Тема 4. Суб'єкти цивільних правовідносин (особи)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Суб'єкти цивільних правовідносин (особи) 

Основний поділ населення Римської рабовласницької держави на вільних і рабів. Повне безправ'я рабів і необмежена влада рабовлас­ників.

Поняття суб'єкта цивільних правовідносин. Поняття особи. Право­здатність (Caput). Зміст правоздатності. Виникнення правоздатності. Втрата і обмеження правоздатності (Capitis deminutio).

Правове положення римських громадян. Встановлення формально рівної правоздатності свободних у сфері приватного права.

Поняття дієздатності. Особи недієздатні і частково дієздатні. Опіка і піклування.

Правове становище рабів. Раб як річ. Свобода експлуатації рабів та свавілля рабовласників. Поняття рабського пекулію як форми експлуа­тації рабів.

Правове становище інших верств населення. Правове становище перегринів, латинів, вільновідпущенників і колонів.

Зародження юридичних осіб. Поняття юридичної особи та її пра­вові ознаки. Юридичне положення колегій, муніціпій, фіска, бла­годійних установ. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Відмінність правоздатності фізичних осіб від правоздатності юридич­них осіб.

Припинення юридичних осіб.

 

Тема 5.Сімейні правовідносини

 

Сім'я у римській державі. Поняття та види. Агнатське та когнатське споріднення. Визначення спорідненості по лініям і ступеням. Шлюб (lustum matrimonium). Шлюб cum manu: sine manu. Умови вступу в шлюб. Припинення шлюбу. Конкубінат.

Майнові передумови влади чоловіка. Причини переважання в кла­сичний період шлюбу sine manu. Майнові відносини подружжя. Інститут приданого.

Батьківська влада. Межі та зміст батьківської влади у Стародавнь­ому Римі. Правове становище дітей. Причини поступового розширення майнових прав підвладних дітей. Пекулій і його види. Майнова право­здатність підвладних дітей у праві Юстініана. Узаконення і усиновлен­ня. Припинення батьківської влади. Емансипація.

 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція 1. Предмет та система римського приватного права

Лекція 2. Джерела римського права. Кодифікація Юстініана

Лекція 3. Здійснення та захист цивільних прав

Лекція 4. Суб'єкти цивільних правовідносин (особи)

Лекція 5. Сімейні правовідносини

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття 1

Тема 3:Здійснення та захист цивільних прав

Питання для обговорення:

1. Поняття здійснення права.

2. Поняття та класифікація позовів.

3. Захист та заперечення проти позовів.

4. Поняття та особливості римського приватного процесу: легісакційний, формулярний та екстраординарний процеси.

5. Преторська формула, її складові.

6. Поняття позовної давності.

Література:

1. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – К., 1997.

2. Римское частное право: Учебник /под ред. И.Б. Новицкого И.С. Перетерского. – М.,1998.

3. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. – М., 1996.

Римское частное право: Учебник /под ред. И.Б. Новицкого И.С. Перетерского. – М.: Новый Юрист, 1998. – 512 с.

4. Новицкий И.Б. Римское право. – М., 1972, 1997.

5. Калюжний Р.А. Римське приватне право: Курс лекцій. – К.: Істина, 2005. – 144 с.

6. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с чешского. – М.,1989.

 

 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання до теми 1:Предмет та система римського приватного права

1. Дайте відповіді на запитання:

- Які Ви знаєте елементи системи римського права?

- Назвіть принципи римського права.

- Дайте характеристику римського приватного права.

- Що таке рецепція римського приватного права?

- Визначте етапи розвитку римського права.

- Яка відмінність приватного права від права народів?

- Розкрийте зміст закону про цитування.

2. Підготувати реферат на тему за вибором студента:

- Історичне та сучасне значення римського приватного права.

- Характеристика римського приватного права.

 

Завдання до теми 2:Джерела римського права. Кодифікація Юстініана

1. Дайте відповіді на запитання:

- Поняття джерел права.

- Джерела правоутворення римського права.

- Джерела пізнання римського права.

- Що таке право народів?

- Виникнення преторського права.

- Едикти магістратів.

- Діяльність юристів як джерело правоутворення.

- Практика преторів як джерело правоутворення.

- Постанови сенату.

- Що таке Кодекс та його зміст?

- Що таке інтерполяція?

- Новели та їх зміст.

- Інституції та їх зміст.

- Постанови народних зборів.

- Що таке Корпус юріс цівіліс?

2. Підготувати реферат на тему за вибором студента:

- Роль претора в судочинстві Стародавнього Риму.

- Характеристика римського приватного права.

- Характеристика джерел римського права.

Завдання до теми 3:Здійснення та захист цивільних прав

1. Дайте відповіді на запитання:

- Що таке колізія та кумуляція позовів?

- Які Ви знаєте особливі засоби преторського захисту?

- Назвіть форми захисту суб’єктивних прав.

- Які відмінності особистих позовів від речових?

- Яка відмінність екстраординарного процесу від формулярного?

- У чому полягає відмінність позовної давності від законних строків?

- Чи припиняє (знищує) суб’єктивне право закінчення позовної давності?

- З’ясуйте підстави переривання позовної давності.

2. Підготувати реферат на тему за вибором студента:

- Загальні положення про захист цивільних прав.

- Мета захисту суб’єктивних прав.

 

Завдання до теми 4:Суб'єкти цивільних правовідносин (особи)

1. Дайте відповіді на запитання

- Розкрийте поняття правоздатності та дієздатності.

- У чому полягає суть втрати та обмеження правоздатності?

- Що таке громадянська честь?

- Назвіть фактори, які обмежували дієздатність фізичних осіб.

- Визначте юридичну особу та назвіть її основні правові ознаки.

2. Підготувати реферат на тему за вибором студента:

- Поняття суб’єкта права.

- Правоздатність в галузі публічного та приватного права.

 

Завдання до теми 5:Сімейні правовідносини

1. Дайте відповіді на запитання

- Назвіть види шлюбу та визначте їх відмінності.

- Що таке конкубінат?

- З’ясуйте зміст батьківської влади.

- У чому полягає відмінність між узаконенням та усиновленням?

- Визначте поняття емансипації.

2. Підготувати реферат на тему за вибором студента:

- Поняття римського сімейного права.

- Поняття і види споріднення у римському праві.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, завдань до самостійної роботи за змістом тем модуля І.

2. Індивідуально співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

Контрольно-оцінювальний модуль

Максимальна кількість балів за перший модуль складає – 10 балів.

Рейтинг успішності студента за вивчення першого модуля – це сума балів за змістовий практичний модуль (семінарські заняття), модуль самостійної роботи, модуль індивідуальної роботи з викладачем, тестовий модульний контроль (за мінусом – штрафні бали).

 

 

Модуль ІІ – розділ 2

РЕЧОВІ ПРАВА

Програмовий зміст

 

Тема 6.Поняття та види речових прав. Речі

 

Поняття речового права. Поняття зобов'язального права. Відмінність речового права від зобов'язального. Види речових прав.

Поняття речей. Види речей. Речі манципні і речі неманципні. Речі тілесні і речі безтілесні. Речі рухомі і речі нерухомі. Речі, що знахо­дяться в обороті, і речі, вилучені з обороту. Речі родові і речі індивідуально визначені. Речі подільні і неподільні. Речі споживні і речі неспоживні. Речі прості і складні.

Плоди. Доходи. Майно.

 

Тема 7.Володіння (possessіо)

 

Виникнення володіння у Стародавньому Римі. Поняття володіння. Поняття держання. Види володіння. Володіння законне і незаконне. Володіння добросовісне і володіння недобросовісне. Похідне во­лодіння. Прекарій. Застава. Секвестр.

Виникнення володіння. Припинення володіння.

Захист володіння. Виникнення захисту володіння. Посесорний за­хист. Петиторний захист. Відмінність посесорного захисту від петиторного. Володільницькі інтердикти. Інтердикти для утримання наяв­ного володіння і інтердикти для повернення втраченого володіння. Види інтердиктів.

 

Тема 8. Право власності

 

Поняття права власності. Виникнення і розвиток інституту права власності у Стародавньому Римі. Зміст права власності. Право во­лодіння. Право користування. Право розпорядження.

Види права власності: квіритська, бонітарна, провінційна і власність перегринів. Причини виникнення різних видів права влас­ності. Злиття усіх форм власності і виникнення поняття приватної власності.

Право спільної власності. Правовий режим спільної власності.

Набуття права власності. Первісні і похідні способи набуття права власності. Окупація. Клад. Специфікація. Набуття права власності по давності. Злиття і змішування.

Набуття права власності за договором. Манципація. Уступка права. Традиція. Набуття права власності за спадкоємством.

Захист права власності. Речові позови захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Публіціанський позов.

 

Тема 9.Права на чужі речі

 

Сервітути. Поняття і види. Зміст сервітутів. Господарське значення сервітутів. Набуття і втрата сервітутів. Захист сервітутних прав.

Емфітевзис і суперфіций.

Застава та її форми. Іпотека. Правове становище заставного креди­тора до і після настання строку по зобов'язанню. Право продажу за­ставленої речі. Встановлення декількох заставних прав на одну і ту ж річ.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)