Орієнтовний розподіл залікових кредитів за циклами навчальних дисциплін (курсу) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтовний розподіл залікових кредитів за циклами навчальних дисциплін (курсу)Цикл навчальних дисциплін (курсів) Нормативна частина Вибіркова частина Разом Частка у підготовці бакалавра, %
Гуманітарні та соціально-економічні -
загальноосвітні 2 (17)
фундаментальні 14 (20%)
Професійної підготовки 44 (30%)
УСЬОГО 60(25%)

1.3.2. Базовий навчальний план.

Базовий навчальний план містить перелік навчальних дисциплін (курсів), які студент повинен опанувати для досягнення певного освітнього рівня (бакалавр, магістр) та отримання кваліфікації, відомості про їх обсяг (у кредитах та годинах), вид індивідуального завдання, характер підсумкового контролю знань, послідовність вивчення і рекомендований розподіл по семестрах.

Крім навчального плану, в інформаційному пакеті спеціальності додатково пропонується перелік навчальних дисциплін (курсів), які студент вивчав у посеместровому форматі із зазначенням кількості кредитів з кожної навчальної дисципліни.

 

Перелік навчальних дисциплін (курсів) спеціальності Спеціальність «Мова і література» (англійська)

Перший семестр К-сть кредитів Другий семестр К-сть кредитів
Фонетика мови Морфосинтаксис
Загальна лінгвістика Ч 1 Загальна лінгвістика Ч ІІ
Теорія літератури Англійська фонетика
Німецька/Французька/ Німецька/Французька
Англійська мова Ч І Англійська мова Ч ІІ
Англійська література Англійська література
Дисципліна за вибором Дисципліна за вибором
Разом Разом
Третій семестр   Четвертий семестр  

1.3.3. Індивідуальний навчальний план студента.

Індивідуальний навчальний план студента є робочим документом студента, який складає його разом із куратором на початку кожного навчального року. Він містить інформацію про перелік, обсяг навантаження студента (усі види навчальної діяльності) і послідовність вивчення навчальних дисциплін (курсів). Індивідуальний навчальний план студента є додатком до «Інформаційного пакета спеціальності», який студент отримує після зарахування на навчання.

Орієнтовна структура індивідуального навчального плану студента

 

Курс     Назва навчальної дисципліни (курсу) Кількість кредитів   Кількість годин Вид індивідуального завдання Форма підсумкового контролю Порядковий номер навчальної дисципліни Порядковий номер попередньої навчальнї дисципліни
Загальна Аудиторних Індивідуальна робота Самостійна робота Практика Екзамен Залік
Лекцій Практичних Лабораторних
    Перший семестр
                             
                             
                             
                             
    Другий семестр
                             
                             
                                           

1.4. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента

Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента і його реалізації протягом всього періоду навчання покладається на куратора.

Куратором може бути науково-педагогічний працівник вштускової кафедри, зазвичай, професор або доцент, ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти.

Куратор призначається наказом ректора вищого навчального закладу за поданням декана відповідного факультету (директора інституту). У рамках виконання своїх функцій куратор підпоряд­кований заступнику декана факультету (заступнику директора інституту), який відповідає за формування індивідуального навчального плану студента.

На куратора покладається виконання таких основних завдань:

-- ознайомлення студентів із нормативн®*методичннм «матеріалами (інформаційним пакетом тощо), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

- надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуального навчального плану з урахуванням засвоєних змістових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих навчальних закладах України або за кордоном;

- погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження деканові факультету (директорові інституту);

- контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.

Куратор має право:

- відвідувати всі види занять студента згідно зйого індивідуальним навчальним планом;

- подавати пропозиції деканові факультету (директорові інституту) щодо переведення на інший курс, відрахування та заохочення студента;

- брати участь у засіданнях кафедри та вчених рад факультетів (інститутів);

- подавати пропозиції щодо покращення навчального процесу та діяльності кураторів.

Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, видів діяльності суб'єктів та об'єктів навчального процесу, адаптованих і доповнених з ура­хуванням особливостей цієї системи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)