Практичне заняття 3. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 3. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ1. Сiмейнi правовiдносини: поняття, ознаки та види сімейних правовідносин.

2. Особливі ознаки та характеристики учасників сімейних відносин та сімейних правовідносин. Сімейна правоздатність та дієздатність: поняття, зміст та особливості.

3. Об’єкти сімейних правовідносин: поняття, види та характеристика.

4. Зміст сімейних правовідносин та його особливості.

5. Поняття та види підстав виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.

6. Рідство (спорідненість) та свояцтво як підстави виникнення сімейних правовідносин.

7. Строк позовної давностi та iншi строки, передбаченi сімейним законодавством.

Завдання виконати у письмовій формі з посиланням на чинні нормативно-правові акти та навчально-методичні та інші джерела сімейного та цивільного права з обґрунтуванням своїх думок.

Завдання 1.

Відповідно до критеріїв поділу сімейних правовідносин у письмовій формі з посиланням на норми сімейного законодавства наведіть їх приклади.

Завдання 2.

Відповідно до критеріїв поділу строків, які передбачені сімейних законодавством у письмовій формі наведіть їх приклади.

Завдання 3.

У письмовій формі із використанням чинного законодавства та теорії сімейного права зробити порівняльний аналіз підстав виникнення сімейних та цивільних правовідносин.

 

У письмовій формі з посиланням на чинне законодавство та судову практику вирішити зазначені задачі та зробити по них обґрунтовані висновки.

Задача 1.

У лютому 2009 р. в юридичну консультацiю звернулася громадянка Лещенко. Вона розповiла, що одружилася з Нiколенком у сiчнi 1998 р. На початку сумiсного життя чоловiк був уважний до неї, дарував квiти, вони часто вiдвiдували театр, музеї, ходили в гостi. Але потiм чоловiк, на думку Лещенко, став придiляти їй менше уваги, вважаючи за краще проводити вiльний час зi своїми друзями, без неї.

Лещенко просила пояснити їй, чи може вона правовими засобами примусити чоловiка ставитися до неї так як i ранiше, в перший рiк шлюбу. Стосовно iншого до чоловiка претензiй немає: зарплату вiддає, алкоголем не зловживає, скандалiв у сiм’ї немає. Розривати шлюб Лещенко не бажає.

Яку вiдповiдь у такiй ситуацiї можна було б дати Лещенко?

Якi вiдносини регулюються сiмейним законодавством?

Задача 2.

У квiтнi 2008 р. Савицький пiсля повернення з тривалого вiдрядження дiзнався, що рiк тому (у квiтнi 2007 р.) його дружина продала без його згоди житловий будинок, що належить їм на правi спiльної власностi. Незадоволений цим, Савицький негайно зажадав вiд неї розiрвання договору купiвлi-продажу. Проте дружина вiдповiла вiдмовою i заявила, що вимушена була продати будинок через обмеженi матерiальнi обставини та у зв’язку з необхiднiстю придбання нової автомашини. Вона також пояснила, що не змогла погодити з ним це питання внаслiдок його тривалої вiдсутностi, а вирученi вiд продажу будинку грошi вже витрачені, що не дає змоги вирiшити питання про розiрвання договору купiвлi-продажу.

Переконавшись, що його прохання виявилися безрезультатними, Савицький у жовтнi 2008 р. пiдготував позовну заяву до суду про визнання договору купiвлi-продажу житлового будинку недiйсним. Проконсультувавшись iз цього приводу у знайомого юриста, дружина пояснила Савицькому, що його звернення до суду буде безрезультатним, оскiльки вже пропущений строк позовної давностi. Вирiшивши з’ясувати обгрунтованiсть такої позицiї, Савицький звернувся в юридичну консультацiю.

Якi норми сімейного i цивiльного права повиннi бути застосованi в цiй ситуацiї?

Чи поширюється позовна давнiсть на вимоги, якi випливають iз сiмейних вiдносин?

Як визначається в таких випадках строк позовної давностi?

Яке роз’яснення повиннi дати Савицькому в юридичнiй консультації?

Задача 3.

Пiсля розлучення Майкова бiльше чотирьох рокiв не ставила питання про стягнення з колишнього чоловiка алiментiв на утримання неповнолiтнього сина, оскiльки мала високий дохiд за мiсцем роботи в комерцiйному банку і не потребувала матерiальної допомоги. Проте у 2008 р. пiсля лiквiдацiї банку вона стала безробiтною i попросила Майкова виплачувати їй щомiсяця по триста гривень на утримання сина. Протягом трьох мiсяцiв Майков пiд рiзними приводами ухилявся вiд вирiшення цього питання, а потiм прямо вiдмовився укласти договiр про виплату алiментiв у добровiльному порядку. На погрозу дружини звернутися до суду вiн також не прореагував, заявивши, що й необхiдно було подати позовну заяву про це протягом року пiсля розiрвання шлюбу, а тепер вона вже не буде задоволена з формальних причин (у зв’язку iз закiнченням встановлених законом строкiв).

Як слiд вчинити Майковiй у ситуації, що склалася?

Чи встановлений СК строк позовної давностi для стягнення алiментiв?

Задача 4.

У квiтнi 2007 р. громадяни Плющенко i Михайлова вирiшили одружитися. За порадою батькiв вони через мiсяць вiнчалися в церквi. Порадившись iз друзями, молодi вирiшили, що в сучасних умовах їх шлюб є дiйсним за наслiдками церковного обряду i державної реєстрацiї в органах ДРАЦСу не потребує. Через рiк унаслiдок сварок з чоловiком Михайлова вирiшила розiрвати шлюб. Проте подану нею заяву про розiрвання шлюбу в органi ДРАЦСу не прийняли, зажадавши представити свiдоцтво про укладання шлюбу.

Дайте оцiнку дiям працiвникiв органу ДРАЦСу.

Чи вiдповiдають дії Плющенка і Михайлової при реєстрацiї шлюбу вимогам сiмейного законодавства?

 

Список рекомендованих джерел:

І. Нормативно-правові акти:

1. Конституцiя України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Вiдом. Верх. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини. – К.: Укр. прав. фундація. Право, 1995.

3. Конвенція про права дитини. – К.: Укр. прав. фундація. Право, 1995.

4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації. – К.: Укр. прав. фундація. Право, 1995.

5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. – К.: Укр. прав. фундація. Право, 1995.

6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. – К.: Укр. прав. фундація. Право, 1995.

7. Сiмейний кодекс України вiд 10 сiчня 2002 р. – К.: Атіка, 2005.

8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Оф. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 16.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р. // Відом. Верх. Ради України. – 2010. – № 38. – Ст.509.

ІІ. Навчальна та наукова література:

10. Дякович М. М. Сімейне право: Навч.пос. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

11. Левківський Б. К. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин у новому Сімейному кодексі України // Молодь у юридичній науці. – Хм. – 2003.

12. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. - № 10. – С.10.

13. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Ін Юре, 2003. – 532 с.

14. Сiмейне право України: Пiдручник / За ред. О.В. Дзери. – К.: Вентурi, 1997.

15. Сiмейне право України: Пiдручник / За ред. В. І. Борисової, І. В. Жилiнкової. – К.: Юрiнком Інтер, 2004.

16. Сімейне право: Підручник / За ред. В.С. Гопанчук. – К.: Істина, 2002.

17. Науково-практичний коментар Сiмейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. – К., 2003.

18. Сімейне право України: Навч. посібник / За ред. Є. О. Харитонова. – К.: Істина, 2008. – 200 с.

19. Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура.Суд.: Наук. прак. посібник. – У 2 кн. / За ред. Драгнєвича Л. Ю., Фурса Є.У. – К.: Видавець Фурса, 2005. – 894 с.

20. Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції // Право України. – 2002. - № 12. – С.129.

Практичне заняття 4. ШЛЮБ. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ

1. Поняття шлюбу та його ознаки.

2. Умови укладання шлюбу.

3. Надання права на шлюб. Перешкоди до укладення шлюбу.

4. Порядок державної реєстрацiї шлюбу та його значення.

5. Недiйснiсть шлюбу: поняття, зміст, підстави визнання.

6. Правові наслідки недійсності шлюбу та їх види.

7. Визнання шлюбу неукладеним.

Завдання виконати у письмовій формі з посиланням на чинні нормативно-правові акти та навчально-методичні та інші джерела сімейного та цивільного права з обґрунтуванням своїх думок.

Завдання 1.

Складіть проет позовної заяви про визнання шлюбу недійсним.

Завдання 2.

1. Пояснити співвідношення понять «укладення шлюбу» та «державна реєстрація шлюбу».

2. Назвати органи, які здійснюють державну реєстрацію шлюбу.

3. Яке юридичне значення релігійних обрядів шлюбу в Україні?

4. Назвати умови укладення шлюбу та яким нормативно-правовим актом вони закріплені.

5. Визначити поняття та значення шлюбного віку в Україні.

6. Назвати підстави та порядок надання права на шлюб.

7. Який юридичний зміст взаємної згоди осіб на укладення шлюбу?

8. У чому полягає юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які укладають шлюб, про стан здоров'я один одного?

9. Назвати випадки укладення шлюбу за межами приміщень органів ДРАЦС.

10. В яких випадках допускаються відхилення від встановлених законом строків реєстрації шлюбу?

11. Які юридичні наслідки укладення шлюбу між кровними родичами?

12. Які юридичні наслідки укладення шлюбу з недієздатними особами?

13. Яке юридичне значення фактичних шлюбних стосунків в Україні?Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.009 с.)