Тема 1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцяхПрограма

Та методичні вказівки

З технологічної практики

зі спеціальності5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів

 

кваліфікація технік - конструктор

на базі повної загальної середньої освіти

 

освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

 

Біла Церква

2016 р.

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Технологічна практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом.

Технологічна практика має на меті:

- поглиблення, закріплення і перевірку теоретичних знань, умінь і
навичок студентів, отриманих в процесі вивчення спеціальних дисциплін, розширення їх технічного світогляду та удосконалення практичної підготовки;

- удосконалення і закріплення трудових умінь і навичок роботи на робочих місцях.

Завдання практики:

- формування творчого ставлення студентів до виконання виробничих завдань, передбачених програмою практики;

- формування професійних умінь і навичок відповідно до кваліфікаційної характеристики закрійника, техніка-конструктора;

- поглиблення і систематизація теоретичних знань студентів щодо правил внутрішнього розпорядку та дотримання правил техніки безпеки і охорони праці;

- набуття практичних навиків з технології швейного виробництва та конструювання швейних виробів;

- виконання студентами індивідуальних практичних завдань;

- систематизація знань і вмінь студентів щодо оформлення проектно-технологічної та звітної документації.

Зміст і послідовність технологічної практики студентів спеціальності 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів визначені цикловою комісією напряму «Легка промисловість» у відповідності до навчальних планів для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст кваліфікації технік-конструктор.

Технологічна практика проводиться згідно з діючим навчальним планом в четвертому семестрі протягом п’яти тижнів.

Загальна послідовність проходження практики передбачає:

- вивчення правил техніки безпеки та отримання інструктажу на робочому місці;

- виконання загального та індивідуального завдань;

- оформлення звіту;

- подання звіту керівнику практики від коледжу та отримання відгуку;

- захист практики.

Перед початком практики студент ознайомлюється з графіком, програмою проходження практики, вимогами до оформлення звіту практики та отримує інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Тривалість робочого часу студента під час проходження практики регламентується Кодексом законів України та іншими законодавчими актами і складає для студентів від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень.

Практика проходить під керівництвом керівника практики від коледжу, який консультує студента з питань організації та проходження практики, вибору та виконання індивідуального завдання, оформлення звіту, надає необхідні документи, контролює план проходження практики, забезпечення належних умов праці, перевіряє звіт і по завершенню практики у складі комісії приймає залік з практики.

Основним документом, за яким здійснюється контроль проходження практики, є робочий щоденник, куди занесений календарний план проходження практики. Керівник практики щотижня перевіряє щоденник і заносить туди свої зауваження і підписи. Після закінчення терміну практики керівник надає відгук про проходження практики студентом і оцінює її результати диференційованою оцінкою, яку заносить у щоденник.

Під час практики студент повинен виконати програму практики в частині її загальних вимог та індивідуальне завдання, вести щоденник практики, в якому відбиті всі етапи проходження практики.

Звіт в електронному вигляді разом з іншими документами (щоденник, відгук, додатки та ін.) подається на рецензування керівнику практики від коледжу. Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді подається до захисту.

Звіт практики захищається студентом в комісії, призначеній заступником директора коледжу, до складу якої входять керівники практики від коледжу та викладачі дисциплін професійного спрямування.

На захист студент повинен представити комісії звіт з практики, оформлений відповідно до вимог, щоденник і залікову книжку.

Остаточна оцінка практики визначається на підставі результатів захисту практики. При оцінюванні беруться до уваги:

- якість змісту і правильність оформлення звіту і щоденника;

- якість доповіді;

- якість відповідей студента на запитання у процесі дискусії;

- відгук керівника практики.

Захист практики відбувається в наступному порядку: студент протягом 4-6 хвилин робить доповідь, в якій викладає підсумки практики, відповідає на запитання, після чого комісія оцінює студента. Підсумкова оцінка складається з оцінки за звіт (письмову) та усну відповідь.

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин, або отримали негативний відгук від бази практики, відраховуються з коледжу як такі, що мають академічну заборгованість.

Студенту, що не встиг виконати програму практики у відведені терміни з поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на захисті, практика може бути перенесена на інший час за рішенням дирекції коледжу.

Результати заліку з практики вносяться в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку за підписом голови комісії і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів і призначенні стипендії.

Скорочення програми практики не допускається.

 

Розподіл бюджету часу

 

 

№ теми Назва теми практики Кількість днів
1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцях 1 день
2. Створення серії ескізів. Вибір ескізів для розробки 2 дні
3. Проведення обміру фігури. Розробка базових конструкцій плечових та поясних виробів 1 день
4. Розробка вихідних модельних конструкцій плечових та поясних виробів 1 день
5. Виготовлення первинних лекал верху та похідних лекал верху, прикладу і підкладки 2 дні
6. Розкрій деталей виробу (верху, підкладки та прикладу) 1 день
7. Підготовка виробу до першої примірки Проведення першої примірки 1 день
8. Підготовка виробу до другої примірки. Проведення другої примірки 8 днів
9. Заключна обробка виробу 6 днів
10. Оформлення технічного опису моделі 2 дні
Всього : 25 днів

Зміст практики

Тема 1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцях

Мета практики. Порядок проведення і календарний графік роботи. Обладнання навчально-виробничих майстерень та лабораторій конструювання одягу. Правила внутрішнього розпорядку. Техніка безпеки.

 

Тема 2. Створення серії ескізів. Вибір ескізів для розробки

Аналіз сучасних напрямків моди в одязі, матеріали, аксесуари, оздоблення. Асортимент одягу, який виготовляється в навчально-виробничих майстернях. Організація робочого місця модельєра. Технічне завдання на розробку ескізів нових моделей одягу. Замальовка 5-10 ескізів нових моделей одягу. Порядок затвердження ескізів для розробки.

Тема 3. Проведення обміру фігури. Розробка базових конструкцій плечових та поясних виробів

Характеристика тілобудови замовника. Вибір матеріалу відповідно до ескізів. Замальовка моделі. Обмір фігури. Аналіз основних вимірів.

Вибір прибавок. Розрахунок основних ділянок кресленика. Побудова базисної сітки одягу. Оформлення контурних ліній кресленика конструкції. Виготовлення макету. Уточнення конструкції.

Тема 9. Заключна обробка виробу

Вшивання коміра. Вшивання рукавів. Заключна обробка пройми. Обробка низу виробу. Обробка петель. Чистка виробу. Заключне ВТО виробу. Пришивання фурнітури.

Перевірка якості готового виробу. Оцінка кінцевого результату.

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Щоденник практики

 

Технологічна практика

 

Студента__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення Швейне

Циклова комісія Легка промисловість

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

напрям підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості

спеціальність 5.05160203 Моделювання та конструювання

Промислових виробів

ІІ курс, група М-2

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ___________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


 

Зміст Додаток Б

  Зміст _____
  Відгук і оцінка роботи студента на практиці _____
  Календарний графік проходження технологічної практики   _____
  Щоденник _____
Правила техніки безпеки на робочих місцях _____
Серія ескізів _____
Характеристика фігури _____
Вибір розмірних ознак та прибавок відповідно до виробу   _____
КресленИК базових конструкцій виробу _____
КресленИК моделювання деталей _____
Послідовність виготовлення виробу _____
  Висновки _____
     
     
     
  Додатки (індивідуальне завдання): - Технічний опис на модель - Комплект лекал - Розкладка лекал - Готовий виріб - Диск з електронною версією звіту  

 
 

Додаток В

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

 

Студент (ка) _______________________________________________________________

 

ІІ курсу групи М-2 Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, який(ка) проходив (ла) технологічну практику на базі експериментальної лабораторії коледжу

з „_____” _________ 20_______ року, по „_____” _________ 20_______ року

За час проходження практики студент (ка) _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Характеристика виконавця: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зауваження до щоденника-звіту: _____________________________________________

_________________________________________________________________________

Висновок керівника практики від ВНЗ про проходження практики:________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Керівник практики від ВНЗ: _______________________________________________

__________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Дата захисту практики: „_______” ____­­­________________ 20_____ р.

Загальна оцінка за практику: _____________________________________________

(п’ятибальна система

 

М. П. „_______” ____­­­________ 2015р.

 

 

Додаток Г

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцях день          
2. Створення серії ескізів. Вибір ескізів для розробки дні          
3. Проведення обміру фігури. Розробка базових конструкцій плечових та поясних виробів день          
4. Розробка вихідних модельних конструкцій плечових та поясних виробів день          
5. Виготовлення первинних лекал верху та похідних лекал верху, прикладу і підкладки   дні        
6. Розкрій деталей виробу (верху, підкладки та прикладу)   день        
7. Підготовка виробу до першої примірки Проведення першої примірки   день        
8. Підготовка виробу до другої примірки. Проведення другої примірки   день днів дні    
9. Заключна обробка виробу       дні дні  
10. Оформлення технічного опису моделі         дні  
Всього: 25 днів  

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


 

 
 


Щ О Д Е Н Н И К Підпис керівника 5  
  Оцінка 4  
Короткий зміст роботи, що виконується 3  
Дата 2  
№ п/п 1  

 

 

Список рекомендованої літератури

Стандарти

1. Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения : ГОСТ 2.305. – [Действующий от 2008-08-28]. – М. : Стандартинформ, 2009. – 24 с. – (Межгосударственный стандарт).

2. Единая система конструкторской документации. Основные надписи : ГОСТ 2.104. – [Действующий от 2006-02-28]. – М. : Стандартинформ, 2006. –15 с. – (Межгосударственный стандарт).

3. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки : ГОСТ 2.103-68*. (СТ СЭВ 208-75) – [Действующий от 1974-01-01].– М . : Стандартинформ, 1995. – 3 с. – (Государственный стандарт).

4. Единая система конструкторской документации. Технический проект : ГОСТ 2.120-73. – [Действующий от 1974-01-01]. – М. : Стандартинформ, 2002. – 4 с. – (Государственный стандарт).

5. Изделия корсетные. Общие технические условия : ГОСТ 29097-91. – [Действующий от 1992-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 2008. – 7с. (Межгосударственный стандарт).

6. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения : ГОСТ 17037-85. – [Действующий от 1986-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 14 с. – (Государственный стандарт).

7. Изделия швейные. Термины и определения дефектов : ГОСТ 24103-80*. – [Действующий от 1981-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 1980. – 7 с. – (Государственный стандарт).

8. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ Р 52771-2007. – [Действующий от 2007-10-31]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2008. – 18 с. – (Национальный стандарт).

9. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ Р 52774-2007. – [Действующий от 2007-10-31]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2008. – 18 с. – (Национальный стандарт).

10. Одежда верхняя детская. Общие технические условия : ГОСТ 25295-82. – [Действующий от 1994-01-01]. – М. : Стандартинформ, 1982. – 5с. – (Межгосударственный стандарт).

11. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия : ГОСТ 25295-2003. – [Действующий от 2003-12-05]. – М. : Издательство стандартов, 2006. – 11с. – (Межгосударственный стандарт).

12. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия : ГОСТ 25294-2003. – [Действующий от 2003-12-05]. – М. : Издательство стандартов, 2006. – 6с. – (Межгосударственный стандарт).

Основна

 

13. Агошков Л.А. Конструирование верхней одежды (часть первая) : Учебное пособие / Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисиленко И.А. – К. : Аристей, 2004. – 164 с.

14. Антипова А.И. Конструирование и технология корсетных изделий : учебник для кадров массовых профессий. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 160 с.

15. Бахмет В.И. Конструирование одежды / В.И. Бахмет. – Донецк : Дикмо, 1989. – 113 с.

16. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений] / Галина Петровна Бескоровайная. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 120 с.

17. Васильєва І.В. Конструктивне моделювання одягу. Корсетні вироби: [навчальний посібник] / І.В. Васильєва, Л.М. Гайдук. – К. : КНУТД, 2008. – 110 с.

18. Воронин М.Л. Конструирование мужской одежды беспримерочным методом / М.Л. Воронин. – К. : Техника, 1985. – 232 с.

19. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Т. 2. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 120 с.

20. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Т. 3. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133 с.

21. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Градация деталей женской и мужской одежды. Т. 4. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1989.

22. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Правила технического черчений конструкций одежды. Т. 7. – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 40 с.

23. Жак Лин. Азбука кроя / Жак Лин [пер. с фр]. – М. : РИПОЛ классик; Престиж книга, 2005. – 320 с.

24. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: учеб. [для сред. спец. учеб. заведений] / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева. – 2-е изд., перераб. и. доп. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.

25. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. В 2 ч. Ч. 2 : Технология изготовления одежды : [учеб. пособие для вузов] / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

26. Конструирование одежды : Учебник для студ. учреждений сред. спец. проф. образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова]. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

27. Конструирование одежды: ученик для студ. учреждений сред. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулин, А.Т. Труханова]. 6-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с.

28. Кудрявцева Н.В. Конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за ЭМКО РЕВ : [навч. посібник] / Н.В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 148 с.

29. Куренова С.В. Конструирование одежды : [учебное пособие / Серия «Учебники, учебные пособия»] / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 480 с.

30. Лин Жак. Техника кроя. 800 рисунков моделей, детальных чертежей и наглядных схем / Лин Жак; пер. с фр. Т.П. Григорьевой. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 592 с.

31. Литвина Л.М. Моделирование одежды из клетчатых тканей – Изд. 4-е, испр. и доп. / Л.М. Литвина.– М. : Легкая индустрия, 1976. – 96 с.

32. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды : [учеб. пособие для вузов] / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева – М. : Московская государственная академия легкой промышленности, 2002. – 216 с.

33. Мешкова Е.В. Конструирование одежды : [учеб. пособие] / Е.В. Мешкова. – М. : Издательство Оникс, 2006. – 176 с.

34. Радченко И.А. Справочник закройщика : учеб. пособие [для нач. проф. Образования] / И.А. Радченко, И.Б. Косинец. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.

35. Рахманов Н.А. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения / Н.А. Рахманов, С.И. Стаханова. – М. : Легкая индустрия, 1979. – 128 с.

36. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / А.Л. Славінська. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 142 с.

37. Сушан А.Т. Інженерне проектування швейних виробів : [навчальний посібник] / А.Т. Сушан. – К. : Арістей, 2005. – 172 с.

38. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М. : ЦНИИШП, 2003. – 105 с.

39. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М. : ЦНИИШП, 2003. – 93 с.

40. Шершнева Л.П. Конструирование одежды : Теория и практика : учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

41. Янчевская Е.А. Конструирование женской одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е узд. испр. и доп. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 112 с.

 

Інформаційні ресурси

42. Блог «О шитье» Профессиональные секреты швейного мастерства. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://blog.t-stile.info/

43. Болдовкина О.С. Разработка новых моделей одежды с использованием базовых конструкций : учеб. пособие [электронный ресурс]. Режим доступу: http://abc.vvsu.ru/Books/u_baz_kons/page0003.asp

44. Доценко А. Характеристика методов конструирования одежды : альманах / Александр Доценко // Технология моды. – 2002. – №2 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://fashion-school.narod.ru/alman1.htm

45. Конструирование женской одежды [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ni-tochka.ru/

46. Конструирование и моделирование швейного производства [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/light/clothingman/km/

47. Конструируем одежду [электронный ресурс]. Режим доступа: http://wellconstruction.ru/glavnaya

48. Лариса Клепачева. Искусство шить [электронный ресурс]. Режим доступа: http://t-stile.info/2013

49. Мода. Шитье. Рукоделие [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.osinka.ru/

50. Шей сама. Разработка конструкции лекал новых моделей одежды с использованием базовых основ и типовых конструкций (техническое моделирование) [электронный ресурс]. Режим доступа: http://shei-sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/34 _tekhnicheskoe_modelirovanie/47-1-0-654

51. Школа конструирования и моделирования [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yuliana-sew.com/

 

Програма

Та методичні вказівки

З технологічної практики

зі спеціальності5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів

 

кваліфікація технік - конструктор

на базі повної загальної середньої освіти

 

освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

 

Біла Церква

2016 р.

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Технологічна практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом.

Технологічна практика має на меті:

- поглиблення, закріплення і перевірку теоретичних знань, умінь і
навичок студентів, отриманих в процесі вивчення спеціальних дисциплін, розширення їх технічного світогляду та удосконалення практичної підготовки;

- удосконалення і закріплення трудових умінь і навичок роботи на робочих місцях.

Завдання практики:

- формування творчого ставлення студентів до виконання виробничих завдань, передбачених програмою практики;

- формування професійних умінь і навичок відповідно до кваліфікаційної характеристики закрійника, техніка-конструктора;

- поглиблення і систематизація теоретичних знань студентів щодо правил внутрішнього розпорядку та дотримання правил техніки безпеки і охорони праці;

- набуття практичних навиків з технології швейного виробництва та конструювання швейних виробів;

- виконання студентами індивідуальних практичних завдань;

- систематизація знань і вмінь студентів щодо оформлення проектно-технологічної та звітної документації.

Зміст і послідовність технологічної практики студентів спеціальності 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів визначені цикловою комісією напряму «Легка промисловість» у відповідності до навчальних планів для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст кваліфікації технік-конструктор.

Технологічна практика проводиться згідно з діючим навчальним планом в четвертому семестрі протягом п’яти тижнів.

Загальна послідовність проходження практики передбачає:

- вивчення правил техніки безпеки та отримання інструктажу на робочому місці;

- виконання загального та індивідуального завдань;

- оформлення звіту;

- подання звіту керівнику практики від коледжу та отримання відгуку;

- захист практики.

Перед початком практики студент ознайомлюється з графіком, програмою проходження практики, вимогами до оформлення звіту практики та отримує інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Тривалість робочого часу студента під час проходження практики регламентується Кодексом законів України та іншими законодавчими актами і складає для студентів від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень.

Практика проходить під керівництвом керівника практики від коледжу, який консультує студента з питань організації та проходження практики, вибору та виконання індивідуального завдання, оформлення звіту, надає необхідні документи, контролює план проходження практики, забезпечення належних умов праці, перевіряє звіт і по завершенню практики у складі комісії приймає залік з практики.

Основним документом, за яким здійснюється контроль проходження практики, є робочий щоденник, куди занесений календарний план проходження практики. Керівник практики щотижня перевіряє щоденник і заносить туди свої зауваження і підписи. Після закінчення терміну практики керівник надає відгук про проходження практики студентом і оцінює її результати диференційованою оцінкою, яку заносить у щоденник.

Під час практики студент повинен виконати програму практики в частині її загальних вимог та індивідуальне завдання, вести щоденник практики, в якому відбиті всі етапи проходження практики.

Звіт в електронному вигляді разом з іншими документами (щоденник, відгук, додатки та ін.) подається на рецензування керівнику практики від коледжу. Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді подається до захисту.

Звіт практики захищається студентом в комісії, призначеній заступником директора коледжу, до складу якої входять керівники практики від коледжу та викладачі дисциплін професійного спрямування.

На захист студент повинен представити комісії звіт з практики, оформлений відповідно до вимог, щоденник і залікову книжку.

Остаточна оцінка практики визначається на підставі результатів захисту практики. При оцінюванні беруться до уваги:

- якість змісту і правильність оформлення звіту і щоденника;

- якість доповіді;

- якість відповідей студента на запитання у процесі дискусії;

- відгук керівника практики.

Захист практики відбувається в наступному порядку: студент протягом 4-6 хвилин робить доповідь, в якій викладає підсумки практики, відповідає на запитання, після чого комісія оцінює студента. Підсумкова оцінка складається з оцінки за звіт (письмову) та усну відповідь.

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин, або отримали негативний відгук від бази практики, відраховуються з коледжу як такі, що мають академічну заборгованість.

Студенту, що не встиг виконати програму практики у відведені терміни з поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на захисті, практика може бути перенесена на інший час за рішенням дирекції коледжу.

Результати заліку з практики вносяться в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку за підписом голови комісії і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів і призначенні стипендії.

Скорочення програми практики не допускається.

 

Розподіл бюджету часу

 

 

№ теми Назва теми практики Кількість днів
1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцях 1 день
2. Створення серії ескізів. Вибір ескізів для розробки 2 дні
3. Проведення обміру фігури. Розробка базових конструкцій плечових та поясних виробів 1 день
4. Розробка вихідних модельних конструкцій плечових та поясних виробів 1 день
5. Виготовлення первинних лекал верху та похідних лекал верху, прикладу і підкладки 2 дні
6. Розкрій деталей виробу (верху, підкладки та прикладу) 1 день
7. Підготовка виробу до першої примірки Проведення першої примірки 1 день
8. Підготовка виробу до другої примірки. Проведення другої примірки 8 днів
9. Заключна обробка виробу 6 днів
10. Оформлення технічного опису моделі 2 дні
Всього : 25 днів

Зміст практики

Тема 1. Вступне заняття. Техніка безпеки на робочих місцях

Мета практики. Порядок проведення і календарний графік роботи. Обладнання навчально-виробничих майстерень та лабораторій конструювання одягу. Правила внутрішнього розпорядку. Техніка безпеки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 63; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.014 с.)