Розподіл годин вивчення навчальної дисципліни за модулямиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл годин вивчення навчальної дисципліни за модулями№ теми Назва розділів і тем денна форма навчання заочна форма навчання
всього годин з них всього годин з них
аудиторні самост. роб   Індив. заняття аудиторні самост. роб     Індив. заняття
лекції семінар. заняття лекції семінар. заняття
ІІ семестр Змістовий модуль – розділ І: Загальна частина
1. Предмет та система римського приватного права          
2. Джерела римського права. Кодифікація Юстініана              
3. Здійснення та захист цивільних прав      
4. Суб'єкти цивільних правовідносин              
5. Сімейні правовідносини              
Усього годин за модуль 27 12 2 12 1 3 2 1 Змістовий модуль – розділ ІІ: Речові права
6. Поняття та види речових прав. Речі.    
7. Володіння. Поняття та види    
8. Право власності    
9. Права на чужі речі      
Усього годин за модуль32 10 6 12 4 7 4 3 Змістовий модуль – розділ ІІІ: Зобов’язальне право
10. Загальне вчення про зобов'язання        
11. Договори. Загальні положення          
12. Окремі види догово­рів    
13. Позадоговірні зобов’язання        
Усього годин за модуль 29 10 6 10 3 4 3 1   Змістовий модуль – розділ ІV: Спадкове право
Загальне вчення про спадкування      
15. Відкриття і прийняття спадщини          
Усього годин за модуль Всього годин 54 4
                                 

 

Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни „Теорія держави і права”

Лекційне заняття
0 балів Відсутність на лекційному занятті з поважної чи неповажної причини*
1 бал Робота на лекційному занятті (сприйняття матеріалу, конспектування тощо)
* Студент, який пропустив лекційне заняття, має самостійно опрацювати навчальний матеріал з теми лекції та дати відповіді за його змістом під час індивідуального заняття. Правильні відповіді, що відображають орієнтацію студента в основних питаннях лекції, оцінюються 1 балом.
Семінарське заняття
0 балів - Відсутність на занятті з поважної чи неповажної причини* - Відмова від відповіді на запитання за змістом теми; - фрагментарне відтворення незначної частини навчального матеріалу; - відтворення менше половини навчального матеріалу.
1 бал - демонстрація знань і розуміння основних положень навчального матеріалу з теми, правильна, але недостатньо обґрунтована відповідь; - застосування вивченого матеріалу у стандартних умовах, самостійні висновки та узагальнення за змістом матеріалу семінарського заняття; - практичне завдання до заняття виконано частково; - відсутність правильної відповіді на додаткові запитання або відмова від відповіді на них за умови в цілому правильної відповіді на одне з питань семінарського заняття.
2 бали - відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак містить неточності; - відповідь на основне питання повна, логічна, змістовна, а на додаткові питання містить певні неточності; - виконане студентом практичне завдання містить не грубі помилки, неточності.
3 бали - демонстрація глибоких, міцних знань; - аргументоване використання набутих знань у нестандартних ситуаціях, наявність власної точки зору на запропоновані для обговорення проблеми; - самостійний аналіз, оцінка, узагальнення навчального матеріалу; повна та логічна відповідь на додаткові запитання за змістом теми. - повно, змістовно та логічно виконане практичне завдання.
* Студент, який пропустив семінарське заняття, має самостійно опрацювати навчальний матеріал з теми семінару, виконати усі види робіт, запропоновані у плані заняття та дати відповіді за його змістом під час індивідуального заняття. Правильні відповіді, що відображають знання студента оцінюються відповідною кількістю балів, зазначених у даній таблиці.
Тестовий контроль
Правильна відповідь на запропоноване питання 1 бал
Сума балів за правильні відповіді тесту, що включає 10 запитань. 10 балів
Самостійна робота студента
0 балів - Відмова від відповіді на запитання за змістом теми; - фрагментарне відтворення незначної частини навчального матеріалу; відтворення менше половини навчального матеріалу; - відсутність правильної відповіді на додаткові запитання або відмова від відповіді на них.
1 бал - демонстрація знань і розуміння основних положень навчального матеріалу з теми, правильна, але недостатньо обґрунтована відповідь; - практичне завдання до заняття виконано частково або містить певні неточності. - відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак містить неточності.
2 бали - демонстрація глибоких, міцних знань; - аргументоване використання набутих знань у розв’язанні завдань підвищенної складності; - самостійний аналіз, оцінка, узагальнення навчального матеріалу; повна та логічна відповідь на додаткові запитання за змістом теми. - повно, змістовно та логічно виконане практичне завдання.
     

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль І – розділ 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програмовий зміст

 

Тема 1. Предмет та система римського приватного права

 

Поняття римського приватного права. Відмінність приватного права від публічного.

Основні системи римського приватного права. Цивільне право і право народів. Зміст права народів (jus gentium). Взаємний вплив цивільного права і права народів. Процес поступового зближення і злиття цих систем.

Роль і значення римського приватного права для розвитку сучасно­го цивільного права. Його вплив на становлення цивільного законодав­ства сучасних правових систем. Вплив римського приватного права на науку цивільного права. Римське приватне право і сучасна юриспру­денція.

Література по римському приватному праву.

 

Тема 2. Джерела римського права. Кодифікація Юстініана

 

Поняття та склад джерел римського приватного права на початок І ст. н.е.

Право цивільне і право преторське. Римські магістрати і значення їх едиктів для вироблення нової системи права. Процес взаємодії права цивільного і права преторського. Кодифікація едиктів.

Діяльність юристів. Форми їх діяльності. Значення римської юрис­пруденції для формування і розвитку права.

Римські юристи на службі в імператорів. Види літературних творів римських юристів. Сабіньянська і прокульянська школи юристів. Зане­пад римської юриспруденції. Закон про цитування.

Джерела пізнання римського приватного права. Археологія. Нумізматика. Папірусологія. Літературні пам'ятки. Інші історичні пам'ятки.

Кодифікація Юстініана: соціально-економічні передумови кодифікації законодавства в епоху Юстініана. Поняття кодифікації. Завдання і процес ко­дифікаційних робіт. Склад кодифікаційної комісії.

corpus juris civilis. Корпус юріс цивіліс - Звід цивільних законів. Складові частини Корпусу. Дігести або Пандекти. Поняття, зміст і система. Цитування Дігест. Поняття пандектної системи.

Кодекс. Поняття Кодексу, його зміст та система.

Інституції. Поняття Інституцій. Інституції Гая. Інституції Юстініана. Зміст Інституцій та їх система. Поняття інституційної сис­теми.

Новели. Поняття та зміст.

Література про кодифікацію Юстініана.

 

Тема 3. Здійснення та захист цивільних прав

 

Поняття здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав.

Форми захисту цивільних прав. Самоуправство. Державний захист прав. Виникнення державного суду. Поняття і види судових процесів.

Легісакційний процес, формулярний процес. Поняття формули та її складові. Роль претора у формулярному процесі та його вплив на роз­виток приватного права. Соціально-економічні передумови виникнення екстраординарного процесу. Поняття та зміст екстраординарного про­цесу.

Постанови суду та їх оскарження.

Поняття та види позовів.

Особливі засоби преторського захисту цивільних прав. Введення у володіння. Реституція. Преторські інтердикти.

Поняття позовної давності. Поняття законних строків. Відмінність позовної давності від законних строків. Початок перебігу позовної давності. Перерва перебігу позовної давності та її підстави. Призупи­нення перебігу позовної давності.

Наслідки спливу позовної давності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 61; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.01 с.)