
Лідійське царство.
ТЕМА 10 Хетські закони – 2 год.
Соціальна структура суспільства за ХЗ. Рабство.
Економіка Хетської держави за ХЗ.
Шлюбно-сімейні відносини в Хетській державі за ХЗ.
Злочини та їх покарання за ХЗ
ТЕМА 11 Урарту та перші державні утворення Закавказзя – 2 год.
Утворення Ванського царства і перетворення його на могутню державу за часи правління Менуа (810 – 786 рр. до н.е.).
Протистояння на міжнародній арені Ассирії та Урарту.
Особливості господарства та суспільного устрою держави Урарту.
Утворення ранніх держав на території сучасних Вірменії та Грузії.
ТЕМА 12 Теритрії Сирії, Фінікії та Палестини в давнину – 2 год.
Особливості природно-кліматичних умов. Етногенез населення.
Фінікія та Сирія в І тис. до н.е. Карфагенська держава.
Ізраїльсько-Іудейське царство.
Суспільство та економіка Ізраїльсько-Іудейського царства.
Палестина під іноземним володарюванням.
Змістовий модуль ІV. Стародавній Іран та Середня Азія. Стародавня Індія та Китай.
ТЕМА 13 Стародавні Мідія та Персія– 2 год.
Мідіійське царство у VIII – VI ст. до н. е.
Поява та посилення держави Ахеменідів.
Прихід до влади Дарій І. Реформи Дарія І. Розквіт Персидської держави. Греко-перські війни.
Персія у ІV ст. до н.е. Завоювання імперії Олександром Македонським.
ТЕМА 14 Держава Елам
Політична історія Еламу.
Особливості його державного устрою. Соціально-економічні відносини.
Культура Еламу.
ТЕМА 13 Середня Азія в давнину – 2 год.
Природні умови Стародавньої Середньої Азії. Формування класового суспільства на території Середньої Азії. Культури Джейтун, Анау, Алтин-Депе.
Греко-Бактрійське царство.
Парфянське царство. Кушанська держава.
Господарське життя та культура давніх мешканців Середньої Азії ц другій половині І тис. до н.е.  
ТЕМА 14 Стародавня Індія – 2 год.
Територія, природно - кліматичні умови та населення Стародавньої Індії.
Цивілізація Хараппи (Індська цивілізація). Соціально – економічне життя населення хараппської культури.
Заселення Північної Індії аріями. Водійський період історії Стародавньої Індії.
Імперія Маур”їв.
Імперія Гуптів.
Всього годин
       
           

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п Назва теми Кількість годин
Ознайомитися із сучасним станом методологічних проблем історії Стародавнього Сходу.  
Ознайомитися із історією археологічного дослідження цивілізацій Стародавнього Сходу  
Сформувати уявлення про особливості Єгипетської культури та її досягнення в галузі наукових знань.  
Дослідити спільне та відмінне в культурах народів стародавньої Месопотамії.  
Вивчити особливості побуту стародавніх мешканців Месопотамії (Шумер, Вавилон,Ассирія).
Розібрати сутність руху пророків та реформи Іосії в Палестині у І тисячолітті до нашої ери.  
Зясувати роль скіфів в історії держав на території малої Азії та у загибелі Урартської держави  
Уяснити основні концепції походження найдавніших форм соціальної стратифікації населення Стародавньої Індії (варни та касти)    
Розібрати головні принципи світогляду давніх китайців. Ознайомитись із сутністю суспільно - політичних вчень Стародавнього Китаю (конфуціанство, моїзм, легістська модель держави)  
Всього годин:

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

МЕТА:навчити студентів самостійно опрацьовувати та аналізувати джерельні матеріали.

ЗАВДАННЯ: робота з джерелами, картами, складання хронологічних таблиць, написання есе.

№ п/п Назва теми Кількість годин
Написання есе: Поняття “Стародавній Схід” у зарубіжній та вітчизняній (радянській та пострадянській) історичній літературі  
Складання хронологічної таблиці з історії Стародавнього Єгипту
Складання історичних мап з історії Стародавнього Єгипту
Аналіз біографій вельмож як джерел з історії Давнього царства
Аналіз Речення Іпувера та Пророцтва Неферті як джерел з історії другого Перехідного періоду
Аналіз “Поеми про битву при Кадеші” як історичного джерела
Написання есе: соціально-економічні відносини в Шумері за даними найдавніших законодавств та приватноправовим документам.  
Аналіз Поеми про Гільгамеша як історичного джерела з історії ранньодинастичної Месопотамії.
Складання історичних мап з історії Стародавньої Месопотамії (шумерські міста-держави, Вавилонська держава, Ассирія, Мітанні)
Аналіз зовнішньої політки Ассирії наприкінці VIII – на початку VII ст. до н.е. за анналами Сінаххериба.
Написання есе:Історичні долі стародавніх держав на території Малої Азії.
Аналіз повідомлень Геродота про історію Лідії та лідійців (“Історія”, І, 6 – 56, 93 - 94)
Складання історичних мап з історії держав Стародавньої Малої Азії та Закавказзя.
Аналіз економіки та зовнішньої політики Урарту за даними напису царя Менуа (конец ІХ – початок VIII ст. до н.е.) та літопису царя Аргішті І (перша половина VIII ст. до н.е.)  
Сімейні та майнові правові відносини за документами із Суз як джерела з реконструкції соціально-економічної історії Еламу в першій половині ІІ тисячоліття до н. е.
Складання порівняльних хронологічних таблиць з історії Стародавнього Ірану та Месопотамії.
Складання історичних мап з історії Стародавнього Ірану, Індії та Китаю.
Аналіз “Історії” Геродота як джерела з історії Персії (І, 107 - 121 – народження та дитинство Кіра, 122 - 130 –заколот проти Астіага, 131 - 140 – звичаї персів) та її міжнародних відносин з грецькими полісами.
Написанні есе: Релігії Індії
Законодавство Стародавнього Китаю за джерелами: а)Чжоуське законодавство б) судочинство при дворі правителя Чжоу, в) Цінське керівництво по розслідуванню кримінальних злочинів г) законодавчі акти початку династії Хань.
Всього годин:

 

 

ПИТАННЯ ДО ПИСЬМОВИХ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ

РОБІТ.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ВАРІАНТ І.

1.Географічні та хронологічні рамки історії Стародавнього Сходу.

2.Релігійно-політична реформа Аменхотепа ІV та її наслідки.

ВАРІАНТ ІІ.

1.Методологічні проблеми історії Стародавнього Сходу.

2.Характеристика джерел з історії першого перехідного періоду історії Єгипту.

ВАРІАНТ ІІІ.

1.Археологічне дослідження країн Стародавнього Сходу.

2.Раннє Царство в Єгипті.

ВАРІАНТ V.

1.Джерельна база з історії Стародавнього Єгипту.

2.Середнє Царство в Єгипті.

ВАРІАНТ VІ.

1.Культура Стародавнього Єгипту.

2.Особливості економіки та суспільного устрою Єгипту часів Давнього Царства.

ВАРІАНТ VІІ.

1.Єгипетський літопис та „Історія” Манефона як історичні джерела.

2.Військово-політична історія Нового Царства.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ВАРІАНТ І.

1.Формування класового суспільства та держави на території Месопотамії.

2.Політична історія шумерських міст-держав.

 

ВАРІАНТ ІІ.

1.Періодизація історії Стародавньої Месопотамії.

2.Аккадське царство.

 

ВАРІАНТ ІІІ.

1.Територія та населення Стародавньої Месопотамії у ІІІ – І тисячоліттях до нашої ери.

2.Підвищення Вавилону у ІІ тисячолітті до нашої ери.

 

ВАРІАНТ ІV.

1.Спільне та відмінне у культурі народів Месопотамії.

2.Політична історія Нововавилонського царства.

 

ВАРІАНТ V.

1.Місто-держава Ашшур. Утворення Ассирійської держави.

2.Шумерсько-Аккадське царство при ІІІ династії Уру.

 

ВАРІАНТ VІ.

1.Держава Мітанні: від утворення до падіння.

2.Ассирія за Саргонидів.

 

ВАРІАНТ VІІ.

1.Касситська Вавилонія.

2.Історія Ассирії Середньо ассирійського періоду.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

ВАРІАНТ І.

1.Населення території Малої Азії у ІІІ – І тисячоліттях до нашої ери.

2.Хетське суспільство за Хетськими законами.

 

ВАРІАНТ ІІ.

1.Політична історія Хетської держави.

2.Карфаген як фінікійська колонія та особливості його розвитку

 

ВАРІАНТ ІІІ.

1.Держава Давида та Соломона.

2.Троянське царство від утворення до загибелі.

 

ВАРІАНТ ІV.

1.Ізраїльсько-Іудейське царство.

2.Фрігійська держава.

 

ВАРІАНТ V.

1.Біблія як історичне джерело з історії народів Середземномор’я в давнину.

2.Лідійське царство.

ВАРІАНТ VІ.

1.Розквіт та причини занепаду держави Урарту.

2.Примітивні держави на території Стародавньої Аравії.

 

ВАРІАНТ VІІ.

1.Особливості хетської культури.

2.Перші державні утворення на території сучасних Вірменії та Грузії.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

Контрольна робота 1.

ВАРІАНТ І.

1.Політична історія Еламу.

2.Формування класового суспільства та перших держав на території Середньої Азії.

 

ВАРІАНТ ІІ.

1.Політична історія Мідії.

2.Протоміста Алтин-Депе та Намазга-Депе.

 

ВАРІАНТ ІІІ.

1.Поява та посилення держави Ахеменідів.

2.Особливості культури та релігії стародавніх держав на території Середньої Азії.

ВАРІАНТ ІV.

1.Реформи Дарія І.

2.Релігії Стародавньої Персії. Зороастризм.

 

ВАРІАНТ V.

1.Політична історія та економіка Греко-Бактрійського царства.

2.Культура Ахеменідського Ірану.

 

ВАРІАНТ VІ.

1.Кушанська держава.

2.Греко-перські війни.

 

ВАРІАНТ VII.

1.Парфянське царство від утворення до загибелі.

2.Загибель Перської держави внаслідок Східного походу Олександра Македонського.

 

Контрольна робота 2.

ВАРІАНТ І.

1.Стан джерельної бази з історії стародавньої Індії.

2.Суспільно-політичні вчення Стародавнього Китаю.

 

ВАРІАНТ ІІ.

1.Цивілізація Хараппи.

2.Етногенез та ментальність населення Стародавнього Китаю.

ВАРІАНТ ІІІ.

1.Ведійський період історії Індії.

2.Природно-кліматичний фактор в історії давньокитайського суспільства.

 

ВАРІАНТ ІV.

1.Імперія Маур”їв.

2.Стан джерельної бази з історії Стародавнього Китаю.

 

ВАРІАНТ V.

1.Імперія Гуптів.

2.Держава Шан – Інь.

 

ВАРІАНТ VІ.

1.Культура та релігії Індії.

2.Політична історія Західного Чжоу. Східне Чжоу.

 

ВАРІАНТ VІІ.

1.Форми соціальної стратифікації індійського населення.

2.Давньокитайські імперії Цінь, Західна та Східна Хань.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.018 с.)