Технологія діяльності туристського підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технологія діяльності туристського підприємства 

2.1. Вивчання технологічного процесу виробництва туристських послуг (для фірм-туроператорів):

2.1.1 технологія проектування туру (формування програми перебування та програми обслуговування туристів на маршруті);

2.1.2 партнерські відносини туристського підприємства;

2.1.3 умови бронювання туристських послуг;

2.1.4 розробка технологічної документації (технологічна картка маршруту, графік завантаження туристського підприємства, інформаційний листок до путівки туристської подорожі, програма туру, схема маршруту);

2.1.5 визначення вартості туру;

2.1.6 робота зі спеціальними джерелами інформації в процесі виробництва туристських послуг.

2.2. Вивчання технологічного процесу реалізації туристських послуг:

2.2.1 технологія визначення каналів збуту ту продукту;

2.2.2 умови співпраці з посередниками (агентською мережею) фірми-туроператора;

2.2.3 процес бронювання туру клієнтом;

2.2.4 умови розрахунків з партнерами (з постачальниками, з агентами);

2.2.5 використання методів стимулювання продажів;

2.2.6 технологія обліку реалізації туристських послуг;

2.2.7 підготовка туристської документації (ваучер, договір та туристське обслуговування, оформлення розрахунків з клієнтом; програма обслуговування туристів; інформаційний лист або пам’ятка туриста тощо);

2.2.8 умови страхування туристів;

2.2.9 робота фірми щодо оформлення туристських формальностей;

2.2.10 технологія роботи зі спеціальними джерелами інформації в процесі реалізації туристських послуг.

 

2.3. Вивчання технологічного процесу споживання туристських послуг:

2.3.1 поняття гостинності в процесі обслуговування;

2.3.2 технологія після продажного обслуговування;

2.3.3 умови контролю якості наданих послуг.

2.4. Вивчення діяльності підприємств гостинності:

2.4.1. організація роботи служби прийому і обслуговування;

2.4.2. процес прийому та обслуговування громадян та туристів;

2.4.3. робота обслуговуючих служб у готелях;

2.4.4. перелік та характеристика документів на основі яких працює підприємство (статур, ліцензія);

2.4.5. організація виїзду з готелю, оформлення розрахунку;

2.4.6. процес обслуговування гостей у номерах (основні та додаткові послуги);

2.4.7. організація обслуговування гостей службою громадського харчування.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ПРОХОДЖЕННЯМ

З метою організації та забезпечення проходження студентами практики призначається керівник від навчального закладу та галузевого підприємства – бази практики.

Керівник практики від навчального закладу зобов’язаний:

· перед початком практики контролювати підготовленість баз практики та керувати процесом укладання договорів і підготовкою робочої програми практики;

· забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику;

· розробляти індивідуальні завдання, які студенти зобов’язані виконати на протязі проходження практики;

· здійснювати інструктаж студентів, видати їм відповідні документи (направлення, програму, індивідуальні завдання), пояснити студентам організацію проходження практики та звітності в кінці проходження практики;

· скласти графік відвідання баз практики та проводити контроль за проходженням студентами практики, надавати їм методичну допомогу у підготовці звітів та виконанні індивідуальних завдань;

· проінформувати студентів про систему звітності з практики;

· у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечити високу якість її проходження згідно з програмою;

· прийняти залік з практики;

· .подати у відділ практики письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Студенти під час практики повинні:

· до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

· своєчасно прибути на базу практики;

· у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

· докласти всіх зусиль з метою повного виконання програми практики, індивідуальних завдань та вказівок керівника практики;

· дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

· у визначений термін подати керівнику практики від ПЛГК звіт про результати виконаних робіт за програмою практики, підписану керівником практики від підприємства характеристику студента-практиканта.

Керівник практики від підприємства – бази практики зобов’язаний:

· організувати проходження практики студентів у тісному контакті з керівником практики від навчального закладу;

· забезпечити студентів-практикантів робочими місцями, необхідними документами для виконання програми та завдань практики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання було розроблено для кожного студента з урахуванням конкретних умов та можливостей туристського підприємства. Індивідуальні завдання також відповідають цілям та завданням навчального процесу, рівню теоретичної підготовки студентів.

Завдання для індивідуальної роботи полягає у ґрунтовному вивченні технології в туристському бізнесі, бази даних туристського профілю, що має значний туристський потенціал та пропонується туристським підприємством – базою практики.

Індивідуальність завдання полягає в особистому виборі студентом інформаційно-довідкової системи загального користування, де він ознайомиться та опише технологію роботи з інформаційно-довідковими системами, інтернет-технологіями пошуку довідкової інформації, пошук заданих даних студентом-практикантом та матеріалів.

 

Орієнтовний план індивідуального завдання:

1. Створення інформаційні бази ресурсів та об’єктів туристської сфери:

- функції і структура інформаційних баз ресурсів та об’єктів туристської сфери;

- технологія роботи з інформаційними базами ресурсів та об’єктів туристської сфери;

- бази дистинацій та туристських послуг

2. Створення бази даних у готелі(в разі, якщо підприємство – база практики має ліцензію на організацію внутрішнього туризму):

- технологія роботи з базою даних у готелі;

- принципи організації бази даних;

- формування, поповнення та актуалізація даних в базі

3. Огляд на описання туристських серверів та сайтів:

- технологія роботи з туристичними серверами і сайтами;

- міжнародні туристські портали;

- організація замовлення туристських послуг;

- пошук авіарейсів;

- пошук готелів та інших закладів розміщення;

- пошук прокату автомобілів;

- пошук інформації про місця відвідування.

4. Дослідження території прилеглої до бази практики.

- рекреаційні ресурси, місце їх розташування;

- організація певного виду туризму у даній місцевості;

- складання маршруту та програми перебування у даній місцевості;

- розробка та підготовка екскурсійної програми з використанням послуг бази практики;

- підготовка інформаційного листка подорожі;

- оформлення відповідних документів.

5. Навести приклади оформлення технологічної документації за розробленим маршрутом:

1) технологічної карти туристичної подорожі;

2) інформаційного листка до туристичної путівки;

3) програми туру;

4) калькуляції маршруту;

5) угод з постачальниками послуг, з туристом.

6. Весь технологічний процес слід описати із зазначенням видів виконуваних робіт на кожному його етапі, що допомагає зменшити час на проведення підготовчої роботи, досягти узгодження зусиль колективу підприємства, яке займається безпосередньо обслуговуванням туристів (див. табл.).

7. Розробити програми обслуговування туристів включаючи оформлення:

1) технологічної карти туристичної подорожі (див. дод.6 );

2) інформаційного листка до туристичної путівки (див. дод. 7);

4) програми перебування туристів (див. приклад у дод. 8).

Індивідуальне завдання виконується на стандартних аркушах А4 в рукописному, друкованому або в електронному вигляді. Обсяг 5 – 7 сторінок. Обов’язкова титульна сторінка з зазначенням теми індивідуального завдання та назви підприємства – бази практики, групи та прізвища студента, який виконав індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виноситься на захист перед комісією під час захисту звітів з практики.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРАКТИКИ

Звіт з практики повинен відповідати програмі практики, бути надрукованим (за можливістю) на стандартних аркушах паперу. До тексту звіту додаються відповідні графіки, таблиці, бланки документів тощо. Звіт повинен бути підписаний керівником практики від підприємства та скріплений печаткою. Звіт по практиці повинен повністю відповідати змісту організаційної практики. Після рецензування звіту керівником практики від ПЛГК він захищається студентом перед комісією, що призначається.

Студент, який при захисті звіту отримав незадовільну оцінку, може бути направлений для проходження практики повторно. При одержанні незадовільної оцінки з практики вдруге – студент відраховується з навчального закладу. Обсяг 15-20 сторінок з додатками. Зразок титульної сторінки наведений у додатку №1.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.009 с.)