Аналіз показників платоспроможностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз показників платоспроможності№ п/п ПОКАЗНИКИ 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
           
1. Обсяг оборотних активів 3055,6 4519,7 4250,0
           
2. ДебІторська заборгованість 1615,5 1946,1 2455,9 2041,4
           
3. Грошові кошти 34,6 44,5 60,4 61,6
           
4. Поточні зобов٬язання 1232,1 1859,9 2504,6 2107,0
           
5. Загальний коефіцієнт покриття 2,48 1,94 1,80 2,02
           
6. Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,34 1,07 1,00 1,00
           
9. Абсолютний коефіцієнт ліквідності 0,03 0,02 0,02 0,03
           
8. Власний оборотний капітал (тис.грн.) 1823,50 1753,10 2015,10 2143,00
           

 

Таблиця 2

Аналіз структури фінансування оборотних активів

 

№ п/п Показники Дати СТРУКТУРА/ Питома вага %
    01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
1. Власний оборотний капітал 1 823,5 1 753,1 2 015,1 2 143,0 59,68 48,52 44,58 50,42
                   
2. Поточні зобов*язання 1232,1 1859,9 2504,6 2107,0 40,32 51,48 55,42 49,58
  в тому чіслі:                
2.1 Короткострокові кредити банків         0,00 0,00 0,00 0,00
                   
2.2 Кредиторська заборгованість 1232,1 1859,9 2504,6 2107,0 40,32 51,48 55,42 49,58
                   
  Обсяг оборотних активів 3055,6 4519,7 4250,0

 

8. Розробка аналітичної записки.

Аналітична записка повинна містити короткі висновки по результатам аналізу. Наприклад:

Дані таблиці 1 показують, що підприємство на протязі 2005-2007 років було платоспроможним. На 1.01.2006року показники платоспроможності зменшились, а потім коливались в невеликому діапазоні. Загальний коєфіцієнт покриття та коефіціент швидкої ліквідності мають рекомендуємий нормативний розмір і тільки коефіцієнт абсолютної ліквідності нижче норматива.

Дані таблиці 2 показують, що підприємство з формує оборотні активи на 50% зарахунок власного оборотного капіталу іприблизн на 50% за рахунок кредиторської заборгованості. Тобто підприємство платоспроможне і підтримує стабільну структуру фінансування оборотних активів.

Рекомендується проводити існуючу політику фінансування оборотних активів і в майбутньому.

 

Варіант №6

I. Вихідні дані

Підприємство випускає промислову продукцію певної номенклатури, серед якої вироби А і Б. Чисельність робітників-відрядників: 40 для виготовлення виробу А і 60 для виготовлення виробу Б. Техніко-економічні показники діяльності підприємства містяться у таблицях 2-4.

II. Завдання до ситуації

На підставі інформації про показники діяльності підприємства, що знаходяться у таблицях, виконати наступні завдання:

1. визначити затрати на виготовлення виробів А і Б;

2. скласти калькуляцію їх собівартості за формою (таблиця 1);

3. визначити оптову ціну виробника на продукцію А і Б;

4. обчислити величину чистого бухгалтерського прибутку від звичайної діяльності;

5. розрахувати рівень рентабельності виробів А і Б.

Таблиця 1

Статті витрат Виріб А - 1000 шт. Виріб Б - 2000 шт.
Норма розходу Ціна без ПДВ, грн Витрати на од.прод., грн Витрати на увесь випуск, ,тис.грн Норма розходу Ціна без ПДВ Витрати на од.прод., грн Витрати на увесь випуск, тис.грн.
Метал на технологічні потреби                
Паливо                
Електроенергія                
Заробітна плата виробників                
Відрахування від зарплати                
Змінні витрати - разом                
Амортизація                
Загальновиробничі витрати                
Повна собівартість                

 

III. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 2

Фінансові показники роботи підприємства

Показники Абсолютні величини
Ставка ПДВ Загальновиробничі витрати Загальні кількість ПВП Середньомісячна заробітна плата одного працюючого Відрахування від заробітної плати Дохід від здачі приміщень в оренду (щомісячно) Дивіденди за цінні папери і банківський депозит (щоквартально) Ставка податку на прибуток Економічні санкції за квартал 20% 194 тис.грн. 400 осіб 1200 грн. 38,5% 30 тис.грн.   80 тис.грн. 25% 40 тис.грн.

 

Таблиця 3

Затрати на виготовлення одного виробу

Показники Виріб А Виріб Б Ціна придбання, грн., в т.ч. ПДВ
Середній випуск продукції, шт./місяць Норми використання: металу, т/шт. палива, т/шт. електроенергії, кВт/шт. Відрядні розцінки, грн./шт. Рентабельність виробництва, %   0,2 0,01 0,8   0,15 0,008 1,0     0,18

 

Таблиця 4

Стан основних засобів

Показники Машини, що використовуються для виготовлення вироба А Машини, що використовуються для виготовлення вироба Б
Вартість, млн.грн. Річна норма амортизації, % Вартість, млн.грн. Річна норма амортизації, %
Машини та устаткування

 

Ключ до розв’язання задачі

 

Алгоритм розрахунків

1. Розрахуємо вартість спожитих матеріальних ресурсів, виходячи з того, що розрахунки ведуться за цінами без врахування ПДВ:

1) Визначаємо ціни без ПДВ:

Цм = 1440 / 1,2 = 1200 (грн.); Цп = 1200 / 1,2 = 1000 (грн.); Це = 0,18 / 1,2 = 0,15 (грн.);

2) Кількість (Км ) та вартість (Вм ) металу, що витрачають на виготовлення виробів А і Б:

КмА = 0,2 * 1000 = 200 (т);

ВмА = 200 * 1200 = 240 (тис.грн.);

КмБ = 0,15 * 2000 = 300 (т);

ВмБ = 300 * 1200 = 360 (тис.грн.);

Разом:

Км(А+Б) = 200 + 300 = 500 (т); В м(А+Б) = 240 + 360 = 600 (тис.грн.);

3) Кількість та вартість палива, що витрачають на виготовлення виробів А і Б:

КпА = 0,01 * 1000 = 10 (т);

ВпА = 10 * 1000 = 10 (тис.грн.);

КпБ = 0,008 * 2000 = 16 (т);

ВпБ = 16 * 1000 = 16 (тис.грн.);

Разом: Кп(А+Б) = 10 + 16 = 26 (т); В п(А+Б) = 10 + 16 = 26 (тис.грн.);

4) Кількість та вартість витраченої електроенергії:

КеА = 800 * 1000 = 800000 кВт ;

ВеА = 800000 * 0,15 = 120 (тис.грн.);

КеБ = 500 * 2000 = 1000000 кВт;

ВеБ = 1000000 * 0,15 = 150 (тис.грн.);

Разом:

Ке(А+Б) = 800000 + 1000000 = 1800000 (кВт);

В п(А+Б) = 120 + 150 = 270 (тис.грн.).

2. Розрахуємо суму заробітної плати виробників продукції А і Б, а також відрахування на соціальні потреби від неї:

1) Фонд заробітної плати виробників продукції А:

ЗА = 0,8 * 1000 * 40 = 32 (тис.грн.);

ВспА = 32 * 0,385 = 12,3 (тис.грн.).

2) Фонд заробітної плати виробників продукції Б:

ЗБ = 1,0 * 2000 * 60 = 120 (тис.грн.)

ВспБ = 120 * 0,385 = 46,2 (тис.грн.).

3. Розподілимо загальновиробничі витрати пропорціонально фондам заробітної плати кожного з виробників продукції:

1) ЗВЗА = 194 / 480 * 32 = 12,9 (тис.грн.);

2) ЗВЗБ = 194 / 480 * 120 = 48,5 (тис.грн.).

4. Розрахуємо щомісячних суми амортизаційних відрахувань по кожній групі машин:

1) АА = 3000 * 0,2 / 12 = 50 (тис.грн.);

2) АБ = 2000 * 0,15 / 12 = 25 (тис.грн.).

5. Складаємо калькуляцію собівартості продукції А і Б:

Статті витрат Виріб А - 1000 шт. Виріб Б - 2000 шт.
Норма розходу Ціна без ПДВ, грн Витрати на од.прод., грн Витрати на увесь випуск, тис.грн Норма розходу Ціна без ПДВ Витрати на од.прод., грн Витрати на увесь випуск, тис.грн.
Метал на техноло-гічні потреби 0,2 0,15
Паливо 0,01 0,008
Електроенергія 0,15 0,15
Заробітна плата виробників        
Відрахування від зарплати     12,3 12,3     23,1 46,2
Змінні витрати - разом     414,3 414,3     346,1 692,2
Амортизація         12,5
Загальновиробничі витрати     12,9 12,9     24,3 48,5
Повна собівартість     466,2 466,2     382,9 765,7

6. Формуємо оптову ціну виробника на обидва види продукції:

1) ЦА = 466,2 * 1,13 = 526,81 грн.;

2) ЦБ = 382,9 * 1,1 = 421,19 грн.

7. Визначаємо суми прибутків на одному виробі А і Б, а також їх річні прибутки:

1) ПА1 = 466,2 * 0,13 = 60,61 грн.;

2) ПА-річ = 60,61 * 1000 * 12 = 727,32 (тис.грн.);

3) ПБ1 = 382,9 * 0,1 = 38,29 грн;

4) ПБ-річ = 38,29 * 2000 * 12 = 918,96 (тис.грн.).

5) Прибутки від операційної діяльності - разом:

727,32 + 918,96 = 1646,28 (тис.грн.)

8. Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності після оподаткування:

( 30 + 80 - 40 ) * 4 * 0,75 = 210 (тис.грн.).

9. Чистий прибуток від звичайної діяльності:

1646,28 + 210 = 1856,28 (тис.грн.).

 

Варіант № 7

I. Вихідні дані

Скласти кошторис на виконання науково-дослідних робіт та подальшого виготовлення виробів (обсяг замовлення становить 200 виробів) за наступними даними.

II. Завдання до ситуації

Результати розрахунків помістити у наступну таблицю:

Стаття витрат Норматив Сума, грн Питома вага статті,%
1. Матеріали      
2. Заробітна плата      
3. Відрахування на соціальні потреби 38% п.2    
4. Спеціальне обладнання      
5. Відрядження      
6. Накладні витрати 40% п.2    
7. Разом витрат Σ(п.1÷ п.6)  
8. Прибуток 10% п.7    
9. Загальна сума витрат Σ(п.7÷ п.8)    
10. ПДВ 20% п.9    
11. Повна вартість виконаних робіт Σ(п.9 ÷ п.10)    
12. Договірна ціна ≈ п.11    

III. Інформаційне забезпечення задачі

Матеріальні витрати.

Назва матеріалу Ціна одиниці, грн. за один. Норма розходу, кг/ виріб
1. Чавунне литво 0,7
2. Сталеві листи 1,5
3. Кольоровий метал 0,2
Разом
Транспортно-заготівельні витрати (10%)

Покупні вироби.

Назва матеріалу Кількість Ціна одиниці, грн. за один.
1. Пластмасові насадки 150 шт. 2,5
2. Інша фурнітура 10 кг 15,4
3. Клей 5 уп. 18,6
4. Кріплення 30 шт. 10,0
5. Фарба 2 бан. 25,0
Разом
Транспортно-заготівельні витрати (10%)

 

3. Трудомісткість виконуваних робіт, місячні оклади (тривалість умовного місяця дорівнює 21,1 дня).

Трудомісткість, людино-днів
Керівник Інженер Технік
Місячний оклад

Спеціальне обладнання.

Назва обладнання Кількість, од. Ціна одиниці, грн. за один.
1. Розпилювач фарби
2. Верстат для запайки
Разом
Транспортно-заготівельні витрати (10%)

 

Витрати на відрядження.

Посада відрядже- ного Пункт відряджен- ня Тривалість відряджен-ня, днів Сума проїзду, грн. Витрати на проживання, грн/день Добові, грн.
Керівник м.Вінниця
Інженер м.Бровари

 

 

Ключ до розв’язання задачі

 

 

Алгоритм розрахунків

Витрати, з яких складається собівартість науково-дослідних та виробничих робіт, групують відповідно до їх економічного змісту за економічними елементами.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)