Білоцерківський коледж сервісу та дизайну 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну 
 

 


Щоденник практики

 

Технологічна практика

 

Студента__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення Швейне

Циклова комісія Легка промисловість

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

напрям підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості

спеціальність 5.05160203 Моделювання та конструювання

Промислових виробів

ІІкурс, група М-2

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ___________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


 

Зміст Додаток Б

Зміст _____
Відгук і оцінка роботи студента на практиці _____
Календарний графік проходження технологічної практики   _____
Щоденник _____
Правила техніки безпеки на робочих місцях _____
Серія ескізів _____
Характеристика фігури _____
Вибір розмірних ознак та прибавок відповідно до виробу   _____
КресленИК базових конструкцій виробу _____
КресленИК моделювання деталей _____
Послідовність виготовлення виробу _____
Висновки _____
 
 
 
Додатки (індивідуальне завдання): - Технічний опис на модель - Комплект лекал - Розкладка лекал - Готовий виріб - Диск з електронною версією звіту  

 
 

Додаток В

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

 

Студент (ка) _______________________________________________________________

 

ІІ курсу групи М-2 Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, який(ка) проходив (ла) технологічну практику на базі експериментальної лабораторії коледжу

з „_____” _________ 20_______ року, по „_____” _________ 20_______ року

За час проходження практики студент (ка) _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Характеристика виконавця: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зауваження до щоденника-звіту: _____________________________________________

_________________________________________________________________________

Висновок керівника практики від ВНЗ про проходження практики:________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Керівник практики від ВНЗ: _______________________________________________

__________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Дата захисту практики: „_______” ____­­­________________ 20_____ р.

Загальна оцінка за практику: _____________________________________________

(п’ятибальна система

 

М. П. „_______” ____­­­________ 2015р.

 

Додаток Г

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцях день          
2. Створення серії ескізів. Вибір ескізів для розробки дні        
3. Проведення обміру фігури. Розробка базових конструкцій плечових та поясних виробів день          
4. Розробка вихідних модельних конструкцій плечових та поясних виробів день          
5. Виготовлення первинних лекал верху та похідних лекал верху, прикладу і підкладки дні        
6. Розкрій деталей виробу (верху, підкладки та прикладу) день    
7. Підготовка виробу до першої примірки Проведення першої примірки день    
8. Підготовка виробу до другої примірки. Проведення другої примірки день днів дні    
9. Заключна обробка виробу дні дні  
10. Оформлення технічного опису моделі     дні  
Всього: 25 днів  

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


 

 
 


Щ О Д Е Н Н И К Підпис керівника 5  
  Оцінка 4  
Короткий зміст роботи, що виконується 3  
Дата 2  
№ п/п 1  

 

 

Список рекомендованої літератури

Стандарти

1. Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения : ГОСТ 2.305. – [Действующий от 2008-08-28]. – М. : Стандартинформ, 2009. – 24 с. – (Межгосударственный стандарт).

2. Единая система конструкторской документации. Основные надписи : ГОСТ 2.104. – [Действующий от 2006-02-28]. – М. : Стандартинформ, 2006. –15 с. – (Межгосударственный стандарт).

3. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки : ГОСТ 2.103-68*. (СТ СЭВ 208-75) – [Действующий от 1974-01-01].– М . : Стандартинформ, 1995. – 3 с. – (Государственный стандарт).

4. Единая система конструкторской документации. Технический проект : ГОСТ 2.120-73. – [Действующий от 1974-01-01]. – М. : Стандартинформ, 2002. – 4 с. – (Государственный стандарт).

5. Изделия корсетные. Общие технические условия : ГОСТ 29097-91. – [Действующий от 1992-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 2008. – 7с. (Межгосударственный стандарт).

6. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения : ГОСТ 17037-85. – [Действующий от 1986-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 14 с. – (Государственный стандарт).

7. Изделия швейные. Термины и определения дефектов : ГОСТ 24103-80*. – [Действующий от 1981-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 1980. – 7 с. – (Государственный стандарт).

8. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ Р 52771-2007. – [Действующий от 2007-10-31]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2008. – 18 с. – (Национальный стандарт).

9. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ Р 52774-2007. – [Действующий от 2007-10-31]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2008. – 18 с. – (Национальный стандарт).

10. Одежда верхняя детская. Общие технические условия : ГОСТ 25295-82. – [Действующий от 1994-01-01]. – М. : Стандартинформ, 1982. – 5с. – (Межгосударственный стандарт).

11. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия : ГОСТ 25295-2003. – [Действующий от 2003-12-05]. – М. : Издательство стандартов, 2006. – 11с. – (Межгосударственный стандарт).

12. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия : ГОСТ 25294-2003. – [Действующий от 2003-12-05]. – М. : Издательство стандартов, 2006. – 6с. – (Межгосударственный стандарт).

Основна

 

13. Агошков Л.А. Конструирование верхней одежды (часть первая) : Учебное пособие / Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисиленко И.А. – К. : Аристей, 2004. – 164 с.

14. Антипова А.И. Конструирование и технология корсетных изделий : учебник для кадров массовых профессий. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 160 с.

15. Бахмет В.И. Конструирование одежды / В.И. Бахмет. – Донецк : Дикмо, 1989. – 113 с.

16. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений] / Галина Петровна Бескоровайная. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 120 с.

17. Васильєва І.В. Конструктивне моделювання одягу. Корсетні вироби: [навчальний посібник] / І.В. Васильєва, Л.М. Гайдук. – К. : КНУТД, 2008. – 110 с.

18. Воронин М.Л. Конструирование мужской одежды беспримерочным методом / М.Л. Воронин. – К. : Техника, 1985. – 232 с.

19. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Т. 2. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 120 с.

20. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Т. 3. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133 с.

21. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Градация деталей женской и мужской одежды. Т. 4. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1989.

22. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Правила технического черчений конструкций одежды. Т. 7. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 40 с.

23. Жак Лин. Азбука кроя / Жак Лин [пер. с фр]. – М. : РИПОЛ классик; Престиж книга, 2005. – 320 с.

24. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: учеб. [для сред. спец. учеб. заведений] / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева. – 2-е изд., перераб. и. доп. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.

25. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. В 2 ч. Ч. 2 : Технология изготовления одежды : [учеб. пособие для вузов] / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

26. Конструирование одежды : Учебник для студ. учреждений сред. спец. проф. образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова]. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

27. Конструирование одежды: ученик для студ. учреждений сред. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулин, А.Т. Труханова]. 6-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с.

28. Кудрявцева Н.В. Конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за ЭМКО РЕВ : [навч. посібник] / Н.В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 148 с.

29. Куренова С.В. Конструирование одежды : [учебное пособие / Серия «Учебники, учебные пособия»] / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 480 с.

30. Лин Жак. Техника кроя. 800 рисунков моделей, детальных чертежей и наглядных схем / Лин Жак; пер. с фр. Т.П. Григорьевой. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 592 с.

31. Литвина Л.М. Моделирование одежды из клетчатых тканей – Изд. 4-е, испр. и доп. / Л.М. Литвина.– М. : Легкая индустрия, 1976. – 96 с.

32. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды : [учеб. пособие для вузов] / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева – М. : Московская государственная академия легкой промышленности, 2002. – 216 с.

33. Мешкова Е.В. Конструирование одежды : [учеб. пособие] / Е.В. Мешкова. – М. : Издательство Оникс, 2006. – 176 с.

34. Радченко И.А. Справочник закройщика : учеб. пособие [для нач. проф. Образования] / И.А. Радченко, И.Б. Косинец. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.

35. Рахманов Н.А. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения / Н.А. Рахманов, С.И. Стаханова. – М. : Легкая индустрия, 1979. – 128 с.

36. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / А.Л. Славінська. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 142 с.

37. Сушан А.Т. Інженерне проектування швейних виробів : [навчальний посібник] / А.Т. Сушан. – К. : Арістей, 2005. – 172 с.

38. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М. : ЦНИИШП, 2003. – 105 с.

39. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М. : ЦНИИШП, 2003. – 93 с.

40. Шершнева Л.П. Конструирование одежды : Теория и практика : учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

41. Янчевская Е.А. Конструирование женской одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е узд. испр. и доп. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 112 с.

 

Інформаційні ресурси

42. Блог «О шитье» Профессиональные секреты швейного мастерства. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://blog.t-stile.info/

43. Болдовкина О.С. Разработка новых моделей одежды с использованием базовых конструкций : учеб. пособие [электронный ресурс]. Режим доступу: http://abc.vvsu.ru/Books/u_baz_kons/page0003.asp

44. Доценко А. Характеристика методов конструирования одежды : альманах / Александр Доценко // Технология моды. – 2002. – №2 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://fashion-school.narod.ru/alman1.htm

45. Конструирование женской одежды [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ni-tochka.ru/

46. Конструирование и моделирование швейного производства [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/light/clothingman/km/

47. Конструируем одежду [электронный ресурс]. Режим доступа: http://wellconstruction.ru/glavnaya

48. Лариса Клепачева. Искусство шить [электронный ресурс]. Режим доступа: http://t-stile.info/2013

49. Мода. Шитье. Рукоделие [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.osinka.ru/

50. Шей сама. Разработка конструкции лекал новых моделей одежды с использованием базовых основ и типовых конструкций (техническое моделирование) [электронный ресурс]. Режим доступа: http://shei-sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/34 _tekhnicheskoe_modelirovanie/47-1-0-654

51. Школа конструирования и моделирования [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yuliana-sew.com/

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)