ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови.Державна мова- "закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв'язку та інформатики

Державотворча роль української мови відбивається в таких моментах:

1. Мова як одна з головних ознак кожної нації є її генетичним кодом, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє і забезпечує буття людської спільноти у вічності.

2. У витворених протягом віків різноманітних формах буття української мови зберігаються історична пам’ять і досвід нації, глибинні витоки її світоглядних і моральних цінностей, віддзеркалюються національні традиції і узвичаєння, звичаї і навички, тобто ознаки, що притаманні саме цій спільноті.

3. Одночасно українська мова створює той мовний простір, який є природнім середовищем буття української нації. Його збереження є неодмінною умовою самого її існування і базовою матеріальною гарантією забезпечення мовних прав українців.

4. Українська мова – невід’ємний державницький атрибут, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби.

Функції мови

1. Комунікативна (Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми.)

2. Номінативна (Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усьо­го навколишнього світу, реальних та ірреальних сутностей.)

3. Мислетворча (Мова – засіб людського мислення: творення, оформлення і вира­ження думки..)

4. Пізнавальна(Мова – засіб пізнання світу і накопичення людського досвіду)

5. Експресивна (Мова є засобом вираження внутрішнього світу людини.)

6. Естетична(Мова – засіб творення позитивних емоцій, краси..)

7. Культорологічна(Мова – носій культури, засіб нагромадження суспільно-історично­го, культурного надбання народу – творця мови.)

8. Ідентифікаційна(Мова є засобом ототожнення в межах певної спільноти..)

Скласти рецензію. Назвати її реквізити..

Рецензія має такі реквізити:

1) назва документа;

2) заголовок, що містить:

- повну назву роботи;

- прізвище та ініціали її автора;

- видавництво та рік публікації;

- кількість сторінок;

3) текст, що містить:

- загальну характеристику теми, проблеми, роботи, якає

предметом аналізу, обґрунтування її актуальності;

- стислий виклад змісту роботи;

- критичні зауваження, висновки з пропозиціями;

4) підпис, що завіряється печаткою;

5) дата.

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на підготовлений до друку рукопис посібника

М. В. Поліщук "Тести до курсу

"Ділова українська мова" (168 с.)

Сучасні технології навчання, запроваджувані у вищій школі, передбачають оновлення принципів перевірки якості знань студентів, пристосування їх до комп 'ютерних програм, поєднання диференційності та універсальності у виборі методик. Зважаючи на це, видання посібника М. В. Поліщук "Тести до курсу "Ділова українська мова" для вищих навчальних закладів стане вагомим внеском у формування цілісного курсу "Ділова українська мова". Посібник містить тести трьох рівнів складності із ключових тем курсу "Ділова українська мова", а також із орфографії та пунктуації. Для розв 'язання завдань першого рівня студенти мають вибрати правильну відповідь з кількох запропонованих. Тести другого рівня складності дають змогу оцінити знання студентів щодо особливостей оформлення різних типів документів, їхні навички з укладання та редагування ділових паперів. Звернено увагу на вміння визначати мовні особливості

текстів офіційно-ділового стилю. До тестів першого та другого рівнів складності подано

ключі, в яких наведено правильні варіанти відповідей. Ними можуть скористатися не лише викладачі для перевірки рівня знань студентів, а й самі студенти для самоперевірки й самоконтролю. Тести третього рівня складності містять завдання творчого характеру. Виконуючи їх, студенти демонструють навички самостійного укладання різних типів документів, аналізу ділових паперів, обгрунтування власних висновків.

У тестах вдало поєднано, з одного боку, універсальність завдань, які можна застосувати і на філологічному, і на неспеціальних факультетах, а з іншого — широту охоплення програмного матеріалу, що дасть змогу забезпечити високий рівень об'єктивності оцінювання знань та умінь студентів. Тести заслуговують на позитивну оцінку й можуть бути адаптовані для комп 'ютерної програми з курсу 'Ділова українська мова".

Посібник обговорено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри від 6 березня 2006 р., протокол № 12.

Начальник кафедри

юридичного документоведення

Київського національного університету

внутрішніх справ, кандидат

філологічних наук (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

Білет 3

Літературна мова. Мовна норма. Види норм.

Літературна мова- це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності: державні й громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту, побут. Літературна мова реалізується в уснійі писемнійформах. Зачинателем нової української літературної мови був І. П. Котляревський - автор перших великих художніх творів українською мовою ("Енеїда", "Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник"). Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Тараса Григоровича Шевченка.

Норма літературної мови- це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації. Розрізняють різні типи норм: орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень), графічні (передача звуків на письмі), орфографічні (написання слів), лексичні (слововживання), морфологічні (правильне вживання морфем), синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень), стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування), пунктуаційні (вживання розділових знаків). Норми характеризуються системністю, історичною і соціальною зумовленістю, стабільністю. Проте з часом вони можуть змінюватися.

2.Скласти анотацію.

Анотація- стисла характеристика змісту книги, статті. Вона допомагає, наприклад, під час першого ознайомлення з книгою, а також під час добору та вивчення літератури з певного питання.

АНОТАЦІЯ

СМІЛЬСЬКА В.С. «ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» РУКОПИС.

Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури та додатки.

Обсяг роботи становить 39 сторінок, включаючи 2 малюнки та 2 додатки.

В першому розділі розкриваються сутність і структура фінансового регулювання підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання.

В другому розділі роботи проведено аналіз і дослідження фінансового регулювання на підприємстві.

Третій розділ роботи присвячений вдосконаленню фінансового регулювання підприємницької діяльності.

На основі вивчення та узагальнення виконаної роботи зроблені відповідні висновки та пропозиції.

3. Складіть речення із поданими словосполучення­ми. В яких документах їх можна використати?

Відповідно до постанови Міністерства Освіти був виданий наказ про відміну пробного ЗНО.

Відчуваючи гостру потребу у фінансуванні медичних закладів був створений благодійний фонд.

Нагадуємо, що за несвоєчасну виплату кредиту, Вам нарахована пеня.

Комісія для складання резолюції прийняла певні постанови.

Піс­ля закінчення строку повноважень був обраний повий Прем’єр Міністр.

З багатьох причин наш коледж називають найкращим.

Вийшов наказ по університету про зміну студентської ради.

як виняток

 

Білет 4

Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

Культу́ра мо́ви — рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.012 с.)