Головне управління освіти і наукиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Головне управління освіти і наукиГоловне управління освіти і науки

Івано-Франківської обласної державної адміністрації

КВНЗ

«Прикарпатський лісогосподарський коледж»

 

 

Горбова М.Я.

Програма

Технологічної практики

для студентів ІІІ курсу

спеціальності 5.03070101"Туристичне обслуговування "

 

 

Болехів-2012

 

Обговорено та затверджено на засіданні циклової комісії туристичного обслуговування (протокол№_____ від «____»____________2012р.

Рекомендовано до друку на засіданні науково- методичної ради протокол №_____ від «___»______2012р.

 

 

Укладач:

Горбова М.Я. –викладач туристичних дисциплін

 

 

Рецензенти:

 

Копчак А.М. - викладач вищої категорії циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Гошовська І.І. – викладач циклової комісії туристичного обслуговування.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Технологічна практика проводиться згідно навчального плану для студентів спеціальності5.03070101 "Туристичне обслуговування",на третьому курсі навчання. Організація проходження практики передбачає наявність високого рівня знань у студентів з предметів «Технологія і організація туристської діяльності», «Організація обслуговування туристів у готелях», «Туристичне країнознавство»

Програма розроблена на основі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України № 93 від 8 квітня 1993 року.

У відповідності до графіку навчального процесу та навчального плану технологічна практика студентів може здійснюватись у такі терміни:

 

Вид практики Семестр Тривалість практики (тижнів) Період практики
Технологічна Визначається у відповідності до навчального плану на поточний навчальний рік

Студенти на практиці відпрацьовують навички необхідні для виконання функцій первинних посад: помічник тур менеджера, адміністратор у закладах розміщення.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою технологічної практики є формування у студентів професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень в різних виробничих ситуаціях (на технологічному рівні), що базуються на теоретичних знаннях, отриманих в процесі навчання, вмінні систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність при одержанні необхідного обсягу практичних знань та умінь.

Під час практики студенти набувають досвіду спостереження і аналізу методів та видів господарської діяльності підприємств різних форм власності, вивчають технологічні процеси виробництва та обслуговування в різних службах та взаємозв’язки між ними.

Студенти повинні засвоїти існуючі нормативні документи у сфері туризму, методи та технологію організації туристських маршрутів, технологію роботи з клієнтом та партнерами.

За результатами практики студенти повиннізнати:

· технологію діяльності туристського підприємства;

· технологію проектування туру;

· партнерські відносини туристського підприємства;

· технологію визначення каналів збуту тур продукту;

· умови співпраці з посередниками;

· процес бронювання туру клієнтом;

· процес підготовки туристської документації

· технологію роботи зі спеціальними джерелами інформації в процесі реалізації туристських послуг;

· організацію обслуговування в закладах розміщення;

· технологічні стандарти поселення в готелях;

· процеси обслуговування в закладах розміщення;

· організація роботи служб готелю.

Проходження практики - це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов'язків. Набуваючи практичних навиків на робочих місцях відповідних виконавців, студенти-практиканти здійснюють аналіз процесу технології та надання туристських послуг. Крім цього, вони повинні вивчити загальний порядок роботи установи (підприємства, організації, підрозділу) та систему управління нею, вміти:

· організувати роботу по збору і система­тизації матеріалів про роботу підприємства і його підроз­ділів;

· самостійно виконувати аналіз туристських послуг, які пропонує, та попит на них, здійснювати технологію обліку реалізації туристських послуг;

· виконувати роботу по оформленню туристської документації та формальностей;

· вибирати форму співпраці з підприємствам-постачальниками туристських послуг;

· оформляти та видавати документи для здійснення туристських подорожей;

· здійснювати технологічний процес споживання туристських послуг;

· складати та працювати з клієнтською базою туристичними підприємства;

· підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Технологічна практика проводиться на туристських підприємствах, де існують умови для виконання повного обсягу завдання практики. З базами проведення практики попередньо заключаються відповідні угоди.

Кожен студент має право, сам підбирати для себе базу проходження практики та своєчасно повідомити керівників практики і відділ практики.

Організаційно-методичне керівництво виконанням програми практики забезпечує контроль за проходженням практики, та своєчасним виконанням завдань.

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає 36 годин на тиждень.

 

РОЗПОДІЛ РОБОЧИХ ДНІВ

ТА ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Технологічну практику передбачається пройти за 24 робочі дні, які доцільно розподілити на вирішення визначених завдань таким чином:

 

№ з/п Тема і зміст роботи Кількість днів
1 2 3
1. Характеристика туристського підприємства 4,0
1.1. Загальна характеристика підприємства 1,0
1.2. Структурні підрозділи туристського підприємства 1,0
1.3. Основні напрямки діяльності туристського підприємства 2,0
2. Технологія діяльності туристського підприємства 20,0
2.1. Технологічний процес виробництва туристських послуг 7,0
2.2. Технологічний процес реалізації туристських послуг 10,0
2.3. Технологічний процес споживання туристських послуг 3,0
Оформлення звіту на протязі проходження практики

 

 

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Вступ . Проходження первинного інструктажу із техніки безпеки і охорони праці в галузі.

Характеристика туристського підприємства

 

1.1. Загальна характеристика туристського підприємства: назва, місце розташування фірми; рік утворення, організатори; форма власності (колективна, приватна).

1.2. Структурні підрозділи туристського підприємства, штатний розклад, посадові інструкції працівників туристського підприємства.

1.3. Основні напрямки діяльності туристського підприємства

1.3.1. Характеристика виду діяльності турпідприємства у відповідності до виданої ліцензії

1.3.2. Форми організації поїздок: індивідуальний і груповий туризм

1.3.3. Географія подорожей (країни, міста) за видами (внутрішній, виїзний, в’їзний) та типами (метою) туризму.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання було розроблено для кожного студента з урахуванням конкретних умов та можливостей туристського підприємства. Індивідуальні завдання також відповідають цілям та завданням навчального процесу, рівню теоретичної підготовки студентів.

Завдання для індивідуальної роботи полягає у ґрунтовному вивченні технології в туристському бізнесі, бази даних туристського профілю, що має значний туристський потенціал та пропонується туристським підприємством – базою практики.

Індивідуальність завдання полягає в особистому виборі студентом інформаційно-довідкової системи загального користування, де він ознайомиться та опише технологію роботи з інформаційно-довідковими системами, інтернет-технологіями пошуку довідкової інформації, пошук заданих даних студентом-практикантом та матеріалів.

 

Орієнтовний план індивідуального завдання:

1. Створення інформаційні бази ресурсів та об’єктів туристської сфери:

- функції і структура інформаційних баз ресурсів та об’єктів туристської сфери;

- технологія роботи з інформаційними базами ресурсів та об’єктів туристської сфери;

- бази дистинацій та туристських послуг

2. Створення бази даних у готелі(в разі, якщо підприємство – база практики має ліцензію на організацію внутрішнього туризму):

- технологія роботи з базою даних у готелі;

- принципи організації бази даних;

- формування, поповнення та актуалізація даних в базі

3. Огляд на описання туристських серверів та сайтів:

- технологія роботи з туристичними серверами і сайтами;

- міжнародні туристські портали;

- організація замовлення туристських послуг;

- пошук авіарейсів;

- пошук готелів та інших закладів розміщення;

- пошук прокату автомобілів;

- пошук інформації про місця відвідування.

4. Дослідження території прилеглої до бази практики.

- рекреаційні ресурси, місце їх розташування;

- організація певного виду туризму у даній місцевості;

- складання маршруту та програми перебування у даній місцевості;

- розробка та підготовка екскурсійної програми з використанням послуг бази практики;

- підготовка інформаційного листка подорожі;

- оформлення відповідних документів.

5. Навести приклади оформлення технологічної документації за розробленим маршрутом:

1) технологічної карти туристичної подорожі;

2) інформаційного листка до туристичної путівки;

3) програми туру;

4) калькуляції маршруту;

5) угод з постачальниками послуг, з туристом.

6. Весь технологічний процес слід описати із зазначенням видів виконуваних робіт на кожному його етапі, що допомагає зменшити час на проведення підготовчої роботи, досягти узгодження зусиль колективу підприємства, яке займається безпосередньо обслуговуванням туристів (див. табл.).

7. Розробити програми обслуговування туристів включаючи оформлення:

1) технологічної карти туристичної подорожі (див. дод.6 );

2) інформаційного листка до туристичної путівки (див. дод. 7);

4) програми перебування туристів (див. приклад у дод. 8).

Індивідуальне завдання виконується на стандартних аркушах А4 в рукописному, друкованому або в електронному вигляді. Обсяг 5 – 7 сторінок. Обов’язкова титульна сторінка з зазначенням теми індивідуального завдання та назви підприємства – бази практики, групи та прізвища студента, який виконав індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виноситься на захист перед комісією під час захисту звітів з практики.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРАКТИКИ

Звіт з практики повинен відповідати програмі практики, бути надрукованим (за можливістю) на стандартних аркушах паперу. До тексту звіту додаються відповідні графіки, таблиці, бланки документів тощо. Звіт повинен бути підписаний керівником практики від підприємства та скріплений печаткою. Звіт по практиці повинен повністю відповідати змісту організаційної практики. Після рецензування звіту керівником практики від ПЛГК він захищається студентом перед комісією, що призначається.

Студент, який при захисті звіту отримав незадовільну оцінку, може бути направлений для проходження практики повторно. При одержанні незадовільної оцінки з практики вдруге – студент відраховується з навчального закладу. Обсяг 15-20 сторінок з додатками. Зразок титульної сторінки наведений у додатку №1.

З в і т

З технологічної практики

на туристському підприємстві ___________________________________________________

(найменування підприємства)

 

студента ІІІ курсу ____ групи

спеціальності 5.03070101 „Туристичне обслуговування"

 

_____________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

 

Звіт захищено з оцінкою «__________»

Викладач _________________________

__________________________________

 

 

Болехів

201__

Додаток 2

Головне управління освіти і науки

івано - франківської області

комунальний вищий навчальний заклад

прикарпатський лісогосподарський коледж

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

 

 

студента _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

відділення __________________________________________

 

курс _________ група __________________

 

спеціальність ___________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Додаток 3

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ

Студент ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Направляється на _____________________________________ практику

(вид практики)

В місто _____________________ на ______________________________________________

(назва підприємства)

____________________________________________________________

 

Термін практики з “____”___________ по “____”__________ 20 __ р.

(включаючи проїзд туди й назад)

 

Керівник практики від коледжу _______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.

Зав. відділення ___________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від підприємства _____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув на підприємство

 

Печатка

Підприємства ________________ 20 __ р.

 

_____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з підприємства

 

Печатка

Підприємства ________________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)


Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник практики від навчального закладу

_________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«___»___________________ 2012р.

Керівник практики від підприємства

______ _________________________

(підпис) (прізвище,)

«___»___________________ 2012р.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Індивідуальне завдання

до виробничої практики

студента(ки)________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ІV курсу групи ______________

спеціальності 5.03070101 «Туристичне обслуговування»

Індивідуальне завдання видав ____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові викладача)

«__»___________________2012р.

Результат перевірки ________________________

Дата перевірки «__»_________________2012р.

Викладач __________ ( _________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

м. Болехів


Індивідуальне завдання

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач ______________ (_______________)

(підпис)

«___»____________2012р.

 

6. Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_________________________________________________________________

(підприємство, установа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис керівника практики від підприємства

 

Печатка ______________ 20 __ р.

 

 


7. Висновок керівника практики від коледжу про роботу студента

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис керівника практики

від циклової комісії _______________________________

________________ 200 __ р.

 

Залікова оцінка з практики _________________________

 

Підпис керівника

Практики від коледжу _____________________________

 

Додаток 6

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

Обов'язкова інформація

1. Вказівка виду і типу туристської подорожі, основного змісту програми обслуговування, протяжності та тривалості всього маршруту.

2. Опис траси подорожі – пунктів перебування, тривалості перебування і умови розміщення в кожному пункті обслуговування (тип будівлі, число місць в номері, його санітарно-гігієнічне обладнання).

3. Короткий опис району подорожі (визначні пам'ятки, особливості рельєфу місцевості і т. п.), програми обслуговування в кожному пункті подорожі (відповідно до технологічної карти туристської подорожі).

4. Перелік послуг, що надаються за додаткову плату.

5. Наявність і коротка характеристика спортивних споруджень і майданчиків, автостоянок, пасажирських канатних доріг, водоймищ, пляжів, атракціонів, дитячих ігрових майданчиків (кімнат), бібліотек, кінозалів і т.д.

6. Адреса туристського підприємства, з якого починається туристська подорож і проїзд до нього.

01.05.03

10.42 Прибуття. Зустрів на вокзалі представникомфірми «Аврора Інтур».

11.30 Трансферт до готелю обраної категорії.

12.00 Розміщення.

13.00 - 16.00 Оглядова автобусна екскурсія містом з оглядом Свято-Михайлівського монастиря, Володимирського собору, Старокиївської гори.

16.00 Обід в кафе міста.

17.00 - 19.00 Пішохідна екскурсія Андріївським узвозом з відвідуванням музею Булгакова.

02.05.03

9.00 Сніданок в кафе готелю.

10.00 - 13.00 Екскурсія Києво-Печерською Лаврою з відвідуванням Ближніхпечер (проїзд громадським транспортом).

14.00 Обід в кафе міста.

15.00 - 17.00 Пішохідна екскурсія «Стародавній Київ» (з відвідуванням Софіївського собору).

03.05.03

9.00 Сніданок в кафе готелю.

10.00 - 16.00 Автобусна екскурсія в музей народної архітектури і побуту Пірогово (церкви, хати, млини з Полісся, Волині, Поділля, Карпат, Слобожанщини, Наддніпрянщини, півдня України).

17.00 Обід в кафе міста.

18.30 Трансфер на залізничний вокзал.

20.37 Відправлення до Москви поїзд №96.

04.05.03 11.31 Прибуття на Київський вокзал.

 

Вартість на 1 люд. (в у.о.)

 

Проживання 3 дня
Дорослі Діти
Готель «Славутич» 1-но, 2-х, 3-х місцеві розташування з усіма зручностями 100*
Готель «Казацкая» (центр міста) 1-но, 2-х місцеві номери з усіма зручностями 120*

 

* Доплата за 1-місцеве розташування - 20$

Комісія 10%

Вартість залізничного проїзду Москва-Київ-Москва»:

Для дітей – 40 у.о. (плацкарт), 50 у.о. (купе).

Для дорослих – 45 у.о. (плацкарт), 60 у.о. (купе)

До вартості входить: розміщення в готелі обраної категорії, 2-о разове харчування (сніданок, пізній обід), екскурсійну програму, транспортне обслуговування.

Для бронювання залізничного проїзду необхідно представити ксерокопію паспорту (П.І.П., рік народження, серія, номер паспорту або свідоцтва про народження).

 

 

Додаток 9

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие. – М., 1996. – 368 с.

2. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

5. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 334 с.

6. Менеджмент туризма: Учебник / Авт.-сост. И.В.Зорин. – М.:РМАТ, 1998. – 230 с.

7. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

8. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.:"Дело", 1993.

10. Мічуда Ю.П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної культури та спорту: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 1995. – 152 с.

11. Секреты умелого руководителя / Сост. И.В. Липсиц. – М.: Экономика, 1991. – 320 с.

12. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навч.посібник. – К.: Фліка, 2006. – 264 с.

Додаткова:

1. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА, 1997.

2. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т. 2: Социально –педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процессе: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

Зорин И.В. Образование и карьера в туризме:

Головне управління освіти і наукиПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 65; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)